Search result for

*実*

(257 entries)
(17.9252 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -実-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よじつ, yojitsu] มาจาก2คำคือ 予測+績=予 หมายความว่า เป็นการเปรียบเทียบผลการทำงานว่า Plan กับ Actual มีข้อแตกต่างกันหรือไม่
[じっしゅう, jisshuu] (n) ฝึกงานภาคปฏิบัติ
[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
[じっせん, jissen] การปฏิบัติ การกระทำ วิธีปฏิบัติ สิ่งที่ปฏิบัติ
[じっさい, jissai] (adv) ในความเป็นจริง
[じっけん, jikken] (n) การทดลอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต
[じっけん, jikken] สิทธิ์ขาด อำนาจที่แท้จริง
[じゅうじつ, juujitsu] การทำสำเร็จ
[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง
[じつりょく, jitsuryoku] (n ) [N] คุณความดี, See also: ความดีงาม, คุณค่า, Syn. worth, valuation, virtue
[じったい, jittai] (n ) สภาพหรือสภาวะที่แท้จริง ธาตุแท้
力行使[じつりょくこうし, jitsuryokukoushi] (phrase ) ใช้กำลัง
[じっし, jisshi] การบังคับใช้,การใช้ปกิบัติ,การบังคับใช้จริง
行委員長[じっこういいんちょう, jikkouiinchou] (n ) ประธานกรรมการดำเนินงาน
[かくじつ, kakujitsu] (adj ) แน่นอน, แน่ใจ, มั่นใจ
[ かくじつに, kakujitsuni] (adv ) อย่างแน่นอน
クコの[くこのじつ, kukonojitsu] (n ) เม็ดเก๋ากี้ / โกจิเบอร์รี่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] Thai: อยู่ในระหว่างดำเนินการ English: internal execution
工場[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof

Japanese-English: EDICT Dictionary
その;其の[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact [Add to Longdo]
アウトオブオーダー[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
アクセス方式行プログラム[アクセスほうしきじっこうプログラム, akusesu houshikijikkou puroguramu] (n) {comp} access method executor [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時[エナジーセーブのそくじじっこう, enaji-se-bu nosokujijikkou] (n) {comp} quick energy saver [Add to Longdo]
クコの;枸杞の[クコのみ(クコの);くこのみ(枸杞の), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit [Add to Longdo]
サービス[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) {comp} service implementation [Add to Longdo]
システム動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] (n) {comp} system production time [Add to Longdo]
データ[データじったい, de-ta jittai] (n) {comp} data entity; data object [Add to Longdo]
データ体化[データじったいか, de-ta jittaika] (n) {comp} data materialization [Add to Longdo]
パラメタ化された行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] (n) {comp} parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] (n) {comp} parameterized executable test suite [Add to Longdo]
プログラム動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] (n) {comp} program production time [Add to Longdo]
プロトコル装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
ベータテストを施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] (exp,vs-i) {comp} to beta test (something) [Add to Longdo]
マイケルソンモーリーの[マイケルソンモーリーのじっけん, maikerusonmo-ri-nojikken] (n) Michelson-Morley experiment (1887) [Add to Longdo]
一虚一[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
[いちじつ, ichijitsu] (n) {Buddh} the one absolute truth; the one reality [Add to Longdo]
神道[いちじつしんとう, ichijitsushintou] (n) (abbr) (obsc) (See 山王一神道) Ichijitsu Shinto (alt. name for Hie Shinto [Add to Longdo]
一般[いっぱんじったい, ippanjittai] (n) {comp} general entity [Add to Longdo]
一般体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] (n) {comp} general entity reference [Add to Longdo]
引数[ひきすうじったい, hikisuujittai] (n) {comp} parameter entity [Add to Longdo]
引数体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] (n) {comp} parameter entity reference [Add to Longdo]
隠熊之[かくれくまのみ, kakurekumanomi] (n) (uk) Ocellaris clownfish (Amphiprion ocellaris) [Add to Longdo]
[うりざねがお, urizanegao] (n) oval face (e.g. of a beautiful woman) [Add to Longdo]
条虫[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm [Add to Longdo]
蠅;瓜[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
温厚篤[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality [Add to Longdo]
化学[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment [Add to Longdo]
