Search result for

*原*

(267 entries)
(0.2969 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -原-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง
[げんか, genka] (vt ) ราคาเดิม 、ราตาต้นทุน
[のはら, nohara] (n ) ทุ่งหญ้า
稿[げんこう, genkou] draft

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小田[おだわら, odawara] Thai: ชื่อสถานที่ English: Odawara (pl)
[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin
[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[原, yuán, ㄩㄢˊ] source, origin, beginning
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  泉 (quán ㄑㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cliff
[塬, yuán, ㄩㄢˊ] plateau
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  原 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[愿, yuàn, ㄩㄢˋ] desire, wish; honest, virtuous; ready, willing
Radical: Decomposition: 原 (yuán ㄩㄢˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[源, yuán, ㄩㄢˊ] spring; source, root, head; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  原 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[螈, yuán, ㄩㄢˊ] silkworm
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  原 (yuán ㄩㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect
[願, yuàn, ㄩㄢˋ] desire, wish; honest, virtuous; ready, willing
Radical: Decomposition: 原 (yuán ㄩㄢˊ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head

Japanese-English: EDICT Dictionary
HLA抗[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
てこの理;梃子の[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
アルキメデスの[アルキメデスのげんり, arukimedesu nogenri] (n) Archimedes' principle [Add to Longdo]
イスラム理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
キログラム[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram [Add to Longdo]
グラム[グラムげんし, guramu genshi] (n) gram atom [Add to Longdo]
ゴラン高[ゴランこうげん, goran kougen] (n) Golan Heights [Add to Longdo]
スポット[スポットげんゆ, supotto genyu] (n) spot (marketed) crude oil [Add to Longdo]
セシウム子時計[セシウムげんしどけい, seshiumu genshidokei] (n) cesium atomic clock [Add to Longdo]
チベット高[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau [Add to Longdo]
ニルバーナ[ニルバーナげんそく, niruba-na gensoku] (n) (obsc) (See 涅槃則) Nirvana principle [Add to Longdo]
パウリの[パウリのげんり, pauri nogenri] (n) Pauli's principle [Add to Longdo]
パミール高[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau [Add to Longdo]
ヒト白血球抗;人白血球抗[ヒトはっけっきゅうこうげん(ヒト白血球抗);ひとはっけっきゅうこうげん(人白血球抗), hito hakkekkyuukougen ( hito hakkekkyuu kougen ); hitohakkekkyuukougen ( nin hakkek] (n) (See HLA抗) human leukocyte antigen; HLA [Add to Longdo]
フェルマの理;フェルマーの[フェルマーのげんり(フェルマーの理);フェルマのげんり(フェルマの理), feruma-nogenri ( feruma-no genri ); feruma nogenri ( feruma no genri )] (n) Fermat's principle [Add to Longdo]
フルコスト[フルコストげんそく, furukosuto gensoku] (n) full-cost principle [Add to Longdo]
ホイヘンスの[ホイヘンスのげんり, hoihensu nogenri] (n) Huygens' principle [Add to Longdo]
マラリア[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium) [Add to Longdo]
ルシャトリエの[ルシャトリエのげんり, rushatorie nogenri] (n) Le Chatelier's principle [Add to Longdo]
雀;吉[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler) [Add to Longdo]
意味[いみげんり, imigenri] (n) {ling} semantics principle [Add to Longdo]
[いげんせい, igensei] (n,adj-no) iatrogenic (disease or condition caused by medical treatment) [Add to Longdo]
[いげんびょう, igenbyou] (n) iatrogenic disease [Add to Longdo]
一般[いっぱんげんそく, ippangensoku] (n) {comp} general principle [Add to Longdo]
宇宙[うちゅうげんり, uchuugenri] (n) cosmological principle [Add to Longdo]
汚染者負担[おせんしゃふたんげんそく, osenshafutangensoku] (n) Polluter Pays Principle; PPP [Add to Longdo]
応益[おうえきげんそく, ouekigensoku] (n) benefit principle (of taxation) [Add to Longdo]
応能[おうのうげんそく, ounougensoku] (n) ability-to-pay principle (of taxation) [Add to Longdo]
欧州子力共同体[おうしゅうげんしりょくきょうどうたい, oushuugenshiryokukyoudoutai] (n) European Atomic Community; Euratom [Add to Longdo]
下位範疇化[かいはんちゅうかげんり, kaihanchuukagenri] (n) subcategorization principle; subcategorisation principle [Add to Longdo]
[かりげんぶん, karigenbun] (n) {comp} pseudo-text [Add to Longdo]
文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
加圧水型子炉[かあつすいがたげんしろ, kaatsusuigatagenshiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR [Add to Longdo]
