Search result for

*台*

(253 entries)
(0.0045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -台-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
所用品[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
土地[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
[やたい, yatai] (n) ร้านแผงลอย หรือรถเข็นริมถนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
土地[tochi daichou] (n) กิน
天文[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
[ぶたい, butai] (n ) สเทจฺ) n. เวที,เวทีละคร,ศิลปะละคร,ร้าน,แท่น,รถม้าโดยสาร,ระยะการเจริญเติบโต,ตอน,ระยะ,สมัย,ช่วง,โป๊ะ,ท่าเรือพื้นราบ,ชั้น,ขั้น,ขั้นบันได vt. แสดงละคร,นำขึ้นแสดง -Phr. (the stage อาชีพการแสดงละคร)
[せりふ, serifu] (n ) (สพีชฺ) n. การพูด,วิธีการพูด,คำพูด,คำบรรยาย,คำสุนทรพจน์,วิชาเกี่ยวกับการพูด,ข่าวลือ,ภาษาชนชาติ,ภาษา., S. utterance
診察[しんさつだい, shinsatsudai] (n ) 診察
布巾[だいぶきん, daibukin] (n ) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冶, yě, ㄧㄝˇ] to smelt, to fuse metals, to cast
Radical: Decomposition: 冫 (bīng ㄅㄧㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: []
[台, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 厶 (sī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: []
[始, shǐ, ㄕˇ] to begin, to start; beginning
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[怠, dài, ㄉㄞˋ] idle; negligent, remiss; to neglect
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mind
[怡, yí, ㄧˊ] gladness, joy, pleasure; harmony
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[抬, tái, ㄊㄞˊ] to carry, to lift, to raise
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[殆, dài, ㄉㄞˋ] almost, probably; danger, peril; to endanger
Radical: Decomposition: 歹 (dǎi ㄉㄞˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] death
[治, zhì, ㄓˋ] to administer, to govern, to regulate
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] A structure 台 that directs the flow of water 氵
[炱, tái, ㄊㄞˊ] soot
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[眙, yí, ㄧˊ] to gaze at; a place name
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[笞, chī, ] bamboo rod used for beatings
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[绐, dài, ㄉㄞˋ] to pretend, to fool, to cheat
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[胎, tāi, ㄊㄞ] embryo, fetus; car tire
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[苔, tái, ㄊㄞˊ] moss, lichen
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[詒, yí, ㄧˊ] to bequeath, to pass on
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[诒, yí, ㄧˊ] to bequeath, to pass on
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[貽, yí, ㄧˊ] to hand down, to give to, to bequeath
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[贻, yí, ㄧˊ] to hand down, to give to, to bequeath
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[跆, tái, ㄊㄞˊ] to trample, to kick
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[迨, dài, ㄉㄞˋ] while, until; to seize, to arrest
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[邰, tái, ㄊㄞˊ] a state in Shanxi province; surname
Radical: Decomposition: 台 (tái ㄊㄞˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[颱, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] News 風 delivered from a platform 台
[飴, yí, ㄧˊ] syrup; sweet-meat, sweet-cake
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[饴, yí, ㄧˊ] syrup; sweet-meat, sweet-cake
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] food
[骀, dài, ㄉㄞˋ] tired old horse; tired, exhaused
