Search result for

*北*

(233 entries)
(0.3523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-北-, *北*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
朝鮮[きたちょうせん, kitachousen] (n name) ประเทศเกาหลีเหนือ
大学[tohoku daigaku, tohoku daigaku] (n uniq) มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
海道[ほっかいどう, ] (n name ) ฮอกไกโด(ชื่อจังหวัด เป็นจังหวัดที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญีุ่ปุ่น และเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่22เปอร์ของเป็นเทศญี่ปุ่น)
[ほくおう, ] (n ) ยุโรปเหนือ
[ほっきょく, ] (n ) ขั้วโลกเหนือ , See also: R. north pole

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ほくだい, hokudai] Thai: ชื่อย่อเรียกมหาวิทยาลัยฮอกไกโด English: Hokkaido University
[ほくとう, hokutou] Thai: ตะวันออกเฉียงเหนือ
アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乖, guāi, ㄍㄨㄞ] obedient, well-behaved; clever
Radical: 丿Decomposition: 千 (qiān ㄑㄧㄢ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: []
[乘, chéng, ㄔㄥˊ] ride, mount; to make use of; to ascend; to multiply
Radical: 丿Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] Two feet 北 climbing a beanstalk 禾
[冀, jì, ㄐㄧˋ] to hope for; to wish; Hebei province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  異 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] north
[北, běi, ㄅㄟˇ] north; northern; northward
Radical: Decomposition: 匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictographic] Two people 匕 sitting back-to-back; phonetic loan for "north"
[燕, yàn, ㄧㄢˋ] lovebird, swallow
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  北 (běi ㄅㄟˇ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A swallow, with its head 廿, wings 北, and tail 灬
[背, bèi, ㄅㄟˋ] back, backside; to betray, to violate
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[邶, bèi, ㄅㄟˋ] a place in Henan province
Radical: Decomposition: 北 (běi ㄅㄟˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
ホッキ貝;寄貝[ホッキかい(ホッキ貝);ほっきがい(寄貝), hokki kai ( hokki kai ); hokkigai ( kita yori kai )] (n) (uk) (See 姥貝) Sakhalin surf clam (Pseudocardium sachalinense) [Add to Longdo]
[いほく, ihoku] (n,n-suf) north of; and northward [Add to Longdo]
英領アメリカ法[えいりょうきたアメリカほう, eiryoukita amerika hou] (n) British North America Act (now known as the Constitution Act 1867) [Add to Longdo]
沖縄方対策担当大臣;沖縄・方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
[かほく, kahoku] (n) North China [Add to Longdo]
[きゅうほっく, kyuuhokku] (n) Palearctic (region); Palaearctic [Add to Longdo]
[きょくほく, kyokuhoku] (n) extreme north; North Pole [Add to Longdo]
[さいほく, saihoku] (adj-na,adj-no) northernmost [Add to Longdo]
[さいほくたん, saihokutan] (n) northernmost tip (of country) [Add to Longdo]
[しんほっく, shinhokku] (n) (See 全区) Nearctic (region) [Add to Longdo]
[まきた, makita] (n) due north [Add to Longdo]
[せいほく, seihoku] (n) due north [Add to Longdo]
西[せいほく, seihoku] (n) north-west [Add to Longdo]
西西[せいほくせい, seihokusei] (n) west-northwest [Add to Longdo]
[ぜんほっく;ぜんほくく, zenhokku ; zenhokuku] (n) Holarctic (region) [Add to Longdo]
泰山[たいざんほくと, taizanhokuto] (n) a great authority [Add to Longdo]
[だっぽく, dappoku] (n) successfully fleeing from North Korea [Add to Longdo]
[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors [Add to Longdo]
[ふゆほくと, fuyuhokuto] (n) (See 斗) Big Dipper seen on a winter night [Add to Longdo]
東西南[とうざいなんぼく, touzainanboku] (n) east, west, south and north [Add to Longdo]
[とうほく(P);ひがしきた, touhoku (P); higashikita] (n) (1) north-east; (2) (とうほく only) (See 東地方) Tohoku (northernmost six prefectures of Honshu); (P) [Add to Longdo]
