Search result for

*向*

(287 entries)
(0.2581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -向-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
かう[むかう, mukau] (vt) มุ่งไป
日葵[ひまわり, himawari] (n) ดอกทานตะวัน
[しこう, shikou] ตั้งใจ เจตนา จงใจ
[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
を凝らす[しゅこうをこらす, shukouwokorasu] ทำอย่างประณีต พิถีพิถัน
こう意気[むこういき, mukouiki] (n ) ความก้าวร้าว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
かう[むかう, mukau] Thai: เริ่มที่จะเข้าสู่ English: to go towards
かう[むかう, mukau] Thai: หันหน้าสู่
気が[きがむ, kigamu] Thai: ไม่ใส่ใจ เมินเฉย หลงลืม
[むく, muku] Thai: เหมาะกับ
[むく, muku] Thai: หัน English: to face
こう[むこう, mukou] Thai: ฟากโน้น
こう[むこう, mukou] Thai: ฝ่ายตรงข้าม English: opposite side
ける[むける, mukeru] Thai: จี้ English: to point
ける[むける, mukeru] Thai: หันเข้าหา
振り[ふりむく, furimuku] Thai: หันหน้า English: to turn one's face

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[向, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] towards; direction, trend
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[响, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to make noise, to make sound; sound
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[嚮, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] to direct, to guide; to favor, to incline towards
Radical: Decomposition: 鄉 (xiāng ㄒㄧㄤ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [ideographic] Towards 向 the country 鄉; 鄉 also provides the pronunciation
[垧, shǎng, ㄕㄤˇ] unit of area
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[晌, shǎng, ㄕㄤˇ] noon, midday; moment
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sun
[餉, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] rations and pay for soldiers
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[饷, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] rations and pay for soldiers
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  向 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] food

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご希望のきは;御希望のきは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it [Add to Longdo]
そっぽをく;外方を[そっぽをむく, soppowomuku] (v5k,exp) (See 外方) to turn away; to face away [Add to Longdo]
けて[にむけて, nimukete] (exp) (See ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
かいに[のむかいに, nomukaini] (adv) opposite of; across from [Add to Longdo]
むかっ腹;かっ腹;っ腹[むかっぱら, mukappara] (n) anger; passion [Add to Longdo]
アスペクト指[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
イオン化傾[イオンかけいこう, ion kakeikou] (n) ionization tendency; ionisation tendency [Add to Longdo]
インフレ傾[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
エージェント指[エージェントしこう, e-jiento shikou] (n) {comp} agent oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] (n,adj-no) {comp} object-oriented [Add to Longdo]
オブジェクト指インタフェース[オブジェクトしこうインタフェース, obujiekuto shikou intafe-su] (n) {comp} object-oriented interface [Add to Longdo]
オブジェクト指グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] (n) {comp} object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指データベース[オブジェクトしこうデータベース, obujiekuto shikou de-tabe-su] (n) {comp} object-oriented database; OODB [Add to Longdo]
オブジェクト指プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指型データベース[オブジェクトしこうがたデータベース, obujiekuto shikougata de-tabe-su] (n) {comp} object oriented database [Add to Longdo]
オブジェクト指言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] (n) {comp} object-oriented language [Add to Longdo]
コネクション指[コネクションしこう, konekushon shikou] (n) {comp} connection oriented [Add to Longdo]
コンシューマーけポータブルモデル[コンシューマーむけポータブルモデル, konshu-ma-muke po-taburumoderu] (n) {comp} consumer portable [Add to Longdo]
コンシューマけ製品[コンシューマむけせいひん, konshu-ma mukeseihin] (n) consumer products [Add to Longdo]
テキスト方[テキストほうこう, tekisuto houkou] (n) {comp} text path [Add to Longdo]
データ傾[データけいこう, de-ta keikou] (n) {comp} data trend; data tendency [Add to Longdo]
パス指[パスしこう, pasu shikou] (n) {comp} path-oriented; connection-oriented [Add to Longdo]
