Search result for

*手*

(381 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -手-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
線引小切[せんびきこぎって] Crossed cheque

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
使い勝[つかいがって, tsukaigatte] (n) ความสะดวกในการใช้ เช่น 使い勝がいい (ใช้ง่าย) หรือ 使い勝が悪い (ใช้ยาก)
[いてざ, iteza] (n) ราศีีธนู
性転換[せいてんかんしゅじゅつ, seitenkanshujutsu] (n) การผ่าตัดแปลงเพศ
伝う[てつだう, tetsudau] (vt) ช่วยเหลือ
[てがみ, tegami] (n) จดหมาย
[てぶくろ, tebukuro] (n) ถุงมือ
[はくしゅ, hakushu] (n) การปรบมือ
日当[にっとうてあて, nittouteate] (n) เบี้ยเลี้ยงรายวัน
[かしゅ, kashu] (n) นักร้อง
[すで, sude] (n) มือเปล่า
運転[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
[せんしゅ, senshu] (n) นักกีฬา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
育児[いくじてあて, ] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
付金[てつけきん, ] (n) เงินมัดจำ , See also: S. 付,
(な)[はで(な), ] (adj) (สี)ฉูดฉาด, สด, แดงแจ๋, ฟู่ฟ่า, ดอกดวง ฯลฯ
上げだ[おてあげだ, ] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
摺り[てすり, ] (n) ราวสำหรับมือจับของขั้นบันไดหรือแท่น
皆勤[] เบี้ยขยัน
加減[てかげん, ] ออมมือ เช่น 真剣勝負だから加減はしません
[てじゅん, ] วิธีการ
火傷防止[やけどぼうしてぶくろ, ] (n) ถุงมือกันไฟ
[てかん, ] (n) การใช้มือสัมผัส
[てがた, ] (n) ตั๋วแลกเงิน
約束[やくそくてがた, ] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
不渡り[ふわたりてがた, ] (n) เช็คเด้ง
[しゅき, ] หนังสือบริคณห์สนธิ,โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ
[しゅだん, ] วิธี,หนทาง
始め[てはじめ, ] [N] การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มแรก, Syn. beginning, start, Ant. end; finish
引き[てびき, ] (n ) (ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง
[てつづき, ] ขั้นตอน
[てちょう, techou, ] (n ) สมุดพก(ติดตัว)
洗い[おてあらい, otearai, ] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. トイレ,
[てがみ, tegami, ] (n ) จดหมาย
為替[かわせてがた, ] ตั๋วแลกเงิน
小切[こぎって, ] เช็ค
線引小切[せんびきこぎって, ] เช็คขีดคร่อม
数料[てすうりょう, ] ค่าธรรมเนียม
溶接[てようせつ, ] (n ) การเชื่อมอาร์คด้วยมือ
国際返信切[こくさいへんしんきってけん, ] International คูปองตอบเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการ English: to handle
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: จัดการดูแล English: to manage
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: เคยทำ
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดำเนินการ English: to work with
掛ける[てがける, tegakeru] Thai: ดูแลเอาใจใส่ English: to look after
[しゅどう, shudou] Thai: ทำด้วยมือ
[しゅわ, shuwa] Thai: ภาษามือ
伝う[てつだう, tetsudau] Thai: ช่วยเหลือ English: to help
伝う[てつだう, tetsudau] Thai: ให้ความช่วยเหลือ
[あいて, aite] Thai: ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: companion
[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
[あいて, aite] Thai: ผู้ร่วมงาน English: company
入れ[ていれ, teire] Thai: การดูแล
入れ[ていれ, teire] Thai: การที่ตำรวจเข้าไปสอบสวนอาชญากรรมในที่เกิดเหตุ
[て, te] Thai: มือ English: hand
[へた, heta] Thai: ไม่ชำนาญในด้าน ไม่มีฝีมือในด้าน English: unskillful (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[手, shǒu, ㄕㄡˇ] hand
Radical: Decomposition:
Etymology: [pictographic] A hand with the fingers splayed
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了
[拜, bài, ㄅㄞˋ] to bow, to salute; to worship, to pay respects
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Two hands 手 put together in respect
[拳, quán, ㄑㄩㄢˊ] fist; various forms of boxing
Radical: Decomposition: 龹 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[拿, ná, ㄋㄚˊ] to bring, to grasp, to hold, to take
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挈, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to assist, to help; to lead by hand
Radical: Decomposition: 㓞 (qià ㄑㄧㄚˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挚, zhì, ㄓˋ] sincere, warm, cordial; surname
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To shake 执 hands 手; 执 also provides the pronunciation
[挛, luán, ㄌㄨㄢˊ] tangled, entwined; crooked
Radical: Decomposition: 亦 (yì ㄧˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[挲, sā, ㄙㄚ] to feel or fondle with the fingers
