Search result for

*同*

(308 entries)
(0.1214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -同-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おなじ, onaji] (adj) คล้าย, เหมือน
[どうりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน
性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
[どうじ, douji] (adv) ในเวลาเดียวกัน
[どうけつ, douketsu] (n) เดือนเดียวกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
欧州共[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
じく[おなじく, onajiku] เหมือน
[どうこう, doukou] การไปด้วย
期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de^tarinku seigyo] (n) stand for Self-Directed Learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง
[どうせい, dousei] (n ) ใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่แต่งงาน
市民民主化[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy , See also: S. PAD,
市民民主化[しみんみんしゅかどうめい, shiminminshukadoumei] (n ) พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (People's Alliance for Democracy) , See also: S. PAD,
[どうめい, doumei] (n ) พันธมิตร
コンパ[ごうどうこんぱ, goudoukonpa] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
義語[どうぎご, dougigo] (n ) คำพ้องความหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
学年[どうがくねん, dougakunen] Thai: เรียนชั้นปีเดียวกัน English: same year in school
[どうじょう, doujou] Thai: เหมือนข้างบน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[侗, dòng, ㄉㄨㄥˋ] big; ignorant, rude, rustic
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[同, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 凡 (fán ㄈㄢˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Sharing a common 凡 tongue 口
[垌, dòng, ㄉㄨㄥˋ] farm, field; used in place names
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[峒, dòng, ㄉㄨㄥˋ] a mountain in Gansu province
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[恫, dòng, ㄉㄨㄥˋ] fearful, pained, sorrowful
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[桐, tóng, ㄊㄨㄥˊ] Chinese wood-oil tree, Vernicia fordii
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[洞, dòng, ㄉㄨㄥˋ] cave, grotto, hole, ravine
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[硐, dòng, ㄉㄨㄥˋ] cave; chamber; pit
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] rock
[筒, tǒng, ㄊㄨㄥˇ] tube, pipe, cylinder; a thick piece of bamboo
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[胴, dòng, ㄉㄨㄥˋ] the large intestine; the body
Radical: Decomposition: 同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[茼, tóng, ㄊㄨㄥˊ] chrysanthemum; Glebionis coronarium
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[衕, tóng, ㄊㄨㄥˊ] same, similar; together with, alike
Radical: Decomposition: 行 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] To walk 行 with 同 someone; 同 also provides the pronunciation
[酮, tóng, ㄊㄨㄥˊ] ketone
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] chemical
[銅, tóng, ㄊㄨㄥˊ] copper, bronze
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[铜, tóng, ㄊㄨㄥˊ] copper, bronze
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
これと[これとおなじ, koretoonaji] (exp) the same as this [Add to Longdo]
じように;とじ様に[とおなじように, toonajiyouni] (exp) in the same way as; just like [Add to Longdo]
時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
ガイアナ協共和国[ガイアナきょうどうきょうわこく, gaiana kyoudoukyouwakoku] (n) Co-operative Republic of Guyana [Add to Longdo]
キリスト教民主[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU [Add to Longdo]
グループ[グループどうほう, guru-pu douhou] (n) {comp} group broadcast [Add to Longdo]
セションコネクション[セションコネクションどうき, seshonkonekushon douki] (n) {comp} session-connection synchronization [Add to Longdo]
タンパク化ステロイド;蛋白化ステロイド[たんぱくどうかステロイド(蛋白化ステロイド);タンパクどうかステロイド(タンパク化ステロイド), tanpakudouka suteroido ( tanpaku douka suteroido ); tanpaku douka suteroido ( tanpa] (n) anabolic steroid [Add to Longdo]
デロス[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire) [Add to Longdo]
ハンザ[ハンザどうめい, hanza doumei] (n) Hanseatic League [Add to Longdo]
ビデオ期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] (n) {comp} genlock; generation lock [Add to Longdo]
フレーム期方式[フレームどうきほうしき, fure-mu doukihoushiki] (n) {comp} frame synchronous communication [Add to Longdo]
