Search result for

*合*

(399 entries)
(0.5562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-合-, *合*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐあい, guai] (n) สถานะ, สภาพ
労働組[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) สหภาพแรงงาน
労働組[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
[ごうかく, goukaku] (n vi vt) ผ่าน, ผ่านเกณฑ์, See also: A. 不格,
国際連[こくさいれんごう, kokusairengou] (n) สหประชาชาติ, See also: 国連
東南アジア諸国連[とうなんあじあしょこくれんごう, tounan'ajiashokokurengou] (org) อาเซียน, See also: ASEAN
欧州連[おうしゅうえんごう, oushuuengou] (n) สหภาพยุโรป (EU)
[くみあい, kumiai] (n) กลุ่ม,สมาคม
[しあい, shiai] (n) การแข่งขัน, เกม
[] (n) ฮั้วประมูล
[つごう, tsugou] (n) ความสะดวก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がっち, ] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
[] สหพันธ์ สหภาพ
名会社[ごうめいがいしゃ, ] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
資会社[ごうしがいしゃ, ] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
[かんごう, ] ประกอบ
[ばあい, ] (n) กรณี
[けいごう, ] (n) engaging
[あいくち, ] (n) การเข้ากันได้ดี ถูกชะตา ถูกคอ
知り[しりあい, ] (n) คนรู้จัก
弁会社[ごうべんがいしゃ, ] (n) บริษัทร่วมทุน
無機化[むきかごうぶつ, ] สารประกอบอนินทรีย์
[あう, ] เหมาะสม, เข้ากัน
[ごうせい, ] (n ) (n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม
超硬[ちょうこうごうきん, ] (n ) วัดุโลหะชนิดหนึ่งมีความแข็งมากกว่าเหล็ก 5 เท่า มักใช้ทำเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการอัดเพื่อขึ้นทรงหรือรีดเหล็ก
引き[ひきあい, ] (n ) การพิจารณาก่อนการตัดสินใจ
[てき, ] (n ) การตรง การเข้าข่าย(ในเงื่อนไข) การเข้ากัน เหมาะกันกับ(ภาวะการณ์)
弁企業[ごうべんきぎょう, ] (n ) กิจการร่วมทุน, บริษัทร่วมทุ่น
同コンパ[ごうどうこんぱ, ] (n ) ปาร์ตี้จับคู่
抱き[だきあう, ] (vi ) โอบกอดซึ่งกันและกัน
一部事業組[いちぶじぎょうくみあい, ] (n name ) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ
[てきごう, ] (n ) การปรับเปลี่ยน,ความเหมาะสม,ความสมควร
[ごうはん, ] ไม้อัด
[ごうはん, ] ไม้อัด
[ほうごう, ] (n ) การเย็บประสาน
する[ほうごうする, ] (vt ) เย็บ, เย็บประสาน, เย็บแผล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
打ち[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
調[ちょうごう, chougou] Thai: การผสม English: mixing
調[ちょうごう, chougou] Thai: การประสม English: compounding
[ごうい, goui] Thai: ตกลงเห็นด้วย
[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent
語り[かたりあう, katariau] Thai: พูดคุยกัน English: to talk together
問いわせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
[そうごう, sougou] Thai: ประกอบด้วยหลายส่วน English: synthesis (vs)
[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
間に[まにあう, maniau] Thai: ไปทันเวลา English: to be in time for
間に[まにあう, maniau] Thai: เพียงพอ
[がったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน
付き[つきあう, tsukiau] Thai: ไปเป็นเพื่อน English: to associate with
[せいごう, seigou] Thai: การปรับให้เข้ากัน English: adjustment
[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
[せいごう, seigou] Thai: การรวมเข้าด้วยกัน English: integration
[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
[ゆり, yuri] Thai: ชื่อดอกไม้เป็นดอกขนาดใหญ่ สีขาวเวลาบานจะมีกลิ่นหอม
[はなしあい, hanashiai] Thai: การเจรจาตกลงกัน
組みわせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together
[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
[わりあい, wariai] Thai: จัดว่าอยู่ในข่ายที่เรียกว่าเป็น English: comparatively
[あう, au] Thai: ตรง
[にあう, niau] Thai: เหมาะ English: to suit
[にあう, niau] Thai: เข้ากันได้ดี English: to match
問いわせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม
助け[たすけあう, tasukeau] Thai: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน English: to help each other
助け[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
[みあ, mia] Thai: เหมาะสม English: suit
[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
話し[はなしあう, hanashiau] Thai: เจรจาพูดคุย English: to discuss
[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal
[ひごうほう, higouhou] Thai: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย English: unlawful (an)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[合, hé, ㄏㄜˊ] to combine, to join, to unite; to gather
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[哈, hā, ㄏㄚ] the sound of laughter
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[峇, bā, ㄅㄚ] cave, cavern
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[弇, yǎn, ㄧㄢˇ] to trap; to hide, to cover; narrow-necked