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[鲐, tái, ㄊㄞˊ] mackerel; Pneumatophorus japonicus
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fish

Japanese-English: EDICT Dictionary
お立ち[おたちだい, otachidai] (n) Balcony of Appearances (where the royal family appear) [Add to Longdo]
たたき;叩き[たたきだい, tatakidai] (n,adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
ちゃぶ返し;チャブ返し;卓袱返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ返し;卓袱返し);チャブだいがえし(チャブ返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
アイロン[アイロンだい, airon dai] (n) ironing board [Add to Longdo]
カオダイ教;高[カオダイきょう, kaodai kyou] (n) Caodaism [Add to Longdo]
トウダイグサ科;灯草科;燈草科[トウダイグサか(トウダイグサ科);とうだいぐさか(灯草科;燈草科), toudaigusa ka ( toudaigusa ka ); toudaigusaka ( toudai kusa ka ; toudai kusa ka )] (n) Euphorbiaceae (plant family) [Add to Longdo]
パチンコ[パチンコだい, pachinko dai] (n) pachinko (Japanese pinball) machine [Add to Longdo]
ロハ;ろは[ロハだい, roha dai] (n) (col) (See ロハ) free seat (i.e. a park bench) [Add to Longdo]
ワーク取り付け[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
一人舞;独り舞[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled) [Add to Longdo]
[いちだい, ichidai] (n) one machine; one vehicle [Add to Longdo]
[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
運転[うんてんだい, untendai] (n) driver's seat [Add to Longdo]
[うんだい, undai] (n) (camera) platform [Add to Longdo]
閲兵[えっぺいだい, eppeidai] (n) reviewing stand [Add to Longdo]
円錐[えんすいだい, ensuidai] (n) circular truncated cone [Add to Longdo]
[えんだい, endai] (n) bench [Add to Longdo]
(P);屋体;家(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P) [Add to Longdo]
[やたいぼね, yataibone] (n) framework; mainstay; support; supporter [Add to Longdo]
[やたいみせ, yataimise] (n) stall; stand [Add to Longdo]
[しもだいどころ, shimodaidokoro] (n) servants' kitchen [Add to Longdo]
化粧[けしょうだい, keshoudai] (n) dressing table; dresser [Add to Longdo]
家屋[かおくだいちょう, kaokudaichou] (n) house or housing registry [Add to Longdo]
[かだい, kadai] (n) stand; frame; abutment [Add to Longdo]
[かだい, kadai] (n) stand for flower vase [Add to Longdo]
[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P) [Add to Longdo]
回り舞[まわりぶたい, mawaributai] (n) revolving stage [Add to Longdo]
海食[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform [Add to Longdo]
[かいだい, kaidai] (n) plateau [Add to Longdo]
海洋気象[かいようきしょうだい, kaiyoukishoudai] (n) marine meteorological observatory [Add to Longdo]
開析[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau [Add to Longdo]
角錐[かくすいだい, kakusuidai] (n) truncated pyramid [Add to Longdo]
楽譜[がくふだい, gakufudai] (n) music stand [Add to Longdo]
額縁舞[がくぶちぶたい, gakubuchibutai] (n) proscenium stage [Add to Longdo]
笠のが飛ぶ[かさのだいがとぶ, kasanodaigatobu] (exp,v5b) to be fired; to be decapitated [Add to Longdo]
滑り(P);滑;すべり[すべりだい, suberidai] (n) (1) (playground) slide; (2) (See 船) (ship) launching platform; sliding bed; (P) [Add to Longdo]
[マオタイしゅ;マオタイチュウ;マオタイチュー, maotai shu ; maotaichuu ; maotaichu-] (n) maotai (variety of distilled Chinese alcohol) [Add to Longdo]
管区気象[かんくきしょうだい, kankukishoudai] (n) district meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
気象[きしょうだい, kishoudai] (n) meteorological observatory; (P) [Add to Longdo]
[きだい, kidai] (pn,adj-no) honorific used in company correspondence [Add to Longdo]
供物[くもつだい, kumotsudai] (n) altar [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] (n) bridge abutment [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] (n) dresser; (P) [Add to Longdo]
九品蓮[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land [Add to Longdo]