Radical: Decomposition: 沙 (shā ㄕㄚ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[掌, zhǎng, ㄓㄤˇ] in charge; the palm of the hand, the sole of the foot
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[掣, chè, ㄔㄜˋ] to pull, to drag; to hinder, to pull back
Radical: Decomposition: 制 (zhì ㄓˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[掰, bāi, ㄅㄞ] to rip, to tear
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To tear something 分 with both hands 手
[掱, pá, ㄆㄚˊ] to pickpocket
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Someone with three hands 手, representing sleight-of-hand
[搴, qiān, ㄑㄧㄢ] to extract; to pluck; to seize
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[搿, gé, ㄍㄜˊ] to hug
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To clasp 合 with both hands 手
[摩, mó, ㄇㄛˊ] to scour, to rub, to grind; friction
Radical: Decomposition: 麻 (má ㄇㄚˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[摯, zhì, ㄓˋ] sincere, warm, cordial; surname
Radical: Decomposition: 執 (zhí ㄓˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To shake 執 hands 手; 執 also provides the pronunciation
[摹, mó, ㄇㄛˊ] to trace; to imitate, to copy; pattern
Radical: Decomposition: 莫 (mò ㄇㄛˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[擊, jī, ㄐㄧ] to strike, to hit, to beat; to attack, to fight
Radical: Decomposition: 毄 (jī ㄐㄧ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To strike 毄 with a hand 手; 毄 also provides the pronunciation
[擎, qíng, ㄑㄧㄥˊ] to lift; to support, to hold up
Radical: Decomposition: 敬 (jìng ㄐㄧㄥˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[擘, bāi, ㄅㄞ] thumb; to rip, to tear; to split, to analyze
Radical: Decomposition: 辟 (pì ㄆㄧˋ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[攀, pān, ㄆㄢ] to climb, to hang on, to pull up
Radical: Decomposition: 樊 (fán ㄈㄢˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[攣, luán, ㄌㄨㄢˊ] tangled, entwined; crooked
Radical: Decomposition: 䜌 (luán ㄌㄨㄢˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[看, kàn, ㄎㄢˋ] to look, to see; to examine, to scrutinize
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Shielding one's eyes 目 with a hand 手 to look to the distance

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍;ウェブ拍[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あのこの[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
うまく行く(P);上くいく(P);上く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
;御[おて, ote] (n) (1) (pol) (See ・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
つき;お付き;御付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
塩;御[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
許;お元;御許;御[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
玉;御[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
柔らか;御柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly [Add to Longdo]
上げ(P);御上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
数;御[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
数をおかけいたします;お数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
盛り;御盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
洗い(P);御洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
前;お点前;御[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
伝い(P);御伝い[おてつだい, otetsudai] (n,vs) (1) maid; (2) help; (P) [Add to Longdo]
伝いさん[おてつだいさん, otetsudaisan] (n) maid; (P) [Add to Longdo]
並み拝見;お並拝見;御並み拝見;御並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
[おてほん, otehon] (n) (See 本) example; role model [Add to Longdo]
お上[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
お上を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
かゆいところにが届く;痒いところにが届く;かゆい所にが届く;痒い所にが届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
この;此の[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing) [Add to Longdo]
ごっつい[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
そのは食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) I am not going to fall for that trick [Add to Longdo]
つき[つきて, tsukite] (n) hand touch down (sumo) [Add to Longdo]
