Search result for

*勇*

(193 entries)
(0.3418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -勇-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ましい[いさましい] (adj ) brave,courageous,daring,doughty,fearless,gritty

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いさむ, isamu] 1.องอาจผึ่งผาย 2.คึก 3.ฮึกเหิม
[ゆうき, yuuki] ความกล้าหาญ
[ゆうき, yuuki] (n ) (เคอ'ริจฺ) n. ความกล้าหาญ,ความกล้า,ความห้าวหาญ,ความมีใจกล้า,กำลังใจ.

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆうし, yuushi] Thai: นักรบผู้กล้าหาญ English: brave warrior
[ゆうし, yuushi] Thai: วีรบุรุษ English: hero

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[勇, yǒng, ㄩㄥˇ] brave, courageous, fierce
Radical: Decomposition: 甬 (yǒng ㄩㄥˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] strength
[踴, yǒng, ㄩㄥˇ] to leap
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  勇 (yǒng ㄩㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛羅武(ateji)[あいらぶゆう;アイラブユー, airabuyuu ; airabuyu-] (exp) (sl) I love you [Add to Longdo]
喜び[よろこびいさむ, yorokobiisamu] (v5m,vi) to be in high spirits [Add to Longdo]
義を見てせざるはなきなり[ぎをみてせざるはゆうなきなり, giwomitesezaruhayuunakinari] (exp) (id) Knowing what is right and not doing it is a want of courage [Add to Longdo]
[ぎゆう, giyuu] (n) heroism; loyalty and courage; (P) [Add to Longdo]
[ぎゆうぐん, giyuugun] (n) volunteer army [Add to Longdo]
[ぎゆうへい, giyuuhei] (n) volunteer soldier [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] (n) gallantry; chivalry [Add to Longdo]
;豪[ごうゆう, gouyuu] (adj-na,n,adj-no) bravery; prowess [Add to Longdo]
無比[ごうゆうむひ, gouyuumuhi] (n,adj-no) unparalleled for valor; unmatched for bravery [Add to Longdo]
[しょうゆう, shouyuu] (n) brute courage [Add to Longdo]
[しんゆう, shinyuu] (n) true courage; true heroism [Add to Longdo]
[たいゆう, taiyuu] (n) real courage [Add to Longdo]
;智[ちゆう, chiyuu] (n) wisdom and courage [Add to Longdo]
兼備;智兼備[ちゆうけんび, chiyuukenbi] (n,vs) having both wisdom and courage [Add to Longdo]
知余って足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]
[ちゅうゆう, chuuyuu] (adj-na,n) loyalty and bravery [Add to Longdo]
無双[ちゅうゆうむそう, chuuyuumusou] (n,adj-no) of peerless loyalty and bravery [Add to Longdo]
[ちょゆう, choyuu] (n) (obsc) reckless courage comparable to that of a wild board [Add to Longdo]
[ちんゆう, chinyuu] (n) composed courage [Add to Longdo]
[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
匹夫の[ひっぷのゆう, hippunoyuu] (n) rash courage [Add to Longdo]
[ぶゆう, buyuu] (n) bravery; military prowess; valour; valor; (P) [Add to Longdo]
絶倫[ぶゆうぜつりん, buyuuzetsurin] (n,adj-no) peerless bravery; matchless valor (in arms) [Add to Longdo]
[ぶゆうだん, buyuudan] (n) tale of heroism [Add to Longdo]
[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance [Add to Longdo]
[もうゆう, mouyuu] (adj-na,n) valiant courage [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) bravery; courage; heroism [Add to Longdo]
ましい[いさましい, isamashii] (adj-i) (1) brave; valiant; gallant; courageous; (2) stirring; vigorous; rousing; (P) [Add to Longdo]
み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P) [Add to Longdo]
み肌[いさみはだ, isamihada] (n) gallantry [Add to Longdo]
み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
を鼓す[ゆうをこす, yuuwokosu] (exp,v5s) to screw up one's courage; to take heart [Add to Longdo]
[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward [Add to Longdo]
往邁進[ゆうおうまいしん, yuuoumaishin] (n,vs) dash and go; pushing forward [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
敢さ[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
敢無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]
[ゆうき, yuuki] (n) courage; bravery; valour; valor; nerve; boldness; (P) [Add to Longdo]
気づける;気付ける[ゆうきづける, yuukidukeru] (v1,vt) to encourage; to cheer [Add to Longdo]
気を出す[ゆうきをだす, yuukiwodasu] (exp,v5s) to summon courage; to be brave [Add to Longdo]
気を奮い起こす[ゆうきをふるいおこす, yuukiwofuruiokosu] (exp,v5s) (See 気を出す) to muster up one's courage [Add to Longdo]
気百倍[ゆうきひゃくばい, yuukihyakubai] (n,vs) inspire someone with fresh courage; with redoubled courage [Add to Longdo]
