Search result for

*思*

(245 entries)
(0.258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -思-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
い出[おもいで, omoide] (n) ความทรงจำ, See also: Related: い出す

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いし, ] ความมุ่งหมาย ความประสงค์
不可[ふかしぎ, ] ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้,
い込む[おもいこむ, ] (vt ) คิดไปเอง ,คิดเองเออเอง
[かたおもい, ] (n ) รักเขาข้างเดียว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[おもう, omou] Thai: คิด English: to think
[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
える[おもえる, omoeru] Thai: (ทำให้)คิดไปได้ว่า English: to be able to think
い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
われる[おもわれる, omowareru] Thai: นึกว่า
われる[おもわれる, omowareru] Thai: ดูเหมือนว่า English: to appear

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勰, xié, ㄒㄧㄝˊ] peaceful, harmonious
Radical: Decomposition: 劦 (xié ㄒㄧㄝˊ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] think
[崽, zǎi, ㄗㄞˇ] child, servant; a diminutive
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  思 (sī ) 
Etymology: []
[思, sī, ] to think, to ponder, to consider; final particle
Radical: Decomposition: 田 (tián ㄊㄧㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] Weighing something with your mind 囟 (altered) and heart 心
[惫, bèi, ㄅㄟˋ] tired, weary, fatigued
Radical: Decomposition: 夂 (zhǐ ㄓˇ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] ponder
[慮, lǜ, ㄌㄩˋ] anxious, concerned, worried
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  思 (sī ) 
Etymology: [ideographic] A tiger 虍 striking fear into the heart 思
[缌, sī, ] fine linen
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] silk
[腮, sāi, ㄙㄞ] jaw; gills
Radical: Decomposition: 思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[葸, xǐ, ㄒㄧˇ] afraid, bashful, insecure
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[锶, sī, ] strontium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[鰓, sāi, ㄙㄞ] fish gills
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鳃, sāi, ㄙㄞ] fish gills
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  思 (sī ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
しい;と覚しい[とおぼしい, tooboshii] (exp,adj-i) (uk) thought to be; seen as [Add to Longdo]
われる[とおもわれる, toomowareru] (exp,v1) be considered; be deemed; thought to be [Add to Longdo]
どうかと[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
ひといに;一いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
ひもじい[ひもじいおもい, himojiiomoi] (n) state of feeling hungry [Add to Longdo]
やっとのいで[やっとのおもいで, yattonoomoide] (exp,adv) finally; after great pains [Add to Longdo]
プラス[プラスしこう, purasu shikou] (n) positive thought [Add to Longdo]
マイナス[マイナスしこう, mainasu shikou] (n) pessimism; negative thinking [Add to Longdo]
[いし, ishi] (n) intention; purpose; (P) [Add to Longdo]
確認書[いしかくにんしょ, ishikakuninsho] (n) letter of intent [Add to Longdo]
決定(P);意志決定[いしけってい, ishikettei] (n) decision-making; (P) [Add to Longdo]
決定過程;意志決定過程[いしけっていかてい, ishiketteikatei] (n) decision-making process [Add to Longdo]
決定機関;意志決定機関[いしけっていきかん, ishiketteikikan] (n) decision-making body [Add to Longdo]
決定支援システム;意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS [Add to Longdo]
疎通(P);意志疎通(iK)[いしそつう, ishisotsuu] (n) (coming to a) mutual understanding; understanding each other; (P) [Add to Longdo]
能力[いしのうりょく, ishinouryoku] (n) mental capacity [Add to Longdo]
表示[いしひょうじ, ishihyouji] (n,vs) declaration of intention; (P) [Add to Longdo]
表示カード[いしひょうじカード, ishihyouji ka-do] (n) donor card [Add to Longdo]
引っ込み案;引込[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
科学[かがくしそう, kagakushisou] (n) scientific thought [Add to Longdo]
過激[かげきしそう, kagekishisou] (n) extremism; radical belief [Add to Longdo]
う故に我あり;我うゆえに我あり;我う故に我在り;我う故に我有り(iK)[われおもうゆえにわれあり, wareomouyueniwareari] (exp) (See コギトエルゴスム) I think, therefore I am [Add to Longdo]
画一[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
楽しいい出[たのしいおもいで, tanoshiiomoide] (n) happy (sweet) memory [Add to Longdo]
