Search result for

*太*

(234 entries)
(0.2577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -太-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふとい, futoi] (adj) หนา, อ้วน
平洋[たいへいよう, taiheiyou] (n) มหาสมุทรแปซิฟิก
[たいよう, taiyou] (n) ดวงอาทิตย์
[こうたいし, koutaishi] (n) มกุฏราชกุมาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
っちょ[ふとっちょ, futotcho] คนอ้วน
[ふとじ, futoji] (n) อักษรตัวหนา
陽光[たいようこう, taiyoukou] แสงอาทิตย์
[ふともも, futomomo] (n) ต้นขา
[めんたいこ, mentaiko] (n ) ไข่ปลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Thai: มหาสมุทรแปซิฟิก English: Pacific Ocean

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[呔, dāi, ㄉㄞ] tire; neck-tie
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic]
[太, tài, ㄊㄞˋ] very, too much; big; extreme
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A giant 大 with a normal-sized man 丶 for scale
[态, tài, ㄊㄞˋ] manner, bearing, attitude
Radical: Decomposition: 太 (tài ㄊㄞˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[汰, tài, ㄊㄞˋ] to eliminate, to scour, to wash out; excessive
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[肽, tài, ㄊㄞˋ] peptide
Radical: Decomposition: 太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] organic compound
[酞, tài, ㄊㄞˋ] phthalein
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] chemical
[鈦, tài, ㄊㄞˋ] titanium
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[钛, tài, ㄊㄞˋ] titanium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  太 (tài ㄊㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジア平洋[アジアたいへいよう, ajia taiheiyou] (n) Asia-Pacific (region) [Add to Longdo]
アジア平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アジア平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アジア平洋戦争;アジア・平洋戦争[アジアたいへいようせんそう(アジア平洋戦争);アジア・たいへいようせんそう(アジア・平洋戦争), ajia taiheiyousensou ( ajia taiheiyousensou ); ajia . taiheiyousensou ( ajia . taih] (n) (See 十五年戦争,平洋戦争) Asia-Pacific War (starting with the Manchurian Incident in 1931 and ending with the Japanese surrender in 1945) [Add to Longdo]
アジア平洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region [Add to Longdo]
アモルファス陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
インド平洋[インドたいへいよう, indo taiheiyou] (n) Indo-Pacific [Add to Longdo]
ソウダガツオ属;宗鰹属[ソウダガツオぞく(ソウダガツオ属);そうだがつおぞく(宗鰹属), soudagatsuo zoku ( soudagatsuo zoku ); soudagatsuozoku ( shuu ta katsuo zoku )] (n) Auxis (genus of tuna) [Add to Longdo]
[あくたろう, akutarou] (n) bad boy [Add to Longdo]
[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P) [Add to Longdo]
[ひとたち, hitotachi] (n) stroke of sword [Add to Longdo]
[いちたろう, ichitarou] (n) {comp} Ichitaro (word processing package) [Add to Longdo]
一番[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
一姫二[いちひめにたろう, ichihimenitarou] (n) It's good to have a girl first and then a boy [Add to Longdo]
[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]
[よこぶとり, yokobutori] (n,vs) short and fat; pudgy; stocky [Add to Longdo]
[おうたいし, outaishi] (n) crown prince [Add to Longdo]
子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
[おうたいひ, outaihi] (n) crown princess [Add to Longdo]
歌留多(ateji);骨牌;加留多(ateji);嘉留(ateji)[かるた;カルタ, karuta ; karuta] (n) (uk) playing cards (por [Add to Longdo]
[からふと, karafuto] (n) Karafuto (Japanese name for Sakhalin) [Add to Longdo]
[からふとけん;からふといぬ, karafutoken ; karafutoinu] (n) Sakhalin husky (dog breed) [Add to Longdo]
千島交換条約;樺・千島交換条約[からふとちしまこうかんじょうやく;からふと・ちしまこうかんじょうやく(樺・千島交換条約), karafutochishimakoukanjouyaku ; karafuto . chishimakoukanjouyaku ( karafuto . sen s] (n) Treaty of Saint Petersburg (1875); Russo-Japanese treaty in which Japan exchanged Sakhalin for the Kuril Islands [Add to Longdo]
[からふとます;カラフトマス, karafutomasu ; karafutomasu] (n) (uk) pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha); humpback salmon [Add to Longdo]
柳葉魚(ateji);樺シシャモ[からふとししゃも(樺柳葉魚);からふとシシャモ(樺シシャモ), karafutoshishamo ( karafuto shishamo ); karafuto shishamo ( karafuto shishamo )] (n) (uk) capelin; caplin (Mallotus villosus) [Add to Longdo]
雷鳥[からふとらいちょう;カラフトライチョウ, karafutoraichou ; karafutoraichou] (n) (uk) willow ptarmigan (Lagopus lagopus) [Add to Longdo]