気付け[ゆうきづけ, yuukiduke] (n) have a burst of courage [Add to Longdo]
気凛々;気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome [Add to Longdo]
[ゆうきょう, yuukyou] (n,adj-no) chivalry; bravery [Add to Longdo]
[ゆうけつ, yuuketsu] (n,vs) decisiveness [Add to Longdo]
[ゆうけん, yuuken] (adj-na,n) sound health [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] (n) brave warrior; hero; brave man; (P) [Add to Longdo]
姿;雄姿[ゆうし, yuushi] (n) gallant figure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng lì, ㄩㄥˇ ㄌㄧˋ, ] courage and strength [Add to Longdo]
[yǒng shì, ㄩㄥˇ ㄕˋ, ] a warrior; a brave person [Add to Longdo]
往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng yú, ㄩㄥˇ ㄩˊ, / ] to dare to; to be brave enough to [Add to Longdo]
[yǒng wǔ, ㄩㄥˇ ˇ, ] brave [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor [Add to Longdo]
[yǒng jué, ㄩㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decisive; brave [Add to Longdo]
[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇlu:e4, ] brave and cunning [Add to Longdo]
若怯[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] a great hero may appear timid (成语 saw); the really brave person remains level-headed [Add to Longdo]
若怯,大智若愚[dà yǒng ruò qiè, ㄉㄚˋ ㄩㄥˇ ㄖㄨㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, da4 zhi4 ruo4 yu2, ] a great hero may appear timid, the wise may appear stupid (成语 saw); the general public may not recognize great talent [Add to Longdo]
[fèn yǒng, ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] dauntless; to summon up courage and determination; using extreme force of will [Add to Longdo]
好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎[hào xué jìn hu zhī, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨ˙ ㄓ, li4 xing2 jin4 hu5 ren2 , zhi1 chi3 jin4 hu5 yong3, / ] to love learning is akin to knowledge, to study diligently is akin to benevolence, to know shame is akin to courage (Confucius) [Add to Longdo]
[zhōng yǒng, ㄓㄨㄥ ㄩㄥˇ, ] loyal and brave [Add to Longdo]
[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ, ] intrepid; valiant; dauntless [Add to Longdo]
散兵游[sǎn bīng yóu yǒng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ, / ] lit. straggling and disbanded soldiers (成语 saw); fig. disorganized uncoordinated action [Add to Longdo]
李敏[Lǐ Mǐn yǒng, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄣˇ ㄩㄥˇ, ] Li Minyong (1947-), Taiwanese poet [Add to Longdo]
[yì yǒng, ㄧˋ ㄩㄥˇ, / ] courageous; righteous and courageous [Add to Longdo]
[yì yǒng jūn, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ, / ] volunteer army [Add to Longdo]
军进行曲[Yì yǒng jūn Jìn xíng qǔ, ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩˇ, / ] March of the Volunteer Army [Add to Longdo]
自告奋[zì gào fèn yǒng, ㄗˋ ㄍㄠˋ ㄈㄣˋ ㄩㄥˇ, / ] volunteer for; offer to undertake [Add to Longdo]
[yīng yǒng, ㄩㄥˇ, ] bravery; gallant; valiant [Add to Longdo]
见义[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause [Add to Longdo]
可贾[yú yǒng kě gǔ, ㄩˊ ㄩㄥˇ ㄎㄜˇ ㄍㄨˇ, / ] lit. spare valor for sale (成语 saw); fig. after former successes, still ready for more work; not resting on one's laurels [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your encouragement will draw her out.あなたが気づけてやれば彼女は自由に話すでしょう。
John did a brave thing.ジョンは敢なことをした。
I am filled with admiration for your bravery.あなたの敢な行動には感嘆しています。
Had it not been for your courage, we would have been killed.あなたの気がなかったら、私たちは死んでいただろう。
What he lacks is courage.あの男に欠けているのは気だ。
It is courageous of you to say such a thing.あんなことを言うとは君も気があるな。 [M]
My courage failed me at the crucial moment.いざとなったら気が無くなった。
Your courage will come out in a crisis.いざとなれば気が湧いてくる。
Chris brought her a present and bravely gave it to her.クリスはプレゼントを持ってきて、気を出して彼女に渡しました。
Do you disobey me?あなたは私の言うことに逆らう気があるのか。
Ken dare not try again.ケンは再度試みる気がない。