マラータ[マラータどうめい, mara-ta doumei] (n) Maratha Confederacy [Add to Longdo]
安定位体[あんていどういたい, anteidouitai] (n) stable isotope [Add to Longdo]
暗号[あんごうどうき, angoudouki] (n) {comp} cryptographic synchronization [Add to Longdo]
異口音(P);異句音(iK)[いくどうおん, ikudouon] (n) in concert; with one voice; unanimously; (P) [Add to Longdo]
異口音に[いくどうおんに, ikudouonni] (adv) in one voice [Add to Longdo]
異字[いじどうくん, ijidoukun] (n) (See 暑い,熱い) different kanji with the same Japanese reading (and usu. a similar meaning) [Add to Longdo]
異体[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony [Add to Longdo]
[いどう, idou] (n) difference [Add to Longdo]
異名[いめいどうおん, imeidouon] (n) enharmonic [Add to Longdo]
医食[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
一口[いっくどうおん, ikkudouon] (n) reading in unison; saying the same thing [Add to Longdo]
一視人;一視[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一心[いっしんどうたい, isshindoutai] (n) being one in body and soul; of one flesh; two hearts beating as one [Add to Longdo]
[いちどう, ichidou] (n,n-suf) all present; all concerned; all of us; (P) [Add to Longdo]
一味[いちみどうしん, ichimidoushin] (n) (people) working together with one mind [Add to Longdo]
右に[みぎにおなじ, miginionaji] (exp) like he said; same for me; ditto [Add to Longdo]
運命共[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
欧州共[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (n) European Community; EC [Add to Longdo]
欧州経済共[おうしゅうけいざいきょうどうたい, oushuukeizaikyoudoutai] (n) European Economic Community; EEC [Add to Longdo]
欧州原子力共[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
家族一[かぞくいちどう, kazokuichidou] (n) whole family; all one's family [Add to Longdo]
家族[かぞくどうぜん, kazokudouzen] (n) (like a) part of the family [Add to Longdo]
家内一[かないいちどう, kanaiichidou] (n) all one's family; one's whole family [Add to Longdo]
貨幣[かへいどうめい, kaheidoumei] (n) monetary union [Add to Longdo]
[かいどう, kaidou] (n,vs) assembly; meeting [Add to Longdo]
解離性一性障害[かいりせいどういつせいしょうがい, kairiseidouitsuseishougai] (n) dissociative identity disorder [Add to Longdo]
海運[かいうんどうめい, kaiundoumei] (n) shipping conference [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] (n) {comp} external clocking [Add to Longdo]
学生[がくせいどうし, gakuseidoushi] (n) fellow students [Add to Longdo]
関税[かんぜいどうめい, kanzeidoumei] (n) customs union [Add to Longdo]
企業合[きぎょうごうどう, kigyougoudou] (n) (a) trust [Add to Longdo]
期成[きせいどうめい, kiseidoumei] (n) association formed to carry out an objective [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつどうし, gijutsudoushi] (n) technical works [Add to Longdo]
士;敵[かたきどうし;てきどうし(ik), katakidoushi ; tekidoushi (ik)] (n) mutual enemies [Add to Longdo]
(P);協(P)[きょうどう, kyoudou] (n,vs,adj-no) (esp. 共) doing together (as equals); sharing; common (land, etc.); joint (statement, etc.); cooperation; co-operation; collaboration; association; (P) [Add to Longdo]
遺言[きょうどうゆいごん, kyoudouyuigon] (n) common will; joint will [Add to Longdo]
井戸[きょうどういど, kyoudouido] (n) common well [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] along; together [Add to Longdo]
一视[yī shì tóng rén, ㄧ ㄕˋ ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] to treat everyone equally favourably (成语 saw); not to discriminate between people [Add to Longdo]
三代[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] three generations under one roof [Add to Longdo]
[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
不可日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, / ] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable [Add to Longdo]
[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike [Add to Longdo]
凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run [Add to Longdo]
[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, ] disagree [Add to Longdo]
不相[bù xiāng tóng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ, ] not the same; dissimilar [Add to Longdo]
不约而[bù yuē ér tóng, ㄅㄨˋ ㄩㄝ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (set phrase) to take the same action or view without prior consultation; happen to coincide [Add to Longdo]
中国盟会[Zhōng guó Tóng méng huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912 [Add to Longdo]