パフォーマンス[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ビュー上方定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
ビュー方変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] (n) {comp} view orientation matrix [Add to Longdo]
ブランド志[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ページの[ページのむき, pe-ji nomuki] (n) {comp} page orientation [Add to Longdo]
安定志[あんていしこう, anteishikou] (n) stability orientation [Add to Longdo]
(P);意嚮[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) [Add to Longdo]
調査[いこうちょうさ, ikouchousa] (n) survey; poll [Add to Longdo]
[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
に構わない[いっこうにかまわない, ikkounikamawanai] (exp) doesn't care at all; doesn't matter at all [Add to Longdo]
一揆[いっこういっき, ikkouikki] (n) Jodo Shinshu Buddhist uprising (Muromachi and Warring States periods) [Add to Longdo]
[いっこうしゅう, ikkoushuu] (n) (See 浄土真宗) Jodo Shinshu [Add to Longdo]
[イーシャンテン, i-shanten] (n) (See 聴牌) "fishing" in mahjong (i.e. needing one more tile for completion) [Add to Longdo]
一般[いっぱんむき, ippanmuki] (adj-no) popular; general (public) [Add to Longdo]
一般[いっぱんむけ, ippanmuke] (exp) for the general public [Add to Longdo]
一般的傾[いっぱんてきけいこう, ippantekikeikou] (n) general trend [Add to Longdo]
一方[いちほうこう, ichihoukou] (adj-no,n) one direction; unidirectional; non-interactive [Add to Longdo]
一方性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] (n) {comp} one-way function [Add to Longdo]
陰日[かげひなた, kagehinata] (n) double-faced [Add to Longdo]
[みぎむき, migimuki] (n) facing right [Add to Longdo]
運が[うんがむく, ungamuku] (exp,v5k) to be in lucks way [Add to Longdo]
[おくむき, okumuki] (n,adj-no) (1) inner part of a house (near the kitchen, living room, etc.); (2) family matters; household affairs; personal business [Add to Longdo]
横を[よこをむく, yokowomuku] (exp,v5k) to look away; to turn away [Add to Longdo]
[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation [Add to Longdo]
[よこむく, yokomuku] (v5k) to turn sideways [Add to Longdo]
[げこう, gekou] (n,vs) leaving the capital [Add to Longdo]
[したむき, shitamuki] (n) (1) (ant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
不知去[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] whereabouts unknown; gone missing [Add to Longdo]
主法[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] principal normal vector (to a space curve) [Add to Longdo]
使转[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使 / 使] divert [Add to Longdo]
[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) [Add to Longdo]
[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation [Add to Longdo]
[qīng xiàng xīng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥ, / ] inclination; orientation; tendency [Add to Longdo]
[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tendency; tendentious [Add to Longdo]
[qīng xiàng yú, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄩˊ, / ] prone to [Add to Longdo]
[nèi xiàng, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inward-looking; introvert; introverted (personality); domestic-oriented (economy) [Add to Longdo]
[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, ] tangent direction [Add to Longdo]
[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force [Add to Longdo]
速度[qiē xiàng sù dù, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] tangential velocity [Add to Longdo]
[qiē xiàng liàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tangent vector [Add to Longdo]
拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
副法[fù fǎ xiàng liàng, ㄈㄨˋ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] binormal vector (to a space curve) [Add to Longdo]
[dòng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency [Add to Longdo]
[qù xiàng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, ] the position of sth; whereabouts [Add to Longdo]
不明[qù xiàng bù míng, ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] missing; lost [Add to Longdo]
[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, ] opposite direction; reverse [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang [Add to Longdo]
