Search result for

*成*

(321 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -成-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かなり, kanari] (adj adv) ค่อนข้าง
[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม
り済まし[なりすまし, narisumashi] (n) การแอบอ้าง (การแอบอ้าง หรือ ใช้สิทธิคนอื่น เพื่อกระทำการบางอย่าง ในความหมายที่ไม่ค่อยดี)
り済ます[なりすます, narisumasu] (vt) แอบอ้าง , See also: S. なりすまし,
[なるほど, naruhodo] อย่างนี้นี่เอง
持て[もてなし, motenashi] ต้อนรับขับสู้
持て[もてなす, motenasu] ต้อนรับขับสู้
[せいりつ, seiritsu] (n) การจัดการ,การคงอยู่,การก่อตั้ง,การทำให้สมบูรณ์,การทำให้สำเร็จ
行き[いきなり, ikinari] ทันที, ทันทีทันใด, ทันใด
[かんせい, kansei] สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง
[ごうせい, gousei] (n ) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
[けっせい, kessei] (vi ) สร้างเป็นรูปเป็นร่าง , สร้างขึ้น
[みせいねん, miseinen] (n ) ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さくせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
[さくせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
[さくせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
[さくせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
[さくせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
[なす, nasu] Thai: ทำ English: to perform
[なす, nasu] Thai: ทำให้สำเร็จ English: to accomplish
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: สรุปได้ English: to conclude
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ประกอบด้วย English: to consist of
り立つ[なりたつ, naritatsu] Thai: ใช้การได้ English: to be practical (logical, feasible)
[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery
[せいちょう, seichou] Thai: การเจริญเติบโต
[なる, naru] Thai: กลายเป็น English: to become
[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
[きせい, kisei] Thai: ที่มีอยู๋ปัจจุบัน ที่มีอยู่เดิม
[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
[せいじん, seijin] Thai: ผู้ใหญ่ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี) English: adult

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[城, chéng, ㄔㄥˊ] castle, city, town; municipality
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: Decomposition: 丁 (dīng ㄉㄧㄥ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: []
[晟, chéng, ㄔㄥˊ] bright, clear, splendid
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[盛, shèng, ㄕㄥˋ] abundant, flourishing; to contain; to fill
Radical: Decomposition: 成 (chéng ㄔㄥˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish
[誠, chéng, ㄔㄥˊ] honest, sincere, true; actually, really
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[诚, chéng, ㄔㄥˊ] honest, sincere, true; actually, really
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[铖, chéng, ㄔㄥˊ] surname
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  成 (chéng ㄔㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gold

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座なり;御座なり;御座り;お座[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
お持て[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持てし) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
り;御り;御[おなり, onari] (n) going out (of a nobleman, etc.); visiting [Add to Longdo]
ご覧になる(P);御覧になる;ご覧にる;御覧に[ごらんになる, goranninaru] (exp,v5r) (1) (hon) (See 見る・1) to see; to look; to watch; (2) (after the -te form of a verb) try to; (P) [Add to Longdo]
らない[てならない, tenaranai] (exp,adj-i) (uk) (See でならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
らない[でならない, denaranai] (exp,adj-i) (uk) (See てならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
なす角;す角[なすかく, nasukaku] (exp) (often ...のなす角) formed angle; angle made [Add to Longdo]
なり手;り手;為り手;手;為手(io)[なりて, narite] (n) candidate; suitable person [Add to Longdo]
アドレス構要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] (n) {comp} address component [Add to Longdo]