中国民主[Zhōng guó Mín zhǔ Tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] China Democratic League [Add to Longdo]
中华学生爱国民主[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
[huó tóng, ㄏㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˊ, ] to collude; in collusion with [Add to Longdo]
[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, ] along with; accompanied by; together with [Add to Longdo]
[quán tóng, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] identical [Add to Longdo]
公诸[gōng zhū tóng hào, ㄍㄨㄥ ㄓㄨ ㄊㄨㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] to share pleasure in the company of others (成语 saw); shared enjoyment with fellow enthusiasts [Add to Longdo]
[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative [Add to Longdo]
利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] common interest; mutual benefit [Add to Longdo]
基金[gòng tóng jī jīn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, ] mutual fund [Add to Longdo]
[Gòng tóng shè, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄜˋ, ] Kyōdō, Japanese news agency [Add to Longdo]
筛选[gòng tóng shāi xuǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕㄞ ㄒㄩㄢˇ, / ] collaborative filtering [Add to Longdo]
闸道介面[gòng tóng zhá dào jiè miàn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄓㄚˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Common Gateway Interface; CGI [Add to Longdo]
[gòng tóng diǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] common ground [Add to Longdo]
刺激启动不[cì jī qǐ dòng bù tóng bù, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] stimulus onset asymmetry [Add to Longdo]
[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] to cooperate; in coordination with [Add to Longdo]
作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] synergy; cooperative interaction [Add to Longdo]
可转换位素[kě zhuǎn huàn tóng wèi sù, ㄎㄜˇ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] fertile isotope [Add to Longdo]
台湾民主自治[Tái wān Mín zhǔ Zì zhì Tóng méng, ㄊㄞˊ ㄨㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Taiwan Democratic Self-Government League [Add to Longdo]
[hé tong, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙, ] (business) contract [Add to Longdo]
各方[hé tong gè fāng, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄍㄜˋ ㄈㄤ, ] parties to a contract (legal) [Add to Longdo]
[hé tong fǎ, ㄏㄜˊ ㄊㄨㄥ˙ ㄈㄚˇ, ] contract law [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] like; same; similar; together; alike; with [Add to Longdo]
[tóng yī, ㄊㄨㄥˊ ㄧ, ] identical; the same [Add to Longdo]
[tóng shàng, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄤˋ, ] as above; ditto; idem [Add to Longdo]
[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, ] colleague; co-worker [Add to Longdo]
[Tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] (N) Tongren (place in Qinghai) [Add to Longdo]
仁堂[Tóng Rén Táng, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄊㄤˊ, ] Tong Ren Tang [Add to Longdo]
[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, ] colleague; co-conspirator [Add to Longdo]
[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow [Add to Longdo]
[tóng wèi, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, ] par [Add to Longdo]
位素[tóng wèi sù, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, ] isotope [Add to Longdo]
位素分离[tóng wèi sù fēn lí, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] isotopic separation [Add to Longdo]
[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, ] colleague; fellow-worker [Add to Longdo]
分异构体[tóng fēn yì gòu tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣ ㄧˋ ㄍㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] isomer [Add to Longdo]
[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc) [Add to Longdo]
化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] assimilation (biol.); anabolic [Add to Longdo]
[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, ] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment) [Add to Longdo]
[tóng zài, ㄊㄨㄥˊ ㄗㄞˋ, ] to be with [Add to Longdo]
