Search result for

*支*

(253 entries)
(0.251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -支-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
気管[きかんしえん, kikanshien] (n ) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
[しゅうし, shuushi] รายรับรายจ่าย
[してん, shiten] สาขา
[しきゅう, shikyuu] (vt ) payment, allowance

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伎, jì, ㄐㄧˋ] talent, skill, craft, ability
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  支 (zhī ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 who can support 支 someone
[吱, zhī, ] to chirp; to hiss; to squeak
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妓, jì, ㄐㄧˋ] prostitute
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [ideographic] A working 支 woman 女; 支 also provides the pronunciation
[屐, jī, ㄐㄧ] wooden clogs
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  彳 (chì ㄔˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[岐, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to branch; the name of a mountain
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[庋, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] cupboard, pantry
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] house
[忮, zhì, ㄓˋ] stubborn; perverse; aggressive
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[技, jì, ㄐㄧˋ] ability, talent; skill, technique
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support
[枝, zhī, ] branches, limbs; to branch off
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[翅, chì, ㄔˋ] wings; fins
Radical: Decomposition: 支 (zhī )  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wings
[肢, zhī, ] limbs
Radical: Decomposition: 支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[芰, jì, ㄐㄧˋ] water caltrop
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[豉, shì, ㄕˋ] fermented beans
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] beans
[跂, qí, ㄑㄧˊ] to creep, to crawl
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[鼓, gǔ, ㄍㄨˇ] drum; to beat, to strike; to rouse
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] drum

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラマクロ変換援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid [Add to Longdo]
コンピュータ援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
システム[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids [Add to Longdo]
シナチベット語族;那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアしえん, sofutouea shien] (n) {comp} software support [Add to Longdo]
テロ援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
意思決定援システム;意志決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS [Add to Longdo]
移転[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment [Add to Longdo]
移転収[いてんしゅうし, itenshuushi] (n) balance of transfer account [Add to Longdo]
一家をえる[いっかをささえる, ikkawosasaeru] (exp,v1) to support one's family [Add to Longdo]
一党[いっとうしはい, ittoushihai] (n) one-party rule [Add to Longdo]
印度那(ateji)[インドシナ, indoshina] (n) (uk) Indochina; (P) [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain [Add to Longdo]
営業収[えいぎょうしゅうし, eigyoushuushi] (n) operating balance [Add to Longdo]
[したざさえ, shitazasae] (n,vs) support; backup; prop; backstay; underpinning [Add to Longdo]
嫁入り[よめいりじたく, yomeirijitaku] (n) wedding preparations [Add to Longdo]
火力[かりょくしえん, karyokushien] (n) fire support [Add to Longdo]
火力援計画[かりょくしえんけいかく, karyokushienkeikaku] (n) fire support plan [Add to Longdo]
火力援調整線[かりょくしえんちょうせいせん, karyokushienchouseisen] (n) fire support coordination line [Add to Longdo]
火力援部隊[かりょくしえんぶたい, karyokushienbutai] (n) fire support element [Add to Longdo]
[かんし;えと, kanshi ; eto] (n) sexagenary cycle; Chinese astrology [Add to Longdo]
基礎的財政収[きそてきざいせいしゅうし, kisotekizaiseishuushi] (n) (See プライマリーバランス) primary balance [Add to Longdo]
帰り[かえりじたく, kaerijitaku] (n) preparations for returning (home) [Add to Longdo]
気管[きかんし, kikanshi] (n) bronchial tube; (P) [Add to Longdo]
気管[きかんしえん, kikanshien] (n,adj-no) bronchitis [Add to Longdo]
気管肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]
気管喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつしえん, gijutsushien] (n) {comp} technical support [Add to Longdo]
給料払小切手[きゅうりょうしはらいこぎって, kyuuryoushiharaikogitte] (n) paycheck [Add to Longdo]