稽古[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
継ぎ;継;接ぎ;接[つぎだい, tsugidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); (2) stock (in grafting) [Add to Longdo]
決めゼリフ;決め詞;決め科白[きめゼリフ(決めゼリフ);きめぜりふ(決め詞;決め科白), kime zerifu ( kime zerifu ); kimezerifu ( kime serifu ; kime serifu )] (n) signature phrase; signature saying [Add to Longdo]
献花[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]
見晴らし;見晴し[みはらしだい, miharashidai] (n) (See 見晴らし,展望) lookout platform; viewing platform; observation tower [Add to Longdo]
[けんだい, kendai] (n) bookrest; bookholder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中一[yī zhōng yī tái, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, / ] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
[Sān tái xiàn, ㄙㄢ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Santai county in Sichuan [Add to Longdo]
[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
[xià tái, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄞˊ, / ] to go off the stage; to fall from position of prestige; to step down (from office etc) [Add to Longdo]
中国中央电视[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国国际广播电[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI [Add to Longdo]
中国地震[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中央广播电[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI) [Add to Longdo]
中央电视[zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV) [Add to Longdo]
中央电视[Zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] CCTV (Chinese state television) [Add to Longdo]
中港[Zhōng Gǎng Tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄤˇ ㄊㄞˊ, / ] China, Hong Kong and Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
[Zhōng Tái, ㄓㄨㄥ ㄊㄞˊ, / ] China and Taiwan [Add to Longdo]
中转柜[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] transfer desk; correspondence desk [Add to Longdo]
主席[zhǔ xí tái, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄞˊ, / ] rostrum; platform [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú tái, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ ㄊㄞˊ, / ] table-tennis table [Add to Longdo]
[Jiǔ tái, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
[Jiǔ tái shì, ㄐㄧㄡˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, ] Jiutai county level city in Changchun 長春|长春, Jilin [Add to Longdo]
[Wǔ tái, ˇ ㄊㄞˊ, / ] Wutai city and county in Shanxi [Add to Longdo]
[Wǔ tái shān, ˇ ㄊㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊 [Add to Longdo]
[Wǔ tái shì, ˇ ㄊㄞˊ ㄕˋ, / ] Wutai city in Shanxi [Add to Longdo]
[Wǔ tái xiàn, ˇ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Wutai county in Shanxi [Add to Longdo]
[Xiān tái, ㄒㄧㄢ ㄊㄞˊ, ] Sendai (city in northeast Japan) [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
信号[xìn hào tái, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ ㄊㄞˊ, / ] signal station [Add to Longdo]
[dǎo tái, ㄉㄠˇ ㄊㄞˊ, / ] to overthrow; downfall; to fall from power; to go bankrupt [Add to Longdo]
高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
[chū tái, ㄔㄨ ㄊㄞˊ, / ] to lay out (e.g. a plan) [Add to Longdo]
[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, / ] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk [Add to Longdo]
半岛电视[bàn dǎo diàn shì tái, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] Al-Jazeera Television [Add to Longdo]
[yìn tái, ˋ ㄊㄞˊ, / ] ink pad; stamp pad [Add to Longdo]
[qù Tái, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ, / ] to go to Taiwan; refers to those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.) [Add to Longdo]
