Search result for

*取*

(346 entries)
(0.2917 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -取-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防
[かずとりき] (n ) Hand counter, Hand tally counter

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
分け[とりわけ, toriwake] (n adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, See also: S. 副,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
[とうどり, toudori] กรรมการผู้จัดการใหญ่
[とうどり, toudori] (n) กรรมการผู้จัดการใหญ่
り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
[面り, men tori] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน
データ[データしゅとく, de^ta shutoku] การรวบรวมข้อมูลหมายถึง การเสาะหาหรือการรับข้อมูลมารวมกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: แก้ไข(ปัญหา)
り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
り入れる[とりいれる, toriireru] Thai: นำเข้ามา English: to take in
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
聞き[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: แลกเปลี่ยนกัน English: to exchange
り替える[とりかえる, torikaeru] Thai: สลับกัน English: to replace
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: เอาคืน English: to take back
り戻す[とりもどす, torimodosu] Thai: ได้คืนมา English: to regain
り出す[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
り出す[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
り出す[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out
切り[きりとる, kiritoru] Thai: ตัดออกมา English: to cut off
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: จัดการ
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] Thai: ปฏิบัติกับ English: to treat
受け[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive
受け[うけとる, uketoru] Thai: ได้รับ English: to get
受け[うけとる, uketoru] Thai: ตีความ English: to interpret
受け[うけとる, uketoru] Thai: เข้าใจ English: to understand
り消す[とりけす, torikesu] Thai: ยกเลิก English: to cancel
り寄せる[とりよせる, toriyoseru] Thai: สั่งซื้อ English: to order

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冣, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] cover
[取, qǔ, ㄑㄩˇ] to take, to receive, to obtain; to select
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 taking the ear 耳 of a fallen enemy
[娶, qǔ, ㄑㄩˇ] to marry, to take a wife
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take 取 a wife 女; 取 also provides the pronunciation
[最, zuì, ㄗㄨㄟˋ] most, extremely, exceedingly; superlative
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To take place 取 under the sun 日 (that is, everywhere)
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取
[诹, zōu, ㄗㄡ] to consult, to confer with; to select, to choose
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] To receive 取 advice 讠; 取 also provides the pronunciation
[趣, qù, ㄑㄩˋ] interest; interesting; what attracts one's attention
Radical: Decomposition: 走 (zǒu ㄗㄡˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[陬, zōu, ㄗㄡ] corner, cranny, niche
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[鯫, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 魚 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[鲰, zōu, ㄗㄡ] small fish; small; minnow
Radical: Decomposition: 鱼 (yú ㄩˊ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fish
[齱, zōu, ㄗㄡ] uneven teeth; buck-toothed
Radical: Decomposition: 齒 (chǐ ㄔˇ)  取 (qǔ ㄑㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくをる;灰汁を[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油り紙;脂り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
いいとこ[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お水り;御水[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
こそげる;刮げ[こそげとる, kosogetoru] (v5r,vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
だましる;騙しる;騙しとる[だましとる, damashitoru] (v5r) to take something away by deception [Add to Longdo]
ちりり(P);ちり(P);塵[ちりとり, chiritori] (n) dustpan; (P) [Add to Longdo]
つかみ[つかみとる, tsukamitoru] (v5r) to grasp; to get [Add to Longdo]
って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding [Add to Longdo]
はぎる;剥ぎ[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
むしりる;毟り[むしりとる, mushiritoru] (v5r,vt) to tear off; to pluck off [Add to Longdo]
もぎる;捥ぎ[もぎとる, mogitoru] (v5r) (uk) to pluck off; to pick; to break or tear off; to wrest (away from); to wrench free; to snatch (away) [Add to Longdo]