アドレス生[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation [Add to Longdo]
アナログ信号生[アナログしんごうせいせいき, anarogu shingouseiseiki] (n) {comp} analog signal generator [Add to Longdo]
イベントを生する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
エピタキシャル[エピタキシャルせいちょう, epitakisharu seichou] (n) (See エピタキシー) epitaxial growth; epitaxy [Add to Longdo]
コード構[コードこうせい, ko-do kousei] (n) {comp} coding scheme [Add to Longdo]
コルク形[コルクけいせいそう, koruku keiseisou] (n) cork cambium [Add to Longdo]
システム生[システムせいせい, shisutemu seisei] (n) {comp} system generation; sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ゼロ[ゼロせいちょう, zero seichou] (n) zero growth; zero economic growth; no-growth economy [Add to Longdo]
ソフトウェア構[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] (n) {comp} software configuration [Add to Longdo]
データベース再編[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] (n) {comp} database restructure; database reorganization [Add to Longdo]
ネットワーク構[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout [Add to Longdo]
ハードウェア構[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] (n) {comp} hardware configuration [Add to Longdo]
パス[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football) [Add to Longdo]
パス名の構要素[パスめいのこうせいようそ, pasu meinokouseiyouso] (n) {comp} pathname component [Add to Longdo]
ヒト長ホルモン[ヒトせいちょうホルモン, hito seichou horumon] (n) human growth hormone [Add to Longdo]
ビット構[ビットこうせい, bitto kousei] (n) {comp} bit configuration [Add to Longdo]
ファイル作[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] (n) {comp} file creation time [Add to Longdo]
ファイル編[ファイルへんせい, fairu hensei] (n) {comp} file organization [Add to Longdo]
マイナス[マイナスせいちょう, mainasu seichou] (n) negative growth [Add to Longdo]
マクロ生プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] (n) {comp} macrogenerator; macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル生[メタファイルせいせいけい, metafairu seiseikei] (n) {comp} metafile generator [Add to Longdo]
メモリ構[メモリこうせい, memori kousei] (n) {comp} memory configuration [Add to Longdo]
ループ構[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] (n) {comp} loop construct [Add to Longdo]
ローマは一日にしてらず[ローマはいちにちにしてならず, ro-ma haichinichinishitenarazu] (exp) (id) Rome was not built in a day [Add to Longdo]
層圏[あせいそうけん, aseisouken] (n,adj-no) substratosphere [Add to Longdo]
綾をして[あやをなして, ayawonashite] (exp) in beautiful patterns [Add to Longdo]
安定[あんていせいちょう, anteiseichou] (n) stable growth [Add to Longdo]
為す(P);す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. す) to build up; to establish; (2) (esp. す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P) [Add to Longdo]
為せばる;なせば[なせばなる, nasebanaru] (exp) (id) if you have a mind to do something, you can do it; if you do, it will become ...; where there is a will... [Add to Longdo]
為になる;為に[ためになる, tameninaru] (exp,v5r) to be of benefit; to be useful; to be good for you [Add to Longdo]
維管束形[いかんそくけいせいそう, ikansokukeiseisou] (n) vascular cambium; wood cambium [Add to Longdo]
(P);育生[いくせい, ikusei] (n,vs) rearing; training; nurture; cultivation; promotion; (P) [Add to Longdo]
栽培[いくせいさいばい, ikuseisaibai] (n) vegetable and fruit growing [Add to Longdo]
一家を[いっかをなす, ikkawonasu] (exp,v5s) to establish a school of; to make a home of one's own [Add to Longdo]
一気呵[いっきかせい, ikkikasei] (adv,n) finishing writing, work, etc. at a stroke (stretch); knocking something off without a break [Add to Longdo]
因をなす;因を[いんをなす, inwonasu] (exp,v5s) to give rise to; to cause [Add to Longdo]
臼蓋形不全[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
液相エピタキシャル[えきそうエピタキシャルせいちょう, ekisou epitakisharu seichou] (n) (See 液相エピタキシー,液相長) liquid phase epitaxial growth; liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
液相[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