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  廾 (gǒng ㄍㄨㄥˇ) 
Etymology: []
[恰, qià, ㄑㄧㄚˋ] just, exactly, precisely; proper
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[拾, shí, ㄕˊ] to collect, to pick up, to tidy up; ten (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] To gather 合 things in one's hands 扌
[拿, ná, ㄋㄚˊ] to bring, to grasp, to hold, to take
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[搿, gé, ㄍㄜˊ] to hug
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To clasp 合 with both hands 手
[洽, qià, ㄑㄧㄚˋ] to mix, to blend, to harmonize
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] To combine 合 two solutions 氵
[盒, hé, ㄏㄜˊ] small box or case; casket
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] container
[答, dá, ㄉㄚˊ] answer, reply; to return; to assent to
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: []
[給, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[给, gěi, ㄍㄟˇ] to give, to lend; for, by
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[翕, xī, ㄒㄧ] to agree; to open and close the mouth
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] Birds 羽 flocking together 合
[耠, huō, ㄏㄨㄛ] to dig, to till
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plow
[荅, dā, ㄉㄚ] to answer; small bean; thick, heavy
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蛤, há, ㄏㄚˊ] clam
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk
[袷, jiá, ㄐㄧㄚˊ] lined garment
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes
[铪, hā, ㄏㄚ] hafnium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal
[閤, gé, ㄍㄜˊ] chamber; shelf; side-door
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] door
[頜, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[颌, hé, ㄏㄜˊ] mouth; jaw
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head
[餄, hé, ㄏㄜˊ] buckwheat or sorghum noodles
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[饸, hé, ㄏㄜˊ] buckwheat or sorghum noodles
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  合 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
鴿[鴿, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鳥 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[鸽, gē, ㄍㄜ] pigeon, dove; Columba species (various)
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] bird
[龕, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龍 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon
[龛, kān, ㄎㄢ] niche, shrine
Radical: Decomposition: 合 (hé ㄏㄜˊ)  龙 (lóng ㄌㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] dragon

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
お見[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お見いデート[おみあいデート, omiai de-to] (n) blind date [Add to Longdo]
お付き[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付きい) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
お問いわせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
こすりわせる;擦りわせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
このような場[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この場[このばあい, konobaai] (exp) in this case [Add to Longdo]
う;為[しあう, shiau] (v5u,vt) (uk) (See 為る・する・1) to do together [Add to Longdo]
すりわせ;擦りわせ;摺りわせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
すりわせる;擦りわせる;摺りわせる[すりあわせる, suriawaseru] (v1) to rub together [Add to Longdo]
そうでない場[そうでないばあいは, soudenaibaaiha] (exp) if this is not the case [Add to Longdo]
その場には[そのばあいには, sonobaainiha] (n) in that case [Add to Longdo]
そんな具[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
つなぎわせる;繋ぎわせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
どの場にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
なれい;馴れ[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ばつをわせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄をわせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ふれあい動物園;触れい動物園[ふれあいどうぶつえん, fureaidoubutsuen] (n) petting zoo [Add to Longdo]
ぶつかり[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
ぶつけ[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
やりう;遣り[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アゾ化[アゾかごうぶつ, azo kagoubutsu] (n) azo compound [Add to Longdo]