どて焼き;どて焼;土焼き;土[どてやき, doteyaki] (n) beef sinew stewed in miso and mirin [Add to Longdo]
ど下[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
なり;成り;為り;成;為(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
ぶった切る;打った切る;打っ切る[ぶったぎる, buttagiru] (v5r,vt) to chop (a branch, etc.) [Add to Longdo]
みたらし団子;御洗団子[みたらしだんご, mitarashidango] (n) skewered rice dumplings in a sweet soy glaze [Add to Longdo]
もみで頼む;揉みで頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
アイドル歌[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer [Add to Longdo]
アクセス保護続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アップグレード[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アルト歌[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer) [Add to Longdo]
エフェソの信徒への[エフェソのしんとへのてがみ, efeso noshintohenotegami] (n) Epistle to the Ephesians (book of the Bible) [Add to Longdo]
エラー処理[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure [Add to Longdo]
オープン選[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition [Add to Longdo]
オペラ歌[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer [Add to Longdo]
オリンピック選[オリンピックせんしゅ, orinpikku senshu] (n) Olympic athlete [Add to Longdo]
ガラテヤの信徒への[ガラテヤのしんとへのてがみ, garateya noshintohenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
ガラテヤ人への[ガラテヤじんへのてがみ, garateya jinhenotegami] (n) Epistle to the Galatians (book of the Bible) [Add to Longdo]
グリフ続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
コリントの信徒への紙一[コリントのしんとへのてがみいち, korinto noshintohenotegamiichi] (n) First Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリントの信徒への紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
コリント人への[コリントじんへのてがみ, korinto jinhenotegami] (n) Epistle to the Corinthians (comprising two books of the Bible) [Add to Longdo]
コロサイの信徒への[コロサイのしんとへのてがみ, korosai noshintohenotegami] (n) Epistle to the Colossians (book of the Bible) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
交钱,一交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一把[yī bǎ shǒu, ㄧ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] working hand; member of a work team; participant [Add to Longdo]
[xià shǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ, ] start; put one's hand to; set about; the seat to the right of the main guest [Add to Longdo]
不择[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously [Add to Longdo]
[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
[èr shǒu huò, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] secondhand [Add to Longdo]
[èr shǒu chē, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] second-hand car [Add to Longdo]
二把[èr bǎ shǒu, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄕㄡˇ, ] deputy leader; the second-in-command [Add to Longdo]
[jiāo shǒu, ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ, ] to fight hand to hand [Add to Longdo]
[rén shǒu, ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ, ] manpower [Add to Longdo]
[rén shǒu dòng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] manually controlled [Add to Longdo]
人流[rén liú shǒu shù, ㄖㄣˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] an abortion; abbr. of 人工流產術|人工流产[Add to Longdo]
[shēn shǒu, ㄕㄣ ㄕㄡˇ, ] to hold out a hand; to ask for sth [Add to Longdo]
[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to desist; to stop; to stay one's hand [Add to Longdo]
[fó shǒu guā, ㄈㄛˊ ㄕㄡˇ ㄍㄨㄚ, ] chayote [Add to Longdo]
[zuò shǒu, ㄗㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] writer; expert [Add to Longdo]
[dǎo shǒu, ㄉㄠˇ ㄕㄡˇ, ] to shift from one hand to the other; to change hands (of merchandise) [Add to Longdo]
倒背[dào bèi shǒu, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄕㄡˇ, ] with one's hands behind one's back [Add to Longdo]
倒背[dào bèi shǒu r, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄕㄡˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 倒背, with one's hands behind one's back [Add to Longdo]