関東大震災[とうほくかんとうだいしんさい, touhokukantoudaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake [Add to Longdo]
[とうほくじん, touhokujin] (n) Northeastener [Add to Longdo]
地方[とうほくちほう, touhokuchihou] (n) Tohoku region (northernmost six prefectures of Honshu) [Add to Longdo]
地方太平洋沖地震[とうほくちほうたいへいようおきじしん, touhokuchihoutaiheiyouokijishin] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai Earthquake; Great East Japan Earthquake [Add to Longdo]
[とうほくとう, touhokutou] (n) east-northeast; ENE [Add to Longdo]
日本[とうほくにほん, touhokunihon] (n) (See 西南日本) northeast Japan (northeast of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line) [Add to Longdo]
[とうほくべん, touhokuben] (n) Tohoku dialect [Add to Longdo]
野兎[とうほくのうさぎ;トウホクノウサギ, touhokunousagi ; touhokunousagi] (n) (uk) Lepus brachyurus lyoni (subspecies of Japanese hare) [Add to Longdo]
南征[なんせいほくばつ, nanseihokubatsu] (n) attacking in all directions [Add to Longdo]
南船[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering [Add to Longdo]
[なんぼく, nanboku] (n) south and north; (P) [Add to Longdo]
戦争[なんぼくせんそう, nanbokusensou] (n) (US) Civil War [Add to Longdo]
[なんぼくちょう, nanbokuchou] (n) Northern and Southern Dynasties (in Japan [Add to Longdo]
朝時代[なんぼくちょうじだい, nanbokuchoujidai] (n) period of the northern and southern dynasties (in China, 5th-6th c. CE in Japan, 1336-92) [Add to Longdo]
問題[なんぼくもんだい, nanbokumondai] (n) North-South problem; (P) [Add to Longdo]
[はいぼく, haiboku] (n) (1) defeat; (vs,vi) (2) to be defeated; (P) [Add to Longdo]
[はいぼくかん, haibokukan] (n) sense of defeat [Add to Longdo]
[はいぼくしゃ, haibokusha] (n) (ant [Add to Longdo]
主義[はいぼくしゅぎ, haibokushugi] (n) defeatism [Add to Longdo]
主義者[はいぼくしゅぎしゃ, haibokushugisha] (n) defeatist [Add to Longdo]
[きた, kita] (n) north; (P) [Add to Longdo]
々西;西[ほくほくせい, hokuhokusei] (n) north-northwest [Add to Longdo]
に向いた窓[きたにむいたまど, kitanimuitamado] (n) window to the north [Add to Longdo]
の政所[きたのまんどころ, kitanomandokoro] (n) (hon) (See 摂政,関白,大臣・だいじん,大納言・1,中納言) legal wife of a regent, of the imperial adviser, or of an official at the Grand Council of State [Add to Longdo]
の対[きたのたい, kitanotai] (n) (See 対の屋) northern side house (to the rear of a main residence; often home to one's wife) [Add to Longdo]
の方[きたのかた, kitanokata] (n) (1) northward; facing the north; (2) (hon) nobleman's true wife [Add to Longdo]
アイルランド[きたアイルランド, kita airurando] (n) Northern Ireland; (P) [Add to Longdo]
アメリカ[きたアメリカ, kita amerika] (n) North America [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Qiū běi, ㄑㄧㄡ ㄅㄟˇ, ] (N) Qiubei (place in Yunnan) [Add to Longdo]
中俄京条约[Zhōng É Běi jīng tiáo yuē, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] the Treaty of Beijing of 1860 between Qing China and Tsarist Russia [Add to Longdo]
中国方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国西边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 西 / 西] border area of northwest China (i.e. Xinjiang) [Add to Longdo]
[běi, ㄅㄟˇ, ] north [Add to Longdo]
[Běi Yà, ㄅㄟˇ ㄧㄚˋ, / ] North Asia [Add to Longdo]
[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government [Add to Longdo]
京人[běi jīng rén, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] person from Beijing; Peking Man (Sinanthropus pekinesis) [Add to Longdo]
京人民大会堂[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]
京动物园[Běi jīng Dòng wù yuán, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄩㄢˊ, / ] Beijing Zoo [Add to Longdo]
京周报[Běi jīng zhōu bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Review; also written 京週報|京周报 [Add to Longdo]