アメリカ衆国(P);亜米利加衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
アメリカ連[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アルミニウム[アルミニウムごうきん, aruminiumu goukin] (n) aluminum alloy [Add to Longdo]
イオン結[イオンけつごう, ion ketsugou] (n) ionic bond [Add to Longdo]
インピーダンス整[インピーダンスせいごう, inpi-dansu seigou] (n) impedance matching [Add to Longdo]
エーテル結[エーテルけつごう, e-teru ketsugou] (n) ether linkage [Add to Longdo]
エミッタ結素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
カルボニル化[カルボニルかごうぶつ, karuboniru kagoubutsu] (n) carbonyl compound [Add to Longdo]
キー照[キーしょうごう, ki-shougou] (n) {comp} key matching [Add to Longdo]
キャラクタ集[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] (n) {comp} character set [Add to Longdo]
キレート化[キレートかごうぶつ, kire-to kagoubutsu] (n) chelate compound [Add to Longdo]
グリフ集[グリフしゅうごう, gurifu shuugou] (n) {comp} glyph collection [Add to Longdo]
コード化集[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] (n) {comp} coded set [Add to Longdo]
コード化文字集[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] (n) {comp} coded character set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} defined context set [Add to Longdo]
コンピュータ統生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
サービス統ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network [Add to Longdo]
シアン化[シアンかごうぶつ, shian kagoubutsu] (n) cyanide [Add to Longdo]
システム適性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
システム適性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
システム統[システムとうごう, shisutemu tougou] (n) {comp} system integration [Add to Longdo]
システム文字集[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] (n) {comp} system character set [Add to Longdo]
ジアゾ化[ジアゾかごうぶつ, jiazo kagoubutsu] (n) diazo compound [Add to Longdo]
ジョセフソン接[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] (n) {comp} Josephson junction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拍即[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
三个臭皮匠,成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, / ] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom [Add to Longdo]
[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, ] three in one; triple [Add to Longdo]
一疫苗[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]
[sān hé tǔ, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ, ] concrete; cement; mortar [Add to Longdo]
[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society) [Add to Longdo]
[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海作組織|上海作组织 [Add to Longdo]
组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
[bù hé, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] not conform to; be unsuited to; be out of keeping with; should not; ought out [Add to Longdo]
[bù hé zuò, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] noncooperation [Add to Longdo]
时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
[bù hé fǎ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] illegal [Add to Longdo]
[bù hé lǐ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] unreasonable [Add to Longdo]
[bù hé shì, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] improper [Add to Longdo]
体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不时[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]
不符[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, ] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming [Add to Longdo]
不谋而[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, / ] agree without prior consultation; happen to hold the same view [Add to Longdo]
不适[bù shì hé, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] unsuitable [Add to Longdo]
中国文学艺术界联[Zhōng guó wén xué yì shù jiè lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC); abbr. as 文聯|文联 [Add to Longdo]
中国残疾人联[Zhōng guó cán jí rén lián hé huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢˊ ㄐㄧˊ ㄖㄣˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Disabled Person's Federation (since 1988) [Add to Longdo]
中西[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]
亚太经[Yà Tài jīng hé huì, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] APEC (Asia Pacific economic cooperation) [Add to Longdo]