[からふとふくろう;カラフトフクロウ, karafutofukurou ; karafutofukurou] (n) (uk) great grey owl (Strix nebulosa) [Add to Longdo]
平洋[かんたいへいよう, kantaiheiyou] (n,adj-no) the Pacific Rim [Add to Longdo]
平洋火山帯[かんたいへいようかざんたい, kantaiheiyoukazantai] (n) circum-Pacific volcanic belt; Ring of Fire [Add to Longdo]
平洋構想[かんたいへいようこうそう, kantaiheiyoukousou] (n) the Pacific Rim conception [Add to Longdo]
平洋諸国[かんたいへいようしょこく, kantaiheiyoushokoku] (n) Pacific Rim nations [Add to Longdo]
平洋造山帯[かんたいへいようぞうざんたい, kantaiheiyouzouzantai] (n) circum-Pacific orogeny [Add to Longdo]
丸々とった;丸丸とった[まるまるとふとった, marumarutofutotta] (adj-f) (See 丸々った) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
丸々った;丸丸った[まるまるふとった, marumarufutotta] (adj-f) rotund; plump; chubby [Add to Longdo]
[まるた, maruta] (n) log; (P) [Add to Longdo]
ん棒[まるたんぼう, marutanbou] (n) log [Add to Longdo]
[まるたざい, marutazai] (n) round timber [Add to Longdo]
小屋[まるたごや, marutagoya] (n) log cabin; blockhouse [Add to Longdo]
船;丸[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe [Add to Longdo]
足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding [Add to Longdo]
寄せ[よせだいこ, yosedaiko] (n) drums sounded in the morning to draw the crowds to sumo [Add to Longdo]
[ぎだゆう, gidayuu] (n) (abbr) (See 義夫節) gidayuu (type of reciting used in the puppet theater); (P) [Add to Longdo]
夫語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
夫節[ぎだゆうぶし, gidayuubushi] (n) (See 義夫) gidayuu ballad drama (narrative accompanied by a shamisen used in the bunraku puppet theater) [Add to Longdo]
[ごくぶと, gokubuto] (n,adj-no) thick heavy thread [Add to Longdo]
り;固[かたぶとり, katabutori] (adj-na,n) solidly built person [Add to Longdo]
鼓;お[おたいこ, otaiko] (n) (abbr) (See 御鼓結び) very common way of tying a woman's kimono sash [Add to Longdo]
鼓結び;お鼓結び[おたいこむすび, otaikomusubi] (n) very common way of tying a woman's kimono sash [Add to Longdo]
幸せ[しあわせぶとり, shiawasebutori] (exp) (col) putting on weight from the good (married) life [Add to Longdo]
攻め[せめだいこ, semedaiko] (n) drum used in ancient warfare to signal an attack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù tài hǎo, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄏㄠˇ, ] not so good; not too well [Add to Longdo]
明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, ] (question is) not completely clear; I don't get it [Add to Longdo]
[yǐ tài, ㄧˇ ㄊㄞˋ, ] ether [Add to Longdo]
网路[yǐ tài wǎng lù, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
[Yà Tài, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ, / ] Asia-Pacific [Add to Longdo]
国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation [Add to Longdo]
经合会[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] APEC (Asia Pacific economic cooperation) [Add to Longdo]
经合组织[Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] APEC (organization) [Add to Longdo]
经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC [Add to Longdo]
亚洲平洋地区[Yà zhōu Tài píng yáng dì qū, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Asia-Pacific region [Add to Longdo]
亚洲与平洋[Yà zhōu yǔ Tài píng yáng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄩˇ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] Asia-Pacific [Add to Longdo]
亚洲与平洋地区[Yà zhōu yǔ Tài píng yáng dì qū, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄩˇ ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄧㄤˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Asia-Pacific region [Add to Longdo]
交换以网络[jiāo huàn yǐ tài wǎng luò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] switched Ethernet [Add to Longdo]
[yǐ tài, ㄧˇ ㄊㄞˋ, ] Ether- [Add to Longdo]
[yǐ tài wǎng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
网络[yǐ tài wǎng luò, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
网络帧[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]
网络端口[yǐ tài wǎng luò duān kǒu, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, / ] Ethernet port [Add to Longdo]
共享以网络[gòng xiǎng yǐ tài wǎng luò, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] shared Ethernet [Add to Longdo]
客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony. [Add to Longdo]