京大学[Běi jīng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing university [Add to Longdo]
京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Workers Stadium [Add to Longdo]
京工业大学[Běi jīng Gōng yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Technology [Add to Longdo]
京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, ] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]
京师范大学[Běi jīng Shī fàn Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Normal University [Add to Longdo]
京教育学院[Běi jīng jiào yù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Institute of Education [Add to Longdo]
京日报[Běi jīng rì bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Daily (newspaper), www.bjd.com.cn [Add to Longdo]
京时间[Běi jīng Shí jiān, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] Chinese Standard Time [Add to Longdo]
京晚报[Běi jīng wǎn bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄨㄢˇ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Evening News [Add to Longdo]
京晨报[Běi jīng chén bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing morning post, www.morningpost.com.cn [Add to Longdo]
京林业大学[Běi jīng Lín yè Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄣˊ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Forestry University [Add to Longdo]
京核武器研究所[Běi jīng hé wǔ qì yán jiū suǒ, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] Nuclear Weapon Institute in Beijing [Add to Longdo]
京烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, / ] Peking Duck [Add to Longdo]
京理工大学[Běi jīng Lǐ gōng Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing Institute of Technology [Add to Longdo]
京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing [Add to Longdo]
京站[Běi jīng zhàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] Beijing railway station [Add to Longdo]
京舞蹈学院[Běi jīng Wǔ dǎo Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ˇ ㄉㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Dance Academy [Add to Longdo]
京航空学院[Běi jīng háng kōng xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Aeronautical and Astronautical Institute; abbr. to 航院 [Add to Longdo]
京航空航天大学[Běi jīng Háng kōng Háng tiān Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Beijing University of Aeronautics and Astronautics [Add to Longdo]
京艺术学院[Běi jīng yì shù xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Academy of Fine Arts [Add to Longdo]
京话[Běi jīng huà, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ, / ] Beijing dialect [Add to Longdo]
京语言学院[Běi jīng yǔ yán xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing languages institute [Add to Longdo]
京军区[Běi jīng Jūn qū, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄩㄣ ㄑㄩ, / ] Beijing Military Region [Add to Longdo]
京近郊[Běi jīng jìn jiāo, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ, ] suburb of Beijing [Add to Longdo]
京周报[Běi jīng zhōu bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Review [Add to Longdo]
京电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy [Add to Longdo]
京青年报[Běi jīng qīng nián bào, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] Beijing Youth Daily, bjyouth.ynet.com [Add to Longdo]
京音[Běi jīng yīn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ , ] Beijing pronunciation [Add to Longdo]
[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords [Add to Longdo]
伐军[běi fá jūn, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ, / ] the Northern Expeditionary Army [Add to Longdo]