加速度[かそくどげんり, kasokudogenri] (n) acceleration principle [Add to Longdo]
(P);川(P)[かわら(P);かわはら, kawara (P); kawahara] (n) dry river bed; river beach; (P) [Add to Longdo]
乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars [Add to Longdo]
[かわらもの, kawaramono] (n) (1) beggar; derelict; (2) (derog) (See 河乞食) player; actor; actress; theatre people [Add to Longdo]
人参[かわらにんじん;カワラニンジン, kawaraninjin ; kawaraninjin] (n) (uk) Artemisia apiacea (species of artemisia) [Add to Longdo]
[かわらばと;カワラバト, kawarabato ; kawarabato] (n) (uk) rock pigeon (Columba livia); rock dove [Add to Longdo]
撫子[かわらなでしこ;カワラナデシコ, kawaranadeshiko ; kawaranadeshiko] (n) (uk) (See 撫子・1) large pink (Dianthus superbus var. longicalycinus) [Add to Longdo]
蓬;河[かわらよもぎ;カワラヨモギ, kawarayomogi ; kawarayomogi] (n) (uk) capillary artemisia (Artemisia capillaris); yin-chen wormwood [Add to Longdo]
鶸;川[かわらひわ;カワラヒワ, kawarahiwa ; kawarahiwa] (n) (uk) Oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
火口[かこうげん, kakougen] (n) crater floor; crater basin [Add to Longdo]
火口[かこうげんこ, kakougenko] (n) crater lake [Add to Longdo]
会期不継続の[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
快楽[かいらくげんそく, kairakugensoku] (n) pleasure principle [Add to Longdo]
改製戸籍[かいせいげんこせき, kaiseigenkoseki] (n) (See 現在戸籍,戸籍) original source of re-established family register; old family register [Add to Longdo]
[うなばら, unabara] (n) ocean; sea; the deep [Add to Longdo]
外国人登録票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
感染[かんせんげん, kansengen] (n) source of infection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一中[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一般[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] general principle [Add to Longdo]
[Sān yuán xiàn, ㄙㄢ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Sanyuan county in Shaanxi [Add to Longdo]
不知出于何种[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , / ] for whatever reason [Add to Longdo]
不确定性[bù què dìng xìng yuán lǐ, ㄅㄨˋ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, / ] Heisenberg's uncertainty principle (1927) [Add to Longdo]
中亚草[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [Add to Longdo]
中国国家子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] China Atomic Energy Agency (CAEA) [Add to Longdo]
主要[zhǔ yào yuán yīn, ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ , ] main reason; primary cause [Add to Longdo]
[Wǔ yuán, ˇ ㄩㄢˊ, ] (N) Wuyuan (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
内爆法子弹[nèi bào fǎ yuán zǐ dàn, ㄋㄟˋ ㄅㄠˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] implosion atomic bomb [Add to Longdo]
凝血脢[níng xuè méi yuán, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄇㄟˊ ㄩㄢˊ, ] prothrombin [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source [Add to Longdo]
[yuán wèi, ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ, ] original position [Add to Longdo]
住民[yuán zhù mín, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ, ] indigenous peoples; aborigine [Add to Longdo]
住民族[yuán zhù mín zú, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] original inhabitant; indigenous people [Add to Longdo]
[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually [Add to Longdo]
[yuán xiān, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ, ] former; original [Add to Longdo]
函数[yuán hán shù, ㄩㄢˊ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] antiderivative [Add to Longdo]
[yuán zé, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] principle; doctrine [Add to Longdo]
则性[yuán zé xìng, ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] principled [Add to Longdo]
[yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ, / ] originality; creativity; innovation [Add to Longdo]
创性[yuán chuàng xìng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] innovation [Add to Longdo]
动力[yuán dòng lì, ㄩㄢˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ, / ] motive force; prime mover; first cause; agent [Add to Longdo]
[yuán míng, ㄩㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, ] original name [Add to Longdo]
[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff [Add to Longdo]