亚太经组织[Yà Tài Jīng Hé Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] APEC (organization) [Add to Longdo]
亚太经济作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC [Add to Longdo]
亚洲足球联[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian Football Confederation [Add to Longdo]
[jiāo hé, ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, ] sexual intercourse; to copulate [Add to Longdo]
企业联组织[qǐ yè lián hé zǔ zhī, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] syndication; Cartel organization [Add to Longdo]
[zuò hé, ㄗㄨㄛˋ ㄏㄜˊ, ] to make a match; to get married [Add to Longdo]
偏正式成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence [Add to Longdo]
[guāng hé, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
作用[guāng hé zuò yòng, ㄍㄨㄤ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
光能[guāng néng hé chéng, ㄍㄨㄤ ㄋㄥˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ, ] photosynthesis [Add to Longdo]
全世界无产者联起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
公平[gōng píng hé lǐ, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ, ] fair; equitable [Add to Longdo]
公私[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, / ] joint public private operation [Add to Longdo]
[Lù hé, ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Luhe (place in Jiangsu) [Add to Longdo]
八法[liù hé bā fǎ, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄅㄚ ㄈㄚˇ, ] Liuhe Bafa - "Six Harmonies, Eight Methods" - Martial Art [Add to Longdo]
[liù hé cǎi, ㄌㄧㄡˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˇ, ] Mark Six (Hong Kong lotto game) [Add to Longdo]
[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
[qiè hé, ㄑㄧㄝˋ ㄏㄜˊ, ] to fit in with; to suit; appropriate [Add to Longdo]
前仰后[qián yǎng hòu hé, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄏㄜˊ, / ] to sway to and fro; to rock back and forth [Add to Longdo]
[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, ] chemical combination [Add to Longdo]
[huà hé jià, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence (chem.) [Add to Longdo]
[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, ] chemical compound [Add to Longdo]
[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion [Add to Longdo]
南亚区域作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] South Asian Association for Regional Cooperation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How long will the meeting last?" "For two hours."「会はどのくらい続きそうですか」「2時間です」
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
What if I miss the deadline? "I bet he will get mad at you!"「締め切りに間にわなかったらどうなるかなあ」「きっと彼は怒るぞ!」 [M]
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「心配するな。間にうさ」
"Will he pass the examination?" "I am afraid not."「彼は試験に格するでしょうか」「だめだと思います」
The sum of 12, 24, 7 and 11 is 54.12と24と7と11の計は54です。
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
Can you make the deadline?〆切に間にいますか。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は併してあさひ銀行になった。
The two clubs united to form one.2つのクラブは併して1つになった。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に衆国は、4600万以上の移民を受け入れた。
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは衆国の大統領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、衆国大統領によって署名されていた。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の新聞漫画家が野球の試を見に行った。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの政府に統された。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は併されて大人数のクラスになった。
The sum of two plus three plus four is nine.2と3と4の計は9だ。
The two students will be talking to each other.2人の学生がお互い話しっているだろう。
The two companies plan to unite.2社は併を計画している。
I saw two men struggling for the knife.2人の男がナイフを奪いっているのを見た。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解しい、お互いの長所を尊重していた。
May I borrow a duplicate key for Room 360?360号室のい鍵を貸していただきませんか。
The three neighbours helped each other.3人の隣人はお互いに助けった。
We feel that March 1 would be more convenient.3月1日の方が都がよいのですが。
All three hated one another.3人はお互いに憎みっていた。
The three men had 50 pounds among them.3人はわせて50ポンド持っていた。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募者のうち20人が不格となった。
I have little more than 5 dollars.5ドルぐらいしか持ちわせがない。
