Search result for

*平*

(301 entries)
(0.324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -平-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[píng cháng,ผิง ฉาง] (n adj ) ธรรมดา,เวลาธรรมดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย
均値[へいきんち, heikinchi] (n) ค่าเฉลี่ย
均点[へいきんてん, heikinten] (n) คะแนนเฉลี่ย
[ぴょんやん, pyonyan] (n) เปียงยาง
方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร
行線[へいこうせん, heikousen] เส้นขนาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
準化[へいじゅんか, heijunka] (n) ทำให้กระจายเท่าๆกัน
[すけべい, sukebei] (n adj) ทะลึ่ง, ลามก
[へいじつ, heijitsu] (n) วันธรรมดา
[へいはん, heihan] (n) มุมตรง
[ひらぶん, hirabun] (n) ข้อมูลที่ไม่ถูกเข้ารหัส
偏波[すいへいへんぱ, suiheihenpa] (n) Horizontal Polarization
[へいわ, heiwa] (n ) สันติภาพ
均寿命[へいきんじゅみょう, heikinjumyou] (n ) อายุโดยเฉลี่ย
方根[へいほうこん, heihoukon] (n ) รากที่สอง - สแควร์รูท , See also: R. square root

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひらや, hiraya] Thai: บ้านชั้นเดียว English: single storey house
[へいせい, heisei] Thai: รัชสมัยเฮเซ เริ่มตั้งแต่ปีคศ.1989
[たいら, taira] Thai: ความเรียบ English: flatness (an)
[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean
[すいへいせん, suiheisen] Thai: เส้นแนวระดับ English: horizon

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[坪, píng, ㄆㄧㄥˊ] plain; level ground
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广Decomposition: 干 (gàn ㄍㄢˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [pictographic] A leveling scale
[怦, pēng, ㄆㄥ] ardent, eager; impulsive, bold
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[抨, pēng, ㄆㄥ] to impeach; to criticize
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[枰, píng, ㄆㄧㄥˊ] smooth board; chessboard; chess
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A flat 平 piece of wood 木; 平 also provides the pronunciation
[泙, píng, ㄆㄧㄥˊ] to roar
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[砰, pēng, ㄆㄥ] bang! the sound of crashing rock
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock
[秤, chèng, ㄔㄥˋ] balance, scale; steelyard
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A balance 平 used to measure grain 禾
[苹, píng, ㄆㄧㄥˊ] apple; duckweed, Artemisia
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[評, píng, ㄆㄧㄥˊ] to appraise, to criticize, to evaluate
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[评, píng, ㄆㄧㄥˊ] to appraise, to criticize, to evaluate
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[鮃, píng, ㄆㄧㄥˊ] sole
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鲆, píng, ㄆㄧㄥˊ] sole
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  平 (píng ㄆㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
らに;おに;御に;御らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
ひら茸;[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
ぺろりとらげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly [Add to Longdo]
むっつり助[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
アジア太[アジアたいへいよう, ajia taiheiyou] (n) Asia-Pacific (region) [Add to Longdo]
アジア太洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アジア太洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アジア太洋戦争;アジア・太洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア太洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・太洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,太洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
アジア太洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region [Add to Longdo]
インド太[インドたいへいよう, indo taiheiyou] (n) Indo-Pacific [Add to Longdo]
グリニッジ均時[グリニッジへいきんじ, gurinijji heikinji] (n) (obsc) (See グリニッジ標準時) Greenwich Mean Time; GMT [Add to Longdo]