共同[きょうどうしはい, kyoudoushihai] (n) joint control; joint rule [Add to Longdo]
教育[きょういくしえん, kyouikushien] (n) educational support; assistance in education; educational assistance [Add to Longdo]
業務援委託契約書[ぎょうむしえんいたくけいやくしょ, gyoumushien'itakukeiyakusho] (n) support services agreement contract [Add to Longdo]
近接航空[きんせつこうくうしえん, kinsetsukoukuushien] (n) close air support [Add to Longdo]
金融[きんゆうしえん, kinyuushien] (n) financial assistance; financial support [Add to Longdo]
軍事[ぐんじししゅつ, gunjishishutsu] (n) military spending; military expenditure [Add to Longdo]
軍事[ぐんじしはい, gunjishihai] (n) military rule [Add to Longdo]
経常収[けいじょうしゅうし, keijoushuushi] (n) current account balance [Add to Longdo]
月氏;月[げっし, gesshi] (n) Yuezhi; Rouzhi; an ancient Central Asian people [Add to Longdo]
現金自動払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
現金自動預金払機[げんきんじどうよきんしはらいき, genkinjidouyokinshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金自動預入払機[げんきんじどうあずけいれしはらいき, genkinjidouazukeireshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現物[げんぶつしきゅう, genbutsushikyuu] (n,adj-no) payment in kind [Add to Longdo]
後方[こうほうしえん, kouhoushien] (n,adj-no) logistical support [Add to Longdo]
公共[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending [Add to Longdo]
公的[こうてきしえん, koutekishien] (n) public support; official support; public aid [Add to Longdo]
広い[ひろいしじ, hiroishiji] (n) broad support; wide-ranging support [Add to Longdo]
国際収[こくさいしゅうし, kokusaishuushi] (n) international balance of payments [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俾路[Bǐ lù zhī, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ ㄓ, ] Balochi (national minority of Pakistan and Afghanistan) [Add to Longdo]
俾路[Bǐ lù zhī shěng, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ ㄓ ㄕㄥˇ, ] Balochistan (Pakistan) [Add to Longdo]
[jiè zhī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ, ] to get an advance on one's pay [Add to Longdo]
[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide [Add to Longdo]
敦士登[liè zhī dūn shì dēng, ㄌㄧㄝˋ ㄓ ㄉㄨㄣ ㄕˋ ㄉㄥ, ] Liechtenstein [Add to Longdo]
十二地[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers) [Add to Longdo]
十二[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
印度[Yìn dù zhī nà, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ, ] Indo-China (transliteration) [Add to Longdo]
印度那半岛[Yìn dù zhī nà bàn dǎo, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula (old term, esp. colonial period); now written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
半岛[Yìn zhī bàn dǎo, ˋ ㄓ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula (abbr. for colonial term 印度那半島|印度那半岛); now written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
[Yìn Zhī qī, ˋ ㄓ ㄑㄧ, ] Indo-Chinese epoch (geol. period in early Triassic, c. 240 million years ago); Indosinian orogeny [Add to Longdo]
[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, ] subject to (foreign domination, emotions etc) [Add to Longdo]
付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] affordability [Add to Longdo]
[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
[diàn zhī, ㄉㄧㄢˋ ㄓ, / ] to pay first; advanced payment [Add to Longdo]
多种语言[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ, / ] multilingual support [Add to Longdo]
大月[dà yuè zhī, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
巴伦[Bā lún zhī Hǎi, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄏㄞˇ, / ] Barents Sea [Add to Longdo]
[gān zhī, ㄍㄢ ㄓ, ] the 10 heavenly trunks 十天干 and 12 earthly branches 十二枝; sexagenary cycle [Add to Longdo]
[zhī, , ] to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; surname Zhi; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions; watt, classifier for power of light bulbs [Add to Longdo]
[zhī fù, ㄓ ㄈㄨˋ, ] to pay (money) [Add to Longdo]
付不起[zhī fù bù qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, ] to be unable to pay; unaffordable [Add to Longdo]
付得起[zhī fù dé qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ, ] to be able to pay; affordable [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense [Add to Longdo]
努干[zhī nǔ gān, ㄓ ㄋㄨˇ ㄍㄢ, ] Chinook (helicopter) [Add to Longdo]
原体[zhī yuán tǐ, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Mycoplasma (parasitic bacteria without cell wall) [Add to Longdo]