化学験室[かがくじっけんしつ, kagakujikkenshitsu] (n) chemistry laboratory; chemical laboratory [Add to Longdo]
仮想現[かそうげんじつ, kasougenjitsu] (n) {comp} VR; Virtual Reality [Add to Longdo]
仮想現[かそうげんじつかん, kasougenjitsukan] (n) {comp} virtual reality; VR [Add to Longdo]
科学[かがくじっけん, kagakujikken] (n) scientific experiment [Add to Longdo]
科学的在論[かがくてきじつざいろん, kagakutekijitsuzairon] (n) scientific realism [Add to Longdo]
[かじつ, kajitsu] (n) fruit; nut; berry; (P) [Add to Longdo]
[かじつしゅ, kajitsushu] (n) cider; wine; plum liquor [Add to Longdo]
[かじつす, kajitsusu] (n) fruit vinegar [Add to Longdo]
[かじつてん, kajitsuten] (n) fruit store [Add to Longdo]
花もも有る;花ももある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive [Add to Longdo]
[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality [Add to Longdo]
華を去りに就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit [Add to Longdo]
[かじつ, kajitsu] (n) appearance and content; flowers and fruit [Add to Longdo]
会計[かいけいじつむ, kaikeijitsumu] (n) accounting practice; accounting practise [Add to Longdo]
解釈[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] (n,vs) {comp} interpretation [Add to Longdo]
解釈行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] (n) {comp} interpreter; interpretive program [Add to Longdo]
開いている[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] (n) {comp} open entity [Add to Longdo]
外部[がいぶじったい, gaibujittai] (n) {comp} external entity [Add to Longdo]
概念[がいねんじっしょう, gainenjisshou] (n) proof of concept [Add to Longdo]
拡張現[かくちょうげんじつ, kakuchougenjitsu] (n) augmented reality; AR [Add to Longdo]
[かくじっけん, kakujikken] (n) nuclear (bomb) test; (P) [Add to Longdo]
験室[かくじっけんしつ, kakujikkenshitsu] (n) nuclear laboratory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, ] Japanese variant of 實|实 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.のところ物価は毎週上昇している。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"を言うと、俺、高所恐怖症なんだ」「臆病者っ!」 [M]
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.「潮時というものがある」という表現ははシェイクスピアの「ジュリアス・シーザー」にある表現である。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今日の厳しい現に適応しなければならない。
Three months is too short a time to finish the experiment.3か月というのは、その験を終わらせるには短すぎる時間だ。
Can you absolutely assure delivery by August 15?8月15日までの出荷を確にしていただけますか。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事上補強することになっている。
Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.ああ、僕もに分かりやすいなあって、常々思っているんだよ。 [M]
Arnold teaches us to see the object as it really is.アーノルドは物を際にあるがままに見よと教える。
His beard made him look older by ten years.あごひげが、ある為に彼は10歳ほど際よりふけてみえた。
After the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.アシスタントが1ドルずつ返したから、それぞれの人たちは際には9ドルしか払っていなかったことになります。
The ASEAN nations have come a long way.アセアン諸国は着に努力してきました。
One of the most important things you have to do right now is to carry out the plan.あなたがすぐにしなければならない最も大切なことの一つは、その計画を行することだ。
We expect you to carry out what you have once promised.あなたが一度約束した事は行して頂きたい。
There is one important fact of which you are unaware.あなたが気づいていない一つの重要な事がある。
Be sure to put out the fire before you leave.あなたが去る前には火を確に消しなさい。
When you get married and have kids, you'll realize that actions speak louder than words.あなたが結婚し子供を持ったら、言葉より践ということを悟るでしょう。
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが真を知っていても今はそうでないふりをしていた方がいいですよ。
It is a pity you cannot come.あなたが来られないのはに残念だ。
Are you aware of the fact that you are not spoken well of?あなたが良く言われていないという事にお気づきですか。
You have the right to the truth.あなたには真を知る権利がある。
Without your support, we probably won't be able to put this plan into practice.あなたの援助がなければ、計画を行できないだろう。
Your plan has the virtue of being practical.あなたの計画は際的だという長所がある。
Your research will surely bear fruit.あなたの研究はきっとを結ぶでしょう。
We will check to see if what you have said is really the truth.あなたの言う事が果たして事なのか調べてみよう。
Your ideas are hardly practical.あなたの考えはとても際的とはいえない。
I will carry it out if you agree to our plan.あなたの賛成が得られれば、この計画を行します。