[jiǎ shǒu, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄡˇ, ] by proxy; acting via sb else [Add to Longdo]
[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin [Add to Longdo]
先下为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage. [Add to Longdo]
[rù shǒu, ㄖㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to begin; to set one's hand to [Add to Longdo]
[liǎng shǒu, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ, / ] double tactics; twin strategies [Add to Longdo]
空空[liǎng shǒu kōng kōng, ㄌㄧㄤˇ ㄕㄡˇ ㄎㄨㄥ ㄎㄨㄥ, / ] empty-handed; fig. not receive any share [Add to Longdo]
再造[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] reconstructive surgery [Add to Longdo]
[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, ] murderer [Add to Longdo]
[chū shǒu, ㄔㄨ ㄕㄡˇ, ] to put one's hand to sth [Add to Longdo]
刀斧[dāo fǔ shǒu, ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ, ] lictor [Add to Longdo]
[fēn shǒu, ㄈㄣ ㄕㄡˇ, ] to split up; to break up [Add to Longdo]
剖宫产[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
剖腹产[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] Cesarean section operation [Add to Longdo]
[fù shǒu, ㄈㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant [Add to Longdo]
刽子[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer [Add to Longdo]
[zhù shǒu, ㄓㄨˋ ㄕㄡˇ, ] assistant; helper [Add to Longdo]
[dòng shǒu, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˇ, / ] to hit with hands or fists; to start work; to touch [Add to Longdo]
[gōu shǒu, ㄍㄡ ㄕㄡˇ, ] hook shot [Add to Longdo]
[fǎn shǒu, ㄈㄢˇ ㄕㄡˇ, ] to turn a hand over; to put one's hand behind one's back; fig. easily done [Add to Longdo]
[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] right-hand [Add to Longdo]
[míng shǒu, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, ] master; famous artist or sportsman [Add to Longdo]
吹竽[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ, ] player of the yu 竽 (free reed mouth organ) [Add to Longdo]
可得[tuò shǒu kě dé, ㄊㄨㄛˋ ㄕㄡˇ ㄎㄜˇ ㄉㄜˊ, ] within spitting distance (成语 saw); within easy reach [Add to Longdo]
外交[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, ] diplomatic [Add to Longdo]
外科[wài kē shǒu shù, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgery [Add to Longdo]
大提琴[dà tí qín shǒu, ㄉㄚˋ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ, ] cellist [Add to Longdo]
大舵[dà duò shǒu, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] the Great Helmsman (Mao Zedong) [Add to Longdo]
大显身[dà xiǎn shēn shǒu, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣ ㄕㄡˇ, / ] (成语 saw) fully displaying one's capabilities [Add to Longdo]
女歌[nǚ gē shǒu, ㄋㄩˇ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, ] female singer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I help him.私は彼を伝います。
Do as you like.にすれば?
"Will you help me with my English homework?" "Certainly."「私の英語の宿題を伝ってくれませんか」「いいですとも」
"Would you mind helping me with my work?" "Not at all."「私の仕事を伝ってくれませんか」「いいですよ」
"Will you help me?" "I'll be glad to."伝ってくださいませんか」「喜んで」
"Thank you for your help." "It's my pleasure."伝ってくれてありがとう」「どういたしまして」
Who helped you? Tom did.「誰がきみを伝ったのですか」「トムです」 [M]
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨日紙を書きましたか」「はい」
"I'm not good at swimming." "Neither am I."「僕は水泳が下です」「私もそうなのです」 [M]
I bought five ten-yen stamps.10円切を5枚買った。
I barely managed to finish the letter by eleven o'clock.11時までにかろうじてなんとかその紙を書いた。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、日本は選をオリンピックに送ってる。
In 1972, Dr. Francine Patterson started to teach sign language to Koko.1972年に、フランシーヌ・パターソン博士はココに話を教え始めた。
Let go of me!私からを離せ!
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選で構成されている。
Nine players make up a team.1チームは9人選から成る。
Thank you very much for your letter of January 7th.1月7日付けのお紙、ありがとうございました。
I made up my mind, then and there, that I would get the necessary million dollars within a week.1週間以内に必要な100万ドルのお金をに入れようと、私はその場ですぐに決めた。
A man stood waving his hand to me.1人の男が私にを振っていた。
