Search result for

*埋*

(185 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -埋-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
め戻し[うめもどし,umemodoshi] (vt phrase jargon ) Backfill

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
伏歯[まいふくし, maifukushi] (n) ฟันคุด
め戻し[うめもどし,umemodoshi, umemodoshi ,umemodoshi] (vt phrase jargon ) กลบหน้าดิน (ศัพท์ก่อสร้าง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[うめる, umeru] Thai: ฝัง English: to bury
める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[埋, mái, ㄇㄞˊ] to bury; to conceal; to plant
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブジェクトのリンクとめ込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE [Add to Longdo]
[かりうめ, kariume] (n) temporary burial [Add to Longdo]
[かりまいそう, karimaisou] (n,vs) temporary burial [Add to Longdo]
活け炭;け炭[いけずみ, ikezumi] (n) banked fire; live charcoal banked up and covered with ash [Add to Longdo]
空きをめる[あきをうめる, akiwoumeru] (exp,v1) to fill a gap [Add to Longdo]
穴をめる[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy [Add to Longdo]
め(P);穴うめ[あなうめ, anaume] (n,vs) (1) filling in gaps; filling in blanks (in a form, etc.); (2) covering up a deficit; making up for something (e.g. one's mistake); (P) [Add to Longdo]
骨をめる[ほねをうずめる, honewouzumeru] (exp,v1) to die in (a foreign land); to engage in something until death comes; to do something for the rest of one's life [Add to Longdo]
世にもれる[よにうずもれる, yoniuzumoreru] (exp,v1) to live in obscurity [Add to Longdo]
生かる;活かる;かる[いかる, ikaru] (v5r,vi) (1) (esp. 生かる, 活かる) to be arranged (flowers, etc.); to be on display; (2) (esp. かる) to be buried [Add to Longdo]
生き[いきうめ, ikiume] (n) burying alive; (P) [Add to Longdo]
生きめる[いきうめる, ikiumeru] (v1) to bury (somebody) alive [Add to Longdo]
[いきうめ, ikiume] (n) buried alive [Add to Longdo]
雪にまった小道[ゆきにうまったこみち, yukiniumattakomichi] (n) lane buried deep in snow [Add to Longdo]
単層込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] (n) {comp} embedded testing [Add to Longdo]
工法[ちんまいこうほう, chinmaikouhou] (n) underwater tunnel construction by sinking prefabricated box culverts [Add to Longdo]
土にめる[つちにうめる, tsuchiniumeru] (exp,v1) to bury in the ground [Add to Longdo]
ける[いける, ikeru] (v1) (1) to bury something in the ground; (2) to cover coals with ash; to bank a fire [Add to Longdo]
まる[うずまる(P);うまる(P), uzumaru (P); umaru (P)] (v5r,vi) to be buried; to be surrounded; to overflow; to be filled; (P) [Add to Longdo]
み火[うずみび, uzumibi] (n) banked fire [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P) [Add to Longdo]
める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P) [Add to Longdo]
め合せる;め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
め合わす;め合す;めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]
め合わせ;め合せ[うめあわせ, umeawase] (n) compensation [Add to Longdo]
め込み[うめこみ, umekomi] (n,adj-f) embedding; implantation; built-in [Add to Longdo]
め込みプロセッサ[うめこみプロセッサ, umekomi purosessa] (n) {comp} embedded processor [Add to Longdo]
め込む[うめこむ, umekomu] (v5m) to bury; to embed [Add to Longdo]
め字[うめじ, umeji] (n) {comp} fill character [Add to Longdo]
め草[うめくさ, umekusa] (n) (page) filler [Add to Longdo]
め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] (n) {comp} padding character [Add to Longdo]
め木[うめき, umeki] (n) wooden plug [Add to Longdo]
め木細工[うめきざいく, umekizaiku] (n) mosaic woodwork [Add to Longdo]
め立て(P);立て[うめたて, umetate] (n) filling up; reclamation; (P) [Add to Longdo]
め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up [Add to Longdo]
め立てゴミ[うめたてゴミ, umetate gomi] (n) landfill waste [Add to Longdo]
め立て地(P);立地[うめたてち, umetatechi] (n) reclaimed land; (P) [Add to Longdo]
もれる[うもれる(P);うずもれる;うづもれる, umoreru (P); uzumoreru ; udumoreru] (v1,vi) to be buried; to be covered; to be hidden; (P) [Add to Longdo]