[xiàng shàng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ, ] upwards; uplifting [Add to Longdo]
上地[xiàng shàng dì, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ, ] up; upward; upwards [Add to Longdo]
[xiàng xià, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] down; downward [Add to Longdo]
何处[xiàng hé chù, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ, / ] whither [Add to Longdo]
[xiàng lái, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] always; all along [Add to Longdo]
[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] custom; usual practice; convention up to now [Add to Longdo]
[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward; onward [Add to Longdo]
前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, / ] forward somersault [Add to Longdo]
[xiàng běi, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˇ, ] northward; facing north [Add to Longdo]
北地[xiàng běi dì, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˇ ㄉㄧˋ, ] northward [Add to Longdo]
[xiàng nán, ㄒㄧㄤˋ ㄋㄢˊ, ] southward [Add to Longdo]
[xiàng yòu, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄡˋ, ] facing right; rightwards; to the right [Add to Longdo]
壁虚构[xiàng bì xū gòu, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄍㄡˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
壁虚造[xiàng bì xū zào, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄒㄩ ㄗㄠˋ, / ] facing a wall, an imaginary construction (成语 saw); baseless fabrication [Add to Longdo]
[xiàng zuǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄗㄨㄛˇ, ] facing left; leftwards; to the left [Add to Longdo]
巴平措[Xiàng bā píng cuò, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄘㄨㄛˋ, ] Qiangba Puncog (1947-), chairman of government of Tibet (i.e. governor) [Add to Longdo]
[xiàng hòu, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ, / ] backward [Add to Longdo]
后翻腾[xiàng hòu fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄡˋ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, / ] backward somersault [Add to Longdo]
心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, ] centripetal force [Add to Longdo]
[xiàng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tropism [Add to Longdo]
[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] to adore [Add to Longdo]
[xiàng xié, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄝˊ, ] syncline (geol., concave fold buckling downwards) [Add to Longdo]
日葵[xiàng rì kuí, ㄒㄧㄤˋ ㄖˋ ㄎㄨㄟˊ, ] sunflower seeds [Add to Longdo]
[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] towards evening [Add to Longdo]
[xiàng dōng, ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄥ, / ] eastwards [Add to Longdo]
[xiàng huǒ, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to warm oneself facing the fire [Add to Longdo]
[xiàng pán, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] compass [Add to Longdo]
[xiàng bèi, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˋ, ] to support or oppose [Add to Longdo]
西[xiàng xī, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧ, 西] westward [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差しかいに座ってお茶を飲んでいた。
"Where is your house?" "It is over there."「あなたの家はどこですか」「それはこうです」
"Oh let's!" said the little black rabbit and with a hop, skip, and a jump, he sailed right over the little white rabbit's back.「よし、やろう」小さい黒いウサギがいって、ホップ、スキップ、ジャンプと、小さい白いウサギのこうまで飛びました。
"They left for New York, didn't they?" "Exactly."「彼らはニューヨークへけて出発したのでしょう」「そのとおりです」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京にけて大阪を出発する。
"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."「どこまで行かれるのですか」「私はシカゴにかっています」
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方を変え、空のかなたに消えた。
My seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.7歳になる私の姪は彼女の兄にかって、「言いつけるよ」と言った。
Every time you read a book, you will be the better for it.あなたは本を読むたびに一層上するだろう。
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへかう一隻の貨物船が何の痕跡も残さずに地中海で沈没した。