A boy was walking with his hands in his pocket.1人少年が両をポケットにつっこんで歩いていた。
A pair of gloves.1組の袋。
A pair of gloves was left in the taxi.1組の袋が、タクシーの中に忘れてあった。
She did not decide to be a singer until she reached the age of twenty.20才になって初めて、彼女は歌になろうと決心した。
There used to be a bridge between two river banks.2つの土の間に、むかし橋がかかっていた。
The two factions gang up with each other.2つの派閥がをむすんだ。
The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.2人は何年ぶりかで会ったように、心をこめて握していた。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント切を2枚ください。
I will help you if I have finished my work by four.4時までに自分の仕事が終わったら、伝ってあげるよ。
He wouldn't be available until four.4時まではがあいていない。
For four years, he cut the grass at the original price, but I noticed that toward the end of that year, he had a helper with him quite often.4年間は彼は最初の値段で芝を刈ってくれたが、その年の終わりに彼はしょっちゅう伝いを連れていることに気がついた。
I wanted to be a bus driver when I was five.5歳の時は、バスの運転になりたかった。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の選でローテーションを組んだ。
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこの道を行けば、右にその百貨店があります。
Have you got a seven-yen stamp?7円の切ありませんか。
I received your letter of July 10.7月10日付のお紙いただきました。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお紙につきまして私共の最新の目録を同封します。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の御紙と布地のサンプルありがとうございました。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお紙をただいま受け取りました。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼のや腕はペンを握ったりタイプを打ったりすることができないほど弱くなってしまっていた。
I don't live in his pocket.あいつの先じゃない。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相としてはかなり強いぞ。 [M]
He is a tough customer.あいつは苦だ。
He is a spoiled child.あいつはに負えない子供だ。
He is a tough customer to deal with.あいつは強い相だ。
They are out of hand.あいつらにはが負えない。
I burned my hand with an iron.アイロンでをやけどしました。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦だから永久プレス加工の服を買う。
Akira is a good tennis player.アキラは上なテニス選です。
Akira can play tennis well.アキラは上にテニスができます。
Please remind me to write a letter tomorrow.あす紙を書くのを忘れないように私に注意してください。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Sir. -Yes? Could you please slow down?[JA] 運転さん スピードを 緩めてもらっていいですか? Ready (2017)
Let's break up then![CN] 那就分 Campus Confidential (2013)
Chang Sheng had a surgery due to some eye disease[CN] 张圣因为眼睛病变 动了 Campus Confidential (2013)
Ah! My bracelet![CN] 我的链! Campus Confidential (2013)
Which he held in the hands of what?[CN] 她里拿的是什么 Steal My Heart (2013)
The women just kept showing up, and I get a ton of money every month.[JA] (慎) 女たちが次々とやって来て 僕は毎月 大金をにすることになった The Mysterious Million Yen Women (2017)
I looked it up for myself.[JA] 勝に調べさせてもらいました The Mysterious Million Yen Women (2017)
This man don't believe in this shit, bro.[JA] 勝に ほざいてろ CounterPunch (2017)
Living together but no sex, did you just have an abortion?[CN] 同居但不能碰你 莫非你刚刚做了流产 Mr. & Mrs. Player (2013)
He took that photo of my hand on the stick.[CN] 他拍了我搭在桿上的 The Secret Life of Walter Mitty (2013)
You're great at lying to yourself though.[JA] でも 自分にだけは 上にうそついてる Reason (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほど前だったでしょうか あなたの小説を たまたま に取って読んでみたんです Confrontation (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
I asked Mei-shue to put a Trojan horse in your cell phone[CN] 我让美雪在你的机里种下一只木马 Campus Confidential (2013)
But before we break up...[CN] 不过我想跟你分之前... Mr. & Mrs. Player (2013)
But I don't have the courage to do the operation.[CN] 但是我没有勇气做 Mr. & Mrs. Player (2013)
And he waved at me?[CN] 他对我挥 Lessons in Love (2013)
Did you read my letter?[JA] 紙 読んでくれた? Choices (2017)
With my hands?[CN] 用撕? Mr. & Mrs. Player (2013)
He was just taking pictures of these guys, you know, the Chilean deckhands.[CN] 他就拍了這些傢伙,智利水 他還給我的照片 The Secret Life of Walter Mitty (2013)
It was... my father.[JA] 相は 実の父親よ Ready (2017)
Well then, so this like couple cell phone[CN] 那就成了情侣机了 Steal My Heart (2013)
If there's anything I can do to help, please let me know.[JA] 何か お伝いできることがあれば 何でも言ってください Disbanded (2017)