ジオメトリック均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] (n) {comp} geometric mean [Add to Longdo]
ダウ式均株価[ダウしきへいきんかぶか, dau shikiheikinkabuka] (n) Dow-Jones averages [Add to Longdo]
ダウ[ダウへいきん, dau heikin] (n) (abbr) (See ダウ式均株価) the Dow (i.e. the Dow Jones Industrial Average) [Add to Longdo]
ダウ均株価[ダウへいきんかぶか, dau heikinkabuka] (n) Dow-Jones average; (P) [Add to Longdo]
テキスト[テキストへいめん, tekisuto heimen] (n) {comp} text plane [Add to Longdo]
テキスト面定義ベクトル[テキストへいめんていぎベクトル, tekisuto heimenteigi bekutoru] (n) {comp} text direction vectors [Add to Longdo]
ノーベル和賞[ノーベルへいわしょう, no-beru heiwashou] (n) Nobel peace prize [Add to Longdo]
ヒラメ筋;目筋;比目魚筋[ヒラメきん(ヒラメ筋);ひらめきん(目筋;比目魚筋), hirame kin ( hirame suji ); hiramekin ( taira me suji ; hi me sakana suji )] (n) soleus muscle [Add to Longdo]
ビュー[ビューへいめん, byu-heimen] (n) {comp} view plane [Add to Longdo]
ビュー面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal [Add to Longdo]
[あくびょうどう, akubyoudou] (adj-na,n) misguided equality; misconceived equality; leaning over backwards to be impartial [Add to Longdo]
為替[かわせへいか, kawaseheika] (n) par value; exchange parity [Add to Longdo]
移動[いどうへいきん, idouheikin] (n) moving average; (P) [Add to Longdo]
一路[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]
沖積[ちゅうせきへいや, chuusekiheiya] (n) an alluvial plain [Add to Longdo]
化学[かがくへいこう, kagakuheikou] (n) chemical equilibrium [Add to Longdo]
加重[かじゅうへいきん, kajuuheikin] (n) weighted average [Add to Longdo]
海岸[かいがんへいや, kaiganheiya] (n) coastal plain [Add to Longdo]
[かいへい, kaihei] (n,vs) extraction of square root [Add to Longdo]
完全[かんぜんへいほう, kanzenheihou] (n) {math} perfect square [Add to Longdo]
[かんぴょう, kanpyou] (n) (obsc) Kambyou era, Kampyou era (889.4.27-898.4.26) [Add to Longdo]
[かんぴょう, kanpyou] (n) Kampyou era (889.4.27-898.4.26) [Add to Longdo]
環太[かんたいへいよう, kantaiheiyou] (n,adj-no) the Pacific Rim [Add to Longdo]
環太洋火山帯[かんたいへいようかざんたい, kantaiheiyoukazantai] (n) circum-Pacific volcanic belt; Ring of Fire [Add to Longdo]
環太洋構想[かんたいへいようこうそう, kantaiheiyoukousou] (n) the Pacific Rim conception [Add to Longdo]
環太洋諸国[かんたいへいようしょこく, kantaiheiyoushokoku] (n) Pacific Rim nations [Add to Longdo]
環太洋造山帯[かんたいへいようぞうざんたい, kantaiheiyouzouzantai] (n) circum-Pacific orogeny [Add to Longdo]
幾何[きかへいきん, kikaheikin] (n) geometric average or mean [Add to Longdo]
鬼田[おにたびらこ;オニタビラコ, onitabirako ; onitabirako] (n) (uk) Oriental false hawksbeard (Youngia japonica) [Add to Longdo]
虚心[きょしんへいき, kyoshinheiki] (n,adj-na,adj-no) with an open and calm mind; without reserve; with utmost candor; with no preconceived notions [Add to Longdo]
均し;[ならし, narashi] (n) average; leveling; levelling [Add to Longdo]
均す;[ならす, narasu] (v5s,vt) (1) to make even; to make smooth; to make level; (2) to average [Add to Longdo]
[きんぴら, kinpira] (n) (uk) Acheilognathus rhombeus (species of cyprinid) [Add to Longdo]
[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock) [Add to Longdo]
牛蒡[きんぴらごぼう, kinpiragobou] (n) Kinpira-style sauteed burdock [Add to Longdo]
糖(ateji);金米糖(ateji)[こんぺいとう;コンペイトー;コンペートー, konpeitou ; konpeito-; konpe-to-] (n) small coloured sugar candy covered in bulges (por [Add to Longdo]
[つきへいきん, tsukiheikin] (n,adj-f) monthly mean; monthly average [Add to Longdo]
[のきひらがわら, nokihiragawara] (n) (See 瓦,瓦当) eave-end roof tile (comprising a broadly concave tile and near-rectangular decorative cap) [Add to Longdo]
[げんぺい, genpei] (n) Genji and Heike clans; two opposing sides [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一波未,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, ] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一路[yī lù píng ān, ㄧ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] to have a pleasant journey; bon voyage [Add to Longdo]