やりり(P);遣り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アービトラージ[アービトラージとりひき, a-bitora-ji torihiki] (n) (See 裁定引) arbitrage; arbitrage position; arbitrage transaction [Add to Longdo]
アウトライト[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
インサイダー[インサイダーとりひき, insaida-torihiki] (n) insider trading [Add to Longdo]
インターバンク[インターバンクとりひき, inta-banku torihiki] (n) interbank exchange dealings [Add to Longdo]
オプション[オプションとりひき, opushon torihiki] (n) option trading; option dealing; option transaction [Add to Longdo]
カード読みり装置;カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] (n) {comp} card reader [Add to Longdo]
キューからり出す[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]
スワップ[スワップとりひき, suwappu torihiki] (n) swap transactions; swap dealings [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] (n) {comp} data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] (n) {comp} document reader [Add to Longdo]
ニューヨーク証券引所[ニューヨークしょうけんとりひきじょ, nyu-yo-ku shoukentorihikijo] (n) New York Stock Exchange; NYSE [Add to Longdo]
ネズミ捕り;ねずみり;鼠り;鼠捕り[ねずみとり(ねずみり;鼠り;鼠捕り);ネズミとり(ネズミ捕り), nezumitori ( nezumi tori ; nezumitori ; nezumi tori ); nezumi tori ( nezumi tori )] (n) (1) mousetrap; rattrap; (2) speed trap; (3) rat poison [Add to Longdo]
ノミり首輪;蚤り首輪;のみり首輪[ノミとりくびわ(ノミり首輪);のみとりくびわ(蚤り首輪;のみり首輪), nomi torikubiwa ( nomi tori kubiwa ); nomitorikubiwa ( nomi tori kubiwa ; nomi tori] (n) flea collar [Add to Longdo]
ノミり粉;蚤り粉;ノミ粉(io);蚤粉(io)[ノミとりこ(ノミり粉;ノミ粉);のみとりこ(蚤り粉;蚤粉), nomi toriko ( nomi tori kona ; nomi shu kona ); nomitoriko ( nomi tori kona ; nomi ] (n) flea powder [Add to Longdo]
バランスを[バランスをとる, baransu wotoru] (exp,v5r) to keep balance [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] (n) {comp} programmable read-only memory; PROM [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] (n) {comp} page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] (n) {comp} mark reader [Add to Longdo]
マージン[マージンとりひき, ma-jin torihiki] (n) margin transaction [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] (adj-na) {comp} machine-readable [Add to Longdo]
ミイラりがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy [Add to Longdo]
ヤニ[ヤニとり, yani tori] (n) tar, nicotine stain removal [Add to Longdo]
ワークり付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures [Add to Longdo]
虻蜂らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
り;あやり;綾(io)[あやとり, ayatori] (n) (uk) cat's cradle [Add to Longdo]
引;闇り引き[やみとりひき, yamitorihiki] (n,vs) illegal or black-market transaction; secret deal [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] (n,vs) grade; class; quality; unit; digit; positioning of decimal point [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] (n) {comp} positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] (n) {comp} positional (representation) system; positional notation [Add to Longdo]
[くらいどる, kuraidoru] (v5r) to scale [Add to Longdo]
囲み[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
意味を[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以貌[yǐ mào qǔ rén, ㄧˇ ㄇㄠˋ ㄑㄩˇ ㄖㄣˊ, ] to judge sb by appearances (成语 saw) [Add to Longdo]
[jiè qǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] to borrow [Add to Longdo]
[bèi qǔ, ㄅㄟˋ ㄑㄩˇ, / ] be on the waiting list (for admission to a school) [Add to Longdo]
分文不[fēn wén bù qǔ, ㄈㄣ ㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩˇ, ] to give for free [Add to Longdo]
[gē qǔ, ㄍㄜ ㄑㄩˇ, ] to cut off [Add to Longdo]
[bó qǔ, ㄅㄛˊ ㄑㄩˇ, ] try to gain; court [Add to Longdo]
之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] to take; to get; to choose; to fetch [Add to Longdo]
[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, ] substitute; to replace; to supplant [Add to Longdo]
其精华[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] to take the best; to absorb the essence [Add to Longdo]
其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, / ] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas. [Add to Longdo]
[qǔ chū, ㄑㄩˇ ㄔㄨ, ] to take out; to extract; to draw out [Add to Longdo]
[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, / ] score a victory [Add to Longdo]
[qǔ míng, ㄑㄩˇ ㄇㄧㄥˊ, ] to name; to be named; christen; seek fame [Add to Longdo]