円を[えんをなす, enwonasu] (exp,v5s) to form a circle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一失足千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
三人[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
三个臭皮匠,合一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
不以规矩,不能方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
[bù chéng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ, ] won't do [Add to Longdo]
[bù chéng gōng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] unsuccessful [Add to Longdo]
文法[bù chéng wén fǎ, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ, ] unwritten law [Add to Longdo]
体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不打不相识[bù dǎ bù chéng xiāng shí, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] don't fight, won't make friends (语 saw); an exchange of blows may lead to friendship [Add to Longdo]
不空就佛[Bù kōng chéng jiù fó, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ ㄈㄛˊ, ] Amoghasiddhi Buddha [Add to Longdo]
不赞[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] disapproval; disapprove [Add to Longdo]
[Qiū Chéng tóng, ㄑㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄊㄨㄥˊ, ] Shing-Tung Yau (1949-), Chinese-American mathematician, Fields medalist in 1982 [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān Chéng bīn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄣ, ] NAKAYAMA Nariaki (1943-), right-wing Japanese cabinet minister and prominent denier of Japanese war crimes [Add to Longdo]
久病[jiǔ bìng chéng yī, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ ㄔㄥˊ ㄧ, / ] (proverb) a long illness makes the patient into a doctor [Add to Longdo]
[dī chéng běn, ㄉㄧ ㄔㄥˊ ㄅㄣˇ, ] low cost; inexpensive [Add to Longdo]
[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
修炼[xiū liàn chéng xiān, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ, / ] lit. practise austerities to become a Daoist immortal; practise makes perfect [Add to Longdo]
偏正式合[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
偷鸡不蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
光能合[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, ] eighty percent; most probably; most likely [Add to Longdo]
出口[chū kǒu chéng zhāng, ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, ] to speak like a printed book; quick and clever talking; the gift of the gab [Add to Longdo]
[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, ] to divide (into); to split a bonus; to break into [Add to Longdo]
[qiē chéng kuài, ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] to cut into cubes; to dice (vegetable) [Add to Longdo]
[qiē chéng sī, ㄑㄧㄝ ㄔㄥˊ ㄙ, / ] to grate; to shred (vegetable) [Add to Longdo]
[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product [Add to Longdo]
[jiǎn chéng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ, ] cut into [Add to Longdo]
功到自然[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, ] effort will undoubtedly lead to success (语 saw) [Add to Longdo]
不居[gōng chéng bù jū, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄐㄩ, ] not to claim personal credit for achievement (语 saw) [Add to Longdo]
名就[gōng chéng míng jiù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, ] to win success and recognition (语 saw) [Add to Longdo]
功败垂[gōng bài chuí chéng, ㄍㄨㄥ ㄅㄞˋ ㄔㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] to fail within sight of success (语 saw); last-minute failure; to fall at the last hurdle; snatching defeat from the jaws of victory [Add to Longdo]
功能磁共振像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] functional magnetic resonance imaging (fMRI) [Add to Longdo]
骑虎[shì chéng qí hǔ, ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˊ ㄏㄨˇ, / ] if you ride a tiger, it's hard to get off (语 saw); fig. impossible to stop halfway [Add to Longdo]