仓区[Běi cāng qū, ㄅㄟˇ ㄘㄤ ㄑㄩ, / ] (N) Beicang (area in Zhejiang) [Add to Longdo]
冕座[běi miǎn zuò, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Corona Borealis (constellation) [Add to Longdo]
冰洋[Běi bīng yáng, ㄅㄟˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄤˊ, ] Arctic ocean [Add to Longdo]
[Běi qū, ㄅㄟˇ ㄑㄩ, / ] (N) Pei (area in Taiwan) [Add to Longdo]
半球[běi bàn qiú, ㄅㄟˇ ㄅㄢˋ ㄑㄧㄡˊ, ] the northern hemisphere [Add to Longdo]
卡罗来纳[Běi Kǎ luó lái nà, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, / ] North Carolina (state of US) [Add to Longdo]
卡罗来纳州[Běi Kǎ luó lái nà zhōu, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, / ] North Carolina, US state [Add to Longdo]
印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, / ] Hindi; a north Indian language [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm near the on ramp to 25 north.25号線方面の入り口付近にいます。
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは極にある繁殖地へと戻っていきます。
I will have been to Hokkaido three times if I go once again this summer.この夏もう一度海道へ行けば3回行ったことになります。
Many American high-school students do not know that the Civil War took place between 1861 and 1865.アメリカの高校生で、南戦争が1861年から1865年までの間に起こったことをしらないものが多い。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平洋西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
Yes, it does. But it snows more in Niigata than in Hokkaido.ええ。でも海道より新潟のほうがもっと降りますよ。
My neighbors say they're going on a family trip to Hokkaido.お隣さんは海道まで家族旅行だって。
Have you been to Hokkaido?あなたは海道に行ったことがありますか。
You are from Hokkaido, aren't you?あなたは海道出身ですよね。
The climate of England is similar to that of Hokkaido.イギリスの気候は海道の気候とにている。
Italy is bounded on the north by Switzerland.イタリアは部でスイスに接している。
Canada is on the north side of America.カナダはアメリカの側にある。
Canada is to the north of the United States.カナダは合衆国のにある。
Canada borders the northern part of the United States.カナダは合衆国の部に接している。
It was she who went to Hokkaido yesterday.きのう海道へ行ったのは彼女でした。
This flower is found in different parts of Hokkaido.この花は海道であちこちで見られる。
The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.この磁場の線が2極での磁力と南の磁力の間に走っています。
Polar bears live in the Arctic.シロクマは極地方に住んでいる。
This street runs due north.この通りは真に伸びている。
This book gives a good picture of life in America during the Civil War.この本は南戦争中のアメリカの生活を生き生きと描いている。
These birds migrate to North Africa in winter.これらの鳥は冬にはアフリカに渡る。
Patterns of freeze-up and breakup influence the distribution and number of seals, the polar bear's main prey.この氷結と氷解のパターンが、極熊の主な獲物であるアザラシの分布と数に影響を与えるのだ。
This is a little souvenir from Hokkaido.これは海道からのお土産です。
I hear he traveled by bicycle from Hokkaido to Kyushu.その少年は海道から九州まで自転車旅行をしたそうです。
The boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.そのボクシング試合は完全に一方的だった。一方のボクサーはひどく打たれて怪我したので、そのマネージャーは敗を認めなければならなかった。
It was while I was in Hokkaido that I first met the poet.その詩人に始めて会ったのは私が海道にいる時だった。
The novel is centered on the Civil War.その小説は南戦争を軸にしている。
The castle stands three miles north of the town.その城は町からへ3マイルのところにある。
The river flows along the north of island.その川は島の部を流れている。
The plant ranges from the north of Europe to the south.その植物はヨーロッパのから南まで分布している。
The village lies 20 miles north of this town.その村はこの町の20マイルの所にある。
The town lies just above London.その町はロンドンのすぐにある。
The town is located in the extreme north of Japan.その町は日本の最端に位置する。
The city is fifty miles above London.その町はロンドンの50マイルにある。
The bus was heading north.バスはへ向かっていた。
By the way, have you ever been to Hokkaido?ところで、あなたは海道に行ったことがありますか。
Those animals can be seen in the Northern Hemisphere.その動物類は半球で見ることができる。