Would you please meet me at Yaesu central gate of Tokyo Station on Monday May 10 at 3:00 p.m?5月10日月曜日の午後3時に東京駅八重洲中央口で待ちわせをしていただけませんか。
Will six o'clock suit you?6時で都はよろしいですか。
Six o'clock will suit me very well.6時ならとても都がいい。
Can we still catch the 6:00 Shinkansen?6時の新幹線にまだ間にうでしょうか。
I'll have to catch the 8:15 train to Paris.8時15分発のパリ行き列車に間にわなくてはならない。
Would 8:30 be convenient for you?8時30分ではご都はいかがですか。
The letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.ASEANという文字は東南アジア諸国連を表します。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場に起こるものである。
I barely made the 9:20 train.9時20分の汽車にようやく間にった。
T-shirts and jeans are not suitable for this occasion.Tシャツやジーンズはこの場にはふさわしくない。
The initials USA stand for the United States of America.USAと言う頭文字はアメリカ衆国を意味する。
USA stands for the United States of America.USAはアメリカ衆国の略称です。
USA stands for the United States of America.USAはアメリカ衆国を表す。
I don't get along with that guy.あいつとはどうも相性がわないんだ。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場は別の日程を組まなくちゃ。
He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.あいつまた待ちわせの時間に遅れてくるかもしれないから、集は7時だって駄目を押しておいてよ。
As it happens, I have no money with me now.あいにく今金の持ちわせが無い。
I don't happen to have your application on hand at the moment.あいにく私はあなたの申込書を今持ちわせていない。
Unfortunately I was not in time for his speech.あいにく私は彼の演説に間にわなかった。
The meeting will have broken up by the time you arrive there.あなたがそこに着くまでには、その会は散会となっているでしょう。
People of Asia must work together.アジアの民族は協力しわなければならない。
Do you love each other very much?あなたがたはお互いの大変愛しっているのですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And after the fight, after I knock his ass out, stomp him, or beat the shit out of him, either one... Mmm-hmm.[JA] KOで試を終わらせたら 相手に言ってやる CounterPunch (2017)
The Northern division nearing the bridge to meet the supply trains.[CN] 桥附近的北方师 要会补给火车 The General (1926)
He had a copy of the key.[JA]  Ready (2017)
The only thing I could do is go back to the gym, reassess myself with my team and try our best in the next go round.[JA] これからジムに戻って チームと話しい 次の試へ向けて準備する CounterPunch (2017)
A contract, confirmed by cable. And where?[CN] 一份同 电报确认的 在哪里呢 The Blue Angel (1930)
If the merger does not go through, we are in very bad shape, Papa.[CN] 如果併計劃沒有通過, 我們就會有麻煩了, 爸爸. Grand Hotel (1932)
I've always lived with books.[JA] 本とばっかり向きってきたから Confrontation (2017)
- Cooperation.[CN]  Rambo III (1988)
Look at her now...she's trying to pour that hot soup again on me.[CN] 我只是说这个东西不我胃口 我不敢吃嘛 可是她怎么可以 Episode #1.5 (2004)
...that this merger can result....[CN] ...這次併能夠... Grand Hotel (1932)
So I took some time off.[JA] それで試をやめた CounterPunch (2017)
I don't know whether I done right bringing her up here, Kitty.[CN] 我不知道我帶她來這兒適,Kitty Applause (1929)
And you and the Highflying Company is all set.[CN] 你和那野心勃勃的夥人的事情已經談妥了 Applause (1929)
He's a friend.[JA] 知りいだから Choices (2017)
- If you're up, best of luck. - Thank you.[JA] 試なら 幸運を祈るよ CounterPunch (2017)
At least, in my case it was.[JA] 父さんの場 Reason (2017)
Well, that seems fair enough.[CN] 呃,這聽起來很 Applause (1929)
- I want this title. All right, show me you want this title.[JA] 気いを見せろ CounterPunch (2017)
- You're no good for this business.[CN] - 你不適做這筆生意. Grand Hotel (1932)
Am I pretty?[CN] 这套衣服适哪一种耳环呢 Episode #1.2 (2004)
I suppose I can cancel the Vienna contract.[CN] 我想我得取消去維也納演出的約了. Grand Hotel (1932)
The referee has already stopped the fight![JA] レフェリーが試を止めた なんてこった CounterPunch (2017)
How convenient for you![JA] そんなの都よすぎるわよ Reason (2017)
- The Saxonia company will never sign... unless your firm is tied up with the Manchester people.[CN] - 可只有當你的公司和曼徹斯特人 ... 有聯繫時, 薩克遜尼亞公司 才會答應併. Grand Hotel (1932)
- Lily![CN] - 百 Among Friends (2012)
Heavyweight. You guys coming to the fights?[JA] ヘビー級 試を? CounterPunch (2017)
Just give me a little cooperation I'll make another Marilyn Miller out of you.[CN] 跟我作一點,我會把你打造成另一個Marilyn Miller Applause (1929)
You're pretty enough to do other things.[CN] 你長的這麼漂亮, 做什麼工作都適. Grand Hotel (1932)
Let the triple battle begin, King Gunther![CN] 我們比試三個回,龔特爾殿下 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I have a friend who has connections with the police.[JA] 知りいに 警察とつながってる人間がいてね Reason (2017)