I hope your wish will come true.あなたの望みが現するといいですね。
May all your dreams come true!あなたの夢がみんな現されますように。
Your dreams have come true.あなたの夢が現のものとなった。
The day will surely come when your dreams will come true.あなたの夢が現する日が必ず来ます。
Your dream will come true in the near future.あなたの夢は近い将来現するでしょう。
Your story doesn't square with the facts.あなたの話は事と合わない。
I think that your story is far from the truth.あなたの話は到底真だとおもえない。
Did you carry out your plan?あなたは、計画を行しましたか。
You should carry out your first plan.あなたはあなたの最初の計画を行すべきだ。
You will know the truth one day.あなたはいつか真がわかるでしょう。
You should always tell the truth.あなたはいつも真を語るべきだ。
How do you account for this fact?あなたはこの事をどう説明しますか。
You'll find some difficulty carrying out the plan.あなたはその案を行するのに少々苦労するでしょう。
You must take the fact into consideration.あなたはその事を考慮に入れなければならない。
Did you really expect him to tell you the truth?あなたはほんとうに彼があなたに真を告げると思っていたのですか。
You should carry out your first plan.あなたは最初の計画を行すべきだ。
You have made all my dreams come true.あなたは私の夢を、残らず現させてくれた。
You must carry out your first plan.あなたは自分の最初の計画を行しなければならない。
You should carry out your own plan.あなたは自分自身の計画を行すべきです。
I take it that you are fully acquainted with the facts.あなたは十分事を知っていると思う。
You may not believe it, but it is nonetheless true.あなたは信じないかもしれないが、それはやはり事だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's our junior intern. She's first week. Still very nervous.[JA] 彼女は習1週目でした Sexy Rollercoasters (2017)
After all, she did kill her own parents.[JA] の両親を殺すような人間ですから Confrontation (2017)
And this lovely man is Martin Lavender. Honest, decent and well educated.[JA] マーティン・ラベンダーは 誠な良識人ゆえに Salesmen Are Like Vampires (2017)
Directed by Akio Jissoji[CN] 相寺昭雄导演 Akutoku no sakae (1988)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] は 本の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
Can I let you into a secret? I hate musicals.[JA] は ミュージカルが大嫌いなの Close Encounters (2017)
A big fat fucking zero.[JA] 確に0%だ Salesmen Are Like Vampires (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima![JA] 道間 慎の力は 本物ってことですよ Confrontation (2017)
LOVE. n.[JA] "美しいものや 誠なものに対し"  ()
It was... my father.[JA] 相手は の父親よ Ready (2017)
They are not in their own world, they are in men's world, so they need to be careful, they need to be conscious.[JA] 女性は は男性の世界で 生きてるの だから 自分の外見に 気を使うのよ  ()
Actually, I've dropped out of high school.[JA] (みどり) は 私 高校をやめたんです Emotions (2017)
Someone has to let people know that even though his novels are selling, he has no real talent.[JA] ほら 彼の小説が売れてるのは 力じゃないってことを 誰かが教えてあげないと Disbanded (2017)
Yeah, uhm... Well...[JA] それがは... Smell the Weakness (2017)
(translator) We had ceased to be as wary as before.[CN] (源田 第一航空舰队航空参谋) 我们不再象以前那样谨慎 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
This, combined with the realisation that she had to live with[JA] 彼女は哀れな人生を ヤツと過ごす現と相まって The Widow Maker (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確といわれています Reason (2017)
If he keeps making this much news, he'll win Japan's Hottest Topic Award, even though he has no talent.[JA] しかし あれだけ ネタが続くと 日本最優秀話題賞 といったところでしょうか 力でも何でもない Reason (2017)
It is a heavy burden to me, as, in a way, I often hide things from myself.[JA] 楽な作業じゃないわ 目を背けてきた事が たくさんあるのよ  ()
And you come here, and you see the level of competition, and it's like...[JA] ここで際に 試合のレベルを見たら CounterPunch (2017)
Now, the world will finally realize how little talent Shin Michima really has.[JA] これで世間も 道間 慎の 本当の力に気が付くだろうね Disbanded (2017)
Mr. Michima... it seems that you actually have talent as a novelist.[JA] 道間さん あなた 小説家としての力は それなりに あったみたいですね Confrontation (2017)
Based on the actual curious case of the very real Benji Buttons.[JA] 不可解な事を 描いたのがベンジャミン・バトン「ズ」だ Find This Thing We Need To (2017)
Actually, I have a huge favor to ask you.[JA] (三浦) は 桜井さんに 折り入ってお願いが... Affection (2017)
The police told me about Nanaka's life. It was very simple though.[JA] 警察に聞いた菜々果ちゃんの素性は にあっさりしたもので Reason (2017)
