Search result for

*加*

(302 entries)
(0.2434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -加-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ] processing plant

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かこう, kakou] (n) ขั้นตอนการทำงาน
[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม
[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ふか, fuka] การเพิ่มเติม
[てかげん, tekagen] ออมมือ เช่น 真剣勝負だから手減はしません
[かとう, katou] (name) คาโต้
[てんかぶつ, tenkabutsu] (n ) สารผสมอาหาร
市民参[しみんさんか, shiminsanka] (n ) การมีส่วนร่วมของประชาชน
[さんかしゃ, sankasha] (n ) ผู้ร่วมงาน, ผู้เข้าร่วม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[くわえる, kuwaeru] Thai: เพิ่ม English: to append
[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
付けえる[つけくわえる, tsukekuwaeru] Thai: เสริม English: to add
[ついか, tsuika] Thai: เสริม
[ついか, tsuika] Thai: ภาคผนวก English: appendix
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in
わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伽, jiā, ㄐㄧㄚ,gā] temple; used to transliterations
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[加, jiā, ㄐㄧㄚ] to add to, to increase, to augment
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Supporting a cause with the strength 力 of one's words 口
[咖, kā, ㄎㄚ] coffee; used in transliterations
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[哿, gě, ㄍㄜˇ] excellent, capable; happy; to commend
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [pictophonetic] add
[嘉, jiā, ㄐㄧㄚ] excellent; joyful; auspicious
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] drum
[架, jià, ㄐㄧㄚˋ] frame, rack, stand; to prop up
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[枷, jiā, ㄐㄧㄚ] the stocks, a cangue scaffold
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] wood
[珈, jiā, ㄐㄧㄚ] an ornament attached to a woman's hairpin
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [ideographic] Jade 王 added 加 to jewelry; 加 also provides the pronunciation
[痂, jiā, ㄐㄧㄚ] scab
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[瘸, qué, ㄑㄩㄝˊ] lameness; paralysis of the hands or legs
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ)  肉 (ròu ㄖㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[笳, jiā, ㄐㄧㄚ] reed whistle
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo
[茄, jiā, ㄐㄧㄚ] eggplant
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[袈, jiā, ㄐㄧㄚ] Buddhist cassock
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  衣 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes
[賀, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 貝
[贺, hè, ㄏㄜˋ] to congratulate; to send a present
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] To add 加 to someone else's fortune 贝
[跏, jiā, ㄐㄧㄚ] to squat, to sit cross-legged
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[迦, jiā, ㄐㄧㄚ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[駕, jià, ㄐㄧㄚˋ] to drive, to ride, to sail; carriage, cart
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  馬 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse
[驾, jià, ㄐㄧㄚˋ] to drive, to ride, to sail; carriage, cart
Radical: Decomposition: 加 (jiā ㄐㄧㄚ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] horse

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
いい減(P);好い減;好減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いい減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
いい減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]
いい減にする;好い減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree [Add to Longdo]
ええ減にしいや[ええかげんにしいや, eekagennishiiya] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
かててえて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
けた上げ保留算機;桁上げ保留算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
しわ工;皺[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
それにえて[それにくわえて, sorenikuwaete] (exp) in addition to this [Add to Longdo]
[にくわえ, nikuwae] (exp) in addition [Add to Longdo]
えて[にくわえて, nikuwaete] (exp) (See にえ) in addition; (P) [Add to Longdo]
ほろ酔い[ほろよいかげん, horoyoikagen] (exp) state of slight intoxication; being a little drunk [Add to Longdo]
アナログ算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
アフリカ系アメリカ人;阿弗利系亜米利人(ateji)[アフリカけいアメリカじん, afurika kei amerika jin] (n) African American [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ山法師;亜米利山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida) [Add to Longdo]
エンボス[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
カリ石鹸;里石鹸[カリせっけん, kari sekken] (n) potash soap [Add to Longdo]
ゲノム倍[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
プレス[プレスかこう, puresu kakou] (n) press working [Add to Longdo]
マイクロ波[マイクロはかねつ, maikuro hakanetsu] (n) microwave heating [Add to Longdo]
レーザー[レーザーかこう, re-za-kakou] (n) laser processing; laser machining [Add to Longdo]
亜米利(ateji);亜墨利(ateji)[アメリカ, amerika] (n) (uk) America; (P) [Add to Longdo]
亜米利[アメリカすぎ, amerika sugi] (n) redwood [Add to Longdo]
阿弗利[アフリカ, afurika] (n,adj-no) (uk) Africa; (P) [Add to Longdo]
圧力をえる[あつりょくをくわえる, atsuryokuwokuwaeru] (exp,v1) to apply pressure to; to press [Add to Longdo]