The person who is best at telling lies... will be the last to survive.[JA] いちばん上に嘘をついた人間が 最後まで残るわ Absolute (2017)
I will undo your bra with my hands, feeling...[CN] 我,用解开你的胸围 Mr. & Mrs. Player (2013)
Minami told me everything in the letter that came with her will.[JA] 全部 美波さんが教えてくれました 遺言状に添えられた紙で Emotions (2017)
- By all means, hon.[CN] - 通过一切段,亲爱的。 Lessons in Love (2013)
After all, sooner or later I 'll take over.[CN] 反正我早晚会接 Steal My Heart (2013)
He goes and kills people because he wants to.[JA] 自分は勝に 人 殺しておいて Reason (2017)
This is what she wrote in her letter.[JA] 美波さん 紙でこう言ってました Emotions (2017)
I'll do it myself, so don't worry.[CN] 我会亲自落,放心吧 The Suspect (2013)
Smart phones and notebooks are free![CN] 智慧型机跟电脑 免费 Campus Confidential (2013)
You need to be good at telling lies.[JA] 上に嘘(うそ)をつくのよ Absolute (2017)
But... the white boy was strong. He was tough.[JA] だが相も強かったな CounterPunch (2017)
I understand. - But I'ma remind you of my rule. - Okay.[JA] 練習メニューを 勝に変えるな CounterPunch (2017)
Boys, where's the phone?[CN] 男孩,哪来的机? Lessons in Love (2013)
My handling fee just went up, it's now 5%, not 1%.[CN] 我的续费加价,由1%加到5% The Suspect (2013)
It seems bit weird to walk with him in the street holding hands...[CN] 跟他一起走在路上 好像有点怪怪的 Campus Confidential (2013)
I don't like them. They get in the way.[JA] 苦なんです 邪魔くさくて Absolute (2017)
The phone never stopped ringing this morning.[CN] 这款机从未停止振铃 今天早上。 Lessons in Love (2013)
Her phone keeps ringing and she runs outside to answer the calls.[CN] 她的机响个不停 她就跑出去接电话了 Mr. & Mrs. Player (2013)
If that's the case, then why don't you just write a diary.[JA] そういうことなら 勝に 日記帳にでも書いてくださいよ Disbanded (2017)
Darling, did you lose some weight?[CN] 我今天有点酸那你喂我好不好? Campus Confidential (2013)
I want to split up with you[CN] 我要跟你分 Campus Confidential (2013)
Al Haymon is putting Kid Chocolate back in the ring against Andy Lee, an Irish fighter, who just so happens to have won that same WBO Middleweight Championship belt that Kid Chocolate gave up.[JA] ヘイモンはクイリンの 復帰戦を設定した 相はアンディ・リー クイリンがベルトを返上した WBO世界ミドル級の― CounterPunch (2017)
Unfortunately, she's just too powerful for me."[JA] "残念だけど 相が悪かった"って Emotions (2017)
You could say in boxing, to be the best, you've got to get beat up by the best.[JA] 一流の選に打たれて 一流になると言われる CounterPunch (2017)
They're guys with 1-7 records and guys who've never boxed before, guys making their debut.[JA] 対戦相の中には 無名や素人だっている CounterPunch (2017)
A lot of us is at the top of the sport, like in amateur-wise or, like, making our way up in the pros.[JA] アマもプロを目指す選も トップレベルが集まる CounterPunch (2017)
But they just kept playing with their phones[CN] 不过一直在玩 Campus Confidential (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリフ続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
シングルリンク[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
セットアップ続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
モジュール[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
暗号化[あんごうかしゅほう, angoukashuhou] cryptography [Add to Longdo]
暗号[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
演算[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]
下位試験[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
外部[がいぶてつづき, gaibutetsuduki] external procedure [Add to Longdo]
関数続き[かんすうてつづき, kansuutetsuduki] function procedure [Add to Longdo]
偶発時用続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]
呼制御[こせいぎょてじゅん, koseigyotejun] call control procedure [Add to Longdo]
再入可能続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]
試験協調[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]
実試験[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
[てじゅん, tejun] instruction, process, procedure, protocol [Add to Longdo]
順終了[てじゅんしゅうりょう, tejunshuuryou] end of procedure [Add to Longdo]
順書[てじゅんしょ, tejunsho] process document [Add to Longdo]
順名[てじゅんめい, tejunmei] routine-name [Add to Longdo]
書き認識[てかきにんしき, tekakininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character [Add to Longdo]
書き文字認識[てがきもじにんしき, tegakimojininshiki] handwriting recognition [Add to Longdo]