Yes. You are in your teens, after all.[JA] うん 際 10代だしね Choices (2017)
Just a seismic shift in reality as we know it.[JA] 衝撃的な事を発表します Find This Thing We Need To (2017)
We perceive that if we lost Saipan, we would be in a very difficult position.[CN] (松譲 海军情报部指挥官) 我们意识到 如果塞班岛丢了, 我们会处于一个非常困难的境地 Japan: 1941-1945 (1974)
I mean, the boobs will be this size.[JA] 際は全然違うけどね  ()
You find out what you're really made of.[JA] 力が試されるからだ CounterPunch (2017)
The Americans knew in advance that we would attack Midway.[CN] (源田 入侵中途岛策划者) 美国人事先知道了我们会进攻中途岛 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
But this certainly happened to me when I was 17.[JA] 際 私の場合は 17歳で経験したわ  ()
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや は 評論家の森口さんが 配信しているネット番組から Disbanded (2017)
Because their discourse is completely unfeasible.[JA] 彼らの理想は 現不可能なんだもの  ()
I'm not sure they exist, let alone have a game.[JA] そもそも在するのかな Close Encounters (2017)
Actually... I have one more favor to ask.[JA] は もう1つお願いがありまして Affection (2017)
I can say one thing is for sure.[JA] 確に言えることは Choices (2017)
-You two were dating, right?[JA] 交際の事があったんですよね? Reason (2017)
It is a sort of self-fulfilling subject.[JA] 何て言うか 自己現的なテーマよね  ()
I'VE DIVIDED MY LIFE PROJECTS INTO TWO LARGE GROUPS: THE REAL ONES AND THE FAKE ONES.[JA] "人生のプロジェクトは 真と偽りの2つ"  ()
This pleases me too, you know? It is a side of me that I am enjoying to get to know.[JA] は 私にも こんな一面があるのよ  ()
Ultimately we were, though.[JA] 際 そうだった Find This Thing We Need To (2017)
These aggressions are committed by people who don't have a clear, open and democratic discourse.[JA] LGBTに対して 攻撃的な人たちには 明確で現的な 意見がないのよ  ()
To be honest,[JA] (花木) Absolute (2017)
I have a proposal I'd like to make to everyone.[JA] え〜 は 皆さんに 1つご提案がありまして Appeal (2017)
An Akio Jissoji Film[CN] 相寺昭雄导演 Akutoku no sakae (1988)
I'VE DIVIDED THE REAL ONES INTO TWO GROUPS: THE WELL-PROPORTIONED AND THE PHARAONICS[JA] "真は適正サイズと 特大サイズの"  ()
I'm in the gym, working hard, just to make sure I secure what a win could look like for me.[JA] 勝利を確にするために ジムで懸命に汗を流してる CounterPunch (2017)
And...[JA] 際に―  ()
It didn't matter that we were selling our windows for practically cost, to Walshy's barely-educated eye, business was flying.[JA] 際には原価で売っていたが 空を飛ぶ勢いに見えただろう The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エナジーセーブの即時[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
サービス[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システム動時間[システムじつどうじかん, shisutemu jitsudoujikan] system production time [Add to Longdo]
データ[データじったい, de-ta jittai] data entity, data object [Add to Longdo]
データ体化[データじったいか, de-ta jittaika] data materialization [Add to Longdo]
パラメタ化された行可能試験項目[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもく, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumoku] parameterized executable test case [Add to Longdo]
パラメタ化された行可能試験項目群[パラメタかされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, parameta kasaretajikkoukanoushikenkoumokugun] parameterized executable test suite [Add to Longdo]
プログラム動時間[プログラムじつどうじかん, puroguramu jitsudoujikan] program production time [Add to Longdo]
プロトコル装適合性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
ベータテストを施する[ベータテストをじっしする, be-tatesuto wojisshisuru] to beta test (something) [Add to Longdo]
一般[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]
一般体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
引数[ひきすうじったい, hikisuujittai] parameter entity [Add to Longdo]
引数体参照[ひきすうじったいさんしょう, hikisuujittaisanshou] parameter entity reference [Add to Longdo]
仮想現[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality [Add to Longdo]
解釈[かいしゃくじっこう, kaishakujikkou] interpretation (vs) [Add to Longdo]
解釈行プログラム[かいしゃくじっこうプログラム, kaishakujikkou puroguramu] interpreter, interpretive program [Add to Longdo]
開いている[ひらいているじったい, hiraiteirujittai] open entity [Add to Longdo]
外部[がいぶじったい, gaibujittai] external entity [Add to Longdo]