移動入者識別番号[いどうかにゅうしゃしきべつばんごう, idoukanyuushashikibetsubangou] (n) International Mobile Subscriber Identity; IMSI [Add to Longdo]
[いんか, inka] (n,vs) impression; superimposition; application [Add to Longdo]
電圧[いんかでんあつ, inkaden'atsu] (n) applied voltage [Add to Longdo]
液体ジェット[えきたいジェットかこう, ekitai jietto kakou] (n) liquid jet processing [Add to Longdo]
艶出し[つやだしかこう, tsuyadashikakou] (n) adding luster; adding lustre [Add to Longdo]
[しおかげん, shiokagen] (n) seasoning (with salt) [Add to Longdo]
化学添[かがくてんかぶつ, kagakutenkabutsu] (n) (See 食品添物) chemical additives [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 奈陀) Canada; (P) [Add to Longdo]
うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore [Add to Longdo]
えて[くわえて, kuwaete] (conj) additionally; in addition; moreover; at the same time [Add to Longdo]
える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P) [Add to Longdo]
え算[くわえざん, kuwaezan] (n) addition [Add to Longdo]
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] (n) {comp} offered load [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
[かあつ, kaatsu] (n,vs) increasing pressure; (P) [Add to Longdo]
圧器[かあつき, kaatsuki] (n) pressurizer [Add to Longdo]
圧水型軽水炉[かあつすいがたけいすいろ, kaatsusuigatakeisuiro] (n) pressurized light-water reactor [Add to Longdo]
圧水型原子炉[かあつすいがたげんしろ, kaatsusuigatagenshiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR [Add to Longdo]
圧水炉[かあつすいろ, kaatsusuiro] (n) pressurized water reactor; pressurised water reactor; PWR [Add to Longdo]
鉛ガソリン[かえんガソリン, kaen gasorin] (n) leaded gasoline; leaded petrol [Add to Longdo]
[かおん, kaon] (n,vs) heating; heat [Add to Longdo]
賀紋[かがもん, kagamon] (n) coloured family crest (popular amongst people from Kaga) [Add to Longdo]
[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思索[bù jiā sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] without thinking; without hesitation; readily; offhand [Add to Longdo]
亚尔发和奥米[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, / ] Alpha and Omega [Add to Longdo]
伏尔格勒[Fú ěr jiā gé lè, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, / ] Volgograd [Add to Longdo]
伏尔[Fú ěr jiā hé, ㄈㄨˊ ㄦˇ ㄐㄧㄚ ㄏㄜˊ, / ] Volga River [Add to Longdo]
伏特[fú tè jiā, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚ, ] vodka [Add to Longdo]
利亚[Bǎo jiā lì yà, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Bulgaria [Add to Longdo]
内布拉斯[nèi bù lā sī jiā, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ, / ] Nebraska [Add to Longdo]
内布拉斯[Nèi bù lā sī jiā zhōu, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ ㄌㄚ ㄙ ㄐㄧㄚ ㄓㄡ, / ] Nebraska (US state) [Add to Longdo]
前词典语音[qián cí diǎn yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] prelexical phonology [Add to Longdo]
前词汇[qián cí huì jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical access [Add to Longdo]
前词汇语音[qián cí huì yǔ yīn jiā gōng, ㄑㄧㄢˊ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, / ] pre-lexical phonological processing [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] to add; plus; abbr. for Canada 拿大 [Add to Longdo]
[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, ] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that [Add to Longdo]
[jiā yǐ, ㄐㄧㄚ ㄧˇ, ] in addition; moreover; (before polysyllabic verb) to handle it; to deal with (the subject just mentioned) [Add to Longdo]
[jiā bèi, ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, ] to double (output); to redouble (efforts) [Add to Longdo]
值型网路[jiā zhí xíng wǎng lù, ㄐㄧㄚ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] value added network; VAN [Add to Longdo]
[jiā jià, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚˋ, / ] to increase price [Add to Longdo]
[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [Add to Longdo]
[jiā miǎn, ㄐㄧㄚ ㄇㄧㄢˇ, ] to crown; coronation [Add to Longdo]
[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] (in former times) coming-of-age ceremony at 20 years [Add to Longdo]
[jiā bīng, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ, ] on the rocks (a drink) [Add to Longdo]
冰块[jiā bīng kuài, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] on the rocks; with ice; iced [Add to Longdo]
利利[Jiā lì lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄧˋ, ] Galilee (in biblical Palestine) [Add to Longdo]
利福尼亚[Jiā lì fú ní yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] California [Add to Longdo]
利福尼亚大学[Jiā lì fú ní yà Dà xué, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of California [Add to Longdo]
利福尼亚大学洛杉矶分校[Jiā lì fú ní yà Dà xué Luò shān jī fēn xiào, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄐㄧ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˋ, / ] UCLA [Add to Longdo]
利福尼亚州[Jiā lì fú ní yà zhōu, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] California [Add to Longdo]
利福尼亚理工学院[Jiā lì fú ní yà Lǐ gōng Xué yuàn, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] California Institute of Technology (Caltech) [Add to Longdo]