不公[bù gōng píng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] unfair [Add to Longdo]
[bù píng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] injustice; unfairness; wrong; grievance; indignant; resentful [Add to Longdo]
[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] marvelous; marvelously [Add to Longdo]
则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice [Add to Longdo]
[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] remarkable; remarkably; unusual [Add to Longdo]
[bù píng děng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, ] inequality; unfairness [Add to Longdo]
等条约[bù píng děng tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] unequal treaty [Add to Longdo]
[bù píng héng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, ] disequilibrium [Add to Longdo]
不稳[bù wěn píng héng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] unstable equilibrium [Add to Longdo]
世界和[shì jiè hé píng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] world peace [Add to Longdo]
亚洲太洋地区[Yà zhōu Tài píng yáng dì qū, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Asia-Pacific region [Add to Longdo]
亚洲与太[Yà zhōu yǔ Tài píng yáng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄩˇ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] Asia-Pacific [Add to Longdo]
亚洲与太洋地区[Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄩˇ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Asia-Pacific region [Add to Longdo]
先进水[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] advanced level [Add to Longdo]
两性[liáng xìng píng děng, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] equality between the sexes [Add to Longdo]
[gōng píng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ, ] fair; impartial [Add to Longdo]
交易[gōng píng jiāo yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄧˋ, ] fair dealing [Add to Longdo]
合理[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable [Add to Longdo]
竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] fair competition [Add to Longdo]
贸易[gōng píng mào yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] fair trade [Add to Longdo]
凹凸不[āo tū bù píng, ㄠ ㄊㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, ] to to be bumpy; uneven [Add to Longdo]
出入[chū rù píng ān, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] lit. peace when you come or go; peace wherever you go [Add to Longdo]
[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface) [Add to Longdo]
加权[jiā quán píng jūn, ㄐㄧㄚ ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, / ] weighted average [Add to Longdo]
[Běi píng, ㄅㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, ] Peiping or Beiping (name of Beijing at different periods, esp. 1928-1949) [Add to Longdo]
十二均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, ] equal temperament [Add to Longdo]
[Nán píng, ㄋㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Nanping prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
地区[Nán píng dì qū, ㄋㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Nanping district (district in Fujian) [Add to Longdo]
[Nán píng shì, ㄋㄢˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Nanping prefecture level city in Fujian [Add to Longdo]
[Yuán píng, ㄩㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, ] (N) Yuanping (city in Shanxi) [Add to Longdo]
向巴[Xiàng bā píng cuò, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄘㄨㄛˋ, ] Qiangba Puncog (1947-), chairman of government of Tibet (i.e. governor) [Add to Longdo]
[Hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ, ] peace [Add to Longdo]
主义[hé píng zhǔ yì, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] pacifism [Add to Longdo]
共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ, / ] peaceful coexistence of nations, societies etc [Add to Longdo]
利用[hé píng lì yòng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, ] peaceful use [Add to Longdo]
[Hé píng qū, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] Heping district of Shenyang city 沈陽市|沈阳市, Liaoning [Add to Longdo]
会谈[hé píng huì tán, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄢˊ, / ] peace talks; peace discussions [Add to Longdo]
条约[hé píng tiáo yuē, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] peace treaty [Add to Longdo]
[hé píng jiǎng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] a peace prize [Add to Longdo]
谈判[hé píng tán pàn, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ, / ] peace negotiations [Add to Longdo]
[Hé píng xiāng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Hoping (village in Taiwan) [Add to Longdo]
[Hé píng lǐ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄧˇ, ] Hepingli neighborhood of Beijing [Add to Longdo]
[hé píng gē, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄜ, / 鴿] dove of peace [Add to Longdo]
[Sì píng, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China [Add to Longdo]
八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary [Add to Longdo]
地区[Sì píng dì qū, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Siping district (district in Jilin) [Add to Longdo]
[Sì píng shì, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕˋ, ] Siping prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two streets run parallel to one another.2本の道路は行に走っている。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に和条約が結ばれた。
In 1979 Mother Teresa won the Nobel Peace Prize.1979年にマザー・テレサはノーベル和賞を受賞した。
Can you do without smoking for a week?1週間タバコをすわなくても気ですか。
The average of 3, 4 and 5 is 4.3と4と5の均は4です。
Peace has returned after three years of war.3年ぶりに和が戻った。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界和への道は長く苦難に満ちている。
In 1958, the statue was built in the Hiroshima Peace Park.1958年、その記念碑は広島和公園に建てられた。
In 1964, (Rev. Martin Luther) King won the Nobel Peace Prize.1964年にキング牧師はノーベル和賞を受賞した。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.方メートルの太陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Nothing can bring you peace but yourself.あなた以外に、あなたに和をもたらすことが出来るものは、何もない。
The average of 7, 10, and 16 is 11.7、10、16の均は11である。
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の不ばかり言っている。
People everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.あらゆる所の人々が世界和に尽くす民衆の指導者を切望している。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
The top of that mountain is flat.あの山の頂上はらだ。
The average American living space is twice as large as the living space in Japan.アメリカの均的な生活空間は日本の二倍広い。
A man was complaining of something in a sharp voice.ある男が甲高い声で何か不を言っていた。
An olive branch symbolizes peace.オリーブの枝は和を象徴する。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのを埋めては、きまって、また、ほりかえす。永遠の和がやってくる気配もない。
They are always complaining.いつも不ばかりいっている。
The makeup of Mideast peace talks may change due to a change of heart on the part of Israel.イスラエル側の心変わりのために、中東和交渉の構成国に変更があるかもしれません。
Pride will have a fall.おごる家は久しからず。
What is the average rainfall for July here?ここの7月の均降雨量はどのくらいですか。
Turn about is fair play.かわりばんこが公だ。
I could live peacefully here.ここでなら和に暮らせるだろう。
I'd like a doll, a new bicycle.....and peace on earth!お人形に、新しい自転車。それに世界和よ。 [F]