So, they got invitations or whatever, but why couldn't they have been invited to my house?[JA] 招待状だか何だか 知りませんけど 集場所は 僕ん家(ち)じゃダメだったんですか? Appeal (2017)
Let's get a little more... a little more physical. Let's make this physical.[JA] もう少し打ちえ 体をぶつけて CounterPunch (2017)
I can't go around in this uniform.[CN] 这身制服不适 A Farewell to Arms (1932)
Madame is canceling the engagement?[CN] 夫人, 你想解除約? Grand Hotel (1932)
I figured I can win the fight with no real risk of exchanging punches with him.[JA] 打ちわないで 勝てると思った CounterPunch (2017)
At his new 201-pound weight class, Cam F. Awesome, he looks awesome.[JA] ヘビー級で試に臨む オーサムは好調のようだ CounterPunch (2017)
And you come here, and you see the level of competition, and it's like...[JA] ここで実際に 試のレベルを見たら CounterPunch (2017)
This type of stripe doesn't fit me well, and I hate this style the most![CN] 像这样有花纹的 不但不适我的风格 Episode #1.8 (2004)
'Cause there's nobody that's gonna get you to the top, where you need to be, and make the right money that you're supposed to be making, but Al.[JA] 世界チャンピオンになりたい 見った報酬も払ってくれる CounterPunch (2017)
- Coach, how did he do?[JA] 試の感想は? CounterPunch (2017)
Sayuri.[CN] 小百 Memoirs of a Geisha (2005)
are you related to the condemned criminal Tatsuyuki Michima?[JA] 死刑囚の道間達之(たつゆき)とは お知りいなんでしょうか? Affection (2017)
Why, I thought we all might all have dinner some place to celebrate.[CN] 哦,我想我們應該找個適的地方吃頓飯來慶祝一下 Applause (1929)
And this is just part of my chapter that I'ma always remember.[JA] 忘れられない試になったよ CounterPunch (2017)
When I lose a fight, it bothers me more than anything else in the world bothers me.[JA] カンザス州 カンザスシティ カンザス州 カンザスシティ 試に負けるのは 何よりも最悪な気分だ CounterPunch (2017)
After the fight, it's all love. I ain't got no hate on him. I don't hate him.[JA] 試後は友達だ 別に嫌いじゃない CounterPunch (2017)
Thirty weeks date, you open in Toledo.[CN] 30周的約,你在Toledo開演 Applause (1929)
Methinks that at such a feast the heir to all Attila's crowns mustn't be absent![CN] 我認為,這樣的場肯定不能讓匈奴王的子嗣缺席的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Do they fit?[CN] 穿嗎? À Nous la Liberté (1931)
They don't have to.[CN] 他們並不是一定要併. Grand Hotel (1932)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
エミッタ結素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic [Add to Longdo]
キー照[キーしょうごう, ki-shougou] key matching [Add to Longdo]
キャラクタ集[キャラクタしゅうごう, kyarakuta shuugou] character set [Add to Longdo]
グリフ集[ぐりふしゅうごう, gurifushuugou] glyph collection [Add to Longdo]
コード化集[コードかしゅうごう, ko-do kashuugou] coded set [Add to Longdo]
コード化文字集[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
コンピュータ統生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
システム適性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] SCTR [Add to Longdo]
システム適性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
システム統[システムとうごう, shisutemu tougou] system integration [Add to Longdo]
システム文字集[システムもじしゅうごう, shisutemu mojishuugou] system character set [Add to Longdo]
ジョセフソン接[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
ステム幅整[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]
チャネル間結装置[チャネルかんけつごうそうち, chaneru kanketsugousouchi] CTCA, Channel To Channel Adapter [Add to Longdo]
データ整[データせいごうせい, de-ta seigousei] data consistency [Add to Longdo]
データ付き領域集[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data [Add to Longdo]
データ付き領域集[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data [Add to Longdo]
ネットワーク統[ネットワークとうごう, nettowa-ku tougou] network integration [Add to Longdo]
ハッシュ[はっしゅごうけい, hasshugoukei] hash total [Add to Longdo]
パラメタ結[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association [Add to Longdo]
ビット組[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
ファイル結[ファイルけつごうし, fairu ketsugoushi] file connector [Add to Longdo]
ファイル属性不整条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
プロトコル実装適性宣言[ぷろとこるじっそうてきごうせいせんげん, purotokorujissoutekigouseisengen] PICS [Add to Longdo]
プロトコル適性試験報告書[ぷろとこるてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokorutekigouseishikenhoukokusho] PCTR [Add to Longdo]
ページ集[ページしゅうごう, pe-ji shuugou] page set [Add to Longdo]
ボリューム集[ボリュームしゅうごう, boryu-mu shuugou] volume set [Add to Longdo]
ポインタ結[ポインタけつごう, pointa ketsugou] pointer association [Add to Longdo]
