Search result for

*床*

(201 entries)
(0.5315 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-床-, *床*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
の間[とこのま, ] เป็นส่วนที่ยกพื้นห้องขึ้นสูงมุมหนึ่งในห้องแบบญี่ปุ่น ประดับด้วยแจกันดอกไม้ และภาพแขวนฝาผนัง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[床, chuáng, ㄔㄨㄤˊ] bed, couch; framework, chassis
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A house 广 made out of wood 木; 广 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなとこ雲;鉄[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
ばったり几;ばったり[ばったりしょうぎ, battarishougi] (n) (See 町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ばったん几;ばったん[ばったんしょうぎ, battanshougi] (n) (obsc) (See ばったり几,町家・まちや・1) folding bench at the front of traditional townhouses [Add to Longdo]
ビニールシート[ビニールシートゆかざい, bini-rushi-to yukazai] (n) vinyl sheet flooring [Add to Longdo]
面積[のべゆかめんせき, nobeyukamenseki] (n) total floor space [Add to Longdo]
しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
[おんしょう, onshou] (n) hotbed; breeding ground; (P) [Add to Longdo]
[かしょう;かわどこ, kashou ; kawadoko] (n) riverbed [Add to Longdo]
[ひどこ, hidoko] (n) fire bed; fire grate [Add to Longdo]
火成鉱[かせいこうしょう, kaseikoushou] (n) igneous deposit [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (n) (flower's) receptacle [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] (n,vs) confined to bed [Add to Longdo]
[がんしょう, ganshou] (n) bedrock [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] (n,vs,adj-no) rising; getting out of bed; (P) [Add to Longdo]
局部義歯[きょくぶしょうぎし, kyokubushougishi] (n) partial denture [Add to Longdo]
[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
古式しい[こしきゆかしい, koshikiyukashii] (n) (col) traditional [Add to Longdo]
胡座(P);胡坐;胡[あぐら, agura] (n) sitting cross-legged (i.e. Indian style); (P) [Add to Longdo]
胡座をかく;胡坐をかく;胡をかく[あぐらをかく, agurawokaku] (exp,v5k) (1) to sit cross-legged; (2) to rest on one's laurels [Add to Longdo]
[ぬかどこ, nukadoko] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) bed of salted rice bran used for pickling [Add to Longdo]
[こうしょう, koushou] (n) ore deposit [Add to Longdo]
[こうしょうがく, koushougaku] (n) study of mineral deposits; economic geology [Add to Longdo]
[たかゆか, takayuka] (n) raised-floor (truck, etc.) [Add to Longdo]
[たかゆか, takayuka] (n) raised-floor (building) [Add to Longdo]
[たかゆかしき, takayukashiki] (n) raised-floor-style (granary, truck, etc.) [Add to Longdo]
死の[しのとこ, shinotoko] (exp,n) deathbed [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] (n,adj-no) thalamus [Add to Longdo]
下核[ししょうかかく, shishoukakaku] (n) subthalamic nucleus [Add to Longdo]
下部[ししょうかぶ, shishoukabu] (n,adj-no) hypothalamus [Add to Longdo]
[しゅうしょう, shuushou] (n,vs) bedridden [Add to Longdo]
[じゅうしょう, juushou] (n) gunstock [Add to Longdo]
出し店;出し見世;店;見世[だしみせ, dashimise] (n) (ksb [Add to Longdo]
[とこ, toko] (n) (1) bed; bedding; (2) sickbed; (3) (abbr) (See の間) alcove; (4) riverbed; (5) seedbed; (6) straw "core" of a tatami mat; (7) (See ・ゆか・1) floor; (P) [Add to Longdo]
(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) [Add to Longdo]
;牀[しょう, shou] (ctr) counter for beds [Add to Longdo]