もれ木[うもれぎ, umoregi] (n) (1) bogwood; bog oak; (2) oblivion; obscurity [Add to Longdo]
[まいこつ, maikotsu] (n,vs) burial of ashes [Add to Longdo]
[まいしょく, maishoku] (n,adj-no) enthesis [Add to Longdo]
[まいせつ, maisetsu] (n,vs) putting (laying) underground [Add to Longdo]
設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] (n) {comp} buried cable [Add to Longdo]
[まいせん, maisen] (n) underground cable [Add to Longdo]
[まいそう, maisou] (n,vs,adj-no) burial; (P) [Add to Longdo]
葬地[まいそうち, maisouchi] (n) burial place (ground); cemetery; graveyard [Add to Longdo]
葬虫[しでむし;シデムシ, shidemushi ; shidemushi] (n) (uk) carrion beetle (any beetle of family Silphidae, inc. burying beetles) [Add to Longdo]
[まいぞう, maizou] (n,vs) buried property; treasure trove; (P) [Add to Longdo]
蔵金[まいぞうきん, maizoukin] (n) buried gold; buried treasure [Add to Longdo]
蔵物[まいぞうぶつ, maizoubutsu] (n) buried property; buried treasure; treasure trove; deposits [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] center-embedded relative clauses [Add to Longdo]
[mái, ㄇㄞˊ, ] bury [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, ] to blame [Add to Longdo]
[mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ, ] ambush [Add to Longdo]
[mái míng, ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, ] to conceal one's identity; to live incognito [Add to Longdo]
[mái dān, ㄇㄞˊ ㄉㄢ, / ] to pay the bill in a restaurant [Add to Longdo]
[mán yuàn, ㄇㄢˊ ㄩㄢˋ, ] to complain [Add to Longdo]
[mái mò, ㄇㄞˊ ㄇㄛˋ, / ] oblivion [Add to Longdo]
线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] sunken cord (used in bookbinding) [Add to Longdo]
[mái zàng, ㄇㄞˊ ㄗㄤˋ, ] bury [Add to Longdo]
[mái cáng, ㄇㄞˊ ㄘㄤˊ, ] to bury; hidden [Add to Longdo]
[mái tóu, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] to immerse oneself in; engrossed in sth; to lower the head (e.g. to avoid rain) [Add to Longdo]
头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work [Add to Longdo]
[yā mái, ㄧㄚ ㄇㄞˊ, / ] to crush and bury [Add to Longdo]
[yǎn mái, ㄧㄢˇ ㄇㄞˊ, ] to bury [Add to Longdo]
[shāo mái, ㄕㄠ ㄇㄞˊ, / ] to bury; funeral rites [Add to Longdo]
隐姓[yǐn xìng mái míng, ˇ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] to conceal one's identity; living incognito [Add to Longdo]
隐迹[yǐn jì mái míng, ˇ ㄐㄧˋ ㄇㄞˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] to live incognito [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I know you must be buried in your mountain of mails, but I wonder if I can hear from you regarding the mail I sent you last week?あなたがメールの山にもれているのは知っていますが、私が先週送ったメールの返事をお願いできませんでしょうか。
J.F. Kennedy was buried in Arlington Cemetery.J.F.ケネディはアーリントン墓地に葬された。
I have to cover his loss.あいつの損をめてやらなくちゃならないんだ。
They explored the desert in quest of buried treasure.かれらは蔵された宝物を求めて砂漠を探検した。
After countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.いくどとなくおのをめては、きまって、また、ほりかえす。永遠の平和がやってくる気配もない。
This is a place where animals are buried.ここは動物たちが葬されている場所です。
It is said that treasure is buried in this area.この区域に財宝がまっているという話だ。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい秋晴れは、雨の多かった夏のめ合わせをしてくれている。
This is to make up for the last time.これはこの前のときのめ合わせです。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が葬されている聖堂を多くの人々が訪れた。
The place is deep in broken glass.そのあたりは、一面に割れたガラスでもれているんですって。
The country is trying hard to make up for her trade deficit.その国は貿易上の赤字の穴めに懸命である。
The town lay buried for centuries.その町は何世紀もの間もれていた。
We will make up for the loss.その損失をめ合わせることにします。
The treasure is still in the forest, where it is buried under a tree.その宝はまだ森の中にあって、そこの木の下にめてある。
There's no way I can make it up to you.どうめ合わせしたら良いかわかりません。
Please let me make it up to you.どうかめ合わせをさせてください。
We must make up for lost time.なくした時間をめ合わせなければならない。
I must make up for lost time by driving fast.わたしは運転速度を速めて時間のめ合わせをしなければならない。