My mother is always complaining about me.お母さんはいつも私の不ばかり言っている。
The Carthaginians longed for peace.カタルコ人は和を切望した。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
Kate may well complain of her husband.ケイトが夫の不を言うのももっともだ。
The average height of the girls in class is over 155 centimeters.このクラスの少女の均身長は155センチを越えている。
What is the average age of this class?このクラスの均年齢は何歳ですか。
The area of this floor is 600 square meters.この床の面積は600方メートルある。
Written, as it is, in easy English, the book is easy to read.このとおり易な英語で書かれているのでその本は読みやすい。
Written as it is plain English, this book is useful for beginners.このように易な英語でかかれているので、この本は初心者の役に立つ。
Written as it is in plain English, the book is useful for beginners.このように易な英語で書かれているので、この本は初心者に役立つ。
It is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.この実験においては、粒子Mを水方向に加速してやることが非常に重要である。
This boy's intelligence is above average.この子の知能は均以上だ。
This line is parallel to that.この線はあの線に行です。
This line is parallel to the other.この線はもう一方の線に行している。
We all hope that this cease-fire will make for world peace.この停戦が世界和に役立つことを私達はみな望んでいる。
This river falls into the Pacific Ocean.この川は太洋に注いでいる。
The sole equality on earth is death.この地上で唯一無二の等は死である。
Written in plain style, as it is his paper is easy to read.この通り、易な文体で書かれているので、彼の論文は読みやすい。
Never before have we had such a strong longing for peace.これほどまでに和を切望した事はかつて無い。
This is a story written in easy English.これは易な英語でかかれた書物です。
This is a story written in simple English.これは易な英語で書かれた物語です。
This is the rough draft of the peace treaty.これが和条約の草案だ。
Columbus demonstrated that the world is not flat.コロンブスは世界がらでないことを証明した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
None of us think this is fair or just.[JA] これが公とか正義とは 誰も思ってないわ The Man in the Basement (2017)
Alright which we can't enter usually...[CN] 嗯... 有个隐藏的区域 时是去不到的 .Hack//The Movie (2012)
But you don't think it's fair.[JA] でもあなたは公だとは 思っていない Sock Puppets (2017)
I'm fine.[JA] (ひとみ)気だよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Look at this, it's flat.[CN] 看看我 淡无奇 Populaire (2012)
We want this to go as simply and as peacefully as possible.[JA] できるだけ迅速に 穏に済ませたい Something They Need (2017)
Come back safely[CN] 安回来 The Silent War (2012)
How unfair everything is, like it's a mistake we can fix.[JA] 不公っていうことだ ミスだったと思う The Man in the Basement (2017)
Okay?[JA] 気だろ? Feed (2017)
At the moment, peace and quiet.[JA] 今のところ和と穏よ Dragonstone (2017)
I'm just so pleased that the dear king Had a chance to sign the peace treaty Before he died.[CN] 我很高兴先王临死前 能有机会签署和盟约 Grimm's Snow White (2012)
Family and peace.[JA] 家族と和。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
BECAUSE THE TIMES CALL FOR SOBRIETY.[JA] "時代は静を求めてる"  ()
Of course not, how about you?[JA] 気さ お前は? Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Do you think that's what we had under your father?[JA] お父上の治世に和があったと思う? Stormborn (2017)
His four basic tips for helping you sleep, they all have to do with powering down a few hours before bed, turning off the news and the internet and the phone, and don't eat big meals,[CN] 里面有四个帮助睡眠的基本建议 都是关于睡前几小时逐渐静心情的 关掉新闻 网络 和手机 Sleepwalk with Me (2012)
Because right now, you and I and Cersei and everyone else, we're children playing at a game, screaming that the rules aren't fair.[JA] なぜなら 今現在 あなたと私とサーシーと 他の者共は― ルールが公じゃないと叫んでいる― 遊びに興じている子供だからです The Queen's Justice (2017)
All those lines were.[JA] 地線はどこ? Life (2017)
One long sound, one short sound, very even rhythm[CN] 一长一短的音,节奏非常 The Silent War (2012)
Any takers? Is that all right?[JA] 均的なCB無線愛好者は 母親と暮らすトラック運転手 The Widow Maker (2017)
This event is beyond compare, Gaston.[CN] 这是一个公的比赛吗 加斯通 Populaire (2012)