しい;懐しい[ゆかしい, yukashii] (adj-i) (1) admirable; charming; refined; (2) nostalgic; (3) (uk) curious; eager to know (or see, experience, etc.) [Add to Longdo]
にタイルを貼る;にタイルを張る[ゆかにタイルをはる, yukani tairu woharu] (exp,v5r) to tile a floor [Add to Longdo]
に就く[とこにつく, tokonitsuku] (exp,v5k) to go to bed; to be sick in bed; to be laid up [Add to Longdo]
の間[とこのま, tokonoma] (n) tokonoma (alcove where art or flowers are displayed); (P) [Add to Longdo]
を取る[とこをとる, tokowotoru] (exp,v5r) (obsc) to lay out one's bedding [Add to Longdo]
を上げる;をあげる[とこをあげる, tokowoageru] (exp,v1) (1) to put away one's bedding; (2) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
を伸べる[とこをのべる, tokowonoberu] (exp,v1) to spread (make) a bed [Add to Longdo]
を払う[とこをはらう, tokowoharau] (exp,v5u) (obsc) (See を上げる) to recover from an illness (and put away one's sickbed) [Add to Longdo]
タイル[ゆかタイル, yuka tairu] (n) floor tile [Add to Longdo]
運動[ゆかうんどう, yukaundou] (n) floor exercises [Add to Longdo]
[とこや, tokoya] (n) barbershop; barber; (P) [Add to Longdo]
屋談義[とこやだんぎ, tokoyadangi] (n) barbershop talk [Add to Longdo]
[ゆかした, yukashita] (n) under the floor; (P) [Add to Longdo]
[ゆかざい, yukazai] (n) flooring (material) [Add to Longdo]
擦れ;ずれ[とこずれ, tokozure] (n,vs) bedsores [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng chuáng, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, ] go to bed [Add to Longdo]
[jiào chuáng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
[jiào chuáng shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ ㄕㄥ, / ] to moan (in bed); cries of pleasure during love-making [Add to Longdo]
[diào chuáng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, ] hammock [Add to Longdo]
异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension [Add to Longdo]
单人[dān rén chuáng, ㄉㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] single bed [Add to Longdo]
[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, ] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate [Add to Longdo]
尿[niào chuáng, ㄋㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 尿] bed-wetting [Add to Longdo]
[yán chuáng, ㄧㄢˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] bedrock [Add to Longdo]
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, ] bed; couch; classifier for beds [Add to Longdo]
[chuáng wèi, ㄔㄨㄤˊ ㄨㄟˋ, ] bed (in hospital, hotel, train etc); berth; bunk [Add to Longdo]
[chuáng cè, ㄔㄨㄤˊ ㄘㄜˋ, / ] bedside [Add to Longdo]
[chuáng dān, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄢ, / ] sheet [Add to Longdo]
[chuáng diàn, ㄔㄨㄤˊ ㄉㄧㄢˋ, / ] mattress [Add to Longdo]
[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
[chuáng pù, ㄔㄨㄤˊ ㄆㄨˋ, / ] bed [Add to Longdo]
[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] bedhead; bedside; headboard [Add to Longdo]
担架[dān jià chuáng, ㄉㄢ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] stretcher [Add to Longdo]
[xuàn chuáng, ㄒㄩㄢˋ ㄔㄨㄤˊ, ] lathe [Add to Longdo]
[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, / ] machine tool; a lathe [Add to Longdo]
[hé chuáng, ㄏㄜˊ ㄔㄨㄤˊ, ] riverbed [Add to Longdo]