If I could have a wish, I'd wish I could make up for lost time.もしも叶うなら、私は失った時間のめ合わせをしたい。
We were looking for buried treasure.我々はめられた宝をさがしていた。
We must make up for the loss.われわれはその損害のめ合わせをしなければならない。
Our dog buries its bone in the garden.家の犬は庭に骨をめる。
We are going to make up for lost time by taking a short cut.近道を行って時間のロスをめ合わせるつもりだ。
The hall was filled with such a large audience that there wasn't even standing room.会場は立すいの余地もないほどに聴衆でまっていた。
The pirates buried their treasure in the ground.海賊は宝を地中にめた。
Fill in the blanks.空所をめろ。
I must make up for lost time.空費した時間のめ合わせをしなければならない。
You must make up for lost time.君は無駄にした時間のめ合わせをしなければならない。 [M]
Dogs often bury bones.犬はよく骨を地面にめる。
A common way to finance a budget deficit is to issue bonds.財政赤字のめ合わせの一般的方法は債券発行です。
I'll make up for it.今度、め合わせするよ。
I can't treat you today, but I'll make up for it next week.今日はおごれないが来週はめ合わせをするよ。
This year's good harvest will make up for last year's bad one.今年の豊作が去年の不作をめ合わせるだろう。
Expensive meals can't compensate for lack of sleep.高い食事も睡眠不足のめ合わせにはなりません。
I must make up for lost time by driving fast.私は急いで運転することで時間がないのをめ合わさなければならない。
The small dog dug a hole and put his food in it.子犬は穴を掘って、食べ物を中にめた。
I wish to be buried in this country.私はこの国に骨をめるつもりです。
I must make up for the loss.私はその損害のめ合わせをしなくてはならない。
I had to make up for three other employees, who were laid off yesterday.私は昨日解雇した3人の従業員のめ合わせをしなければならない。
They buried him in the graveyard by the church.彼らは彼を教会の近くの墓地に葬した。
I must make up for lost time.私は失った時間のめ合わせをしなければならない。
I made up for lost time.私は失った時間をめ合わせた。
I worked hard to compensate for the loss.私は損害をめ合わせするために一生懸命働いた。
I had to make up for the loss.私は損失のめ合わせをしなければならなかった。
I hurried to make up for the lost time.私は遅れた時間をめ合わせようと急いだ。
It's difficult to make up for lost time.失った時をめ合わせるのは難しい。
We must make up for lost time.失った時間のめ合わせをしなけばならない。
Money cannot make up for lost time.失った時間を金でめ合わせることはできない。
Lost time must be made up for.失った時間をめ合わせなければならない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which is why I'm keeping you there to fill the gaps.[JA] だから私は守っている あなたはギャップをめるためにそこにいる。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Pee in that cup![CN] 我和四个天使园的孩子一起 找到了一个在地下的太空飞船 Power Rangers (2017)
If this thing is that dangerous, then why not tell him?[CN] 我把它在我发现它的地方 Ghost Rider: Lockup (2016)
There was something else embedded in the signal.[JA] 信号に、何かが め込まれてた。 Solitude (2016)
And I have to admit, there's no-one more surprised about that than me.[CN] 可以说是葬Stephen的最后一堆土。 Erupting in Murder (2017)
Before me, it was a dump.[JA] ゴミにもれた小屋だったが Barbecue (2017)
Burying the dead.[JA] 死者を葬している Dragonstone (2017)
He hanged himself a little over a year ago. They buried his body on the property.[JA] 1年以上前に自殺してる 奴らは敷地内に遺体をめたんだ Fast (2016)
Fall back![CN] 有伏 It's a trap! Warcraft (2016)
It's becoming warmer, and the bears are keen to shed their thick winter coats.[CN] 几周前还深在冰天雪地里的牧场 现在生机勃勃 Mountains (2016)
The king had put that rock in the road because he knew the person who dug it out, who did something, they deserved a reward.[JA] 実は岩をめたのは王だった 苦労して掘り出した 者へ Rock in the Road (2017)
Now, get it on this thing.[CN] 前头如果中了伏 The head of the line is ambushed, 后方根本来不及增援 the tail will never be able to reinforce in time. The Spoils of War (2017)
Our people?[CN] 深于地下 用魔法送我们来了这里 Deep in ground and through magic brought us here. Warcraft (2016)
I loved her, of course.[CN] 在万物之间 Alien: Covenant (2017)
Whatever happens next... is on you.[CN] 我可以凭空创造出一座城市 也可以覆手就让火山岩住它 罗比 Ghost Rider: The Laws of Inferno Dynamics (2016)
When I die and they lay me to rest[JA] ♪ 私が死ぬ時 彼らは私を葬する ♪ Life (2017)
Take lots of pictures.[CN] 我唯一不用上班的一天你却被工作起来了 Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire (2016)
Fuck it, I don't remember the rest.[CN] 葬死者。 Dragonstone (2017)
I am rainbow slicer.[CN] 抬走 了... The Village of No Return (2017)