利肋亚[Jiā lì lèi yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ, / ] Galilee (in biblical Palestine) [Add to Longdo]
利西亚[Jiā lì xī yà, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ, 西 / 西] Galicia, province and former kingdom of northwest Spain [Add to Longdo]
[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] to intensify; to sharpen; to accelerate; to aggravate; to exacerbate; to embitter [Add to Longdo]
[Jiā jiā lín, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄣˊ, ] Yuri Gagarin (1934-1968), Russian cosmonaut, first human in space [Add to Longdo]
[jiā jìn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˋ, / ] to increase efforts; to make extra efforts [Add to Longdo]
勒比[Jiā lè bǐ, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ, ] Caribbean [Add to Longdo]
勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Association of Caribbean States [Add to Longdo]
勒比海[Jiā lè bǐ Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄏㄞˇ, ] Caribbean Sea [Add to Longdo]
吉鱼[jiā jí yú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧˊ ㄩˊ, / ] porgy (Pagrosomus major) [Add to Longdo]
[jiā gù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨˋ, ] to reinforce (a structure); to strengthen [Add to Longdo]
[jiā dà, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ, ] to increase (e.g. one's effort) [Add to Longdo]
大力度[jiā dà lì dù, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] to try harder; to redouble one's efforts [Add to Longdo]
大努力[jiā dà nǔ lì, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] to try harder; to redouble one's efforts [Add to Longdo]
[jiā guān, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ, ] promotion; to take additional post [Add to Longdo]
官晋爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] to confer a title an an official position [Add to Longdo]
官进位[jiā guān jìn wèi, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄨㄟˋ, / ] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
官进爵[jiā guān jìn jué, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] promotion to the nobility (成语 saw) [Add to Longdo]
官进禄[jiā guān jìn lù, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄨˋ, / 祿] promotion in official post and salary raise (成语 saw) [Add to Longdo]
[jiā hài, ㄐㄧㄚ ㄏㄞˋ, ] to injure [Add to Longdo]
[jiā mì, ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ, ] to encrypt; encryption [Add to Longdo]
密后的[jiā mì hòu de, ㄐㄧㄚ ㄇㄧˋ ㄏㄡˋ ㄉㄜ˙, / ] encrypted [Add to Longdo]
[jiā kuān, ㄐㄧㄚ ㄎㄨㄢ, / ] widen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なんでしょうか」「藤さんですよ」
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合にわらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味にえて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"The key," he added, "is in the lock".「かぎは錠前に差し込んである」と、彼は付けえた。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
"You can get it at the courthouse," the clerk added.「都庁舎でもらえますよ」と係員が付けえた。
I would like to attend the party on November 1st.11月1日のパーティーに参します。
It constantly appalls me how stupid he can be.あいつの馬鹿さ減には、もう、あきれちゃうよ。
If we had been in Venice one month before, we could have taken part in the carnival.1ヶ月前にベニスにいたら、私たちはそのカーニバルに参できたのですが。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸出は昨年の同月に比べ20%の増だった。
If you add 3 to 3, you get 6.3に3をえれば6になる。
Add 5 to 3 and you have 8.3に5をえると8になる。
If you add three to four, you get seven.3を4にえると7になる。
Add 5 and 2, and you get 7.5と2をえると7になる。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス工の服を買う。
We have no objection to your joining us in our club.あなたが私たちのクラブにわることになにも反対はありません。
We hope that you will be able to join us at this seminar.あなたがこのセミナーに参してくださること願っています。
You will be paid a stable base salary plus commissions on sale.あなたの給与は一定の基本給に販売手数料が算されます。
He won't do you any harm.あなたに危害をえることはありません。
I want to be in on your plan.あなたの計画に一枚わりたい。
I took it for granted that you would join us.あなたはもちろん参するものと思った。
We encourage your participation.あなたの参をお待ちしています。
Are you going to take part in the contest?あなたはその競技に参するつもりですか。
Would you take part in the project?あなたはその計画に参しますか。
Do you take part in any community activities?あなたは、なにか地域社会の活動に参していますか。
You have only to ask him if he'd like to join us.あなたは、彼に参したいかどうか尋ねさえすればいい。
Which group do you want to join?あなたはどちらのグループにわりたいですか。
Did you take part in the game?あなたは競技に参しましたか。
You can take part in the meeting regardless of your age.あなた方は年齢に関係なく、その話し合いに参できる。
All entries are subject to review once added.エントリーはすべて、追後にチェックします。
The urban population of America is increasing.アメリカの都市人口は増しつつある。
Cut it out.いい減にしろよ。
Open your eyes to the reality.いい減に現実をみつめろ。
Isn't it about time you went to bed?いい減に寝たら。
Strawberries are made into jam.イチゴは工されてジャムになる。
Americans participate in most sports.アメリカ人はたいていのスポーツに参しているものだ。
Every insult was put on him.あらゆる侮辱が彼にえられた。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスにえて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを禁止しそうだ。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
Quit sitting on the fence and make a decision!おまえもいい減ウジウジしてないで、決断しなさい!