[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ, / ] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition [Add to Longdo]
[lú chuáng, ㄌㄨˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] hearth [Add to Longdo]
沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside [Add to Longdo]
[yá chuáng, ㄧㄚˊ ㄔㄨㄤˊ, ] alveolar ridge [Add to Longdo]
[bìng chuáng, ㄅㄧㄥˋ ㄔㄨㄤˊ, ] hospital bed; sickbed [Add to Longdo]
[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, / ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables) [Add to Longdo]
[kuàng chuáng, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] (mineral) deposit [Add to Longdo]
[bēng chuáng, ㄅㄥ ㄔㄨㄤˊ, / ] trampoline [Add to Longdo]
[wò chuáng, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] a bed [Add to Longdo]
[lín chuáng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] clinical [Add to Longdo]
[miáo chuáng, ㄇㄧㄠˊ ㄔㄨㄤˊ, ] seed bed [Add to Longdo]
[zhuó chuáng, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] implantation (e.g. of ovum in uterus) [Add to Longdo]
[qǐ chuáng, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ, ] to get up [Add to Longdo]
[chē chuáng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤˊ, / ] lathe [Add to Longdo]
[bào chuáng, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, / ] planer; planing machine [Add to Longdo]
[pū chuáng, ㄆㄨ ㄔㄨㄤˊ, / ] to make a bed; to lay bedding [Add to Longdo]
双人[shuāng rén chuáng, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄤˊ, / ] double bed [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Got up at six, and left home at seven.6時起、7時家を出る。
"Where have you been?" "I've been to the barber's."「どこへ行ってきたのですか」「屋へ行ってきたところです」
I'll sweep the floor while you wash the dishes.あなたが皿を洗っている間に、私はを掃除します。
Being too nervous to reply, he stared at the floor.あまりにおどおどして返事ができないまま、彼はを見つめた。
Oh, you've been to the barbershop.おや、屋へ行ってきたのだね。
Don't scrape your chair on the floor.いすでをこすらないでちょうだい。
You have only to sweep the floor.おまえはをみがきさえすればよい。
The area of this floor is 600 square meters.このの面積は600平方メートルある。
You have only to sweep the floor.お前はを掃きさえすればよい。
This carpet is big enough to cover the whole floor.このじゅうたんは全体に敷けるほどの大きさである。
Please clean the floor with this mop.このモップでを綺麗にしてください。
In Canada we sleep in a bed, not on the floor.カナダではではなくベッドに寝る。
Jane is sick in bed.ジェーンは病気でについている。
Pick up the pencil from the floor.その鉛筆をから拾い上げなさい。
John has hardly ever gone to bed before midnight.ジョンは夜の12時より前にについたことはほとんどない。
Sue picked up a pencil off the floor.スーはの鉛筆を拾い上げた。
Your pants reach the floor.ズボンがに着いてるよ。
The doll lay on the floor.その人形はに横たわっていた。
The floor is covered with a thick carpet.そのには厚いじゅうたんが敷いてある。
He goes to bed at eight o'clock.その子は8時ににつきます。
The man slumped to the floor.その男はにどさっと倒れた。
Dennis lay flat on the floor.デニスはに平らになった。
It is (high) time you went to bed.そろそろについてもいいころだ。
Tom usually goes to bed at ten forty.トムは普通10時40分にに就きます。
Tom is lying ill in bed.トムは、病気でについています。
When I tried to move the desk one of its legs made a jarring sound as it scraped across the floor.机を動かそうとしたら、足がに引っ掛かっていたらしくガーッという音がした。
Please clean the dirty floor.汚れたをきれいにして下さい。
We retire at eleven o'clock.我々は11時ににつく。
We retire at eleven o'clock.我々は11時頃につく。