危険[きけんしそう, kikenshisou] (n) dangerous thoughts [Add to Longdo]
[きゅうしそう, kyuushisou] (n) old-fashioned idea [Add to Longdo]
恐ろしいいをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time [Add to Longdo]
狂おしい[くるおしいおもい, kuruoshiiomoi] (n) maddening thought [Add to Longdo]
啓蒙[けいもうしそう, keimoushisou] (n) the philosophy of the European Enlightenment [Add to Longdo]
啓蒙[けいもうしちょう, keimoushichou] (n) enlightenment movement; the Enlightenment [Add to Longdo]
現代[げんだいしそう, gendaishisou] (n) contemporary philosophy; modern thought [Add to Longdo]
後ろめたく[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience [Add to Longdo]
喉元[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
此処が案のし所[ここがしあんのしどころ, kokogashiannoshidokoro] (exp) (id) This is the point we need to think about [Add to Longdo]
うと[いまおもうと, imaomouto] (exp) thinking back now [Add to Longdo]
[さいし, saishi] (n,vs) reconsideration [Add to Longdo]
[さんし, sanshi] (n,vs) deep reflection [Add to Longdo]
三秋の[さんしゅうのおもい, sanshuunoomoi] (n) longing for loved ones [Add to Longdo]
い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) [Add to Longdo]
いあぐねる;い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss [Add to Longdo]
いがけない(P);い掛けない;い掛け無い[おもいがけない, omoigakenai] (adj-i) unexpected; contrary to expectations; by chance; casual; (P) [Add to Longdo]
いがする[おもいがする, omoigasuru] (exp,vs-i) to feel as though ... [Add to Longdo]
いがち;い勝ち[おもいがち, omoigachi] (exp) apt to think; tend to think [Add to Longdo]
いきや[おもいきや, omoikiya] (exp) contrary to expectations; or so we thought, but ... [Add to Longdo]
いつき(P);い付き(P)[おもいつき, omoitsuki] (n) plan; idea; suggestion; (P) [Add to Longdo]
いとどまる(P);い止まる;い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P) [Add to Longdo]
いなしか;い做しか[おもいなしか, omoinashika] (adv) imagination [Add to Longdo]
いのまま[おもいのまま, omoinomama] (n) as one pleases; to one's heart's content [Add to Longdo]
いの外[おもいのほか, omoinohoka] (adv,n) surprising; unexpected [Add to Longdo]
いの丈[おもいのたけ, omoinotake] (adv,n) one's heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
而后行[sān sī ér hòu xíng, ㄙㄢ ㄙ ㄦˊ ㄏㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] think again and again before acting (成语 saw); consider carefully in advance [Add to Longdo]
[Shàng sī, ㄕㄤˋ ㄙ, ] (N) Shangsi (place in Guangxi) [Add to Longdo]
不假[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip [Add to Longdo]
不加[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] without thinking; without hesitation; readily; offhand [Add to Longdo]
不可[bù kě sī yì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄙ ㄧˋ, / ] inconceivable; unimaginable; unfathomable [Add to Longdo]
不好意[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth) [Add to Longdo]
苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, ] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder [Add to Longdo]
单相[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, ] one-sided lovesickness; unrequited longing [Add to Longdo]
[fǎn sī, ㄈㄢˇ ㄙ, ] to think back over sth that happened; to recollect; to turn over in one's mind [Add to Longdo]
[shǐ sī míng, ㄕˇ ㄙ ㄇㄧㄥˊ, ] Shi Siming (703-761), non-Han military man and colleague of An Lushan 安禄山, eventually conspirator with him in the 755-763 Anshi rebellion 安史之亂|安史之乱 against the Tang dynasty [Add to Longdo]
味美[wèi měi sī jiǔ, ㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄙ ㄐㄧㄡˇ, ] vermouth (loan word), Italian spiced fortified wine [Add to Longdo]
[āi sī, ㄞ ㄙ, ] pensive; grief [Add to Longdo]
[Yáo Sī lián, ㄧㄠˊ ㄙ ㄌㄧㄢˊ, ] Yao Silian (557-637), Tang writer and compiler of 梁書|梁书 and 陳書 陈书 [Add to Longdo]
学而不则罔,而不学则殆[xué ér bù sī zé wǎng, ㄒㄩㄝˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄙ ㄗㄜˊ ㄨㄤˇ, si1 er2 bu4 xue2 ze2 dai4, / ] To learn without thinking is blindness; to think without learning is idleness (Confucius).; Learning without reasoning leads to confusion; thinking without learning is wasted effort. [Add to Longdo]
居安[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, ] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war [Add to Longdo]