I dare not ask such a silly question.こんなくだらない質問をする気はないよ。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ敢そうだが、実際は臆病者だ。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は敢と言うよりも向こう見ずだ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して敢に抵抗した。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も敢だね。 [M]
His courage began to shake when he saw the sight.その光景を見て彼の気はぐらつき始めた。
Dare you ask him about the accident?その事故について彼に尋ねる気がありますか。
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の敢さが試された。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは敢に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The businessman didn't dare withdraw from the transaction.その実業家にはその取引から手を引く気がなかった。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は敢にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と敢なんだろう。
The soldier acted bravely.その兵士は敢に振る舞った。
No one had the heart to say he was wrong.だれも彼の間違いを指摘するだけの気がなかった。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その敢なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。
His brave deeds brought him a medal.その敢な行為で彼は勲章を貰った。
The brave captain saved his ship.その敢な船長は自分の船を救った。
I felt profound reverence for the courageous mother.その敢な母親に私は深い崇敬の念をいだいた。
It was a daring adventure, full of thrill and excitement.それはスリルと興奮にあふれた気ある冒険です。
His courage was celebrated in all the newspapers.どの新聞も彼の気を褒めたたえた。
We admire her for her bravery.我々は彼女の気に感心する。
I tried to cheer her up, but she did nothing but cry.ぼくは彼女を気付けようとしたが、彼女は泣いてばかりだった。 [M]
Everybody praised Ken for his great courage.みんながケンの大変な気をほめた。
With more courage, I might have proposed to Mary.もっと気があったら、私はメアリーにプロポーズしていたかもしれない。
The lion is often used as a symbol of courage.ライオンは気の象徴として用いられることが多い。
Tom showed his courage in the face of danger.トムは危険に直面して彼の気を示した。
Everyone marvel at her courage.みんな彼女の気に驚嘆した。
Fortune favors the bold.運命の女神は者に味方する。
Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.何人かの敢な乗客がそのすりを捕らえ、警察に引き渡した。
We cannot help respecting his courage.我々は彼の気を尊敬せざるをえない。
He was brave in the face of danger.危険に直面して彼は敢だった。
What you need most now is courage.君が今一番必要なものは気です。 [M]
The teacher often emphasizes that students should have courage.教師は生徒達が気を持つべきだとしばしば力説する。
I admire your brave deed.君の敢な行為はなかなかのものだ。 [M]
I admire your courage.君の気には感心した。 [M]
I admire you for your courage.君の気には感動した。 [M]
I admire you for your courage.君の気には全く感服する。 [M]
He is as brave a man as ever breathed.古今を通して彼は又とない敢な男だ。
You are very brave.君はとても気があるね。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, far braver are those that take risks despite their fear.[JA] もっと敢な人は 恐くても危険を冒す人です The Space Between Us (2017)
We used to go on adventures, and have fun, and see things, and you were brave and excited.[JA] 私たちは冒険に行き、楽しんだ、 いろいろ見て、あなたは敢でエキサイトしていた。 The Circle (2017)
Man Down![JA] する気がなくなる! Kong: Skull Island (2017)
That was amazing, my man.[CN] 那真惊人,我的 Arena (2011)
Bruce Kane, son of State Rep Richard Kane, became a household name overnight after his heroic rescue of a local high school senior.[JA] ケイン議員の 息子さんの名前は 気ある救出劇ののち 一夜のうちに知れ渡りました Stalker's Prey (2017)
I hear you fought bravely at Highgarden.[JA] ハイガーデンでは敢だったそうだな The Spoils of War (2017)
It saw that you're courageous.[CN] 它知道你气十足 Green Lantern (2011)
You brave, brave man.[CN] 敢的 敢的男子汉! Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
I'm sure the Landsat inspector will be inspired by your courage.[JA] 私はランドサットの検査官があなたの気に触発されます確信しています。 Kong: Skull Island (2017)
As magnificent as you are, you are still no match for me.[JA] おまえは敢だが まだ私の相手にはならない Wonder Woman (2017)
You have fought valiantly but in vain.[CN] 你们进行了敢的抵抗 但一切都是无用的... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
The legend of the marmot is that, the marmot promised he'd never drink water, or eat grass, would never go out in the dark, would stay in his hole, and in order to keep his promise, he cut off his thumb.[JA] マーモットになった 者の伝説がある "マーモットは誓った" "今後は水を飲まず 草を食べ―" Barbecue (2017)
I was never the biggest, never the strongest... but I was bravest, always.[JA] 体格もそれほどでもなく 強くもなかったが しかし 気があった Stormborn (2017)
He should possess only strength and valor.[CN] 應擁有力量和 Jane Eyre (2011)