[かくじつせい, kakujitsusei] certainty [Add to Longdo]
性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
[かくじつど, kakujitsudo] certainty [Add to Longdo]
完全[かんぜんじっそう, kanzenjissou] fully populated (a-no) [Add to Longdo]
共同[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
現在の行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs) [Add to Longdo]
行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time [Add to Longdo]
試験現者[しけんじつげんしゃ, shikenjitsugensha] test realizer [Add to Longdo]
試験所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign [Add to Longdo]
試験用プロトコル装補助情報[しけんようぷろとこるじっそうほじょじょうほう, shikenyoupurotokorujissouhojojouhou] PIXIT [Add to Longdo]
上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
上標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
次の行完結文[つぎのじっこうかんけつぶん, tsuginojikkoukanketsubun] next executable sentence [Add to Longdo]
次の行文[つぎのじっこうぶん, tsuginojikkoubun] next executable statement [Add to Longdo]
自動割付けデータ[じどうわりつけデータじったい, jidouwaritsuke de-ta jittai] automatic data object [Add to Longdo]
室内[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test [Add to Longdo]
10進小数点[じつ10しんしょうしゅうてん, jitsu 10 shinshoushuuten] actual decimal point [Add to Longdo]
アドレス[じつアドレス, jitsu adoresu] real address, actual address [Add to Longdo]
アドレス領域[じつアドレスりょういき, jitsu adoresu ryouiki] real address area [Add to Longdo]
グループID[じつグループID, jitsu guru-pu ID] real group ID [Add to Longdo]
システム[じつシステム, jitsu shisutemu] real system [Add to Longdo]
システム環境[じつシステムかんきょう, jitsu shisutemu kankyou] real system environment [Add to Longdo]
パラメータ[じつパラメータ, jitsu parame-ta] actual parameter [Add to Longdo]
パラメタ[じつパラメタ, jitsu parameta] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
ファイル[じつファイル, jitsu fairu] real file [Add to Longdo]
ファイルストア[じつファイルすとあ, jitsu fairu sutoa] real filestore [Add to Longdo]
引き数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual argument [Add to Longdo]
引数[じつひきすう, jitsuhikisuu] actual parameter, (actual) argument [Add to Longdo]
開放型システム[じつかいほうがたシステム, jitsukaihougata shisutemu] real open system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
[こうじつ, koujitsu] Vorwand, Ausrede [Add to Longdo]
[しじつ, shijitsu] historische_Tatsache [Add to Longdo]
[けんじつ, kenjitsu] solide, -fest, zuverlaessig [Add to Longdo]
[にょじつ, nyojitsu] wahrheitsgetreu, realistisch [Add to Longdo]
[み, mi] WAHRHEIT, WIRKLICHKEIT [Add to Longdo]
[み, mi] Frucht, Nuss [Add to Longdo]
[みのる, minoru] Fruechte_tragen [Add to Longdo]
働時間[じつどうじかん, jitsudoujikan] reine_Arbeitszeit [Add to Longdo]
[じっけい, jikkei] der_leibliche_aeltere_Bruder [Add to Longdo]
[じつりょく, jitsuryoku] wirkliche_Faehigkeiten, Leistung [Add to Longdo]
[じつじょう, jitsujou] wirkliche_Sachlage, wahrer_Sachverhalt [Add to Longdo]
[じったい, jittai] wirklicher_Stand_der_Dinge [Add to Longdo]
[じっし, jisshi] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
業家[じつぎょうか, jitsugyouka] Geschaeftsmann [Add to Longdo]
[じっきょう, jikkyou] wirkliche_Lage, Schauplatz [Add to Longdo]
[じつげん, jitsugen] verwirklichen, realisieren [Add to Longdo]
[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
[じっせき, jisseki] wirkliche_Erfolge, wirkliche_Leistungen [Add to Longdo]
[じっこう, jikkou] verwirklichen, in_die_Tat_umsetzen [Add to Longdo]
[じっせん, jissen] Praxis [Add to Longdo]
践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
[じっさい, jissai] Wahrheit, Tatsache, Wirklichkeit [Add to Longdo]
[じっけん, jikken] wissenschaftlicher_Versuch, Experiment [Add to Longdo]
[ちゅうじつ, chuujitsu] -treu, aufrichtig, ehrlich [Add to Longdo]
既成の事[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
既成事[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
[かじつ, kajitsu] Frucht [Add to Longdo]
[しんじつ, shinjitsu] Wahrheit, Wirklichkeit, Tatsache [Add to Longdo]
[かくじつ, kakujitsu] Gewissheit, Sicherheit [Add to Longdo]
[せいじつ, seijitsu] aufrichtig, ehrlich, gewissenhaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top