[Tái zhōng, ㄊㄞˊ ㄓㄨㄥ, ] Taichung (city in central Taiwan) [Add to Longdo]
儿庄区[Tái ér zhuāng qū, ㄊㄞˊ ㄦˊ ㄓㄨㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Taierzhuang (area in Shandong) [Add to Longdo]
[Tái qián, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄢˊ, ] (N) Taiqian (place in Henan); the front of the stage [Add to Longdo]
[Tái běi, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ, ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan [Add to Longdo]
北市[Tái běi shì, ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄕˋ, ] Taibei or Taipei, capital of Taiwan [Add to Longdo]
[Tái nán, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ, ] Tainan (city and county in Taiwan) [Add to Longdo]
南市[Tái nán shì, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄕˋ, ] Tainan (city in Taiwan) [Add to Longdo]
南县[Tái nán xiàn, ㄊㄞˊ ㄋㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tainan county in Taiwan [Add to Longdo]
[Tái shāng, ㄊㄞˊ ㄕㄤ, ] Taiwanese businessman [Add to Longdo]
[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, ] tableland; mesa [Add to Longdo]
[Tái dà, ㄊㄞˊ ㄉㄚˋ, ] University of Taiwan, Taibei (abbr. for 湾大學|湾大学) [Add to Longdo]
[Tái ān, ㄊㄞˊ ㄢ, ] (N) Tai'an (place in Liaoning) [Add to Longdo]
[Tái shān, ㄊㄞˊ ㄕㄢ, ] (N) Taishan (city in Guangdong) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の風が接近する。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞は長崎に置かれている。
A truck was careering along the road.のトラックが道路を疾走していた。
A car drew up at the entrance.の車が入り口に止まった。
I must buy one.買わなければならない。
That car is the most beautiful of the three.あの車は3の中で一番美しい。
Have you ever heard her sing on the stage?あなたは、これまでに彼女が舞で歌うのを見たことがありますか。
You should compare the two motorcycles.のオートバイを比較するべきだ。
The two buses resemble each other at first glance.のバスは一見したところお互いに似ている。
The two cars collided with a crash.の車は激しい音を立てて衝突した。
The two cars tried to make way for each other.の車は互いに道をゆずろうとした。
Not a few people have two cars.の車をもつ人はかなり多い。
Five fire engines rushed to the scene of the fire.の消防車が火事の現場に駆けつけた。
We see a sleeping car there.あそこに寝車が見える。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一パソコンを購入する君の案はまったく問題にならない。 [M]
That typhoon prevented me from going out.あの風で、私は外出できなかった。
How many cars does Alex have?アレックスは何クルマを持っているの?
American kitchens are much bigger than Japanese ones.アメリカの所は日本のものよりずっと広い。
Alice slid down the long slide.アリスは長い滑りを滑り降りた。
At that shop they deal in kitchen utensils.あの店では所用品を商っている。
Our cat is in the kitchen.うちの猫は所にいます。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが風一過というやつかね。
We have breakfast in the kitchen.うちでは朝食は所で食べる。
Some of the cake is left in the kitchen.ケーキがいくらか所に残っている。
You're hitting a bell at the edge of the stage.おまえは舞のそでで歪んだ鐘を鳴らしている。
All at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.お坊さんが突然大声で笑い出し、厳粛な雰囲気を無しにした。
Is father in the kitchen?お父さんは所ですか。
Is Father in the kitchen?お父さんは所にいるの。
Not a few houses were destroyed by the typhoon.かなり多くの家が風で壊された。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察官が、一の車を止めさせ、運転手にこう伝えた。
For the best fried chicken in Gulfport, go to Grandma's Kitchen.ガルフポートで一番のフライドチキンと言ったら、それはもうおばあちゃんの所ですよ。
This dresser takes up too much room.この化粧は場所を取りすぎる。
Ken stands on the diving board.ケンが飛び込みに立っている。
I would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.コーヒーメーカー(25−A)一を注文します。貴社の注文書を同封しました。
The kitchen of this house is very large.この家の所は大変広い。