位置わせ[いちあわせ, ichiawase] alignment (vs), justification [Add to Longdo]
依存適[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]
一般適[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
因子集[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
引数結[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
右側への結性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
英字コード化集[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
英字集[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
英数字コード化集[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
英数字集[えいすうじしゅうごう, eisuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
欧字コード化集[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set [Add to Longdo]
欧字集[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧数字コード化集[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set [Add to Longdo]
欧数字英数字集[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
欧数字集[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] alphanumeric character set [Add to Longdo]
音声[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
音声成装置[おんせいごうせいそうち, onseigouseisouchi] speech synthesizer [Add to Longdo]
仮想文字集[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set [Add to Longdo]
解集[かいしゅうごう, kaishuugou] set of solutions [Add to Longdo]
階層制約集[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
アメリカ衆国[あめりかがっしゅうこく, amerikagasshuukoku] USA [Add to Longdo]
[にあう, niau] jemandem_stehen, gut_zusammenpassen [Add to Longdo]
[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[わりあい, wariai] Verhaeltnis, Proportion, Prozentsatz [Add to Longdo]
助け[たすけあう, tasukeau] einander_helfen, sich_gegenseitig_helfen [Add to Longdo]
労働組[ろうどうくみあい, roudoukumiai] Gewerkschaft [Add to Longdo]
[あう, au] passen [Add to Longdo]
わす[あわす, awasu] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
わせる[あわせる, awaseru] anpassen, verbinden [Add to Longdo]
[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
[ごうどう, goudou] Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
[あいず, aizu] Signal, Zeichen, Wink [Add to Longdo]
宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
[ごうい, goui] Uebereinstimmung, Einigung [Add to Longdo]
[ごうせい, gousei] Zusammensetzung, Synthese [Add to Longdo]
成繊維[ごうせいせんい, gouseisen'i] Kunstfaser [Add to Longdo]
[かっせん, kassen] Schlacht, Kampf [Add to Longdo]
[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]
[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
[ごうばん, gouban] Sperrholzplatte [Add to Longdo]
[ごうかく, goukaku] (eine Pruefung) bestehen [Add to Longdo]
[がてん, gaten] Verstaendnis, Einverstaendnis [Add to Longdo]
理化[ごうりか, gourika] Rationalisierung [Add to Longdo]
[がっち, gacchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[ごうけい, goukei] Gesamtsumme, Gesamtbetrag [Add to Longdo]
問いわせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
[ばあい, baai] Fall [Add to Longdo]
奪い[うばいあう, ubaiau] sich_um_etwas_reissen [Add to Longdo]
わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
待ちわせる[まちあわせる, machiawaseru] aufeinander_warten [Add to Longdo]
[まちあいしつ, machiaishitsu] Warteraum, Wartesaal [Add to Longdo]
打ち[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
打ちわせ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
抱き[だきあう, dakiau] sich_umarmen, einander_umarmen [Add to Longdo]
[ぶあい, buai] Verhaeltnis, Prozentsatz, Kommission, Diskontsatz [Add to Longdo]
[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
[おきあい, okiai] hohe_See, offene_See [Add to Longdo]
[こんごう, kongou] Mischung [Add to Longdo]
申しわせ[もうしあわせ, moushiawase] Verabredung, Uebereinkunft [Add to Longdo]
[しりあい, shiriai] Bekannter, Bekannte [Add to Longdo]
[ふごう, fugou] Zusammentreffen, Entsprechung, Uebereinstimmung [Add to Longdo]
[きゅうごう, kyuugou] sammeln, vereinigen, scharen [Add to Longdo]
組みわせる[くみあわせる, kumiawaseru] zusammensetzen [Add to Longdo]
組みわせ錠[くみあわせじょう, kumiawasejou] Zahlenschloss [Add to Longdo]
[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
絡み[からみあう, karamiau] sich_verschlingen, sich_verwickeln [Add to Longdo]
[そうごう, sougou] Synthese, Verbindung [Add to Longdo]
[ほうごう, hougou] das_Naehen (einer Wunde), Wundnaht, Naht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top