[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
続き[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
続き集合[てつづきしゅうごう, tetsudukishuugou] procedure set [Add to Longdo]
続き宣言[てつづきせんげん, tetsudukisengen] procedure declaration [Add to Longdo]
続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division [Add to Longdo]
続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]
続き名[てつづきめい, tetsudukimei] procedure-name [Add to Longdo]
続引用仕様[てつづきいんようしよう, tetsudukiinyoushiyou] procedure interface [Add to Longdo]
動による[しゅどうによる, shudouniyoru] manually [Add to Longdo]
動応答[しゅどうおうとう, shudououtou] manual answering [Add to Longdo]
動機能[しゅどうきのう, shudoukinou] manual function [Add to Longdo]
動呼出し[しゅどうよびだし, shudouyobidashi] manual calling (e.g. in data network) [Add to Longdo]
[しゅほう, shuhou] technique [Add to Longdo]
受け[うけて, ukete] receiving side [Add to Longdo]
受信相[じゅしんあいて, jushin'aite] recipient (of email, e.g.) [Add to Longdo]
出力続き[しゅつりょくてつづき, shutsuryokutetsuduki] output procedure [Add to Longdo]
消費側非同期続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
上位試験[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
信号[しんごてじゅん, shingotejun] signalling protocol [Add to Longdo]
生産側非同期続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
固定接続[あいてこていせつぞく, aitekoteisetsuzoku] permanent virtual connection (PVC) [Add to Longdo]
先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
[へた, heta] ungeschickt, schlecht [Add to Longdo]
[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
働き[はたらきて, hatarakite] Arbeiter, Ernaehrer [Add to Longdo]
[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]
[じょしゅ, joshu] Assistent [Add to Longdo]
[みぎて, migite] die_rechte_Hand, zur_Rechten [Add to Longdo]
売り[うりて, urite] Verkaeufer [Add to Longdo]
[みょうしゅ, myoushu] Virtuose, -Meister [Add to Longdo]
小切[こぎって, kogitte] Scheck [Add to Longdo]
[ひだりて, hidarite] die_linke_Hand, linkerhand [Add to Longdo]
[としゅ, toshu] mit_leeren_Haenden, Frei-, mittellos [Add to Longdo]
[て, te] -Hand [Add to Longdo]
伝い[てつだい, tetsudai] Hilfe [Add to Longdo]
作り[てづくり, tedukuri] handgefertigt, Handarbeit [Add to Longdo]
堅い[てがたい, tegatai] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
[てちょう, techou] Notizbuch [Add to Longdo]
[てあて, teate] Lohn, Zulage, Zuschuss, aerztl.Behandlung [Add to Longdo]
[てがた, tegata] Wechsel, Scheck [Add to Longdo]
招き[てまねき, temaneki] mit_der_Hand_winken, heranwinken [Add to Longdo]
控え[てびかえ, tebikae] -Notiz, Aufzeichnung, das_Zurueckhalten [Add to Longdo]
[てすう, tesuu] Bemuehung, Muehe [Add to Longdo]
数料[てすうりょう, tesuuryou] Gebuehr, Provision [Add to Longdo]
早い[てばやい, tebayai] flink, behend [Add to Longdo]
[てほん, tehon] Muster, Vorlage [Add to Longdo]
[しゅだん, shudan] Mittel, -Weg, Massnahme [Add to Longdo]
洗い[てあらい, tearai] Waschraum, Toilette [Add to Longdo]
渡す[てわたす, tewatasu] uebergeben, ueberreichen [Add to Longdo]
[てがみ, tegami] Brief [Add to Longdo]
続き[てつづき, tetsuduki] Verfahren, Prozedur, Formalitaet [Add to Longdo]
[たづな, taduna] Zuegel [Add to Longdo]
編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]
荷物[てにもつ, tenimotsu] Handgepaeck [Add to Longdo]
荷物一時預かり所[てにもついちじあずかりしょ, tenimotsuichijiazukarisho] Handgepaeckaufbewahrungsstelle [Add to Longdo]
[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]
[てぶくろ, tebukuro] Handschuh [Add to Longdo]
[てあし, teashi] Haende_und_Fuesse, Glieder [Add to Longdo]
[てがる, tegaru] leicht, einfach, schlicht, billig [Add to Longdo]
造り[てづくり, tedukuri] handgemacht, handgearbeitet [Add to Longdo]
[てじょう, tejou] Handschellen [Add to Longdo]
[てかがみ, tekagami] Handspiegel [Add to Longdo]
風琴[てふうきん, tefuukin] Akkordeon, Ziehharmonika [Add to Longdo]
[てくび, tekubi] Handgelenk [Add to Longdo]
[はくしゅ, hakushu] Haendeschlagen, Beifall, Applaus [Add to Longdo]
[あくしゅ, akushu] Haendedruck [Add to Longdo]
[かしゅ, kashu] Saenger [Add to Longdo]
[いたで, itade] schwere_Wunde, harter_Schlag [Add to Longdo]
[あいて, aite] Partner, Gegner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top