This house has a solid foundation.この家は土がしっかりしている。
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空模様では、おそらく明日の今ごろは風が猛威をふるっているだろう。
This firm manufactures cars at the rate of two hundred per day.この会社は一日に200の割合で車を製造している。
In the last typhoon, the wind blew at over 200 kilometers per hour!この間の風で、時速200キロの風が吹きました。
The factory turns out eight hundred motorcycles a month.この工場はバイクを月に800生産する。
This factory can turn out 200 cars a day.この工場は一日に200の車を生産できる。
This factory produces 500 automobiles a day.この工場は一日に500の自動車を生産する。
This factory's productive capacity is 250 cars a week.この工場は週に250の車の生産能力がある。
We have had lots of typhoons this fall.この秋は風が多い。
There pillars hold the stage.これらの柱が舞をささえている。
Typhoons are frequent in this region.この地方には風が良く来ます。
If you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.この踏を使えばクローゼットの上に手が届くよ。
I may put this story on the stage.この話をぼくは舞にのせるかもしれない。 [M]
This is a direct broadcast from the Showa theater.これは昭和座から舞中継です。
This is a map of the city of Sendai.これは仙市の地図です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Strange, so quiet, how could that be?[CN] 奇怪了 但见明清阶 何来杀机呀 Once a Thief (1991)
These people have already caused one crash - by impersonating our tower.[CN] 他们模仿我们塔 造成了一架飞机坠毁 Die Hard 2 (1990)
- This is Richard Thornberg.[CN] -WZDC新闻 Die Hard 2 (1990)
Rebecca, the list of sleeper cells... the terrorists have it.[JA] レベッカ、寝のリスト 細胞... テロリストはそれを持っています。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Attention. Attention, Dulles tower.[CN] 塔注意 达拉斯塔注意 Die Hard 2 (1990)
Control what's gotten into you[CN] 总 你鬼上身啦 Once a Thief (1991)
Change the message quickly[CN] 快給我截著傳呼小姐 Kuai le de xiao ji (1990)
Leave it on the doorstep and get out of here.[CN] 放在阶上,然后滚蛋 Home Alone (1990)
This is a recording of a conversation between Dulles tower and a captive aircraft overhead.[CN] 以下的录音是塔 和盘旋飞机之间的对话 Die Hard 2 (1990)
It's bigger than a regular Typhoon.[CN] 比常规的风级潜艇更大 这些是什么门? It's bigger than a regular Typhoon. The Hunt for Red October (1990)
- All right don't spoil it.[JA] 雰囲気がなしよ Sexy Rollercoasters (2017)
So they can put them on TrueYou and ruin it forever?[JA] TrueYouにアップして、永遠に無しにする? The Circle (2017)
Yes, contact on 250.[CN] 250方位 发现风七号 在我们预想的位置 Yes, sir. The Hunt for Red October (1990)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[JA] 表彰で2位と3位の 外国人選手に挟まれて アメリカ国歌を聞き 金メダルを受け取る CounterPunch (2017)
If you go to Rebecca, you will be ruining yourself.[JA] あなたがレベッカに行くなら、あなたは あなた自身を無しにするでしょう。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Okay, she just fell off that pedestal, in my opinion.[JA] 俺の意見では 彼女は 座から落ちた After Porn Ends 2 (2017)
We have 144 cameras in place here and it took us just a day to do it and they're virtually invisible.[JA] 144のカメラがあります 取り付けるのにちょうど1日かかった それらは事実上見えません。 The Circle (2017)
A variant of the Typhoon class, she's 650 feet long and 32,000 tons submerged displacement, roughly the same size as a World War II aircraft carrier.[CN] 它是风级潜艇的变体 有650英尺长 A variant of the Typhoon class, she's 650 feet long 排水量是三万二千吨 and 32,000 tons submerged displacement. 跟二次大战的航空母舰相等 Roughly the same size as a World War II aircraft carrier. The Hunt for Red October (1990)
The owner knew who I was with... and he'd come from around the counter.[CN] 老板知道我跟谁在一起... 他会从柜后面走出来 不管有多少人在等... Goodfellas (1990)
For some happiness, however fleeting it may be[CN] 舞谢歌 风流总被雨打风吹去 Once a Thief (1991)
Mullins asked me to document every time you screwed up, so he could have a reason to let you go.[JA] マリンズは私に文書化を依頼した あなたが無しになるたびに、 彼はあなたに行く理由を持つことができました。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