型性[tóng xíng xìng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] isomorphism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He's a nice guy - that's unanimous.「あいつはいい奴だ」と皆が異口音に言う。
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は音異義語である。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く時に立ち上がった。
The teenage friends stayed up talking all night.10代の友だち士が徹夜でおしゃべりした。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と様、世界は戦争の危機に瀕していた。
A boy of seventeen is often as tall as his father.17歳の男の子は、父親とじくらいの背のあるものが多い。
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に等ではない。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのとじように多くの異なったしぐさが一の意味を持つ事もある。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100億ドルと、月としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の月に比べ20%の増加だった。
Nobody can do two things at once.2つのことを時にすることができる人はいない。
Two families live in the same house.2つの家族がじ家に住んでいる。
The second sentence was just as long.2番目の文もちょうどじくらいの長さだった。
I agreed to her suggestion that we meet again five years from then.5年後にまた会いましょうという彼女の提案に、私は意した。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手紙につきまして私共の最新の目録を封します。
He is no better than a thief.あいつは盗人も然だ。
Don't confuse "dare" and "dear".dare(デアー)とdear(ディアー)とを混するな。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時代に使っていたのとじ辞書を使っている。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのとじ方法で戻ってくると約束していた。
The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.アジアからの留学生は日本語様に英語も話す。
Several more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.あと数社の企業が国の利益の高いペットフード市場に参入をねらっている。
I am very happy that you have agreed to that plan.あなたがあの計画に意してくれて、私はとてもうれしい。
I want the same dictionary as your sister has.あなたのお姉さんが持っている辞書とじ辞書がほしい。
I cannot consent to your going alone.あなたが一人で行くことに意できない。
I do not expect you to subscribe to my opinion.あなたが私の意見に意してくださるとは思っていません。
Can you do as much?あなたにもじようなことができますか。
It makes no difference to me whether you are rich or poor.あなたが金持ちでも貧乏でも、私にとってはじ事です。
You say "ditto", and that's not the same as "I love you".あなたが言うのは「右にじ」だけ、それは「愛してる」とは違う。
It's all the same to me whether you will go to sea or not.あなたが船乗りになろうがなるまいが、私にとってはじことだ。
I quite agree with you.あなたと意見です。
He as well as you is very kind.あなたと様に彼も大変親切だ。
I am no more an artist than you are.あなたと様私も芸術家ではないのです。
I feel for you deeply.あなたに深く情します。
Many people would agree with you.あなたに意する人が多いでしょう。
I agree with you.あなたに感です。
I agree with what you say to some extent.あなたの言うことにある程度意します。
Your personal computer is identical with mine.あなたのパソコンは僕の持っているのとじです。 [M]
I cannot agree with you on the matter.あなたの言う事に意できない。
I interpreted your silence as consent.あなたの沈黙を意のしるしと解釈した。
I agree to your proposal.あなたの申し出に意します。
I want the same dictionary as your sister has.あなたの姉さんが持っているのとじ辞書が欲しい。
Do your parents agree to your becoming a flight attendant?あなたの両親はあなたがスチュワーデスになることに意してくれていますか。
You always reserve the same room.あなたはいつもじ部屋を予約する。
You keep on making the same mistake time after time.あなたは何度もじ誤りばかりしている。
You're not an expert at this job any more than I am.あなたはこの仕事では私様専門家ではない。
You are as tall as my sister.あなたは私の姉とじ背の高さです。
You have the same camera as mine.あなたは私とじカメラをもっている。
Can you do as much?あなたもじようなことが出来ますか。
You speak French very well. I wish I could speak as well as you.あなたは大変上手にフランス語が話せる。私もあなたとじくらい上手にはなすことができればよいのに。
I gather you'll agree with me.あなたも意見だと推測します。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're the same age as Hiroshi, aren't you?[JA] 確か あなた 博とい年だったわよね? Values (2017)
I also understood that it was necessary to me.[JA] 女性になれるんだと 気づくと時に それが 必要なことだとわかった  ()
I can't ride in a car with some strange colored man.[CN] 我没办法跟不认识的有色人种 The Color Purple (1985)
Mr. Mizuguchi was the same age as me.[JA] 水口さんは僕とい年だった Values (2017)
In a way, I started becoming this autonomous woman at that moment too, regarding my work.[JA] 1人の女性に なることにしたの 仕事に関しても じことが言える  ()
We're all in it together, kid.[CN] 孩子,我们在一条船 Brazil (1985)
You're my kind of man![CN] 你跟我是一种男人 The Color Purple (1985)
Both at the same time.[JA] 時がいいですね The Mysterious Million Yen Women (2017)
I remember everything and rivivo each exists in myself.[CN] 我回忆起所有的事情, 每个人都会跟我有样的经历 L'amour braque (1985)