[qǔ dé, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] to acquire; to get; to obtain [Add to Longdo]
得大学学位[qǔ dé dà xué xué wèi, ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, / ] to obtain a university education [Add to Longdo]
[qǔ yuè, ㄑㄩˇ ㄩㄝˋ, / ] to try to please [Add to Longdo]
[qǔ shě, ㄑㄩˇ ㄕㄜˇ, / ] to choose; to accept or reject [Add to Longdo]
[qǔ nuǎn, ㄑㄩˇ ㄋㄨㄢˇ, ] to warm oneself (by a fire etc) [Add to Longdo]
[qǔ yàng, ㄑㄩˇ ㄧㄤˋ, / ] sampling (signal processing) [Add to Longdo]
款机[qǔ kuǎn jī, ㄑㄩˇ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] ATM [Add to Longdo]
[qǔ jué, ㄑㄩˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] depend upon; hinge upon [Add to Longdo]
[qǔ xiāo, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ, ] cancel [Add to Longdo]
消禁令[qǔ xiāo jìn lìng, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] to lift a prohibition; to lift a ban [Add to Longdo]
[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, ] tease; make fun of [Add to Longdo]
[qǔ jīng, ㄑㄩˇ ㄐㄧㄥ, / ] to fetch the scriptures [Add to Longdo]
[qǔ dì, ㄑㄩˇ ㄉㄧˋ, / ] ban; outlaw; prohibit; suppress [Add to Longdo]
而代之[qǔ ér dài zhī, ㄑㄩˇ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄓ, ] to substitutefor sb; to remove and replace [Add to Longdo]
[qǔ qián, ㄑㄩˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] withdraw money [Add to Longdo]
长补短[qǔ cháng bǔ duǎn, ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ ㄅㄨˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. use others' strengths to make up for one's weak points (成语 saw from Mencius); to use this in place of that; what you lose on the swings, you win on the roundabouts [Add to Longdo]
可望胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] favorite (to win a race or championship); well placed contestant [Add to Longdo]
所需[gè qǔ suǒ xū, ㄍㄜˋ ㄑㄩˇ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄩ, ] each takes what he needs [Add to Longdo]
[xī qǔ, ㄒㄧ ㄑㄩˇ, ] to absorb; to draw (a lesson, insight etc); to assimilate [Add to Longdo]
哗众[huá zhòng qǔ chǒng, ㄏㄨㄚˊ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄩˇ ㄔㄨㄥˇ, / ] sensationalism; vulgar claptrap to please the crowds; playing to the gallery; demagogy [Add to Longdo]
[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, ] to acquire fraudulently; an illegal exchange [Add to Longdo]
[duó qǔ, ㄉㄨㄛˊ ㄑㄩˇ, / ] snatch [Add to Longdo]
[wàng qǔ, ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ, ] to take sth without permission [Add to Longdo]
[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, ] access [Add to Longdo]
[xìng qǔ xiàng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄤˋ, ] sexual orientation (e.g. gay) [Add to Longdo]
[chōu qǔ, ㄔㄡ ㄑㄩˇ, ] to extract (a medical sample) [Add to Longdo]
[bá qǔ, ㄅㄚˊ ㄑㄩˇ, ] to pick out; to select and recruit; to pluck; to pull [Add to Longdo]
[zhuō qǔ, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ, ] to capture [Add to Longdo]
图像[zhuō qǔ tú xiàng, ㄓㄨㄛ ㄑㄩˇ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] capture image [Add to Longdo]
舍生[shě shēng qǔ yì, ㄕㄜˇ ㄕㄥ ㄑㄩˇ ㄧˋ, / ] to give up life for righteousness (成语 saw, from Mencius); to choose honor over life; would rather sacrifice one's life than one's principles [Add to Longdo]
[lu:è qǔ, ㄜˋ ㄑㄩˇ, ] to plunder; to pillage; to loot [Add to Longdo]
[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take [Add to Longdo]
措施[cǎi qǔ cuò shī, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, / ] to adopt a measure [Add to Longdo]
[tí qǔ, ㄊㄧˊ ㄑㄩˇ, ] to extract; to refine; to withdraw (from a bank or warehouse); to pick up [Add to Longdo]
[huàn qǔ, ㄏㄨㄢˋ ㄑㄩˇ, / ] give sth and get sth in return [Add to Longdo]
[zhāi qǔ, ㄓㄞ ㄑㄩˇ, ] to pluck; to take [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞り引きの場で要求した。
"Would you pass me the salt, please?" "Here you are."「塩をっていただけませんか」「はい、どうぞ」
"Pass me the salt, please." "Here you are."「塩をって下さい」「はい、どうぞ」
See that dinner is ready by ten.10時までに夕食の準備をしておくようにり計らいなさい。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が引所に上場されている。
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."「砂糖をってくれませんか」「はい、どうぞ」