You know exactly what sort of animals.[CN] 首于你的工作中 Einstein: Chapter One (2017)
Life's too short not to get cheeky.[CN] 杭吉一旦到地下规矩就是 如果一切顺利 而且杭吉已经好了 唯一要做的 Barbecue (2017)
- * Brother. And under we go.[CN] *深在那老山毛榉之下* The Final Problem (2017)
Disappear on your skin, under your arms, tied around your balls like a Christmas bow.[JA] 腕の皮膚にめたり... 股間に結ぶとか xXx: Return of Xander Cage (2017)
I can go home and get that.[CN] 我死的时候 葬了这些硬币 Power Rangers (2017)
The bison have reached their goal, a mouthful of withered grass.[CN] 狐狸在搜寻的食物也被深在积雪之下 Grasslands (2016)
Me and four kids from Angel Grove found a spaceship buried underground.[JA] エンジェルグローブの4人の子と一緒に 地下にまった宇宙船を見つけた Power Rangers (2017)
You don't deserve to bury him.[JA] あなたには彼を葬する 資格は無いわ Shiva (2016)
And I'm gonna make it up to you, okay?[JA] このめ合わせはするわ Casus Belli (2017)
We went out looking for your little failed project for a few hours, just around the perimeter... tip to taint, as it were... right about the time I had you thrown in here, and when I got back,[JA] お前の失敗の穴めで 付近を ざっと捜索したあと... お前を ここへ Hostiles and Calamities (2017)
So, let's be real and talk about what we all really want.[CN] 我打赌 把这花衬衫卖给你的小贩 估计就在那里吧 xXx: Return of Xander Cage (2017)
I came in to make this right.[JA] め合わせをしたい。 Falling (2016)
Then I'd take my final, last shot of Jonathan Daniel's, leave the instructions for my internment and a nice $6,500 check for burial costs.[JA] ジャックダニエルの最後の一杯を 飲み干したら 葬の指示と 6500$の小切手を残して準備OK Pilot (2016)
Maybe I should just bury you both down in one of those flower beds.[JA] お前達を花壇に めるべきかもしれない Sing Me a Song (2016)
Why?[CN] 她被在小镇北边的公墓 被所有人遗忘 Rings (2017)
Does the law not apply here any more?[CN] 把他给我 The Village of No Return (2017)
That is the legacy that Tūranga has left for us, and future generations.[CN] 我们死了以后 会永远被在地下 Barbecue (2017)
Sherlock![CN] *深在那老山毛榉之下* The Final Problem (2017)
We place chips in the bone.[JA] チップを骨にめ込みます。 The Circle (2017)
-Should that be the law? In most states-[CN] 我可以感覺到他很想翻白眼 怨說 "這下好了,又來了個瘋子" Do Some Shots, Save the World (2017)
No, I reject this idea of abandoning my country.[JA] 僕は移住はしない この国に骨をめる Barbecue (2017)
Fill the gaps![JA] 隙間をめろ! The Spoils of War (2017)
- Stand back please![CN] 就该让它一直在那儿 Ghost Rider: Lockup (2016)
I might have, like, found a tree outside to go plant it under.[JA] 店の外の木の下に めてると思う Feed (2017)
The most dangerous beast in Africa is so powerful, it can snap a crocodile's back with a single bite.[CN] 今天我亲手葬了爱丽丝 The Legend of Tarzan (2016)
I died burying those coins... In hopes they will find next real Rangers.[JA] 私は死ぬ時にコインをめた 次の本当のレンジャーに希望を託して Power Rangers (2017)
You had to bury them.[JA] めたのか? 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
Massive neck muscles enable them to shovel five tonnes of snow a day.[CN] 唯一能让他们活下去的食物 被深在一米深的积雪之下 Grasslands (2016)
He's smart![CN] 每个星球都葬着一个水晶碎片 Power Rangers (2017)
I was just thinking, I can fill you in, uh, over the phone.[JA] 私はちょうど私があなたをめることができると思っています、 電話で 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Rom is going to make his monarch the richest king in the world.[CN] 他们会层层设 The Legend of Tarzan (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクトのリンクとめ込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
単層込み試験[たんそううめこみしけん, tansouumekomishiken] embedded testing [Add to Longdo]
め字[うめじ, umeji] fill character [Add to Longdo]
め草文字[うめくさもじ, umekusamoji] padding character [Add to Longdo]
設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[うまる, umaru] begraben_sein, sich_fuellen, sich_anfuellen [Add to Longdo]
める[うめる, umeru] vergraben, begraben, fuellen [Add to Longdo]
もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
[まいぞう, maizou] unterirdische_Lagerstaette [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top