加拉[Jiā lā tài shū, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄊㄞˋ ㄕㄨ, / ] Epistle of St Paul to the Galatians [Add to Longdo]
十亿位元以网络[shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò, ㄕˊ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 亿 / ] Gigabit Ethernet [Add to Longdo]
十亿位元以网络联盟[shí yì wèi yuán yǐ tài wǎng luò lián méng, ㄕˊ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 亿 / ] Gigabit Ethernet Alliance [Add to Longdo]
反犹主义[fǎn Yóu tài zhǔ yì, ㄈㄢˇ ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] antisemitism [Add to Longdo]
司马辽[Sī mǎ Liáo tài láng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄠˊ ㄊㄞˋ ㄌㄤˊ, / ] SHIBA Ryotarō (1923-1996), Japanese author of historical novels [Add to Longdo]
哈伯空望远镜[Hā bó tài kōng wàng yuǎn jìng, ㄏㄚ ㄅㄛˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] Hubble Space Telescope [Add to Longdo]
[Táng Tài zōng, ㄊㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] second Tang emperor Taizong (reigned 626-649) [Add to Longdo]
国家宇航和空署[Guó jiā yǔ háng hé tài kōng shǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩˇ ㄏㄤˊ ㄏㄜˊ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄕㄨˇ, / ] National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
国际空站[guó jì tài kōng zhàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄓㄢˋ, / ] International Space Station [Add to Longdo]
[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]
多那[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, / ] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] highest; greatest; too (much); very; extremely [Add to Longdo]
上皇[Tài shàng huáng, ㄊㄞˋ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄤˊ, ] Taishang Huang [Add to Longdo]
[Tài bǎo, ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ, ] (N) Taipao (city in Taiwan) [Add to Longdo]
[tài bǎo, ㄊㄞˋ ㄅㄠˇ, ] a very high official in ancient China; juvenile delinquents [Add to Longdo]
[Tài cāng, ㄊㄞˋ ㄘㄤ, / ] (N) Taicang (city in Jiangsu) [Add to Longdo]
仆寺[Tài pú sì, ㄊㄞˋ ㄆㄨˊ ㄙˋ, / ] Court of imperial stud, office originally charged with horse breeding; (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
仆寺旗[Tài pū sì qí, ㄊㄞˋ ㄆㄨ ㄙˋ ㄑㄧˊ, / ] (N) Taipusi banner (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
公兵法[Tài gōng bīng fǎ, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧㄥ ㄈㄚˇ, ] same as Three strategies 三略, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公 [Add to Longdo]
公钓鱼,愿者上钩[tài gōng diào yú, ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ, yuan4 zhe3 shang4 gou1, / ] Jiang Ziya is fishing, if you want take the hook (成语 saw, refers to early sage 薑子牙|姜子牙 fishing with no bait and the hook above the water); to put one's head in the noose [Add to Longdo]
[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, ] the absolute beginning [Add to Longdo]
[tài bàn, ㄊㄞˋ ㄅㄢˋ, ] more than half; a majority; most; mostly [Add to Longdo]
[Tài yuán, ㄊㄞˋ ㄩㄢˊ, ] Tàiyuán prefecture level city and capital of Shānxī province 山西省 in central north China [Add to Longdo]
原市[Tài yuán shì, ㄊㄞˋ ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] Tàiyuán prefecture level city and capital of Shānxī province 山西省 in central north China [Add to Longdo]
[tài gǔ, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ, ] immemorial [Add to Longdo]
古代[Tài gǔ dài, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ, ] Archaeozoic (geological era before 2500m years ago) [Add to Longdo]
古宙[Tài gǔ zhòu, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄓㄡˋ, ] Archaean (geological eon before 2500m years ago) [Add to Longdo]
古洋行[Tài gǔ yáng háng, ㄊㄞˋ ㄍㄨˇ ㄧㄤˊ ㄏㄤˊ, ] Butterfield and Swire (Hong Kong banking giant) [Add to Longdo]
史令[tài shǐ lìng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄌㄧㄥˋ, ] grand scribe (official position in many Chinese states up to the Han) [Add to Longdo]
史公[tài shǐ gōng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄍㄨㄥ, ] Grand Scribe, the title by which Sima Qian 司馬遷|司马迁 refers to himself in Records of the Historian 史记 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花子と郎のどちらが若いですか」「郎です」
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、郎!久しぶり!元気?