Give him an inch and he will take a yard.1インチを与えると1ヤードをろうとする。
It was a satisfactory arrangement for fifteen years.15年間は満足しうるり決めであった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の運転を習って、免許をりました。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇をっても良い事になった。
I have not received the goods scheduled for arrival here on February 15.2月15日に受けるはずだった商品をまだ受けっていません。
Did you receive my e-mail of January 10?1月10日付の電子メールを受けりましたか。
A few students were left behind.2、3人の生徒がり残された。
I've won first prize!1等賞をったぞ。 [M]
I'll see to it that you have a raise after the first year.1年たったらあなたが昇給するようにり計らいましょう。
Please come back after half an hour.30分後にりに来てください。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲りとしても並外れた体重だ。
I received your Model 345 in good condition.345型は良い状態で受けりました。
Could you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?JL123便の荷物は、どこへ行けば受けれるか教えてください。
I'm taking a vacation from July 20 through August 8.7月20日から8月8日まで休暇をります。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要因のり扱いに関して、両者のアプローチにはわずかな違いがあるようだ。
CDs have taken the place of records.CDがレコードにって代わってしまった。
Compact discs have entirely taken the place of phonograph records.CDはすっかりレコードって代わった。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写真をりに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写真を受けりに行きます。
I'm taking maternity leave from Sep.30 to Oct.14.9月30日から10月14日まで産休をります。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお手紙をただいま受けりました。
OK. I'll take a day off and treat you.OK!休みをってお前におごるよ。
We should put out a call for bids.あいみつるべきだね。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
You don't have to cancel your vacation.あえて休暇をりやめるには及ばない。
Look at her putting on airs over there.あそこで気っている彼女を見てごらんよ。
The seal kept its balance well on the large ball.アシカは大きなボールの上でうまくバランスをった。
The assistant kept $2.アシスタントが2ドルりました。
The assistant took the money.アシスタントはお金を受けりました。
I have got a letter from you.あなたからの手紙を受けりました。
Take as many as you want.あなたが欲しいだけりなさい。
Take as much as you like.あなたが好きなだけおり下さい。
Either you or I will get the first prize.あなたか私のどちらかが一位をるだろう。
I don't know your preference, so please help yourself.あなたの好みが分かりませんので自由におり下さい。
I didn't quite catch your words.あなたのことばがよく聞きれませんでした。
I make you a deal.あなたとり引きします。
I didn't get your last name.あなたに姓が聞きれなかった。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た郵便物はりに来られるまで保管しておきます。
I didn't catch your last name.あなたの姓が聞きれませんでした。
I received your letter.あなたの手紙を受けりました。
I will see to it that everything is ready for your departure.あなたの出発の準備がすべて整うようり計らいます。
I cannot accept your gift.あなたの贈り物を受けるわけにはいきません。
Just go about your business and don't keep looking at me.あなたの仕事だけにりかかって、私をじっと見るのをやめてください。
I didn't get your name.あなたの名前が聞きれませんでした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A single drop of his heart's blood is enough.[CN] 只要下他心里的一滴血就行了 The Little Mermaid (1976)
Each of the women received an invitation from someone and came to my house.[JA] 女たちが何者かから届いた 招待状を受けって この家に集まったということ Values (2017)
You've gotta go to the bank with me now. We've gotta get $500,000.[CN] 赶快跟我去银行 我们得五十万美元 Obsession (1976)
Why did you take my name off the paperwork as a director?[JA] なぜ締役から俺を外した? The Secret of Sales (2017)
Once we get that belt, we'll get a couple more belts.[JA] 1つったら また狙う CounterPunch (2017)
Now it's up to our strike leader.[CN] 现在 -切都决于我们的攻击行动指挥官了 Midway (1976)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほど前だったでしょうか あなたの小説を たまたま 手にって読んでみたんです Confrontation (2017)
The boards... some of the boards and tiles they are being replaced by new ones.[CN] 木板... 木板和砖瓦... 正在被代... Burnt Offerings (1976)
And you're supposed to act scared.[CN] 而且你应该采行动吓坏了。 The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
I'm convinced our only hope of victory is one massive strike at Midway.[CN] 我们唯 -争胜利的机会 就是在中途岛的 -场大战 Midway (1976)
I want that feeling of sitting next to two dudes from other countries who have to sit there and look happy while they play my national anthem and I get a gold medal.[JA] 表彰台で2位と3位の 外国人選手に挟まれて アメリカ国歌を聞き 金メダルを受け CounterPunch (2017)
Mother, I have it! Mother, do something! Mother![CN] 你要采点行动 Fellini's Casanova (1976)