Just let me go, I'll leave you in peace.[JA] 放して 和的に、ね Casus Belli (2017)
The City Watch must keep the peace, only I hadn't realized peace depended on killing babies.[CN] 皇城守卫需要维护和啊 只是,我以前没有意识到 和是建立在杀害婴儿上 The Night Lands (2012)
Commoners, nobles, they're all just children, really.[JA] 民も貴族も― 皆ただの子供にすぎない Stormborn (2017)
Then, perhaps you should get food enterally until you don't feel sick anymore.[JA] 気になるまで 経鼻栄養補給をすべきだな Feed (2017)
For the peace of the world for the dignity of our sacred motherland our young air force must carry on our military successes... of overcoming the strong with the weak during the people's liberation battle[CN] 为了世界和 为了神圣祖国的尊严 我们年轻的空军部队,必将延续在 The Silent War (2012)
_[JA] ミアリーンの定では赤の僧侶の力を借りた Stormborn (2017)
She isn't cut out for high level competition.[CN] 这又不是什么高水比赛 Populaire (2012)
Sing victory o'er the land and restore peace under Heaven.[CN] 秦凯歌 山河壮 天下承乐安康 Dangerous Liaisons (2012)
David just stood there and calmly asked them, he says, "Can I have the masters?"[CN] 戴维就那么站着,很静地问 "我能拿走母带吗?" A Band Called Death (2012)
I mean, the cops must've just went by every pole he was at and just grabbed them off, 'cause when the cop came to the door, he said, "This is a peaceful town,[CN] 我猜,警察一定光顾了 他贴过的的每个电线杆 把海报撕掉,因为他们上门时说 "这是个和的小城 A Band Called Death (2012)
Look across those fields, brother.[CN] 你仔细看看前方的原 老哥 Garden of Bones (2012)
Normally those who said "l" will be referred as "Me"... those who said "Me" will change into "Myself'.[CN] 时自称「私」的却说「僕」 .Hack//The Movie (2012)
YOU PEACE OF SHIT![CN] 你粪的和 Kelly + Victor (2012)
We'll never have peace.[JA] 私たちは決して和を持っていません。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
You saw him. I was so out of his league.[CN] 你见过他的 我和他的水差太远了 A Bottle of Jean Nate (2012)
The caribou moms are traveling hundreds of miles to get to the coastal plain of Alaska which is the safest place to give birth.[CN] 母驯鹿路行几百里 到达阿拉斯加的沿海原 这是繁衍的最佳地点 To the Arctic 3D (2012)
And we wanted to be a part of trying to get it to where we felt like all people should be equal.[JA] 人は皆 等であり そう扱うべきだと感じた Barbecue (2017)
In my experience, pirates prefer fighting unarmed men.[CN] 据我所知 海盗都是找手无长兵的民下手 The Night Lands (2012)
Well... odder than usual.[CN] 比常还怪 Populaire (2012)
But now I dream of its tranquility.[CN] 现在却想念那里的 Dangerous Liaisons (2012)
And I'm not in no way complaining.[JA] そして、私は決して不を言っていません。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
The exact number to distribute among us[CN] 刚好每组 Liar Game: Reborn (2012)
I don't worry about hard work. I enjoy work. I'm a workaholic.[JA] 仕事が好きだから きつくても Barbecue (2017)
I can't really complain.[JA] 私は本当に不を言うことはできません。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
We were both carrying it, so it was easy, and now that you're gone, everything is so heavy.[JA] 2人で一緒に背負ってたから 気だった でも あなたがいなくなって 何もかも重たい Feed (2017)
It's fine.[JA] - ああ  Stalker's Prey (2017)
There's footage of her, she's trying to shout the imam down, saying that he's perverting her religion, that Islam teaches peace.[JA] 彼女の映像があります イマームを叫んでみると、 彼は 彼女の宗教を歪曲させ、 イスラム教徒は和を教えている。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It says that to avoid these kinds of situations, you need to think of sleep as a gradual power-down.[CN] 写的是 为了避免这些情况 应该把睡觉看做一个逐渐静的过程 Sleepwalk with Me (2012)
And it's not just world peace shit, either.[JA] 世界和の他にも Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジオメトリック均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean [Add to Longdo]
テキスト[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
テキスト面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