Just like nobody made you room with us for four years. You wanted to.[CN] 就像没有人逼你和我们住四年 是你自己想要! Fandango (1985)
Accompagnatemi not, I will go alone. Give me a drink.[CN] 我不需要有人陪, 我自己去就行了, 给我一杯喝的 L'amour braque (1985)
Fellow classmates, you all see that, right?[CN] 各位学 你们都看见的,是不是? Disciples of the 36th Chamber (1985)
And that extends to everything, it extends even to my body, to my intentions towards body construction with regards to the implants, to the care that my body demands.[JA] 自分の体や意思に関しても じように考えちゃうの インプラントを 入れたいっていう気持ちや 自分の体の ケアに関してもじよ  ()
THROUGH THE SEVEN SEAS OF LOVE![JA] "7つの海とじくらい 大きな愛を贈るわ"  ()
Mine says the same thing, except here where it goes, "A review of your 2-S student deferred status indicates three years without achieving academic advancement.[CN] 我的这个写了样的话 除了这儿 经审查你的因学延期服役状况, 你三年内未取得任何学术进步 Fandango (1985)
-Let's do it. -Hey, real gung ho, huh?[CN] 那就做吧 嘿,心协力,哈? Fandango (1985)
You average out with 6 ft3, then nobody's gonna suspect anymore[CN] 有你六尺三戥返勻,就有人會懷疑啦 Huan chang (1985)
Did you know Nanaka Hiraki before she lived with you?[JA] (刑事1) 開 菜々果さんとは 居する前から 関係があったんですか? Reason (2017)
We're like a family. He wants to be part of that.[JA] あいつとは家族然だよ CounterPunch (2017)
It's quite a tragedy that two people have died in the same house.[JA] (刑事) じ家で2人も亡くなるなんて 大変でしたね Disbanded (2017)
I'amore ... the same foot, the same toes,[CN] 爱情, 样的双脚 样的脚趾 L'amour braque (1985)
The Central Collective Storehouse computer has got him down as deleted.[CN] 中央共库的电脑已删除他的资料 Brazil (1985)
And he, in his comical speech, was fatally seen as ridiculous.[JA] ヒューゴに女装をさせたわ 〝性愛者 異性愛者 両性愛者〞 〝性愛者 異性愛者 両性愛者〞  ()
Simon, for a man like you, the revolution is the Seagull?[CN] Simon, 在你看来改革和海鸥是不是有共点? L'amour braque (1985)
But it's different now[CN] 但是现在不 Disciples of the 36th Chamber (1985)
It's true for novels, and TV dramas as well, I'm sure.[JA] それは小説も きっとテレビドラマもじことで Confrontation (2017)
Sir Tam, can we go to bed with customers?[CN] 譚S! R,可唔可以人客上床呀 當然唔可以 Huan chang (1985)
Listen, kid. We're all in this together.[CN] 小子,听我说,我们在一条船 Brazil (1985)
Since we don't live together, the rules don't apply anymore, right?[JA] 共生活も終わって もうルールはなくなったよね Disbanded (2017)
It is like an identification card.[JA] 身分証の問題とじよ  ()
I certainly can't put him at the same grave as Mom.[JA] さすがに 母とじ墓って わけにはいかないし... Ready (2017)
I don't know if it's the same thing that happened 50 years later, or 40 years later.[JA] 50年後に 抱いた気持ちとじかは わからないけどね  ()
The deceased woman appears to have been living with Mr. Michima.[JA] 道間さんと居していた 女性と見られています Disbanded (2017)
If Mickey is in agreement.[CN] 如果Michael也意的话 L'amour braque (1985)
Every time you finish your questioning we have to do first-aid for the criminals[CN] 你次次問完我地都要個犯人急救架 Huan chang (1985)
You want Information Adjustments. Different department.[CN] 您要找的是情报校正司,不的单位 Brazil (1985)
Don't worry, I prepared to teach you tonight[CN] 你我定,我預咗成晚時間嚟教你地點做嘅勒 Huan chang (1985)
She doesn't have an attitude repertoire, she doesn't have anything.[JA] 自由だから ローラには裏表がなくて 誰に対してもじ態度なの ローラには裏表がなくて 誰に対してもじ態度なの  ()
Plus, I hear all her children's got different daddies.[CN] 时,我还听说她每个孩子的 父亲都不一样 The Color Purple (1985)
Como esta?[CN]  Commando (1985)
This whole gender oppression thing is lived in different ways by a transgender person, who is questioning precisely these formulas, these cages.[JA] じトランスジェンダーでも 性別に対して感じる 抑圧は違うの 形式や枠組みに 強くこだわってる人もいるわ  ()
Learning different languages.[CN] 学习不语官 The Color Purple (1985)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
You can tell they're geniuses.[JA] アハハハッ さすが天才 Confrontation (2017)
But, Jack, you don't think Tuttle and the girl are in league, do you?[CN] 但是,杰克,你该不会认为 塔托和那女孩是伙吧? Brazil (1985)
He's gonna do what he's gotta do. He's gonna come out courageous.[JA] やることをやるだけ 前とじよ CounterPunch (2017)
Central Services' new duct designs are now available in hundreds of different colors to suit your individual taste.[CN] 中央服务站的新输送管设计 现在有几百种不颜色 配合个人喜好 Brazil (1985)
The same orphanage?[JA] じ施設... Choices (2017)
I see myself repeating something.[JA] 私もじことを繰り返してる  ()