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの陽光発電パネルの出力は約1ワットであり、今のところ大規模に陽電力を利用するのは困難である。
"I think all fat people should go on a diet". "Are you referring to me"?っている人はみんなダイエットすべきだと思う」「あなた、私のことを言ってるの」
The insulin was making her fat.インシュリンを打つので彼女はっていた。
That boy's name is Shintaro Wada.あの少年の名前は和田慎郎です。
He got so stout that his collar did not meet.あまりったのでカラーの前が合わなかった。
Don't expose your skin to the sun for too long.あまり長い時間肌を陽にさらしてはいけない。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの平洋北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Born in America, Taro speaks good English.アメリカ生まれなので、郎は上手な英語を話す。
If you watch the sun setting on a warm, damp day, the moisture changes the shape of the sun.ある暖かくて湿気の多い日に陽の沈むのを見れば、湿気のために陽の形が変わって見える。
The sun at last broke through about noon.おひる頃やっと陽が顔を出した。
My uncle is slender, but my aunt is stout.おじはすらっとしているが、叔母はっている。
I've put on a lot of weight since Christmas.クリスマス以来、ずいぶんってしまった。
You are my sunshine.きみは僕の陽だ。 [M]
The bright sun was shining.きらきらする陽が輝いていた。
I played tennis with Taro yesterday.きのう私は郎とテニスをした。
Which is taller, Ken or Taro?ケンと郎のどちらが背が高いですか。
This river falls into the Pacific Ocean.この川は平洋に注いでいる。
Between you and me, the fat ugly man is on a diet.ここだけの話だけど、あのった醜い男は減量中なのだ。
Between ourselves, the fat ugly witch is on a diet.ここだけの話だけれど、あのった見苦しい魔女は減量中なのだ。
This inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.このように効率が悪いのは、熊の体が大きく、足がいからである。このため、歩くと体が横に揺れるのだ。
This fact shows that the earth goes round the sun.この事実から、地球が陽の周りを回っていることが分かる。
There is nothing on earth that is not affected by the sun.この世で陽の影響を受けないものはない。
There is nothing on earth that is not affected by the sun.この世で陽の影響を受けないものは何一つ無い。
Copernicus proposed the idea that Earth travels around the Sun.コペルニクスは、地球が陽の回りを回っているという説を出した。
Copernicus taught that the earth moves around the sun.コペルニクスは地球が陽の周りを回ると教えた。
Jane is fat, rude, and smokes too much. But Ken thinks she's lovely and charming. That's why they say love is blind.ジェーンはってるし、態度も悪いし、煙草もぷかぷか吸うし。でも、ケンは彼女のことを可愛くてチャーミングだと思ってるんだな。『あばたもえくぼ』っていうけど、まさにそれだな。
John has put on a lot of weight recently.ジョンは最近とてもった。
Shelly's really filled out since the last time I've seen her.シェリーは僕が最後にあって以来本当にったなぁ。 [M]
The canal connects the Atlantic with the Pacific.その運河は大西洋と平洋をつないでいる。
John covers the Kanto area and Taro covers the Kansai area.ジョンは関東地区、そして郎は関西地区を担当している。
Come to think of it, I did see Taro.そういえば、確かに郎を見かけました。
John is too fat to run fast.ジョンは速く走るにはりすぎている。
The sun was coming up then.そのとき陽がのぼるところだった。
Were the sun to rise in the west, she would not change her resolution.たとえ、陽が西から昇ったとしても、彼女は決心を変えないだろう。
The house is heated by solar energy.その家は陽エネルギーで暖房されている。
The stalk is a little bigger around than your little finger.その茎は君の小指よりややい。 [M]
That man is skinny, but his wife is fat.その男はやせているが、彼の妻はっている。
Don't eat so much. You'll get fat.そんなに食べてはいけません。りますよ。
It is believed that the festival comes from the South Pacific islands.その祭りは南平洋の島から来たものだと信じられている。
The writer is living in a log cabin.その作家は丸小屋に住んでいる。
The cabin was built of logs.その小屋は丸でできていた。
The boat sailed across the Pacific Ocean.その船は平洋を横断した。
The fat girl consumes too much food that contains a lot of sugar.そのった女の子は砂糖の多い甘い物を食べ過ぎています。