They say that as it was bitterly cold in Northern Europe that winter, many people were frozen to death.その年の冬ヨーロッパはひどい寒さだったので、多くの人々が凍死したそうです。
Cape Dezhnev is 30 miles south of the Arctic Circle.デジネフ岬は極圏の南30マイルにある。
Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.フォークを使う人々は、主にヨーロッパ、アメリカ、そしてラテンアメリカの人たちで、はしを使う人々は、東アジアの人たちで、指を使う人々は、アフリカ、中東、インドネシア、そしてインドなどの地域の人たちである。
Was Midori skiing in Hokkaido then?みどりはその時海道でスキーをしていましたか。
The French were defeated at Waterloo.フランス軍はワーテルローの戦いで敗した。
The manager threw in the towel in defeat and planned how to win the next game.マネージャーは敗を認めた。そして、次のゲームに勝利を収める計画を立てた。
We credit Peary with having discovered the North Pole.われわれは、ペアリーが極を発見したと信じている。
According to the radio, a storm is imminent in the North.ラジオによると、海で嵐が起こるとのことだ。
By and by the bitter north wind begin to blow.やがて厳しい風が吹き始めるだろう。
I've been to Hokkaido before.以前、ぼくは海道に行ったことがあります。 [M]
We turned a corner and drove north.我々は角を曲がりへと車を走らせた。
Hanako came all the way from Hokkaido in order to see her father.花子さんは父に会うために、はるばる海道からやって来た。
I visited Hokkaido during summer vacation.夏休み中に海道を訪れました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why not? It's not a big deal.[JA] (野)いいじゃん それくらい Choices (2017)
I was born in Quebec.[CN] 我在魁克出生的 The Losers (2010)
Maybe you can find a nice polar bear to cuddle up with.[CN] 也许你能找头极熊抱着 Ramona and Beezus (2010)
It's twelve days north of hopeless and a few degrees south of freezing to death.[CN] 这里向走十二天就能到达绝望 向南冷几度就能冻死 How to Train Your Dragon (2010)
Until I return, the North is yours.[JA] 俺が帰還するまで 部はお前のものだ The Queen's Justice (2017)
Look at you, floating through Calcutta.[CN] 看看你 神游到加尔各答去了 (印度东部港口城市) Eat Pray Love (2010)
I will fight for the North.[JA] 私は部のために戦う― The Spoils of War (2017)
Alright, here we go! Come on! Let's go![CN] 好 车来了 快点 来吧 做好准备 (阿克洛镇以2.1英里) Unstoppable (2010)
Eh, the North has dulled many good maesters' wits.[JA] 部はメイスターの知能を鈍らせる Eastwatch (2017)
You begged us to summon the King in the North.[JA] あなたがの王を呼べと頼んだ The Queen's Justice (2017)
Head north to Hadrian's Wall.[CN] 上到哈德里安墙 Jackboots on Whitehall (2010)
And what does the King in the North want with dragonglass?[JA] そして の王は竜結晶で何をしたいのだ? The Queen's Justice (2017)
I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.[JA] 私は正式な教育を受けていない だが私の知識では― 部最後の王は エイゴン・ターガリアンに跪いた トーリン・スタークであろう The Queen's Justice (2017)
How many men do we have in the North to fight him?[JA] 部に奴と戦える男が何人いる? The Spoils of War (2017)
- Them. Them from the North.[CN] -它们 来自方的它们 Jackboots on Whitehall (2010)
Mobilise ze army north.[CN] 把军队派到 Jackboots on Whitehall (2010)
Your Grace, everyone you know will die before winter's over if we don't defeat the enemy to the north.[JA] 陛下 の敵を倒さなければ あなたの知る全ての人間は冬が終わる前に死にます The Queen's Justice (2017)
The lords of the North placed their trust in me to lead them, and I will continue to do so as well as I can.[JA] 部諸侯は― 私に信頼を寄せている 私はその信頼に答えたい The Queen's Justice (2017)
It's all right. Just go, Kitano.[JA] 野君 いいから行って Choices (2017)
But if destiny has brought Daenerys Targaryen back to our shores, it has also made Jon Snow King in the North.[JA] しかし 運命がデネリス・ターガリエンを この地に運んできたのなら ジョン・スノウがの王になったのも運命だ The Queen's Justice (2017)
Um... Whatexactly is 3 North?[CN] 3区指的是... It's Kind of a Funny Story (2010)
GREG:[CN] - 这些动作从94年岭地震起... Valentine's Day (2010)
Suzumura![JA] (野(きたの))鈴村(すずむら)さん Choices (2017)
If I don't return, at least you won't have to deal with the King in the North anymore.[JA] 私が帰れなければ少なくとも の王を相手にする必要がなくなる Eastwatch (2017)