原体肺炎[zhī yuán tǐ fèi yán, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] Mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]
吾其词[zhī wú qí cí, ㄓ ˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] (成语 saw) to talk in a roundabout way to cover up the truth; evasive [Add to Longdo]
[zhī chāi, ㄓ ㄔㄞ, ] to assign corvée duties (forced labor) [Add to Longdo]
[zhī diàn, ㄓ ㄉㄧㄢˋ, ] branch store [Add to Longdo]
[zhī chéng, ㄓ ㄔㄥˊ, ] to support; to bear the weight of (a building) [Add to Longdo]
[zhī chí, ㄓ ㄔˊ, ] to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by [Add to Longdo]
持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]
持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating [Add to Longdo]
持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter [Add to Longdo]
[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back [Add to Longdo]
[zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ, / ] to prop up; to support; strut; brace [Add to Longdo]
撑架[zhī chēng jià, ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] bracket [Add to Longdo]
[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] subfamily [Add to Longdo]
[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up [Add to Longdo]
[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, ] mainstay [Add to Longdo]
柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] mainstay industry [Add to Longdo]
气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bronchitis [Add to Longdo]
[zhī liú, ㄓ ㄌㄧㄡˊ, ] tributary (river) [Add to Longdo]
[zhī piào, ㄓ ㄆㄧㄠˋ, ] (bank) check; check [Add to Longdo]
线[zhī xiàn, ㄓ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] branch line; side road; spur; fig. secondary plot (in a story) [Add to Longdo]
与流裔[zhī yǔ liú yì, ㄓ ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] lit. branches and descendants; of a similar kind; related [Add to Longdo]
[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory [Add to Longdo]
[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party [Add to Longdo]
[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, ] dominate; allocate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please settle this account by October 28, 1998.1998年10月28日までに、この請求書に対するお払いをお願いします。
On July 10, we will open our Sapporo branch.7月10日より札幌店を開設いたします。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に社を設立した。
We'll pay you on demand any day after July 10th.7月10日以降なら、いつでも請求次第に払います。
How much we pay you depends on your skill.あなたにいくら給料を払うかは、あなたの腕次第ですね。
I dared to support his opinion.あえて彼の意見を持した。
You cannot depend on his support for your project.あなたの計画で、彼の援をあてにすることは出来ない。
Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.あなたのロボットは食事の度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
I'm on your side.あなたを持します。
A 10% tax will be withheld from the payment to you.あなたの払から10%を税として天引きします。
You will be paid according as you work.あなたの働きに応じて賃金が払われる。
The Amazon is fed by a large number of tributaries.アマゾン川には多くの流がある。
That branch is affiliated to the miners' union.あの部は炭鉱労働組合に属している。
The ruler of the Inca Empire.インカ帝国の配者でした。
Many couples in America both work to make ends meet.アメリカでは多くの夫婦が収をあわせるため共稼ぎをしている。
I guess I'm always hoping that you'll end this reign.いつかは君の配が終わると思っていたのに。 [M]
India was subject to the British Empire.インドは大英帝国の配下にあった。
India was governed by Great Britain for many years.インドは長年にわたって英国に配されていた。
You don't have to pay for an apartment in advance.アパートの払いは前もってする必要はない。
The owners appointed him manager.オーナーの人達は彼を配人に任命した。
The vision of the Olympics had kept him going.オリンピックへの夢が彼をえていた。
Can I pay by credit card?カードで払えますか。
Your payment is now two months overdue.払いが2ヶ月遅れています。
May we therefore ask you for a two months' extension of credit?払いの期日を二ヶ月間延長していただけませんでしょうか。
We remind you that our terms are 60 days net.払いは60日以内という条件だったと思いますが。
How would you like to pay for it?払いはどのようにしますか。
How would you like to pay?払いはどのようになさいますか。
With reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.払日が先月末の請求書56789について、まだお払いを受けておりません。
I'd like to pay by credit card.クレジットカードで払いたいのですが。
Dinosaurs used to rule the earth.かつては恐竜が地球を配していた。
There was once a cruel ruler in the country.かつてその国に残酷な配者がいた。