[shí chéng, ㄕˊ ㄔㄥˊ, ] completely [Add to Longdo]
[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products [Add to Longdo]
卓有[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful [Add to Longdo]
反目[fǎn mù chéng chóu, ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ ㄔㄥˊ ㄔㄡˊ, ] to become enemies (语 saw); to fall out with sb [Add to Longdo]
[hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [Add to Longdo]
[hé chéng qì, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ, ] synthesizer [Add to Longdo]
橡胶[hé chéng xiàng jiāo, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] synthetic rubber [Add to Longdo]
[hé chéng fǎ, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ, ] (chemical) synthesis [Add to Longdo]
[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ˋ, ] compound; composite; cocktail [Add to Longdo]
纤维[hé chéng xiān wéi, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] synthetic fiber [Add to Longdo]
[hé chéng cí, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] compound word [Add to Longdo]
语境[hé chéng yǔ jìng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] composite context [Add to Longdo]
语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , / ] assembled phonology [Add to Longdo]
类固醇[hé chéng lèi gù chún, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] anabolic steroids [Add to Longdo]
因人[yīn rén chéng shì, ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, ] to get things done relying on others (语 saw); with a little help from his friends [Add to Longdo]
坐观[zuò guān chéng bài, ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ ㄅㄞˋ, / ] to sit and await success or failure (语 saw); to wait to see the outcome of a fight before taking sides; to sit on the fence [Add to Longdo]
塑造[sù zào chéng, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, ] to shape into; to mould (into some form); to fashion into [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."功に必要なのは何よりもまず忍耐だ」と先生は言った。
I agree with him. So do I.「私は彼に賛です」「私もです」
"Will he succeed?" "I fear not."「彼は功するだろうか」「どうも怪しい」
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが協会を構しています。
Ten years ago, such business would have been a success.10年前なら、そういう商売は功していただろう。
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の人の日に区役所からボールペンをもらった。
The year 1980 saw the fastest economic growth in that country.1980年にはその国は最も急速な経済長をとげた。
My grades have improved since first semester.1学期に比べて績がよくなった。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の選手で構されている。
Nine players make up a team.1チームは9人選手からる。
We succeeded in breaking the door open after trying for half an hour.30分間やってみてようやくドアを壊して開けることに功した。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちの新しい校舎が完するでしょう。
She rented a four-room flat.4室からるアパートを彼女は借りた。
Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.65歳を超えるアメリカ人は全人口の12.5%を構している。
What does aspirin consist of?アスピリンはどんな物質からっていますか。
After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.6時間登って、ついに山頂に到達することに功した。
Six members constitute the committee.6人の委員でその委員会を構する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその委員会を構する。
Successfully demonstrated a new product in 7 districts.7地区で新製品のデモンストレーションを行い、功しました。
Call up is a phrase that means telephone.Call upは電話をかけるという意味の句です。
With your help, our plan would succeed.あなたが援助してくれれば、わたしたちの計画は功するだろう。
I hope for your success.あなたが功する事を望んでいます。
You and I have succeeded in our attempt.あなたと私は、企てに功した。
It seems hard for you to see him today.あなたが今日彼にお会いにるのは難しそうです。
Whether you agree or not, I cannot change my mind.あなたが賛しようがするまいが、私は考えを変えるわけにいかない。
I'll recommend him as chairman, whether you are in favour of it or not.あなたが賛であろうとなかろうと、私は彼を議長に推薦します。
The success resulted from your efforts.あなたが功したのは努力の結果だ。