It's a sealed scroll for the King in the North.[JA] の王のための封書だ Eastwatch (2017)
Don't fight in the North or the South.[JA] 部でも南部でも戦うな The Queen's Justice (2017)
You're telling me we don't have enough food, especially not if the armies of the North come back to defend Winterfell?[JA] 万が一側の兵士がウィンターフェルを守るために 戻ってきたら食料が足りなくなる The Queen's Justice (2017)
Settle down, settle down.[CN] 维尔林 宾夕法尼亚 Unstoppable (2010)
We're near the Northern Air Temple.[CN] 我們現在在空寺附近. The Last Airbender (2010)
The wilds of Northern Africa.[CN] 非的原野 The Losers (2010)
Have a party. tell people my story. Volunteer at 3 North.[CN] 举办个派对,告诉人们我的故事 在3区做志愿者 It's Kind of a Funny Story (2010)
He's King of the North now.[JA] 今やの王だ The Spoils of War (2017)
An unprecedented storm cloud has grown to cover most of North America.[CN] 一團空前巨大的暴雨雲 已覆蓋大部分美地區 Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Right through ze Northern Line.[CN] 正好打破部战线 Jackboots on Whitehall (2010)
I bring my lads from Whitby, North Yorkshire.[CN] 我带来惠比特 约克郡的小伙们 Jackboots on Whitehall (2010)
NORTHERN AIR TEMPLE[CN] 空寺 The Last Airbender (2010)
It seems unlikely that you became King in the North by giving up that easily.[JA] そんな簡単に諦めるのは の王らしくない The Queen's Justice (2017)
The guy says, "l was an explorer in the North Pole.[CN] 这个人说:"我是个极探险者" The Town (2010)
They know the real north better than anyone.[JA] 彼等は誰よりも真の部を知っている Eastwatch (2017)
He was named King in the North.[JA] 彼はの王に任命された The Queen's Justice (2017)
So, Craig, how are you adjusting to 3 North?[CN] 克雷格,在3区适应了吗? It's Kind of a Funny Story (2010)
Circle around the north side of the building. You'll have cover.[CN] 繞到大樓的部,我們掩護你 The Losers (2010)
But...[JA] (野)えっ... でも... Choices (2017)
And she's not about to head north to fight an enemy she's never seen on the word of a man she doesn't know.[JA] そして彼女は自分の知らない男の名前に基づいて 自分の見たことのない敵と戦うためへ行かない The Queen's Justice (2017)
I want to hear how a Night's Watch recruit became King in the North.[JA] ナイツウォッチの見習いが の王になった経緯を聴きたいね The Queen's Justice (2017)
- Those vipers were controlled by Hassansins. - Hassansins?[CN] - êㄇ瑀矰琌履ǒ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
In exchange for his life and the lives of the Northmen,[JA] 自らと部人の命と交換に― The Queen's Justice (2017)
They've been moving farther and farther north.[CN] 他們現在越走越往了. The Last Airbender (2010)
Maybe you are a Northern fool.[JA] 本当にの愚者なのかもしれないな The Queen's Justice (2017)
So I can just sneak right up on those polar bears.[CN] 这样我就能悄悄开到那些极熊旁 Ramona and Beezus (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きた, kita] Norden [Add to Longdo]
[ぺきん, pekin] Peking [Add to Longdo]
[ほくほくとう, hokuhokutou] Nordnordost [Add to Longdo]
[きたく, kitaku] (Name eines Verwaltungsbezirkes) [Add to Longdo]
斗七星[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]
斗星[ほくとせい, hokutosei] der_grosse_Baer [Add to Longdo]
[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]
[ほくとう, hokutou] Nordosten [Add to Longdo]
[ほっきょく, hokkyoku] Nordpol [Add to Longdo]
極圏[ほっきょくけん, hokkyokuken] noerdlicher_Polarkreis [Add to Longdo]
欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
海道[ほっかいどう, hokkaidou] (eine der 4 jap.Hauptinseln) [Add to Longdo]
[ほくい, hokui] noerdliche_Breite [Add to Longdo]
[ほくぶ, hokubu] der_noerdliche_Teil [Add to Longdo]
[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]
[なんぼく, nanboku] Sueden_und_Norden, Nordsued- [Add to Longdo]
[はいぼく, haiboku] Niederlage [Add to Longdo]
[とうほく, touhoku] (noerdl.Teil von Honshuu) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top