I go to bed very early.ぼくは早くにつきます。 [M]
He is still on his back.まだ彼は病にある。
I went to bed later than usual.わたしはいつもより遅くに就いた。
On arriving home, he laid himself on the floor.家に着くやいなや、彼はに倒れ込んだ。
The vase fell to the floor and shattered.花瓶はに落ちて粉々になった。
The money was hidden beneath the floorboards.金は板の下に隠されていた。
Fragments of the mirror were scattered on the floor.鏡の破片がに散乱していた。
As you make your bed, so you must lie on it.君の寝の敷き方通りに、君は寝なくてはならない。 [M]
What time do you usually get up?君はいつも何時に起しますか。 [M]
Marriages are made in heaven and consummated on earth.結婚は天上において行われ、入りは地上において行われる。
I had my hair cut at the barber shop yesterday.昨日屋で髪を切ってもらったんだ。
I feel like going to bed early tonight.今晩は、早くにつきたいと思う。
I must have a haircut at the barber's today.今日屋で散髪しなければならない。
The child is wide awake in bed.子供は寝ですっかり目を覚ましている。
While I was reading in bed last night, I fell asleep with the light on.昨夜はの中で本を読んでるうちに電灯をつけたまま寝入ってしまった。
His work finished, he went to bed.仕事をすませて、彼はについた。
The children were all tired and went to bed of their own accord.子供たちは皆疲れていたので自発的にに就いた。
The dish fell on the floor with a crash.皿がに落ちてガチャンと大きな音がした。
The plate slipped from her hand and crashed to the floor.皿が彼女の手から滑り、に落ちて割れた。
The dishes crashed to the floor.皿はガチャガチャとに落ちた。
After I had finished the job, I went to bed.仕事を終えてから、私はについた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I don't like alternative medicine, 'cause that means it's alternative to Western medicine.[CN] 可是我認為唐納所說的重點 的確暗示臨醫學有使用聲音 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
So, really when summer's near, the engangsgrill becomes hard currency.[CN] 你只能待在家里 躺在上看电视 Barbecue (2017)
You admit it.[CN] 你和她上了吗 Einstein: Chapter Five (2017)
Floor is clear.[JA] ははっきりしています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Or did something happen in that Japanese-style room?[JA] みんなが 1回 用意した あの... 和室で何かがあったのか (徳井)トラブル Worst Date Ever (2016)
Uh, absolutely. Yeah, I got a PhD in clinical psychology, and a little side of pharmacology.[JA] そうだ 臨心理学の博士号を持っている Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
I didn't call you Robbie.[CN] 都能在上解决 Smell the Weakness (2017)
And I just kept pounding that motherfucker into the ground.[JA] バンバンに倒れるまで 突いたの After Porn Ends 2 (2017)
Because one of two things is going to happen.[CN] 晚餐之后是甜点 甜点之后就上之后则让他们喜欢上你 Quid Pro Quo (2017)
I didn't wanna go.[JA] 「寝に行きたくなかった」 A Dog's Purpose (2017)
Dog bed. Now.[JA] 自分の寝に行くんだ A Dog's Purpose (2017)
- Put 'em on the floor.[JA] - に置いてください。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Pick up a nice, polyethylene plastic sheet, lay it out nice and neat so as not to make a mess.[JA] ポリエチレンのシートを買ってくる 汚さないようにに敷いて Pilot (2016)
I actually tried out this new, uh, house down the road here.[JA] 実は、寝を見つけた この先の家で Fourth Finger (2016)
Dude.[CN] 我和霍莉上 You Get Me (2017)
Why don't you put your weapon down and then I'll show you the kid.[JA] その銃をに置け そしたらガキに会わせる Pilot (2016)
I would say absolutely, especially with pernicious types of alternative medicine.[CN] 有許多臨實驗都有安慰劑組的人 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
Sylvie's made four trips there in the last seven years for other literary festivals.[CN] 你曾经也暗示过你是桑美的个人奴隶。 为了一点钱,每日工作12小时,所有事都包,包括扶她上 The Secret of the Flame Tree (2017)