I am pleased at your success.あなたが功してうれしい。
You must work hard if you are to succeed.あなたが功するつもりでいるのなら、一生懸命働かなければならない。
By the time you land at Narita, it will be dark.あなたが田に着陸するころまでには、暗くなっているのでしょう。
I cannot agree with you.あなたには賛しかねます。
You don't practice what you preach.あなたのいうこととすことは違う。
I am in full accord with your view.あなたのご意見に全く賛です。
I agree with you.あなたのおっしゃる事に賛です。
I am for your opinion.あなたの意見に賛です。
I rejoice in your success.あなたのご功をうれしく思います。
I hope that your parents will allow us to marry.あなたのご両親が私達の結婚に賛してくれるといいんだけど。
I'm all for your plan.あなたの計画には大賛です。
I agree to your plan.あなたの計画に賛です。
Your plan bids fair to succeed.あなたの計画はきっと功します。
While I see what you say, I can't agree with you.あなたの言う事はわかるけれども、賛はできない。
Without your aid, I couldn't have succeeded.あなたの援助がなかったら、私は功できなかったでしょう。
I am very pleased to hear of your success.あなたの御功を聞いてとてもうれしい。
Granting that you are right, we still can't approve of your plan.あなたの言う通りだとしても、私達はまだあなたの計画に賛は出来ない。
You won't succeed unless you attend to your work.あなたの仕事に精を出さないかぎり功しないでしょう。
I will carry it out if you agree to our plan.あなたの賛が得られれば、この計画を実行します。
We're very grateful for your hospitality.あなたの親切な持てしに私達は心から感謝します。
If it were not for your help, I could not have succeeded.あなたの助けがなかったなら私は功することが出来ないでしょう。
If it were not for your help, I could not succeeded.あなたの助けがなければ、私は功することができないでしょうに。
I'm all for your suggestion.あなたの提案に大賛です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never leave the house without closing the deal.[JA] 交渉立まで帰るな Salesmen Are Like Vampires (2017)
You ain't going to get any better self satisfaction than that.[JA] 他じゃ味わえない達感さ Barbecue (2017)
Winner.[JA] 功者と Sexy Rollercoasters (2017)
You might as well hand over those notes now, Lavatory.[JA] ラベンジョ 賭け立だ Salesmen Are Like Vampires (2017)
And then, for me to... not lose sight of that, lets me know that I appreciate the work I did.[JA] 俺が頑張った結果だ 努力してきた果なんだよ CounterPunch (2017)
I would be happy to have you play her.[CN] 拍电影... Affection (2017)
The actress who should play the lead role... is gone.[CN] 其实有间大电影公司 在看了书的销量之后 说要将《飘忽不定的情感》拍电影 Reason (2017)
Listen, I'll be completely straight with you, if your sales figures and your references back up what my gut tells me about you, then this interview is already two minutes too long.[JA] 率直に言わせてもらう 営業績と推薦状は 期待どおりだから この面接は長すぎる Sexy Rollercoasters (2017)
Everything was beautiful, the execution of the exhibition was beautiful, but metaphorically speaking, people didn't see this...[JA] 展覧会自体は とてもすてきで 大功だったと思う でも 私の感想としては  ()
But even so, you said you looked it up.[CN] 我没有打算把这件事当秘密 Confrontation (2017)
Now, I'm inviting you to come to me.[CN] 《世界论》 终于确定要改编电影了 Disbanded (2017)
You don't mind if I add a few things to this?[CN] (花木柚 《世界论》) 不过啊 拍电影的邀约蜂拥而至呢 Ready (2017)
I always knew that I was gonna be something great in my life.[JA] プロになって満足だ 功すると思ってた CounterPunch (2017)
Well, the best way to promote the Japanese literary world is for me to win, don't you think?[CN] 恭喜你为日本最优秀文学奖的 最年轻得奖者 Appeal (2017)
I always knew I was gonna do something great.[JA] アメフトかバスケか 何にしても功してた CounterPunch (2017)
The plant needs to be of good quality stock, and it takes five years for the plant to mature.[JA] 大事なのは リュウゼツランの質のよさ 5年かけて長したら 収穫する Barbecue (2017)
My father's death sentence had been carried out.[CN] 谜样的女人变了四个 奇妙的日常生活 转眼之间就变回不寻常的生活 Ready (2017)
So what?[CN] 可以这么说 在拳击界 要为最强 就必须被最强的拳手打 CounterPunch (2017)
That's what people will say when I turn this business into a mega success story.[JA] 俺が功したら 世間の人は そう言う Sexy Rollercoasters (2017)
The station has very high expectations.[CN] 庆祝《世界论》拍特别剧 Confrontation (2017)
Before she died, she gave Sunako severance pay, enough to look after me until I become an adult.[JA] 亡くなる前に砂子さんに退職金と 私が人するまでの サポート料を支払っていたみたいで Disbanded (2017)