[Zuǒ Sī, ㄗㄨㄛˇ ㄙ, ] Zuo Si (3rd century), Jin dynasty writer and poet [Add to Longdo]
右想[zuǒ sī yòu xiǎng, ㄗㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to turn over in one's mind (成语 saw); to think through from different angles; to ponder [Add to Longdo]
巴克科[Bā kè kē sī, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄎㄜ ㄙ, ] Bacchus, Roman God of wine [Add to Longdo]
[xī sī luō, ㄒㄧ ㄙ ㄌㄨㄛ, / ] Heathrow (London airport) [Add to Longdo]
维恩格[Kāng sī wéi ēn gé, ㄎㄤ ㄙ ㄨㄟˊ ㄣ ㄍㄜˊ, / ] Kongsvinger (city in Hedemark, Norway) [Add to Longdo]
[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood [Add to Longdo]
[sī, , ] to think; to consider [Add to Longdo]
前想后[sī qián xiǎng hòu, ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄡˋ, / ] to consider past cause and future effect (成语 saw); to think over the past and future; to ponder over reasons and connection [Add to Longdo]
[Sī nán, ㄙ ㄋㄢˊ, ] (N) Sinan (place in Guizhou) [Add to Longdo]
[sī cǔn, ㄙ ㄘㄨㄣˇ, ] to ponder; to reckon; to turn sth over in one's mind [Add to Longdo]
[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss [Add to Longdo]
[sī qíng, ㄙ ㄑㄧㄥˊ, ] to miss; to long for [Add to Longdo]
[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea [Add to Longdo]
想交流[sī xiǎng jiāo liú, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] exchange of ideas [Add to Longdo]
想包袱[sī xiǎng bāo fu, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄅㄠ ㄈㄨ˙, ] a load on one's mind [Add to Longdo]
想史[sī xiǎng shǐ, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄕˇ, ] intellectual history [Add to Longdo]
想家[sī xiǎng jiā, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, ] a thinker [Add to Longdo]
想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, / ] thinktank (committee set up to study a problem) [Add to Longdo]
想素质[sī xiáng sù zhì, ㄙ ㄒㄧㄤˊ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] quality of thought (in ideological education) [Add to Longdo]
想顽钝[sī xiǎng wán dùn, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄨㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] blunt thinking; apathy [Add to Longdo]
[sī mù, ㄙ ㄇㄨˋ, ] to cherish the memory of sb; to think of with respect [Add to Longdo]
[sī lǜ, ㄙ ㄌㄩˋ, / ] to think sth through; to consider carefully [Add to Longdo]
[sī liàn, ㄙ ㄌㄧㄢˋ, / ] to miss; to long for [Add to Longdo]
[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, ] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist [Add to Longdo]
[Sī kē, ㄙ ㄎㄜ, ] Cisco Systems Company [Add to Longdo]
[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] think deeply; ponder [Add to Longdo]
[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] (line of) thought; thinking [Add to Longdo]
维敏捷[sī wéi mǐn jié, ㄙ ㄨㄟˊ ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] quick-witted; agile of mind [Add to Longdo]
[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, / ] train of thought; emotional state; mood; feeling [Add to Longdo]
[sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ, ] to reflect on; to ponder over [Add to Longdo]
[Sī máo, ㄙ ㄇㄠˊ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]
茅地区[Sī máo dì qū, ㄙ ㄇㄠˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Simao district (district in Yunnan) [Add to Longdo]
茅市[Sī máo shì, ㄙ ㄇㄠˊ ㄕˋ, ] Simao city in Yunnan, renamed Pu'er city 普洱市 in 2007 [Add to Longdo]
[sī qīn, ㄙ ㄑㄧㄣ, / ] to remember one's parents; to feel homesick for one's relatives [Add to Longdo]
[sī móu, ㄙ ㄇㄡˊ, / ] to consider; to turn over in one's mind [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think so.出来るといます。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物体のことだとう」
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気に入っているといます」「いやそれどころか、嫌いです」
"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.「あの狭い部屋に30ドルあんまりだ」と彼はいました。
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼は心の中でいました。
She said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"「おかしいことなんかじゃないわ。誰かがあなたにそんなことをしたら、あなたどうう。どうする?」と彼女は言った。 [F]