ビュー[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
算術[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] arithmetic mean [Add to Longdo]
条件付き均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]
ピッチ[すいへいピッチ, suihei picchi] horizontal pitch [Add to Longdo]
磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording [Add to Longdo]
情報検査[すいへいじょうほうけんさ, suiheijouhoukensa] Horizontal Redundancy Check [Add to Longdo]
方向[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]
方向奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check [Add to Longdo]
非同期衡モード[ひどうきへいこうモード, hidoukiheikou mo-do] ABM, Asynchronous Balanced Mode [Add to Longdo]
負荷[ふかへいこう, fukaheikou] load balancing [Add to Longdo]
仮名[ひらがな, hiragana] hiragana [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] mean (a-no), average [Add to Longdo]
均アクセス時間[へいきんアクセスじかん, heikin akusesu jikan] mean access time [Add to Longdo]
均トラヒック[へいきんトラヒック, heikin torahikku] average traffic [Add to Longdo]
均ビットレート[へいきんビットレート, heikin bittore-to] mean bit-rate [Add to Longdo]
均レート[へいきんレート, heikin re-to] average rate [Add to Longdo]
均化[へいきんか, heikinka] balance (vs) [Add to Longdo]
均故障間隔[へいきんこしょうかんかく, heikinkoshoukankaku] mean time between failures, MTBF (abbr.) [Add to Longdo]
均故障時間[へいきんこしょうじかん, heikinkoshoujikan] mean time to repair, MTTR [Add to Longdo]
均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power [Add to Longdo]
均修理時間[へいきんしゅうりじかん, heikinshuurijikan] mean time to repair, MTTR (abbr.) [Add to Longdo]
均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
均値[へいきんち, heikinchi] average value, mean value, mean, expectation [Add to Longdo]
均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]
行移動[へいこういどう, heikouidou] translation (vs), shift [Add to Longdo]
行光源[へいこうこうげん, heikoukougen] directional light source [Add to Longdo]
行変換[へいこうへんかん, heikouhenkan] parallel transformation [Add to Longdo]
衡誤差[へいこうごさ, heikougosa] balanced error [Add to Longdo]
衡的誤差[へいこうてきごさ, heikoutekigosa] balanced error [Add to Longdo]
[へいねん, heinen] common year [Add to Longdo]
[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]
方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] square root function [Add to Longdo]
面プロッタ[へいめんぷろった, heimenpurotta] flatbed plotter [Add to Longdo]
面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]
面図[へいめんず, heimenzu] plan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
[ちへいせん, chiheisen] Horizont [Add to Longdo]
[たいへいよう, taiheiyou] Pazifischer_Ozean [Add to Longdo]
[ひら, hira] -eben, flach [Add to Longdo]
[ひら, hira] eben, flach [Add to Longdo]
[たいら, taira] -eben, flach [Add to Longdo]
[へいぼん, heibon] alltaeglich, mittelmaessig [Add to Longdo]
[へいわ, heiwa] Friede [Add to Longdo]
[へいきん, heikin] Durchschnitt [Add to Longdo]
安朝[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
年並み[へいねんなみ, heinennami] wie_in_jedem_Jahr [Add to Longdo]
方メートル[へいほうメートル, heihou me-toru] Quadratmeter [Add to Longdo]
[ひらいずみ, hiraizumi] (Ort in Touhoku) [Add to Longdo]
泳ぎ[ひらおよぎ, hiraoyogi] Brustschwimmen [Add to Longdo]
[へいゆ, heiyu] Genesung, Wiederherstellung [Add to Longdo]
[へいおん, heion] Ruhe, Stille, Frieden [Add to Longdo]
穏無事[へいおんぶじ, heionbuji] Ruhe_und_Frieden [Add to Longdo]
[びょうどう, byoudou] Gleichheit [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] Gleichgewicht [Add to Longdo]
衡感覚[へいこうかんかく, heikoukankaku] Gleichgewichtssinn [Add to Longdo]
[へいや, heiya] Hirano (Name) [Add to Longdo]
[へいや, heiya] Ebene, Flachland [Add to Longdo]
[へいせい, heisei] Ruhe, Gelassenheit, Fassung [Add to Longdo]
[たいへい, taihei] -Frieden, -Ruhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top