The man was too fat to move by himself.その男はりすぎていて1人では動けなかった。
The man watched the sun set below the horizon.その男は地平線の彼方に陽が沈むのをじっと見ていた。
The broad lines on the map correspond to roads.その地図の上のい線は道路を示す。
It goes around the sun in 365 days.それは365日かけて陽の周りをまわる。
That was written by Taro Akagawa.それは赤川郎によって書かれた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For there's no man in town half as manly[JA] For there's no man in town half as manly 誰も刀打ちできない Beauty and the Beast (2017)
With one notable exception.[JA] ダサい髪型のった男が 疲れた妻を連れている The Widow Maker (2017)
Fat Joey was not the most badass sonuvabitch, but he was loyal.[JA] っちょジョーイは 無敵じゃないが 忠実で Rock in the Road (2017)
Warned him not to fly too close to the sun.[JA] 陽に近づきすぎ飛ぶことではない彼を警告しました。 Kong: Skull Island (2017)
My log has a message for you.[JA] 丸からメッセージがあったわ Part 1 (2017)
They have never seen the sun or the ocean... rain or snow... or any of God's creatures.[JA] 陽や海を見ることはない... 雨や雪も... 神が創造したもの全てを Logan (2017)
They were putting in way too much banana.[CN] 香蕉放多了 The Italian Banker (2007)
Even Ser Gregor couldn't stop him.[JA] グレゴー卿さえ刀打ちできなかった The Queen's Justice (2017)
And the very second the sun starts shining, there's some kind of euphoria in people.[JA] だから空に再び 陽が昇り始めると 人々の顔が たちまち輝き出す Barbecue (2017)
Because that mole-hag said... Luffy is dead.[CN] 因为那个鼹鼠老婆竟然说路飞他死了 One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
And if you don't mind, um, could we not share too much?[CN] 如果你不介意的話 我們能不能不要瞭解多? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Certain as the sun[JA] Certain as the sun 陽のように 確かなこと Beauty and the Beast (2017)
Happy to have you, my dear.[CN] 親愛的 你能來好了 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
And I'm disappointed with his choice of profession and sexual impotence, so it swings both ways, doesn't it?[JA] ブライアンは君を隠してたな ってるから 見て見ぬふりをね The Widow Maker (2017)
So when the sun comes out after six months of absence, people are running out of their houses, just to get some sun on their face.[JA] 隠れていた陽が 6ヵ月ぶりに顔を出すと みんな外に飛び出していく そして まぶしい日光を浴びる Barbecue (2017)
And if I hear one more goddamn word about Fat Joey,[JA] っちょジョーイの 話しをする奴は Say Yes (2017)
[man 2 speaking in Swedish] I don't think that there is anywhere in the whole world where you can find such sun-sick people as in Sweden.[JA] スウェーデン人ほど― 陽を恋しがる人々は いないんじゃないかな Barbecue (2017)
Uh, bold choice of attire, mrs.Van der woodsen, unless it's what they're wearing on the runway these days.[CN] 大膽的穿衣品味Van der woodsen 除了最近河道上那些傢伙也這麼穿 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Oh,you are so cool![CN] 你酷了 Powerless (2007)
Have you gained weight?[JA] 少しったか? Justice League Dark (2017)
My name is Brian Fitzpatrick and I used to be morbidly obese.[JA] フィッツパトリックは 昔 病的にってた Smell the Weakness (2017)
Are you kidding me with those guns?[JA] そのい腕 マジ? xXx: Return of Xander Cage (2017)
Finally![CN] 好了! [Rec] (2007)
They'll beat any mercenary army.[JA] 傭兵では刀打ちできない Eastwatch (2017)
That... an old lady could do something like this to two adults.[CN] 那... 一个老会对两个成年人做出这种事 [Rec] (2007)
The sun is... the sun's baking you.[JA] " 陽は... ─ " 君を焼いている " The Wall (2017)