[yuán yīn, ㄩㄢˊ , ] cause; origin; root cause; reason [Add to Longdo]
因很简单[yuán yīn hěn jiǎn dān, ㄩㄢˊ ㄏㄣˇ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ, / ] the reason is very simple [Add to Longdo]
因是[yuán yīn shì, ㄩㄢˊ ㄕˋ, ] the reason is ... [Add to Longdo]
[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, ] former place; indigenous; local [Add to Longdo]
[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] original shape; mold; original form; archetype [Add to Longdo]
[yuán shǐ, ㄩㄢˊ ㄕˇ, ] first; original; primitive; original (document etc) [Add to Longdo]
始林[yuán shǐ lín, ㄩㄢˊ ㄕˇ ㄌㄧㄣˊ, ] primitive forest; original forest cover [Add to Longdo]
[yuán wěi, ㄩㄢˊ ㄨㄟˇ, ] the whole story [Add to Longdo]
[yuán zǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ, ] atom; atomic [Add to Longdo]
子半径[yuán zǐ bàn jìng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] atomic radius [Add to Longdo]
子反应堆[yuán zǐ fǎn yìng duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, / ] atomic reactor [Add to Longdo]
子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, ] atomic pile (original form of nuclear reactor) [Add to Longdo]
子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, / ] atomic number [Add to Longdo]
子弹[yuán zǐ dàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄢˋ, / ] atom bomb [Add to Longdo]
子核[yuán zǐ hé, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄏㄜˊ, ] atomic nucleus [Add to Longdo]
子武器[yuán zǐ wǔ qì, ㄩㄢˊ ㄗˇ ˇ ㄑㄧˋ, ] atomic weapon [Add to Longdo]
子爆破弹药[yuán zǐ bào pò dàn yào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄠˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] atomic demolition munition [Add to Longdo]
子科学家[yuán zǐ kē xué jiā, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] atomic scientist; nuclear scientist [Add to Longdo]
子科学家通报[yuán zǐ kē xué jiā tōng bào, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ ㄊㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] Journal of Atomic Scientists [Add to Longdo]
子笔[yuán zǐ bǐ, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄅㄧˇ, / ] ballpoint pen; also written 圓珠筆|圆珠笔 [Add to Longdo]
子能[yuán zǐ néng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ, ] atomic energy [Add to Longdo]
子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] atomic power station [Add to Longdo]
子质量[yuán zǐ zhì liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] atomic mass [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A grasshopper and many ants lived in a field.1匹のキリギリスと多くのアリが野に住んでいた。
An atomic bomb was dropped on Hiroshima in 1945.1945年広島に子爆弾が投下された。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故障の因を調べている。
You must go to Harajuku.あなたは宿に行かなければならない。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの因を人種に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる始的な文化があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文化がある。しかし、このいずれの文化の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
That copy differs from the original.あの写しは本と違う。
That translation is said to be true to the original.あの翻訳は文に忠実だそうだ。
The day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.おととい、彼はその野で奇妙な出来事を目撃した。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋北西海岸沿いに住む住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Every cause produces more than one effect.あらゆる因は一つ以上の結果をもたらす。
Because a certain book does not interest readers, it does not follow that the fault lies in the book.ある本が読者の興味を引かないからといって、その因がその本にあるということにはならない。
Due to a number of unfortunate causes, one-parent families are on the increase.いろいろな不幸な因から、片親家族が増えている。
Uranium is used in the production of nuclear power.ウラニウムは子力製造に用いられる。
Captain Cook thanked the natives for their hospitality.クック船長はその住民達の手厚いもてなしに感謝した。
Their mother let them play in the field.お母さんは彼らを野で遊ばせた。
The Greeks made theoretical models of geometry.ギリシャ人たちは幾何学の理論的形を作った。
This mistake is due to his carelessness.この間違いは彼の軽率さが因である。
Here is an atomic power plant.ここに子力発電所があります。
This has come about through several causes.このことはいくつかの因があって起こった。
Do you have the time to run over the draft of my speech, Ken?ケン、私のスピーチの稿を見てくれる暇ある?