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世界制覇するとうかい。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私は心の中でった。
"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."「雨がすぐあがるでしょう」「あがらないとうよ」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子は心の中でった。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日が休みだったらとうよ」
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市長選挙をどういますか」「わかりません」
He said his father was an architect and that he wanted to be one too.「私の父は建築家です。そして私も建築家になりたいといます」と彼は言った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアは心の中でった。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女は心の中でった。 [F]
"I am happy," she said to herself.「私は幸福だわ」と彼女は心の中でった。 [F]
"I think so, too," she chimed in.「私もそううわ」と彼女は相づちを打った。 [F]
"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"「時々、彼と離婚しようとうの」「冗談だろう!」
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴買おうなんてったことあるかって?」「大きなお世話だよ」
"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?「太っている人はみんなダイエットすべきだとう」「あなた、私のことを言ってるの」
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の起爆剤となってくれればとう。
"Will he recover soon?" "I'm afraid not."「彼はすぐよくなるでしょうか」「そうはいません」
"Will he recover soon?" "I hope so."「彼はすぐよくなるでしょうか」「そういます」
"Will he come home soon?" "I'm afraid not."「彼はすぐ帰ってきますか」「すぐには帰らないといます」
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は試験に合格するでしょうか」「だめだといます」
"Is he right?" "I don't think so."「彼は正しいですか」「そうはいません」
"Is he coming?" "No, I think not."「彼は来ますか」「来ないといます」
"Do you think he will come?" "I hope not."「彼は来るといますか」「来ないといいね」
I said to myself, "I wonder what she means."「彼女はどういうつもりかしら」とった。 [F]
"How pretty she is!" said Ben to himself.「彼女はなんてきれいなんだろう」とベンは心の中でった。
"Will it rain tomorrow?" "I hope not."「明日雨が降るだろうか」「降らないとう」
I hope I'll have learned a great deal about it in ten years.10年もすればそれについて多くのことを学べるとう。
We'll be home at about 11:00.11時ごろには家に着くとう。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては少々暖かいといませんか。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎをえるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかとうと、すぐに次の台風が接近する。
We expected we should have a warm January, but we hear that this winter is the coldest in twenty years.1月は暖かいだろうとっていたが、この冬は20年ぶりの寒さだそうだ。
Don't try to do two things at a time.1度に2つの事をしようとうな。
Never did I dream of winning first prize.1等になるなんて夢にもわなかった。
Little did she dream that she could win first prize.1等をとれるなんて彼女は夢にもわなかった。
Do you think you can live on a dollar a day in America?1日1ドルでアメリカで暮らしていけるといますか。
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいとう人も多い。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構文の間に意味の相違はないようにわれる。
That looks like an awful lot for two people.2人にとってそれは恐ろしい運命であるようにえる。
I expect him to be here by three.3時までには彼はここに来るものとっています。
Three years is a long time, I feel.3年というは長い時間だと私はう。
The following is what he started to think, as he made his way to room 418.418号室に行く途中、彼は次のようにい始めました。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは不可能だといますか。
In about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.5年目頃に芝刈りはもう自分でやりたくない、とった。
I suppose than an 8-Gigabyte hard drive will be adequate.8ギガバイトのハードディスクがあれば十分だといます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who the hell do you think I am?[JA] 私を誰だとってんの? Reason (2017)
We took it in because we thought it might be yours.[JA] お宅の飼い猫かもしれないとって 保護したんですけどね Disbanded (2017)
You still uncomfortable?[CN] 还是不好意 Captain America: The Winter Soldier (2014)
Excuse me. Thank you.[CN] 不好意,让一下,谢谢。 The Loft (2014)
I'm sorry, I can't help you with that one.[CN] 不好意。 这个我就帮不了你了。 The Loft (2014)
That's why I've continued to write them.[JA] 書き続けてこられたんだと います Disbanded (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と出会ってくれた人たちの 気持ちを 分かりたいとってる Confrontation (2017)
I'm sorry.[CN] 不好意 The Loft (2014)
Sorry, boys, you've lost your bachelor mascot.[CN] 不好意,帅哥们,你们的单身男神没有了。 The Loft (2014)
I'll pass along your message to Vincent, but I'd like something, too, Mr. Kotkin.[CN] 我会把你的意转达给文森特的, 但是我也想要我需要的东西,考根先生。 The Loft (2014)
I'm guessing you already know what it means.[CN] 我想你已经知道它是什么意了。 The Loft (2014)