(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.キング牧師と彼の持者は脅迫された。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.クレジットとは将来の払を前提に品物またはお金を受入れる一定額または限度である。
Here the wages are paid in proportion to the amount of work done.ここでの賃金はこなした仕事量に応じて払われる。
It may not appeal to some, but I prefer to remain a salaried man; I don't have to worry so much about making both ends meet.こういうと一部の人たちには、ピンとこないかもしれないが、私はサラリーマンのままでいるほうがいい。収を償わせることで、頭を悩ます必要がないからだ。
What price do we have to pay for these advantages?こういう特典に対して私達はどんな代償を払わなければならないのか。
If you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.このお払いが清算できないご事情がおありでしたら、ご連絡ください。
We will try to correct it in order to straighten out our finances.このお払いの問題が解決できるよう、ご指摘の件を改善すべく努力いたします。
Please pay at this counter.このカウンターで払ってください。
If you have not yet paid this bill, please let us hear from you.このお払いがまだでしたら、ご連絡ください。
Heavy posts are needed to sustain this bridge.この橋をえるには重い柱が必要だ。
Is this ladder strong enough to bear my weight?このはしごはわたしの体重をえるのに十分なほど丈夫なのですか。
The bridge is supported by 10 posts.この橋は10本の柱でえられている。
The quantity of crops is not enough to support the economy.このくらいの収穫量では、そこの経済をえるのに十分ではありません。
This school supplies students with textbooks.この学校は、生徒に教科書を給します。
This bridge bears only ten tons.この橋は重さ10トンしかえられません。
Is there a nearby branch of a Japanese bank?この近くに日本の銀行の店はありますか。
This country was subject to a neighboring country.この国は隣国の配下にあった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How long can a chicken run around with no head?[CN] 群龙无首 , 我们还能持多久呢? Second Life (2010)
Which one would have made Olenna the true ruler of the Seven Kingdoms?[JA] どちらがオレナを真の七王国の配者にできる? Eastwatch (2017)
The Iron Bank appreciates how you cast off the yoke of superstition, freeing the crown from elements who sought to subvert the rule of law.[JA] 鉄の銀行としては 迷妄の配から脱し 法の配を損わんとする要素を 排除したことに感謝します The Queen's Justice (2017)
When I was in third year of junior high, my teacher recommended that to me.[CN] 中学时老师都有建议过我 妈妈也 Hanamizuki (2010)
So now he has to live on $1,000 a month that USOC gives him.[JA] オリンピック委員会から 月1000ドル給されるが CounterPunch (2017)
That way, they could pay back what they thought they could afford each month... for the rest of their natural lives.[JA] 彼らは死ぬまで 毎月払い続ける Salesmen Are Like Vampires (2017)
And believe me, I was all for it.[CN] 我是絕對持的啊 Miss Mystic Falls (2010)
I have to pay one million yen every month, right?[JA] ? (菜々果) 毎月100万円払うのが 条件なんでしょ? The Mysterious Million Yen Women (2017)
I always finish a job once I've been paid.[JA] 私はいつも仕事を終える かつて私は払った。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
These ladies pay me one million yen a month in rent.[JA] ♪〜 女たちは 毎月 僕に100万円もの 家賃を払い Reason (2017)
They pay me one million yen a month for the rent.[JA] 毎月 僕に100万円もの 家賃を払っている Absolute (2017)
He refuses to pay fines when he's overdue with books I lend him.[CN] 他借我的书超期时拒绝付罚款 The Apology Insufficiency (2010)
You, on the other hand, murdered your own father and chose to support a foreign invader.[JA] 一方であなたはと言えば 自らの父上を殺し 外国の侵略者を持した Eastwatch (2017)
I appreciate the support of the union on this, Terry.[JA] テリー 組合の援には感謝する Salesmen Are Like Vampires (2017)
For decades, House Lannister has been the true power in Westeros.[JA] 何十年もの間 ラニスター家は ウェストロスの実の配者だった Stormborn (2017)
North-west of the kipunjis' mountain home, a branch of the Great Rift curves between Tanzania and the Congo.[CN] 奇庞吉猴的靠西北端的森林家园 一条大裂谷的分蜿蜒在坦桑利亚和刚果之间 Fire (2010)
You have mine.[JA] 援します Stormborn (2017)
Would you like to dance'?[CN] 能跟我跳舞吗 Go Lala Go! (2010)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[JA] 亡くなる前に砂子さんに退職金と 私が成人するまでの サポート料を払っていたみたいで Disbanded (2017)
I'm serving Cachet Windows and Doors with a statutory demand for unpaid debts of £798,000[JA] 払請求書を 送達しに来ました 御社の負債は 79万8000ポンドです The Secret of Sales (2017)
For some reason, they pay me one million yen a month in rent.[JA] なぜか 毎月 100万円もの家賃を 払っている Choices (2017)
If the great houses support your claim against Cersei, the game is won.[JA] 豪家がサーシーに反して陛下を持すれば― 勝敗は決まります Stormborn (2017)
For decades, House Lannister has been the true power in Westeros, and the feat of that power is Casterly Rock.[JA] 何十年にも渡りラニスター家は― 事実上の配者だった その力の源泉はキャストリー・ロックに在る The Queen's Justice (2017)
Many are partial to the flesh of a baby bat.[CN] 很快小蝙蝠便离破碎 Fire (2010)