You killed my car.[JA] 愛車が無しだ Once Upon a Time in Venice (2017)
And shoving her best friend onto a truck.[JA] 少女の親友を荷へ押し込む Okja (2017)
- She's the latest Typhoon class.[CN] -红十月号是最新的风级潜艇 -真他X的大 -She's the latest Typhoon class. The Hunt for Red October (1990)
You just put the master copy into one machine, press play.[JA] 1目でマスターを再生して Close Encounters (2017)
- There's a month of my life down the drain.[JA] 1か月が無しだ Once Upon a Time in Venice (2017)
Three years of my life down the toilet along with my fucking reputation.[JA] 3年も頑張ったのに 悪評でなしだわ The Secret of Sales (2017)
Three trucks probably.[JA] トラック3 The First Day of the Rest of Your Life (2017)
Please. I fucked up this kid's life.[JA] お願い 少年の人生を無しにしちゃったのよ The Covenant (2017)
I'll hop down off this shelf and, tout de suite, be myself[CN] 我要双脚落地 不再坐在烛 Beauty and the Beast (1991)
Aw, you can't kill a car like this, man, look at it.[JA] 無しなもんか 見てみろ Once Upon a Time in Venice (2017)
This is my new antique lamp.[CN] 这是新买的古董 Goodfellas (1990)
Then take a blank tape and put it into the other machine and press play and record. There you go. That's it.[JA] 2目に空のテープを入れ 録画を押せばいい Close Encounters (2017)
and that's the black production of "The Wizard of Oz"[JA] オズの魔法使いの 黒人キャスト舞 After Porn Ends 2 (2017)
My only contact is Typhoon 7.[CN] 只有风七号 方位195 Conn, Sonar. My only contact is Typhoon 7, bearing 195. The Hunt for Red October (1990)
He's in the third car[JA] 彼は3 The Fate of the Furious (2017)
Yes, first floor, next to dispatch, but they're covered by two surveillance cameras.[JA] 1階の発送窓口の隣 だが 2のカメラで 監視されてるが 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Now, don't fuck it up.[JA] 無しにせんでくれ The Discovery (2017)
Captain, please tell the tower you will proceed as ordered.[CN] 机长 请告诉塔你会照指令行事 Die Hard 2 (1990)
I could buy a TV.[CN] 我会去买电视机 The Hot Spot (1990)
Five of the phones are here, stationary, in police custody.[JA] ここに5の静止している電話機が 警察の拘禁で 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
But my thing was, what if I don't get my lines right?[JA] 詞間違えたらどうしよう? After Porn Ends 2 (2017)
This tournament, it's a big deal.[JA] 大舞だね CounterPunch (2017)
When I first moved here, I slept on a cot in the kitchen.[JA] 私が初めてここに来た時は 所の簡易ベッドで寝たのさ The Discovery (2017)
So, you quit your job, without consulting me, because he wouldn't give you a car when we've already got two cars.[JA] 社用車を持てないから 辞職したの? 車は2ある Sexy Rollercoasters (2017)
Everything I've done, my entire career will be wiped out.[JA] すべて私がやったことだ すべての経歴は無しだ Sock Puppets (2017)
It wasn't a lighthouse. It was waves on his arm.[JA] 灯じゃなかった 波の入れ墨だった The Discovery (2017)
Hello, Control, it's time to work, can you hear me?[CN] 喂 总 开饭啦 收到没有 开饭啦 Once a Thief (1991)
Attention, Dulles tower.[CN] 注意,达拉斯塔 Die Hard 2 (1990)
Good[CN] 夠 Kuai le de xiao ji (1990)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
原稿[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
[たいわん, taiwan] Taiwan, Formosa [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]
天文[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
[しんだい, shindai] -Bett [Add to Longdo]
展望[てんぼうだい, tenboudai] Aussichtsplattform [Add to Longdo]
滑り[すべりだい, suberidai] Rutschbahn (fuer Kinder) [Add to Longdo]
[とうだい, toudai] Leuchtturm [Add to Longdo]
[ぶたい, butai] Buehne [Add to Longdo]
[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]
[たかだい, takadai] Erhoehung, Anhoehe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top