NEXT EPISODE[CN] 你现在马上去叫大家起 Affection (2017)
How you want to move it on an equal footing with us[CN] 再怎么漂亮 上功夫厉害 The Villainess (2017)
Thank you.[CN] 他在上表现如何? You Get Me (2017)
-Yes, the Bedroom Solution. -Bedroom Solution?[JA] (徳井)"解決"ね (馬場園)解決 A Christmas Nightmare (2016)
That's like... Bedroom problems?[JA] (山里)"の安心 シアン" Worst Date Ever (2016)
But he is on kind of a roll.[JA] でも彼は上手 Falling Slowly (2016)
Sorry. Was trying not to wake you. So I have to work, I'm afraid.[CN] 我在头柜看到了一盒烟。 The Impossible Murder (2017)
Is that your teacher? Yeah.[CN] 我也不想求你和她上 虽然我会坚持他这么做 Close Encounters (2017)
Dog bed. Now.[JA] 寝に行け A Dog's Purpose (2017)
It was your heroine, Marie Curie.[CN] 上 我从没对你不忠 Einstein: Chapter Five (2017)
- We're all about sharing, right?[CN] 你不和我上 却和那家伙做过了 You Get Me (2017)
Careful. The floor's slick.[JA] 注意しろ が滑りやすい The Same Boat (2016)
The film's all over the floor.[JA] フィルムが全てに散らばった The Nice Guys (2016)
You don't believe me?[CN] 之间 有着一种不可告人的秘密 The Village of No Return (2017)
What?[CN] 或者你喜欢的哪一边 Quid Pro Quo (2017)
- I just mopped these floors.[JA] - こののモップがけはいやだ Logan (2017)
The Iron Bank didn't send you here to offer condolences.[CN] 很好,我们需要换新 The Queen's Justice (2017)
THE TRUE ATONEMENT BEGINS NOW.[CN] 快起 Affection (2017)
It was... my father.[CN] 你觉得我和多少人上过 Ready (2017)
So you need to go through the deck to get to the keel.[JA] 甲板を通って に行かなければならない King Arthur: Legend of the Sword (2017)
If you try to play with it, you will be doomed.[CN] 本来在我 The Village of No Return (2017)
With a background in clinical psychology, a quick diagnosis of everyone here shouldn't be too difficult.[JA] 臨心理学で 皆の迅速な診断をするの 簡単でしょ いい? Doc Flew Over the Cuckoo's Nest (2016)
Yes, Chief?[CN] 爱丽丝一早起,走到海边。 The Secret of the Flame Tree (2017)
Can you really get rid of people's worries?[CN] 怎么会跑到这张 The Village of No Return (2017)
You're gonna forget you ever heard of us.[CN] 你怎么敢这么说我 我们第一次上时 你还跟别人好着呢 Character and Fitness (2017)
There. It was those tiles.[JA] そこよ この The Man in the Basement (2017)
Ali![CN] 你和我一起在上 全世界其他人都不重要 You Get Me (2017)
Get on the floor, now![JA] に伏せろ! Pilot (2016)
Did you really think he wouldn't?[CN] 还没回上来 Quid Pro Quo (2017)
Get on the ground and you won't get hurt.[JA] に伏せるんだ そしたら痛いことはしない Power Rangers (2017)
You know what?[CN] 意思是你坐在那儿 说话好像你是最有道德的高等祭司 可我们第一次上 Quid Pro Quo (2017)
You don't know who to go to for bedroom issues.[JA] のトラブルは 誰に 連絡していいか分からへんからな Worst Date Ever (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆか, yuka] Bett, Fussboden [Add to Longdo]
[ゆか, yuka] Fussboden [Add to Longdo]
の間[とこのま, tokonoma] (tradit.japanische_Zimmer)Nische [Add to Longdo]
[とこや, tokoya] Friseur, Friseurladen [Add to Longdo]
[ゆかいた, yukaita] Diele [Add to Longdo]
[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]
[びょうしょう, byoushou] Krankenbett, Krankenlager [Add to Longdo]
[しれとこみさき, shiretokomisaki] (Ostspitze Hokkaidos) [Add to Longdo]
[りんしょう, rinshou] klinisch [Add to Longdo]
[なえどこ, naedoko] -Beet, Baumschule [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] aufstehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top