Yours is over there.あなたのはこうにあります。
Give your whole attention to what you are doing.あなたのやっていることによく注意をけなさい。
Your dog always barks at me.あなたの犬はいつも私にかってほえつく。
What time are you going to leave for London?あなたは何時にロンドンへけて出発する予定ですか。
Where are you bound for?あなたは何処へかっているのですか。
He hurled defiance at me.あいつが俺にかって啖呵を切った。 [M]
Whose house is opposite to yours?あなたの家のかいにあるのは誰の家ですか。
Can you state the facts to his face?あなたは彼に面とかって事実を言うことが出来ますか。
He is far from suitable for that job.あの人はあの仕事には全く不きな人です。
That guard tends to do everything by the book.あの警備員は何でも規則通りにする傾がある。
They are just going to the store over there.あの人たちはちょうどこうのお店まで行くところです。
They live in the house opposite to ours.あの人たちは私たちの家の真いの家に住んでいる。
That teacher tends to be partial to girl students.あの先生には女子学生をえこひいきする傾がある。
You have a sharp sense of direction.あなたは方感覚が鋭い。
He is apt to get angry if you ask a lot of questions.あまりたくさん質問すると、彼は腹を立てる傾がある。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまで押し進める傾がある。
My mother is well off.お母さんは暮しきが良い。
Turning around, Jesus saw them following and asked...イエスは振りいて、彼らがついてくるのを見て言われた。
We have to be ready not only for a straightforward test of strength but also for a struggle in which every strategy comes into play.いつも真っ勝負だけでなく、たまには虚虚実実の駆け引きとやらもやってみたいよね。
The dog growled at the strange man.いぬは見知らぬ男にかってうなった。
The dogs were howling at the moon.いぬ達は月にかって遠吠えしていた。
Even a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.ウサギでさえ、いじめられて片隅に追いつめられると、刃かってくるだろう。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は双子を生む傾がより強い。
You got that one going in a good direction.いい方に飛んだね。
Whenever you may call on him, you will find him at his desk.いつ彼のところに行っても、彼は机にかっているだろう。
Whenever you may call on him, you will find him at his desk.いつ彼を訪問しても、彼は机にかっているでしょう。
The party of pilgrims started for Shikoku.お遍路さんの一行は四国にかった。
Smile at the camera, please!カメラの方をいてにっこりして下さい。
In the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.ギリシャのフットボールの試合では、一方のチームの選手は相手チームの陣地のラインのこう側にボールを持ち込もうとしたのです。
Kate's dog was barking at Brian at the gate at noon.ケイトの犬が、正午に門のところでブライアンにかって吠えていた。
You can't treat the class as a whole, but must pay attention to each member.クラスを全体として扱ってはいけません。それぞれの生徒に注意をけなければいけません。
But something has gone wrong.けれども、何かがおかしな方に進みました。
Passengers for Cambridge, please make your way to platform No.6.ケンブリッジにかうお客様、6番ホームへお進みください。
May I direct your attention to this?このことに皆さんの注意をけていただけませんか。
The goals were placed at the opposite ends of the town.ゴールは町のはずれにかい合うように置かれていたのです。
This is why they left for America yesterday.こういうわけで彼らは昨日アメリカにかって出発したのです。
These books are not fit for young readers.こういう本は若い読者きではない。
This text is aimed at beginners.このテキストは初心者きにできている。
This TV show is aimed at children.このテレビショーは子供けだ。
Written as it is in plain English, the book is suitable for beginners.このとおりやさしい英語で書かれているので、その本は初心者きである。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just wanted to say thanks.[CN] 其实 我原本是来老师道谢的 My Rainy Days (2009)
The polar sea is challenging enough but with a change in the wind, a slick of broken ice has choked the bay.[CN] 极地海域已经够麻烦 但现在风又变了 使得海湾里浮满了碎冰 Challenges of Life (2009)
Promise me, You won't open it till Christmas.[CN] 我保證 聖誕節再打開 Mr. Monk and the End: Part 1 (2009)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームと話し合い 次の試合へけて準備する CounterPunch (2017)
This ring is composed of constantly falling objects on Earth like the rings of Saturn where the ice particles also fall on the planet.[CN] 星环一定意义上是在轨运行的颗粒 在不断落地球 很像土星环那样 The Hunt for Ringed Planets (2009)
One day, I'ma turn pro.[JA] いつかプロに転 CounterPunch (2017)
This is the coin the slaver gave me when I suggested he free us and pay us, remember?[JA] これは奴隷商人がくれたコインだ 俺達を解放するように仕けた時のことを覚えているか? Eastwatch (2017)
I've always lived with books.[JA] 本とばっかりき合ってきたから Confrontation (2017)
Sunako, do what she asked.[JA] (美波)砂子君 その方でお願い Absolute (2017)
Somehow, a crippled boy survived for years beyond the Wall when no one else could.[JA] どうやらその不具の少年は― 誰も生き延びられない壁こうの土地で 数年生き延びた Eastwatch (2017)
Because an army of dead men is marching on the Seven Kingdoms.[JA] なぜなら死者の軍団が― 七王国にけて進軍しているからだ Eastwatch (2017)