This was quite primitive compared to that.こちらはあちらに比べれば全く始的だった。
What is the cause of my condition.この健康状態、因は何なんだ?
Hunting game is forbidden in this tranquil wilderness.この静かな野で狩猟をすることは禁止されています。
I'd better write over this manuscript again.この稿は書き直したほうがいいな。
This general rule refers only to children.この則は子供にのみ適用される。
There were a number of reasons for this accident.この事故には多くの因があった。
This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.この数字は油輸入減を反映している。
What is the real cause of this tragedy?この悲劇の本当の因は何ですか。
This store is operated on a cash basis.この店は現金取り引きが則です。
This book deals with the uses of atomic power.この本は子力利用を取り扱っている。
This misery resulted from his laziness.この不幸は彼の怠慢が因なのです。
We know very little about the cause of this disease.この病気の因については、ほとんどわかっていない。
This book is abridged from the original.この本は書の要約版です。
These infections were caused by the contamination of milk.これらの感染病はミルクの汚染が因だった。
This caused most of the local bath-houses to fall on hard times.これが因でたいていの街の浴場は困難な状態に陥った。
This is an exact copy of the original.これが本の正確な写しだ。
This is a crude material imported from Malaysia.これはマレーシアから輸入した料です。
Common causes of stress are work and human relationships.ストレスの一般的な因は、仕事と人間関係である。
What accounts for these symptoms hasn't been discovered yet.これらの症状の因はまだ分かっていない。
Let's stop this fruitless discussion.こんな小田評定はやめよう。
The potato is native to the highlands of General and South America.じゃがいもは中南米高地が産地である。
Years ago this principle was widely recognized.ずっと昔からこの則は認められてきた。
These answers confuse cause with consequence.これらの回答は、因と結果をはき違えている。
The rain in Spain falls mainly on the plain.スペインの雨は主に平に降る。
And I'm sure I know what caused it.そうです。因だってわかってますよ。
Smog causes plants to die.スモッグは植物が枯れる因となる。
The fire was brought about by children's playing with matches.その火事は子供のマッチでの火遊びが因で起こった。
The drama differs from the original story.そのドラマは作と違っている。
The scientist is working on atomic energy.その科学者は子力の仕事に従事している。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because of school.[JA] - 学校が因? Feed (2017)
Our technology has not developed a transmitter strong enough... to reach your conscious and your awareness.[CN] 由于技术因信号不足以... 直接到达你们清醒的大脑里 Prince of Darkness (1987)
The bearded man is a killer.[CN] 柳一刀,来那个大胡子是杀人犯 A Chinese Ghost Story (1987)
A god willing the behavior of every subatomic particle.[CN] 神的旨意可控制亚子运动 Prince of Darkness (1987)
It goes back, you know, to the beginning of mankind.[JA] カウボーイの頃どころか 始時代からずっと Barbecue (2017)
Could've sworn there was a secret Russian naval base with the retrophilic cold war Submarines[JA] ロシア海軍の秘密基地がある 冷戦時代の潜もな The Fate of the Furious (2017)
The reeds are green.[JA] "葦が青々とね" Wonder Woman (2017)
Couple of 100 yards across the field.[JA] 野を横切って 数百ヤード向こうです Wonder Woman (2017)
And if evil were a pathogen, to be reasoned... then there must surely be a cure.[JA] 推測される病体が 悪魔だったら... ...間違いなく治療剤が いなければならないでしょう The Mummy (2017)
You're just the best money can buy, Darien.[CN] 来你也是有个价码在 Wall Street (1987)
Buddy, come on. I was gonna tell you about it, all right?[CN] 好了,巴德,别这样 我本就打算告诉你这件事 Wall Street (1987)
Same price, $38 for 100 notes[CN] 这样吧,照价,三十八块买一佰 A Better Tomorrow II (1987)
Is it 'cause of the whole housecleaning thing?[JA] ! 掃除したのが因か? Find This Thing We Need To (2017)