He was an eccentric gentleman with uncertain amorous boundaries, just as uncertain were the boundaries of the Parma dukedom, divided between the Spanish and the French.[CN] 他是个古怪的人 性向有些怪异 帕尔马一段不明确的边界,, 隔开了法国和西班牙 Fellini's Casanova (1976)
He's still gonna be what he is, and he's gonna be the champion. And he's gonna get his belt back.[JA] チャンピオンになって ベルトをり返す CounterPunch (2017)
God, I never fuckin' get it.[JA] 一度もれない CounterPunch (2017)
For the Rolling Stone.[JA] 雑誌の材のやつね  ()
- You'll have to do something.[CN] - 你采些措施吧 - 我会的 -You'll have to do something. Carrie (1976)
Put together a private meeting with Nanaka Hiraki.[JA] (花木)開(ひらき) 菜々果と プライベートで会う段りを つけてください Absolute (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[JA] 分かりやすいのは 賞をったり... Confrontation (2017)
Do you think you will take back the Japan Outstanding Literature Prize from Shin Michima?[JA] (記者) 道間 慎さんの 日本最優秀文学賞受賞のり消しは ありえるんでしょうか? Affection (2017)
Yes, and everybody gets what he wants.[CN] 大家都各所需。 The Front (1976)
I'm positive your brother meant to rob me when I left the bank with my diamonds.[CN] 在我从银行提钻石时抢劫我 Marathon Man (1976)
I see this moment as a lifting the veils moment.[JA] あの瞬間に ベールがれたと思ってるわ  ()
These women came to my house because they received invitations.[JA] (慎) 女たちは 招待状を受けって この家に集まった The Mysterious Million Yen Women (2017)
That belt will still be with me.[JA] 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ 元世界ミドル級 チャンピオン 元世界ミドル級 チャンピオン CounterPunch (2017)
I am coming to get it.[JA] りに行くわ  ()
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選金を受けるには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
I want the top law enforcement officer in this city and the district head of Interpol, but only them.[CN] 跟国际警察局的分局长得联系 化验了再联系 好的 The Cassandra Crossing (1976)
I'll give you everything I have for the drink.[CN] 我要拿我的宝贝来换你的药 The Little Mermaid (1976)
The fighters are getting paid like drunken sailors wanna be paid.[JA] ボクサーは 多額の報酬を受け CounterPunch (2017)
The real reason I don't have a cell phone is because I don't have any family to contact, and, most of all, I don't have any friends.[JA] (慎) 僕が携帯電話を持たない本当の理由 それは 連絡をるべき家族がいないこと そして何より 友達がいない The Mysterious Million Yen Women (2017)
I want that shipment cancelled.[CN] 那么应该消这个决定 Midway (1976)
-What do you want?[JA] うわあ〜 (菜々果)何 ります? Values (2017)
I worked too hard, I sacrificed too much.[JA] 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ シュガー・レイ・ レナード 努力し 犠牲を払って 勝ちったベルトだ CounterPunch (2017)
♪ Take one down, pass it around ♪[JA] ♪ 1つ そこからって Find This Thing We Need To (2017)
I feel old, I feel overwhelmed, within a part of the movement.[JA] そんな運動に参加して 声を上げるには 年をりすぎてるのよ  ()
What could possibly compel someone to give up their championship title they fought so hard for?[JA] せっかく勝ちった王座を なぜ捨てたのか CounterPunch (2017)
There's no way to outfox a fox.[CN] 智狐狸是不可能的 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
- Come and get it.[CN] - 快过来 The Little Girl Who Lives Down the Lane (1976)
He went to retrieve his father's ashes.[JA] (佑希(ゆき)) お父様のご遺骨を引きりに... Ready (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は半年前から 差出人不明の招待状を 受けった— 5人の女たちと Reason (2017)
I've had some new labels made up and I wanted your opinion.[CN] 我做了一些新标签 我想听你的意见 La marge (1976)
In '45, Szell told Jews in Auschwitz he'd help them escape for a price.[CN] 45年他收报酬助犹太人逃狱 Marathon Man (1976)
No charge, no trial, no investigation.[CN] 沒有調查證也沒有裁決 只依照密告來判刑 A Slave of Love (1976)
I wonder if Matt knew how big we won.[CN] 我想知道,马特会不会知道 我们得了 -个多大的胜利 Midway (1976)
It is pretentious. Of course it is. All of the modes are.[JA] どんな方法でも 当然 気ってると言えるわ  ()
AND RETRACTABLE TESTICLES.[JA] "り外し可能な睾丸と..."  ()
I have been particularly tense.[JA] "何人か 材の人が 来たけど―"  ()
In return for my magic drink, I want your most precious gift.[CN] 这才是你最宝贵的东西 我要你用它来换仙药 The Little Mermaid (1976)
Don't act like an artist when you're really just a hack.[JA] クソ小説のくせに作家気り? Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カード読みり装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
カード読り機構[カードよみとりきこう, ka-do yomitorikikou] card reader [Add to Longdo]
カード読り装置[カードよみとりそうち, ka-do yomitorisouchi] card reader [Add to Longdo]
データ[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]
ドキュメント読り装置[ドキュメントよみとりそうち, dokyumento yomitorisouchi] document reader [Add to Longdo]