One more thing. I am not as those of your world.[CN] 另外, 我的世界和你的并不相 L'amour braque (1985)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
グループ[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
セションコネクション[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
ビデオ期装置[ビデオどうきそうち, bideo doukisouchi] genlock, generation lock [Add to Longdo]
暗号[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]
外部クロック[がいぶクロックどうき, gaibu kurokku douki] external clocking [Add to Longdo]
開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request [Add to Longdo]
収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]
最大許容相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
最大相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage [Add to Longdo]
消費側非期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
生産側非期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
調歩[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization [Add to Longdo]
調歩期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]
位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity [Add to Longdo]
位エンティティ認証[どういエンティティにんしょう, doui enteitei ninshou] peer-entity authentication [Add to Longdo]
位列[どういれつ, douiretsu] array [Add to Longdo]
一環境[どういちかんきょう, douichikankyou] unified environment, same environment [Add to Longdo]
音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony [Add to Longdo]
格関係[どうかくかんけい, doukakukankei] coordinate relation [Add to Longdo]
[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream [Add to Longdo]
期化[どうきか, doukika] synchronization [Add to Longdo]
期式[どうきしき, doukishiki] synchronous [Add to Longdo]
期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
期的[どうきてき, doukiteki] synchronous [Add to Longdo]
期転送モード[どうきてんそうモード, doukitensou mo-do] Synchronous Transfer Mode, STM [Add to Longdo]
期点識別子[どうきてんしきべつし, doukitenshikibetsushi] syncpoint identifier [Add to Longdo]
期伝送[どうきでんそう, doukidensou] synchronous transmission [Add to Longdo]
義語[どうぎご, dougigo] synonym [Add to Longdo]
義性[どうぎせい, dougisei] synonymy, synonymity [Add to Longdo]
義名[どうぎめい, dougimei] synonymous name, synonym [Add to Longdo]
[どうきょう, doukyou] coexistence, to coexist (vs) [Add to Longdo]
形異義語[どうけいいぎご, doukeiigigo] homograph [Add to Longdo]
形異義性[どうけいいぎせい, doukeiigisei] homography [Add to Longdo]
音異義性[どうけいどうおんいぎせい, doukeidouon'igisei] homonymy, homonymity [Add to Longdo]
[どうじ, douji] simultaneous (a-no) [Add to Longdo]
時間[どうじかん, doujikan] same time (of day) [Add to Longdo]
時性[どうじせい, doujisei] simultaneity [Add to Longdo]
[どうじく, doujiku] coaxial (cable) [Add to Longdo]
軸ケーブル[どうじくケーブル, doujiku ke-buru] coaxial cable [Add to Longdo]
種計算機ネットワーク[どうしゅけいさんきネットワーク, doushukeisanki nettowa-ku] homogeneous computer network [Add to Longdo]
相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage [Add to Longdo]
相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人間[にんげんどうし, ningendoushi] Mensch, menschliches_Geschoepf [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]
[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
[どうりょう, douryou] Kollege, Mitarbeiter [Add to Longdo]
[どうせい, dousei] derselbe_Familienname, Namensvetter [Add to Longdo]
[どうふう, doufuu] beilegen (bei_Briefen), beifuegen (bei_Briefen), in_der_Anlage [Add to Longdo]
[どうきょ, doukyo] Zusammenleben [Add to Longdo]
年輩の人[どうねんぱいのひと, dounenpainohito] Gleichaltriger, Altersgenosse [Add to Longdo]
[どうし, doushi] gleiche_Gesinnung, Gleichgesinnter [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] Mitgefuehl, Teilnahme [Add to Longdo]
[どうい, doui] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
[どうじ, douji] gleichzeitig [Add to Longdo]
[どうよう, douyou] gleich, identisch [Add to Longdo]
[どうし, doushi] der_Betreffende, -er [Add to Longdo]
[どうめい, doumei] Bund, Buendnis, Allianz [Add to Longdo]
窓生[どうそうせい, dousousei] Mitschueler, Kommilitone [Add to Longdo]
[どうとう, doutou] Gleichheit, gleicher_Rang [Add to Longdo]
級生[どうきゅうせい, doukyuusei] Klassenkamerad, Mitschueler [Add to Longdo]
義語[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
[どうほう, douhou] Geschwister, Brueder, Landsleute [Add to Longdo]
呉越[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
欧州共[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top