A field over there. It is full of them![JA] むこうの野に 散らばっている Wonder Woman (2017)
Dr Schlotkin will give your daughter back her old nose![CN] 贾医生会让你女儿的鼻子回复 Spaceballs (1987)
You can go out the way you came in... and before you go off and do another foolish thing... like bustin' up...[CN] 你们可以从路出去... 在你们离开并做其他蠢事之前... 例如分手这种事... Raising Arizona (1987)
That's the way I'd rather handle it. Tax reasons.[CN] 这样我更容易处理,因为税务的 Raising Arizona (1987)
Cause bombs woke up a bunch of them.[JA] 因爆弾はそれらの束を目が覚めました。 Kong: Skull Island (2017)
Not trying to get in. They've stopped attacking for some reason.[CN] 没有冲进来,似乎什么因让她们停住 Prince of Darkness (1987)
We're to begin construction in six months.[CN] 计划半年后投产 RoboCop (1987)
It's all because this Ukrainian bitch botched the job on my wax on my bikini line.[CN] 来这全怪那个乌克兰贱人 她在我身上涂错了药 Wall Street (1987)
It's how we got the appendix, Neanderthals and reality TV.[JA] 盲腸や始人を見れば分かる Justice League Dark (2017)
Sales have dipped, granted, but that's more due to a downturn in consumer confidence,[JA] 確かに売り上げは落ちた 因は消費意欲の低下 つまり市場理ですよ Smell the Weakness (2017)
Keep going and make your kids the engine of your life.[JA] 子供たちを あなたの 動力にしてください Barbecue (2017)
This earth gave birth to you, fed you. Your roots are here.[JA] 命を授けて育む いわば人間の点だ Barbecue (2017)
So that's how they're gonna get the air out[CN] 来是这样吸走大气的 Spaceballs (1987)
If we're in the black, I'll return part of the givebacks... salaries go back to their present level... and we initiate an employee profit-sharing program... with stock.[CN] 但若开始赚钱,我就放出优惠 薪水恢复来的水准,还有... 我们将进行员工配股分红计划 Wall Street (1987)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では 言い表せないような石を掘り出し Emotions (2017)
Even my job seemed as dry and bitter... as a hot prairie wind.[CN] 我的工作似乎也变得枯燥苦涩... 就象草上的暖风 Raising Arizona (1987)
Ko's basement is really the headquarters[CN] 来高家的地牢 真的是印伪钞的大本营 A Better Tomorrow II (1987)
Maybe because it's our ancestral land. My grandfathers, my father, lived here.[JA] 祖父も父も代々 この草で暮らしてきた Barbecue (2017)
Nowadays he's lost a lot of that mojo mainly due to a pretty nasty divorce.[JA] 最近 その魅力は薄れぎみ 離婚が主な因だ Once Upon a Time in Venice (2017)
I want you to write, Mr. Michima.[JA] (桜井) 道間さんは 稿を書いてください Absolute (2017)
I hope that you will both understand... and forgive me for what I have decided I must do.[CN] "希望你们能够理解我... "并且谅我做的决定 Raising Arizona (1987)
That's how I live with myself.[CN] 这是我生活的 Wall Street (1987)
Tachyon is a subatomic particle that travels faster than light.[CN] 超光速粒子是一种比光还要快的亚 Prince of Darkness (1987)
And as per usual, I wouldn't be surprised... if the source of the marital friction weren't financial.[CN] 象通常一样,我不会感到意外... 如果夫妻产生矛盾的因和经济无关的话 Raising Arizona (1987)
Principles can be changed[CN] 不过,有时候,则也可以改变的 A Better Tomorrow II (1987)
The problem here is me, not you.[JA] 因は私だ お前ではない Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It's the Mac Mini. Fucking hell![JA] 因は きっとパソコンよ  ()
Very good.[CN] 九十天内就可以推出型机 RoboCop (1987)
No matter how it turns out, I want my old job back. - Okay.[CN] 不论结果如何 我要维持来的职位 RoboCop (1987)
She's unforgivable.[CN] 她简直不可谅。 The Whales of August (1987)