Ah, the more the merrier.[CN] 好了 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
He's got either too much work, or roman is too much work.[CN] 不是他有多工作 就是Romen有多工作了 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
The litany of Ra.[JA] 陽神の印もある The Mummy (2017)
So he flew higher and higher... until the sun melted his wings... and he fell into the sea.[JA] そこで彼は高く高く飛びました... 陽は彼の翼を溶けるまで... 彼は海に落ちました。 Kong: Skull Island (2017)
I was younger then and wearing steel-toed boots.[CN] 我當時年輕 當時還穿著鋼趾靴 Blair Waldorf Must Pie! (2007)
I will beat your ass like a Cherokee drum[JA] 部族の鼓みたいに そのケツを叩いてやる The Fate of the Furious (2017)
Don't drive us crazy, okay?[CN] 別逼得大家緊了 好嗎? Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Her ashes were spread across the Pacific Ocean.[JA] 彼女の灰は平洋に撒かれた The Space Between Us (2017)
Gotta put the big one on first.[JA] いのが先だ Barbecue (2017)
- Certain as the sun[JA] Certain as the sun 陽のように 確かなこと Beauty and the Beast (2017)
Rising in the east[JA] Rising in the east いつでも 陽が東から昇るように Beauty and the Beast (2017)
What a cowardly act![CN] 实在是卑鄙了 One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)
Well, I borrowed it from his big, silly mate after Back Lack put an arrow through his lard-loving thigh.[JA] 借りました ラックの矢で ももに穴をあけたやつから King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Yes, we know, lady. Calm down.[CN] 是的 这我们知道 冷静 [Rec] (2007)
You're gonna like this. I just happen to have the best hardware in the South Pacific.[JA] 気に入るぞ 南平洋で最高の武器だ xXx: Return of Xander Cage (2017)
You get us a nice fat snake, I grow up on that.[JA] 食べるのによくったヘビを 捕ってくれた The Legend of Tarzan (2016)
Perfect.[CN] 好了 [Rec] (2007)
Those ones of you as a fat child on Daddy's knee. Such nasty remarks.[JA] 父さんのひざに座る ったあなたの写真とか Okja (2017)
As the sun will rise[JA] As the sun will rise 陽がかならず昇るように Beauty and the Beast (2017)
You're such a fat kid.[JA] - ああ ってますね Once Upon a Time in Venice (2017)
? He rode to a woman's sigh ?[JA] ♪ 女のももへ駆けていく ♪ Dragonstone (2017)
And I asked you to stop making these potatoes. I'm gaining weight again.[JA] ポテトはるから 出すなと言ったろ Feed (2017)
Have you been in the sun all day, Bre? Um, no.[JA] ブリー 1日中 陽の下にいた? Stalker's Prey (2017)
You're over doing it![CN] 做得过火了 One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小屋[まるたごや, marutagoya] Blockhuette [Add to Longdo]
[ふとい, futoi] -gross, -dick [Add to Longdo]
っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
[ふとる, futoru] dick_werden, fett_werden [Add to Longdo]
[たち, tachi] langes_Schwert [Add to Longdo]
[たいこ, taiko] uralte_Zeit, alte_Zeit, Vorzeit [Add to Longdo]
[ふとじ, futoji] fettgedruckter_Buchstabe [Add to Longdo]
平洋[たいへいよう, taiheiyou] Pazifischer_Ozean [Add to Longdo]
[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[たいよう, taiyou] Sonne [Add to Longdo]
陽暦[たいようれき, taiyoureki] Sonnenkalender [Add to Longdo]
[たいこ, taiko] Trommel [Add to Longdo]
浦島[うらしまたろう, urashimatarou] Urashima_Taro, (Maerchengestalt) [Add to Longdo]
[こうたいし, koutaishi] Kronprinz [Add to Longdo]
子妃[こうたいしひ, koutaishihi] Kronprinzessin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top