I just realized that when you make your way up, you gotta start stepping it up.[JA] 気づいたよ 長するには行動あるのみ CounterPunch (2017)
Can you get a little closer together?[CN] 你耗费一生所完的那些事情 Absolute (2017)
You know, nobody's just going to just drop something in your lap.[JA] 功は 天から降ってきやしない Barbecue (2017)
Until the ink is dry on the contract Vincent, you've got two chances, no chance, and no fucking chance.[JA] 契約が立するまで 言えるのは2つ ありえない 絶対にな Smell the Weakness (2017)
I can't stand stupid people.[CN] 道间慎先生 为畅销小说家的感觉如何? Confrontation (2017)
I see.[CN] 为畅销小说家吧? Reason (2017)
- You know, the problem with you is you've formed your own fan club. The Vincent Swan fan club.[JA] 自らのファンクラブを 結したようだな Sexy Rollercoasters (2017)
I'm sorry.[CN] 虽然有点厚颜无耻 但如果我能为 让别人喜欢上小说的契机的话 Absolute (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未年の私が 当選金を受け取るには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
Winner.[JA] 功者に Sexy Rollercoasters (2017)
Here you go, boyses. Winner.[JA] さあどうぞ 功者と Sexy Rollercoasters (2017)
You have a lovely day. No, no, the pleasure's all mine.[JA] 500ポンドも費やし PR記事まで 〝ヴィンセント・スワン 功までの道〞 The Widow Maker (2017)
This wasn't checkers. This was chess.[CN] 巧克力小子跟他打了平局 CounterPunch (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治人物都当自己的道具 Emotions (2017)
Nanaka...[CN] 《飘忽不定的情感》拍电影的话 就让我演主角吧 Affection (2017)
And I'm confident in myself and my abilities to bring home a medal.[CN] 卡姆F傲森就了唯一一个 获得奥运选拔赛 两个不同级别参赛资格的美国选手 CounterPunch (2017)
I will explain to everyone why we need it.[CN] 由她来主演的话 一定能为热门作 Emotions (2017)
I gotta just make sure he realizes that it's a business, that it's how you're gonna feed your family.[CN] 他也可以为伟大的拳击手 精英拳手 CounterPunch (2017)
Once Walsh's tasteless decor had been replaced for something more befitting of a classy operation like ours,[JA] チームが完 俺たちにふさわしく 上等な内装に変更し Salesmen Are Like Vampires (2017)
So many logistical things that are part of a successful hāngi.[JA] ハンギを功させるには やることが山ほどある Barbecue (2017)
Atlas Cops and Kids really is, like, the best gym.[CN] 我现在更聪明 更熟 也更自律了 CounterPunch (2017)
Think about it. He had no good start to be successful.[JA] 彼は功が期待できない 環境で生まれ育ったんだ CounterPunch (2017)
It's because my father is a murderer.[CN] 新书要完了吗? Absolute (2017)
Once the setup is complete, you then light it.[JA] 完したら火をつける Barbecue (2017)
After five days, it's taken out, and it's left to mature for eight days, depending on the weather.[JA] 天候にもよるけど 8日ほどかけて熟させる Barbecue (2017)
Yes.[CN] 怎么样? 你想要试试名的滋味 Reason (2017)
Okay, you take those words, I promise you, you can very, very much be successful.[JA] この5つを守れば 将来 功することができる CounterPunch (2017)
But you only have yourself.[CN] 好了 乱动的话会化丑女喔 Ready (2017)
If it was either football, basketball, it don't matter what it was,[JA] C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 1勝0敗 C・〝リルB- ホップ〞・コルバート 1勝0敗 アメフトかバスケか 何にしても功してた CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス構要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス生[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
コード構[コードこうせい, ko-do kousei] coding scheme [Add to Longdo]
システム生[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ソフトウェア構[ソフトウェアこうせい, sofutouea kousei] software configuration [Add to Longdo]
データベース再編[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ネットワーク構[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ハードウェア構[ハードウェアこうせい, ha-douea kousei] hardware configuration [Add to Longdo]
パス名の構要素[ぱすめいのこうせいようそ, pasumeinokouseiyouso] pathname component [Add to Longdo]
ビット構[ビットこうせい, bitto kousei] bit configuration [Add to Longdo]
ファイル作[ファイルさくせいじ, fairu sakuseiji] file creation time [Add to Longdo]
ファイル編[ファイルへんせい, fairu hensei] file organization [Add to Longdo]
マクロ生プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
メタファイル生[めたファイルせいせいけい, meta fairu seiseikei] metafile generator [Add to Longdo]