Add salt and pepper to taste.お好みに応じて塩とこしょうをえてください。
The most important thing in the Olympics is not to win but to participate.オリンピックで最も大事なことは勝つことではなく、参することである。
The important thing about the Olympic Games is not to win, but to take part in them.オリンピック競技で大切なことは、勝つことでなく参することである。
The must important thing in the Olympic Games is not winning but taking part.オリンピック競技において最も大切なことは勝つことではなく参することであ。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料をえる前にバターと小麦粉を混ぜて下さい。
The tea is too strong. Add some water.お茶が濃すぎるので水を少しえて下さい。
You will have to join the project.きみはその計画に参しなければならないだろう。 [M]
You had to join that project.きみはその計画に参しなければならなかった。 [M]
The water hardly began to boil when she added the ingredients.お湯が沸騰し始めるとすぐに彼女はえた。
This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.この驚くほどの増は、同じ期間の間に起こった急速な経済面での統合によって可能となった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's do our best! We can win.[CN] - 油,大家努力 Shaolin Girl (2008)
We were in Alaska for 6 months setting migration patterns for the native American across the...[CN] 我們來到阿拉斯六個月了 由於要設置時區... 2012 Doomsday (2008)
Because we keep adding rooms.[JA] 私たちは部屋を 追し続けています Life (2017)
How reckless![JA] 何ていい減な! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Should have thought about a sandwich,not vodka.[CN] 早该想到买三明治而不是伏特 Transporter 3 (2008)
Come on.[CN] -  2012 Doomsday (2008)
Come on.[JA] いい減にして。 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Save your strength to help your brother.[JA] 手減して 仲間も助けろ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I thought I was joining a better world.[JA] 私はもっ​​と良い世界にわっていると思った。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You couldn't find any food money was worth something one day and nothing the next it was worth nothing[CN] 当时粮食匱乏,上通货膨胀 不知该如何时 她爸有个马厩,让我搬去住 Tear This Heart Out (2008)
Seismic activity has increase exponentially over the last 24 hours, and that increase is growing steadily.[CN] 地震活動的增呈指數上升,超過了 過去24小時 , 並且越來越頻繁 2012 Doomsday (2008)
DCPD is trying to establish a wider cordon, but the additional roadblocks won't be in place for another ten to 15 minutes.[JA] DCPDは より広いコードを確立し, しかし,追の ロードブロッキングは行われません 別の10〜15分間。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Come on.[CN]  2012 Doomsday (2008)
And as the weather systems die down, the seismic activity peaks, when the rotation of the planet stops.[CN] 整個天氣系統癱瘓 在地球完全停轉之後 地震活動更頻繁 2012 Doomsday (2008)
Come on. - Let go.[JA] いい減にして。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
They joined our side, my queen, because they believe in you.[JA] 彼等が我が方にわったのは― 陛下を信じているからです Stormborn (2017)
In addition to the trip to Samjiyon, he had business with First Emirates in Abu Dhabi to the tune of 120 million dollars.[JA] サミジョンまでの旅路にえ アブダビの第一銀行で 12億ドル調達の 取引をしている A Flash of Light (2017)
Allah willing, if the bombing eases or stops, all of us will return home.[JA] 神のご護で爆撃が減り あるいは止んだら みんな 家に戻るだろう Barbecue (2017)
Plus the one in the port waiting on clearance,eight.[CN] 上港口等候清关的,总共有8条 Transporter 3 (2008)
Nicole found out I was considering joining CTU.[JA] ニコールは私が見つけた CTUにわることを考えている。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Thank you. No problem. God bless.[JA] ありがとうございました 神のご護を 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
Six more months or 90 days in the hole.[CN] 刑6个月或90天。 What Doesn't Kill You (2008)
Cheer up![CN] - 油... Shaolin Girl (2008)
Those volcanic activities up north must be heating up the river[CN] 應該是這些火山在北邊的活動熱河 2012 Doomsday (2008)
I'm gonna join you in.[JA] あなたにわるつもりだ 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