Nuke 'em.[CN] 子战 RoboCop (1987)
"Antipsychotic medication treating bipolar disorder, severe anxiety, some forms of posttraumatic stress"![JA] 「抗精神病薬 双極性障害の治療」 「重度の不安 外傷性ストレスが因」 Find This Thing We Need To (2017)
Our technology is known to those with transmitters strong enough... to reach your conscious state of awareness.[CN] 由于技术因信号不足以... 直接到达你们清醒的大脑里 Prince of Darkness (1987)
Forced from your home, driven out to the wilds beyond the Wall.[JA] 家から出ることを余儀なくされ― 壁の向こうの野へ追いやられた The Spoils of War (2017)
I do. The breakup value is twice the market price.[CN] 我喜欢,这公司转卖后 市价比来价值多一倍 Wall Street (1987)
Ah! There you are. Listen, can I steal him for a minute?[CN] 来你在这里 我可以借用他一下吗? Wall Street (1987)
What use?[CN] 来我还有价值可以给人利用? A Chinese Ghost Story (1987)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
[かりげんぶん, karigenbun] pseudo-text [Add to Longdo]
文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
基本[きほんげんぞく, kihongenzoku] general principle [Add to Longdo]
技術稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs [Add to Longdo]
稿[げんこう, genkou] manuscript [Add to Longdo]
稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program [Add to Longdo]
始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
始言語[げんしげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]
[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point [Add to Longdo]
符号化情報種別表示[げんふごうかじょうほうしゅべつひょうじ, genfugoukajouhoushubetsuhyouji] original encoded information types indication [Add to Longdo]
文語[げんぶんご, genbungo] text word [Add to Longdo]
文名[げんぶんめい, genbunmei] text-name [Add to Longdo]
登録集[とうろくしゅうげんぶん, tourokushuugenbun] library text [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はら, hara] URSPRUENGLICH, ORIGINAL, GRUND- [Add to Longdo]
[はら, hara] Ebene, Feld, Wildnis [Add to Longdo]
住民[げんじゅうみん, genjuumin] Urbewohner, Ureinwohner, Einheimischen [Add to Longdo]
[げんそく, gensoku] Grundsatz, Prinzip, Grundregel [Add to Longdo]
[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]
[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]
[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]
[げんぶん, genbun] Text, Original [Add to Longdo]
[げんりょう, genryou] Rohstoff [Add to Longdo]
[げんしょ, gensho] Original, Originaltext [Add to Longdo]
[げんあん, gen'an] der_urspruengliche_Plan, der_urspruengliche_Entwurf [Add to Longdo]
[げんもう, genmou] Rohwolle [Add to Longdo]
[げんゆ, genyu] Rohoel [Add to Longdo]
[げんてん, genten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[げんばく, genbaku] Atombombe [Add to Longdo]
生林[げんせいりん, genseirin] Urwald [Add to Longdo]
稿[げんこう, genkou] Manuskript [Add to Longdo]
稿用紙[げんこうようし, genkouyoushi] Manuskriptpapier [Add to Longdo]
[げんしょく, genshoku] Grundfarbe, Dreifarben- (Druck usw.) [Add to Longdo]
志賀高[しがこうげん, shigakougen] bekanntes_Ski-und_Wandergebiet [Add to Longdo]
[まつばら, matsubara] Kiefernhain [Add to Longdo]
[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] Mein_Gott! [Add to Longdo]
[かわら, kawara] ausgetrocknetes_Flussbett [Add to Longdo]
[そうげん, sougen] Wiese, Grasflaeche [Add to Longdo]
[のはら, nohara] -Feld, -Flur, im_Gruenen [Add to Longdo]
[こうげん, kougen] Hochebene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top