メモリ構[メモリこうせい, memori kousei] memory configuration [Add to Longdo]
ループ構[ループこうせいたい, ru-pu kouseitai] loop construct [Add to Longdo]
音声合[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
音声合装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
回路構要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] circuitry [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
拡張郵便ORアドレス構要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components [Add to Longdo]
[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]
基本構部品[きほんこうせいぶひん, kihonkouseibuhin] basic component [Add to Longdo]
[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
区分編[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file [Add to Longdo]
計算機構[けいさんきこうせい, keisankikousei] computer configuration [Add to Longdo]
言語構要素[げんごこうせいようそ, gengokouseiyouso] language construct [Add to Longdo]
語構記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] configuration [Add to Longdo]
データ[こうせいデータ, kousei de-ta] configuration data [Add to Longdo]
[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]
管理[こうせいかんり, kouseikanri] configuration management [Add to Longdo]
機器[こうせいきき, kouseikiki] components [Add to Longdo]
制御[こうせいせいぎょ, kouseiseigyo] configuration control [Add to Longdo]
制御委員会[こうせいせいぎょいいんかい, kouseiseigyoiinkai] configuration control board [Add to Longdo]
[こうせいせつ, kouseisetsu] configuration section [Add to Longdo]
[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]
部品[こうせいぶひん, kouseibuhin] component [Add to Longdo]
変更[こうせいけんこう, kouseikenkou] configuration change [Add to Longdo]
要素型[こうせいようそがた, kouseiyousogata] component type [Add to Longdo]
構造体[こうぞうたいせいぶん, kouzoutaiseibun] structure component [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]
再構[さいこうせい, saikousei] reconfigure [Add to Longdo]
最小構[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration [Add to Longdo]
システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] originating system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ていせいちょう, teiseichou] geringes_Wachstum [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (Wachstum) kuenstlich_beschleunigen [Add to Longdo]
再編[さいへんせい, saihensei] Umgruppierung [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
繊維[ごうせいせんい, gouseisen'i] Kunstfaser [Add to Longdo]
[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
[なす, nasu] -tun, bilden [Add to Longdo]
[せいこう, seikou] Erfolg, Gelingen [Add to Longdo]
[せいく, seiku] Redensart, Idiom [Add to Longdo]
[じょうじゅ, jouju] durchfuehren, ausfuehren, erreichen [Add to Longdo]
[せいねん, seinen] Muendigkeit, Volljaehrigkeit [Add to Longdo]
[せいか, seika] Ergebnis [Add to Longdo]
[せいじゅく, seijuku] Reife [Add to Longdo]
[せいりつ, seiritsu] Zustandekommen [Add to Longdo]
[せいせき, seiseki] Leistung, Resultat, Ergebnis [Add to Longdo]
績表[せいせきひょう, seisekihyou] Zensurenliste, Zeugnis [Add to Longdo]
行き[なりゆき, nariyuki] Verlauf, Fortgang [Add to Longdo]
[せいちょう, seichou] Wachstum [Add to Longdo]
長率[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
未完[みかんせい, mikansei] unvollendet [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Zusammensetzung, Aufbau, Struktur [Add to Longdo]
[かせいがん, kaseigan] Vulkangestein [Add to Longdo]
[そせい, sosei] Zusammensetzung, Komposition [Add to Longdo]
[けっせい, kessei] Bildung, Gruendung [Add to Longdo]
[へんせい, hensei] Organisation, Einrichtung, Erstellung [Add to Longdo]
[さんせい, sansei] Zustimmung, Beifall [Add to Longdo]
[たっせい, tassei] erreichen [Add to Longdo]
[じょうせい, jousei] -brauen, verursachen [Add to Longdo]
[れんせい, rensei] trainieren, ausbilden [Add to Longdo]
[ようせい, yousei] Ausbildung, Entwicklung, Schulung [Add to Longdo]
高度[こうどせいちょう, koudoseichou] rasches_Wachstum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top