What did he mean by that, "You never paid"?[CN] 他说"你从来没花钱买过..."是什么意? The Loft (2014)
I mean, they're exciting, yeah, sure.[CN] 我的意是,确实这很刺激。 The Loft (2014)
Don't you value human life?[JA] 人の命を何だとってるの? Confrontation (2017)
Or maybe they thought the stress made it interesting.[JA] それとも その緊迫感を 面白そうとでもったのか Confrontation (2017)
I do mean anything,[CN] 我的意是什么, Low Down (2014)
So, the first 500,000 copies have already been sold?[JA] 初版で50万部 刷ったとったら もう売り切れ? Ready (2017)
Well, I mean, you know, not...[CN] 额,我的意(你懂的)不是说... The Loft (2014)
I didn't think it was particularly interesting or boring.[JA] 特に面白いとも 面白くないとも いませんでしたけど Confrontation (2017)
Sorry.[CN] 不好意 The Loft (2014)
Um, I don't know what you mean.[CN] 额,我不知道你是什么意 The Loft (2014)
I mean, why the hell did they pick me up for marks anyway?[CN] 我的意是,为什么地狱 没有,他们接我 对于商标呢? Low Down (2014)
You know exactly what I mean.[CN] 你完全知道我什么意 The Loft (2014)
I try to write books that are interesting.[JA] 面白いものを書きたいと ってるんだけどね Emotions (2017)
What do you think, Mr. Michima?[JA] 道間さん どういます? Confrontation (2017)
I never thought anyone would actually die.[JA] 本当に人が死んでしまうとは ってなかったので Emotions (2017)
Who do you think it is?[JA] 誰だとう? Absolute (2017)
So you were framed, that's your claim, you were the victim?[CN] 所以你的意是你是被人陷害的,你才是受害者? The Loft (2014)
I'm sorry.[CN] 左伊: 真不好意 The Loft (2014)
What do you mean?[CN] 什么意? The Loft (2014)
I doubt I'll ever see either of them again.[JA] もう あの人たちに 会うことはないといます Emotions (2017)
Excuse me.[CN] 男人: 不好意 The Loft (2014)
That's not thinking.[CN] 这不叫考。 The Loft (2014)
I mean, she did have something on the ball once upon a time.[CN] 我的意是, 她也有 一些球 曾几何时。 Low Down (2014)
Don't you think that sounds like an interesting game?[JA] 面白いゲームだといませんか? Confrontation (2017)
What does it mean?[CN] 是什么意? The Loft (2014)
In all likelihood, this is a new emotion.[JA] 恐らく これは 新しい感情なんだといます Appeal (2017)
You should live the way you like.[JA] ったように生きればいいんだよ Confrontation (2017)
I can tell from your novels.[JA] 先生の小説読んでった Affection (2017)
I'm sorry. I'm really sorry.[CN] 不好意,真遗憾(为她感到)。 The Loft (2014)
Sorry, Chris.[CN] 不好意, 克里斯。 The Loft (2014)
So, someone believes that Mr. Michima's novels are interesting.[JA] (佑希(ゆき)) 道間さんの小説を 面白いとう人がいる... Appeal (2017)
I mean, I understand if you're busy and whatnot, but we'd be honored if you could come by sometime and share your musical wisdom with us.[CN] 我的意是,我明白了 如果你很忙,诸如此类的东西, 但我们会很荣幸 如果你能来用 某时 和分享您 音乐智慧与我们联系。 Low Down (2014)
I'd like to include a special guest.[JA] 特別ゲストを 入れようとってるんですよ Appeal (2017)
I think I told you this before.[JA] 前にも言ったとうけど Ready (2017)
I hope you die three times![JA] 3回死んだらいいとう! Affection (2017)
Maybe they thought they wouldn't die.[JA] 自分は死なないとっていたのか Confrontation (2017)
Meaning what?[CN] 什么意? The Loft (2014)
I was wondering if I stared at you long enough, would I fall in love with you?[JA] ひとみちゃんのこと ずっと見てたら 好きになったり すんのかなあとって Emotions (2017)
I'm sorry about this. She slipped, man.[CN] 老兄,她滑倒了,真不好意 The Loft (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
人間の[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
いやり[おもいやり, omoiyari] Teilnahme, Ruecksicht [Add to Longdo]
い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
い出[おもいで, omoide] Erinnerung [Add to Longdo]
い出す[おもいだす, omoidasu] sich_erinnern [Add to Longdo]
い切って[おもいきって, omoikitte] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
い浮かぶ[おもいうかぶ, omoiukabu] einfallen, sich_erinnern [Add to Longdo]
[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
[おもわく, omowaku] Meinung, Ansicht, Erwartung [Add to Longdo]
[しそう, shisou] Idee, Gedanke [Add to Longdo]
[しぼ, shibo] Sehnsucht, das_Verlangen [Add to Longdo]
[しあん, shian] Ueberlegung, Nachdenken [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] das_Nachdenken, das_Denken, das_Meditieren [Add to Longdo]
[しこう, shikou] Denken, Gedanke [Add to Longdo]
断腸の[だんちょうのおもい, danchounoomoi] herzzereissender_Schmerz [Add to Longdo]
うに[ちんおもうに, chin'omouni] Wir,der_Kaiser,meinen [Add to Longdo]
[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top