I want to show that animal as much respect as I can in the preparation of it, and I don't take that lightly at all.[JA] だから下処理の時は 牛や豚に敬意を払い― 真摯な気持ちでき合う Barbecue (2017)
Ser Davos and I will ride for White Harbor tomorrow, then sail for Dragonstone.[JA] ダヴォス卿と私は明日 ホワイトハーバーへけて発つ そこからドラゴンストーンへ Stormborn (2017)
Ask Santa Claus for it.[CN] 圣诞老公公要 White Night (2009)
You heading south?[JA] 南へかうのか? Dragonstone (2017)
I think th if I explain it to her, she'llet it and I'll get my way.[CN] 我认为如果我她解释的话 她会明白的 我也会解脱的 Bagpipes (2009)
Ask our son what we're supposed to say to Mr. and Mrs. Chaudri whose daughter, Lakshmi, Is flying In for the sole purpose of meeting him.[CN] Sheldon 问问我儿子 我们该如何Cheldry夫妇交代 他们女儿Lakshm特意从伦敦 飞过来 就为了和他见一面 The Guitarist Amplification (2009)
Earthen Ring is an essential part of our communications but they can cause accidents.[CN] 地球环是人类通讯的重要组成部分 但是它也在导灾难 The Hunt for Ringed Planets (2009)
Of course. It's the joy of my life.[CN] 当然,这是我人生一大志 White Night (2009)
How would I have responded... to such big tests?[JA] 私は試練に対して どうき合ってきたかしら  ()
And then, um, head out to the gyms.[JA] ジムにかうんだ CounterPunch (2017)
Two shots as they were intended-- by blasting them directly into your mouth![CN] 想喝酒就喝吧... 不过是直接你嘴里射酒哦! Paddy's Pub: Home of the Original Kitten Mittens (2009)
This is when we explain to the jury about cross-racial identification.[CN] 这是我们要陪审团解释的 跨种族识别问题 Conjugal (2009)
We're glad he told you, Ma'am,[CN] 很高兴他没您隐瞒 夫人 A Price Above Rubies (2009)
He's going to be turning himself in to you.[CN] 他打算你自首 Flip of the Coin (2009)
Bran saw the Night King and his army marching towards Eastwatch.[JA] ブランが夜の王とその軍団が 東砦にかっているところを見た The Spoils of War (2017)
And he knows it 'cause he turns the picture away from him.[CN] 他肯定也是这么认为的 所以才让照片着我们这边 我只是认为这会让气氛好一点 Paddy's Pub: Home of the Original Kitten Mittens (2009)
They've gone further up this way, if we follow them that's good.[CN] 它们一路沿着这个方前进 如果我们能追上,那就太好了 Challenges of Life (2009)
You are lost. You become a lost tribe, you become a lost person, you become of no consequence, you become lonely.[JA] 民族としても人としても どこへかうのか迷う Barbecue (2017)
We need to ask your mom something.[CN] 我们需要你妈问话 White Night (2009)
I think we've grown quite prejudiced.[JA] だいぶ 傾も偏ってきたんでね Appeal (2017)
In the east, where the sun rises.[CN] 在東面,太陽升起的方 A Tale of Ululu's Wonderful Forest (2009)
She gave Tarly a choice, a man who had taken up arms against her.[JA] 彼女はターリーに選択肢を与えた 自分に刃をけた相手にだ Eastwatch (2017)
The pack splits up. Each member is going to hunt alone.[CN] 接下来,我将你展示士兵在阿拉斯加野外 作业的更多内幕技巧 Life (2009)
Hope it can glide like you, Chie.[CN] 是,牠能掌握風就沒問題了 A Tale of Ululu's Wonderful Forest (2009)
I apologize on behalf of Ken.[CN] 我代替肯你道歉 My Ex (2009)
But I think that's what it looks like When the weather vane changes direction.[CN] 但是我绝对知道风标转是怎样的 Unprepared (2009)
Oh, well, then, I guess I'll demonstrate my value to you by firing off a wicked hot fastball, huh?[CN] 那么我要完成个漂亮的投掷 你证明我的魅力 The D.E.N.N.I.S. System (2009)
They want to go beyond the Wall, too.[JA] こいつらも壁のこう側へ行きたいらしい Eastwatch (2017)
You want to make a move against Stern?[CN] 你想让我把矛头指Stern? Unorthodox (2009)
I just wanted to introduce you.[CN] 我只是想你介绍 Conjugal (2009)
Okay. I'm on my way.[JA] すぐかう The Secret of Sales (2017)
Bran saw the Night King and his army marching towards Eastwatch.[JA] ブランは夜の王と軍団が 東砦へかうのを目撃した Eastwatch (2017)
Those were wiffle balls you were throwing at her.[CN] 这就像她投威浮球 (一种新兴的垒棒运动) Unprepared (2009)
On the surface, this is where Sunako lives.[JA] 表きは砂子君の住まい ってことになってるけど Values (2017)
I am the Queen of the Seven Kingdoms. I'll do as I please.[JA] 私は七王国の女王 気のくままに動く The Queen's Justice (2017)
Grey Worm and the Unsullied will sail for the Rock, and take it.[JA] グレイワームの指揮するアンサリードが ロックへかう そして奪取する The Queen's Justice (2017)
You blindfold me so I have no idea where I am.[CN] 你蒙住我的眼睛 这样我就不知道方... The D.E.N.N.I.S. System (2009)
- I think he's heartbroke already.[JA] こうは心が折れてる CounterPunch (2017)