プログラム可能読り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
ページ読り装置[ページよみとりそうち, pe-ji yomitorisouchi] page reader [Add to Longdo]
マーク読[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
マーク読り装置[マークよみとりそうち, ma-ku yomitorisouchi] mark reader [Add to Longdo]
マシンが読みり可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
画面り込み[がめんとりこみ, gamentorikomi] screen capture [Add to Longdo]
格納メッセージ出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
逆方向読[ぎゃくほうこうよみとり, gyakuhoukouyomitori] backward reading [Add to Longdo]
現金自動引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
光学マーク読[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading [Add to Longdo]
光学式マーク読みり装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]
光学式文字読り装置[こうがくしきもじよみとりそうち, kougakushikimojiyomitorisouchi] optical character reader, OCR [Add to Longdo]
構造体出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
磁気インク文字読みり装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字読り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader [Add to Longdo]
磁気文字読みり装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR [Add to Longdo]
りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
り外し可能記憶装置[とりはずしかのうきおくそうち, torihazushikanoukiokusouchi] removable storage [Add to Longdo]
り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]
り込む[とりこむ, torikomu] to capture [Add to Longdo]
り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button [Add to Longdo]
り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]
り消し[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
り消す[とりけす, torikesu] to cancel [Add to Longdo]
り付け[とりつけ, toritsuke] installation [Add to Longdo]
[とりひき, torihiki] transaction [Add to Longdo]
捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice [Add to Longdo]
[とりけし, torikeshi] cancellation, cancel (CAN) [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept [Add to Longdo]
順方向読[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading [Add to Longdo]
消去及びプログラム可能読り専用記憶装置[しょうきょおよびプログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, shoukyooyobi puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] erasable programmable read-only memory, EPROM (abbr.) [Add to Longdo]
切り[きりとる, kiritoru] clipping [Add to Longdo]
[きりとり, kiritori] clipping [Add to Longdo]
り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array [Add to Longdo]
り指示子[きりとりしじし, kiritorishijishi] clip indicator [Add to Longdo]
り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]
先行読りヘッド[せんこうよみとりヘッド, senkouyomitori heddo] pre-read head [Add to Longdo]
[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗っ[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
刈り[かりとる, karitoru] maehen, abmaehen, ernten, abernten [Add to Longdo]
り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]
り締まり[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
り調べ[とりしらべ, torishirabe] Untersuchung, Verhoer [Add to Longdo]
り除く[とりのぞく, torinozoku] beseitigen, entfernen [Add to Longdo]
[とる, toru] -nehmen [Add to Longdo]
扱注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
[しゅしゃ, shusha] Annahme_oder_Verwerfung, -Wahl [Add to Longdo]
[しゅざい, shuzai] Sammeln_von_Material, Sammeln_von_Nachrichten [Add to Longdo]
締り[とりしまり, torishimari] Aufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]
受け[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
吸いり紙[すいとりがみ, suitorigami] Loeschpapier [Add to Longdo]
搾り[しぼりとる, shiboritoru] auspressen [Add to Longdo]
[さくしゅ, sakushu] Ausbeutung [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] einnehmen, aufnehmen, annehmen [Add to Longdo]
[ひどり, hidori] (festgesetzter)-Tag [Add to Longdo]
[ひまどる, himadoru] Zeit_kosten, lange_dauern [Add to Longdo]
[かきとり, kakitori] Diktat [Add to Longdo]
[だんどり, dandori] Programm, Plan, Vorbereitung [Add to Longdo]
相撲[すもうとり, sumoutori] Sumo-Ringer [Add to Longdo]
[せっしゅ, sesshu] stehlen [Add to Longdo]
聞き[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]
[ちょうしゅ, choushu] das_Zuhoeren [Add to Longdo]
り線香[かとりせんこう, katorisenkou] Raeucherstaebchen_gegen_Moskitos [Add to Longdo]
討ち[うちとる, uchitoru] gefangennehmen, toeten [Add to Longdo]
[さしゅ, sashu] Betrug [Add to Longdo]
[あしどり, ashidori] -Gang, Schritt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top