Mae is a brave person because even amid her grieving, she knows that she has a responsibility to her followers, to the whole world, really.[JA] メイは者です 悲しみの中でさえ、 フォロアーに責任を持っている、 The Circle (2017)
And after what he did... He stepped up.[JA] 彼は敢にも 進んで前に出たのに The First Day of the Rest of Your Life (2017)
We are not good, and we are not brave.[JA] 善人でも 敢でもない Something They Need (2017)
"Courage. "[JA] "気だ" The Space Between Us (2017)
They rewarded his bravery with a gift.[CN] 他们赏赐他的英 Immortals (2011)
Some of you, is that you haven't got the courage for this fight.[CN] 你們之間的一些人 就是你們沒有氣進行鬥爭 The Iron Lady (2011)
My God, what a brave girl.[JA] 君は敢な子だ Stalker's Prey (2017)
The most bold and brave and honorable man that he knows.[CN] 他认识的最有胆识,最敢,最高贵的人 Your Highness (2011)
The BSAA's golden boy and Dr. High Hopes.[JA] BSAAの者くんと ドクター希望の星か Resident Evil: Vendetta (2017)
I have to tell you something, Eva. It's a brave boy you've got there.[CN] 我有事儿和你说,Eva 你儿子真 We Need to Talk About Kevin (2011)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは敢だ"と よく言われるわ  ()
Captain Deckard Shaw, distinguished himself by acts of gallantry of the risk of his life above and beyond the call of duty[JA] デッカード・ショウ大尉 彼の自分を厭わぬ 気ある行動は 責務を越えた勲功である その大胆な行為により The Fate of the Furious (2017)
Your brother was an outstanding Marine.[CN] 你兄弟是一名英的陆战队员 Battle Los Angeles (2011)
Oh, brave Fabious.[CN] 哦,敢的法比欧斯 Your Highness (2011)
Give me the courtesy of printing that in your column.[CN] 那就至少拿出气来 把那印在专栏上 The Ides of March (2011)
Courage, lads![JA] 気だ! The Spoils of War (2017)
All these good folks here believe your little stories, don`t they?[CN] 这些蠢蛋都相信你的英事迹 是吗 Rango (2011)
We gotta be brave for the others.[CN] 我们得为了大家鼓起 Battle Los Angeles (2011)
One must be brave if one is to take the wheel-[CN] 一個人如果要開始承擔責任 就需要更 The Iron Lady (2011)
I haven't had the heart to tell him yet.[JA] 彼に話す気がない Eastwatch (2017)
Courage?[JA] 気? 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
I can assure you that the stories you hear about this man, if nothing else, has been watered down.[JA] 断言してもいい ヤツの武伝だけは ホラじゃねえってことを John Wick: Chapter 2 (2017)
You're very brave. Willing to die.[JA] あなたはとても敢です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
You kicked ass, staff sarge![CN] 你很英,上士! Battle Los Angeles (2011)
Courage.[CN]  Green Lantern (2011)
But the world can belong to good people, to fair people, if we're all just brave enough to try.[JA] でも世界は善人のものよ 気を出さなきゃ Something They Need (2017)
"Blessed and omnipotent is the warrior of Christ"'?[CN] 「耶穌的士被保佑,且所向披靡」 Ironclad (2011)
It is kind of strange. I am not known for being bold.[JA] 敢(かん)な人間じゃないから 変な感じがするわ  ()
He found his courage, you know?[JA] 彼は敢になった Rock in the Road (2017)
Through the chapters of time, legends have been told of brave knights, evil warlocks, beautiful maidens, magical prophecies, and other serious shit.[CN] 很久很久以前,有一个传说 讲述敢的骑士,邪恶的术士 美丽的少女,神秘的预言 Your Highness (2011)
Some might consider what I did an act of courage.[JA] 何人かは 私は気の行為をした。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Look at me, look at me. Look, look. Be good, okay?[CN] 看着我,你要敢一点 Battle Los Angeles (2011)
The survívor.[CN] 是存活的者,但我不是 Arena (2011)
I need you to be brave for me. I need you to be my little Marine.[CN] 我需要你敢一点 我需要你当小陆战队员 Battle Los Angeles (2011)
Take courage, Jane.[CN] 鼓起氣來,簡 Jane Eyre (2011)
You fought bravely.[CN] 你真 Ironclad (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごうゆう, gouyuu] heldenmuetig [Add to Longdo]
み足[いさみあし, isamiashi] Uebereifer, Unbesonnenheit [Add to Longdo]
[いさむ, isamu] lebendig_sein, lebhaft_sein, ermutigt_sein, in_gehobener_Stimmung_sein [Add to Longdo]
[ゆうし, yuushi] tapferer_Krieger, -Held [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[ゆうき, yuuki] -Mut, Courage [Add to Longdo]
退[ゆうたい, yuutai] freiwillig_zuruecktreten [Add to Longdo]
[ぶゆう, buyuu] Tapferkeit, Heldenmut, -Mut [Add to Longdo]
[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top