I'm just objecting to the general tenor of...[CN] 反对这整个趋... Conjugal (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オブジェクト指[オブジェクトしこう, obujiekuto shikou] object-oriented (a-no) [Add to Longdo]
オブジェクト指グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
オブジェクト指プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
オブジェクト指言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language [Add to Longdo]
コネクション指[コネクションしこう, konekushon shikou] connection oriented [Add to Longdo]
テキスト方[テキストほうこう, tekisuto houkou] text path [Add to Longdo]
データ傾[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
パス指[パスしこう, pasu shikou] path-oriented, connection-oriented [Add to Longdo]
パフォーマンス[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
ビュー上方定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
ビュー方変換行列[ビューほうこうへんかんぎょうれつ, byu-houkouhenkangyouretsu] view orientation matrix [Add to Longdo]
ページの[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
一方性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function [Add to Longdo]
[よこむき, yokomuki] landscape orientation [Add to Longdo]
[したむき, shitamuki] top-down [Add to Longdo]
き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow [Add to Longdo]
画素進行方[がそしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
逆方LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel [Add to Longdo]
逆方通信路[ぎゃくほうこうつうしんろ, gyakuhoukoutsuushinro] backward channel [Add to Longdo]
逆方読取り[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
個人[こじんむけ, kojinmuke] targeted at individuals [Add to Longdo]
[うしろむき, ushiromuki] back facing [Add to Longdo]
き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]
[むけ, muke] aimed at, target towards, intended for [Add to Longdo]
行の進む方[ぎょうのすすむほうこう, gyounosusumuhoukou] line progression [Add to Longdo]
行進行方[ぎょうしんこうほうこう, gyoushinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
行方[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
行方奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check [Add to Longdo]
[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]
字方[じほうこう, jihoukou] character writing direction [Add to Longdo]
順方LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
順方通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]
順方読取り[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
照射方[しょうしゃほうこう, shoushahoukou] light source direction [Add to Longdo]
[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]
水平方[すいへいほうこう, suiheihoukou] horizontal direction [Add to Longdo]
水平方奇偶検査[すいへいほうこうきぐうけんさ, suiheihoukoukiguukensa] LRC, Longitudinal Redundancy Check [Add to Longdo]
線進行方[せんしんこうほうこう, senshinkouhoukou] line progression [Add to Longdo]
[まえむき, maemuki] front facing [Add to Longdo]
き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
双方[そうほうこう, souhoukou] bidirectional (a-no) [Add to Longdo]
双方テレビ[そうほうこうテレビ, souhoukou terebi] interactive TV [Add to Longdo]
双方印刷[そうほうこういんさつ, souhoukouinsatsu] bidirectional printing [Add to Longdo]
双方[そうほうこうせい, souhoukousei] bidirectionality [Add to Longdo]
双方通信[そうほうこうつうしん, souhoukoutsuushin] bidirectional communication [Add to Longdo]
多方展開[たほうこうてんかい, tahoukoutenkai] multicasting [Add to Longdo]
循環[たいこうじゅんかん, taikoujunkan] counter-rotating [Add to Longdo]
単方[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no) [Add to Longdo]
単方通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
[へんこう, henkou] -Hang, Neigung, Tendenz [Add to Longdo]
[けいこう, keikou] Tendenz, Neigung, -Hang [Add to Longdo]
[ふゆむき, fuyumuki] fuer_den_Winter_geeignet, fuer_den_Winter_bestimmt [Add to Longdo]
かう[むかう, mukau] nach...gerichtet_sein, sich_wenden [Add to Longdo]
[むく, muku] sich_wenden (an) [Add to Longdo]
ける[むける, mukeru] wenden [Add to Longdo]
こう[むこう, mukou] die_andere_Seite [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
外人[がいじんむけ, gaijinmuke] fuer_Auslaender [Add to Longdo]
[しこう, shikou] Absicht, Intention, Gesinnung [Add to Longdo]
[いこう, ikou] Absicht, Gesinnung [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]
[しゅこう, shukou] -Plan, -Idee [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top