Howard's on my side.[CN] Howard持我 The 21-Second Excitation (2010)
And if the jury deadlocks, the gun is in.[CN] - 没错 如果陪审团僵持不下 枪被发现 Taking Control (2010)
You will do what you want. But you have my vote.[CN] 你怎么想就怎么做吧 我都持你 One Minute (2010)
He was a useless, old coward, but the Freys supported us.[JA] 役に立たない臆病な老人だった しかし、フレイは俺達を持した Dragonstone (2017)
And would you be looking to pay anything[JA] それで... その分の払いをしたいと? Sexy Rollercoasters (2017)
So you could pay rent on the flat without your wife knowing?[CN] 所以你可以瞒过你太太 , 付公寓的租金? Second Life (2010)
Then, and I don't know if you're up for this, we're going to be heading up north to tour to support the miners.[JA] それから 炭鉱労働者を 援するツアーもある Smell the Weakness (2017)
You don't want to make a mistake cos you'll pay for it later on.[CN] 你可别犯错误,不然你就会付这笔费用的 Water (2010)
Do I have your support?[JA] 援はいただけるか? Stormborn (2017)
You can see that there was a flash there that reached the ground, maybe it flickered a little bit, but that's all you know.[CN] 那么馆里的所有藏书 都可以容纳在这笔的笔尖上 Speed Limits (2010)
Oh, well, he waited in line for 14 hours while you napped in a lawn chair he got in a fight when he stepped out of line to pee and you wouldn't wake up to vouch for him.[CN] 你在躺椅上睡了14个小时 他跑出去尿尿时 还跟一克林贡人打了一架 你也没醒过来持下他 The 21-Second Excitation (2010)
And if Jon doesn't come back, you'll need their support... so you can work together to give you what you really want.[JA] それにジョンが帰らなかったら― 彼等の持が必要・・・ そうやって協力して あなたが本当に欲しいものを得る Eastwatch (2017)
These creatures could have dominated Mars for hundreds of millions of years.[JA] あの生き物は火星を 何億年も配してきた Life (2017)
Bill refused to cash his check. Yes.[CN] 比尔拒绝把他的票兑现 是的 Bill Cunningham: New York (2010)
And Si Newhouse was calling you like every couple of months... to say, "Bill, your check is waiting."[CN] 纽豪斯不得不 隔几天就给他打一通电话 告诉你说"比尔 你的票可以兑现了" Bill Cunningham: New York (2010)
A cash ransom of £3 million was demanded, but never paid.[CN] 当时他被索要300万英镑赎金 , 但未予 Pariah (2010)
And your poll numbers just keep dropping.[CN] 你的民意持率正一路下跌呢 The Irish Pub Formulation (2010)
The second check, he did the same thing.[CN] 第二张票 他也这样撕掉了 Bill Cunningham: New York (2010)
You can only live on the coupons you receive from the United Nations.[JA] 国連の援に頼って 生活するしかないんだ Barbecue (2017)
*********** you were told to waitrfor backup.[CN] 你們在現場有什麼發現 不是叫你等待援了嗎 Sympathy for the Parents (2010)
Seconded.[CN]  The Zazzy Substitution (2010)
That my own daughter thinks I don't love her enough to support her no matter what choices she makes-- well, that hurts me deeply.[CN] 我女儿觉得我不够爱她 觉得我不会持她做的决定 这也太让人伤心了 The Boyfriend Complexity (2010)
I have to ask you to hand over your badge and your gun.[CN] 我必须要求你 交出你的警徽和枪 One Minute (2010)
OK. We got a request for help this morning from the Australian police.[CN] 好了 , 今早我们接到了来自 澳大利亚警方的援请求 Chelsea Girl (2010)
I suggest you and your team do the same thing.[CN] 我希望你和你的团队都持我 Absolution (2010)
As such, he bears responsibility for all your infractions and must pay all fines.[CN] 同样由他为你所有的违反行为付罚款 The Boyfriend Complexity (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
意志決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support [Add to Longdo]
現金自動払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]
自動資料作成援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
自動預金払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅうし, shuushi] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
差し[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
[し, shi] Zweig, Unterstuetzung [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
[ししゅつ, shishutsu] Ausgabe, Auslagen [Add to Longdo]
[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
[したく, shitaku] Vorbereitung [Add to Longdo]
[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]
[しちゅう, shichuu] Stuetze, Pfahl, Saeule [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]
[ししゃ, shisha] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] Lieferung, Gewaehrung, Versorgung [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] Ortsgruppe, Unterabteilung [Add to Longdo]
[しはい, shihai] Herrschaft, Fuehrung, Verwaltung [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
貿易収[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] Handelsbilanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top