The way this reads, you've been talking to Rebecca for months about joining CTU.[JA] これは、 あなたはレベッカに話しかけてきた CTUにわることについて数ヶ月間。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Hey, sign up for that alcoholics meeting later.[CN] 嘿,报名参那次酒鬼聚会以后。 What Doesn't Kill You (2008)
Hey, way to go![CN] 油! Sex Drive (2008)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今回 選考に参させていただく Appeal (2017)
Fill up the tank, would you, buddy?[CN] 把油满,好吗? Sex Drive (2008)
My mother, Kayo Michima.[JA] (慎) 母 道間代(かよ) The Mysterious Million Yen Women (2017)
Come on. Come on![JA] いい減にして! 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I have loved you more than anyone has ever loved.[CN] 我会比任何人都更爱你 Between Love & Goodbye (2008)
Come on.[JA] いい減にして。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
My mother, Kayo Michima.[JA] 母 道間代(かよ) Values (2017)
I feel old, I feel overwhelmed, within a part of the movement.[JA] そんな運動に参して 声を上げるには 年を取りすぎてるのよ  ()
Come on.[JA] いい減にして。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
- Carter, get off him![JA] いい減にして! - カーター、下車しろ! 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
You're strong. It's just more violence.[CN] 练的好不过是 让世间的暴力增而已 Shaolin Girl (2008)
That's all she is. Ian, gas station.[CN] 她就是这么回事 伊安,油站 Sex Drive (2008)
His campaign manager, Nilaa Mizrani, attended the radical Parkland Mosque, which applauded terrorists, and prayed for the death of our troops.[JA] 彼の選挙事務長 ニラー・ミズラニ 公園のモスクの 過激派に参した どのテロリストに 拍手を送ったのか 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
We have to practice for the concert.[CN] 我们要为演唱会多练习 Between Love & Goodbye (2008)
Back up on the gurney, let's go.[JA] いい減にして。 バックアップする ガーニー、行こう。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It's fine, would you like tojoin us?[CN] 没关系,你要入吗? Tear This Heart Out (2008)
I give you 10 grand now, then you give me 200 a week for a year, plus my 10 grand back.[CN] 现在我给你一万, 在一年内每周你给我200, 再上我的一万。 What Doesn't Kill You (2008)
Vegas in general is just...[CN] 总的来说维斯就是... Sex Drive (2008)
But, hey, maybe you could come to Chicago and we could hang out[CN] 但你可以来芝哥 我们可以出去玩 Sex Drive (2008)
- Can I get a soda water?[CN] -苏打水? What Doesn't Kill You (2008)
Come on.[CN] 油... 2012 Doomsday (2008)
You were here first,you know more than I do download me on what you know.[CN] 但既然你先入,知道的定比我多 把你知道的告诉我 Transporter 3 (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
けた上げ保留算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アナログ算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
わった呼量[くわわったこりょう, kuwawattakoryou] offered load [Add to Longdo]
減演算子[かげんえんざんし, kagen'enzanshi] adding operator [Add to Longdo]
減作用素[かげんさようそ, kagensayouso] adding operator [Add to Longdo]
減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
工データ[かこうデータ, kakou de-ta] processed data, raw data [Add to Longdo]
[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
算器[かさんき, kasanki] adder [Add to Longdo]
算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
[かすう, kasuu] addend [Add to Longdo]
[かそく, kasoku] acceleration (vs) [Add to Longdo]
速時間[かそくじかん, kasokujikan] acceleration time [Add to Longdo]
[かにゅう, kanyuu] subscription [Add to Longdo]
入者アドレス[かにゅうしゃアドレス, kanyuusha adoresu] subscriber address [Add to Longdo]
入者データ[かにゅうしゃデータ, kanyuusha de-ta] subscriber data [Add to Longdo]
入者回線[かにゅうしゃかいせん, kanyuushakaisen] subscriber line [Add to Longdo]
入者線交換機[かにゅうしゃせんこうき, kanyuushasenkouki] local switch (LS) [Add to Longdo]
入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE) [Add to Longdo]
入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number [Add to Longdo]
金属被膜[きんぞくひまくかこう, kinzokuhimakukakou] metalization (vs) [Add to Longdo]
桁上げなし[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
算術[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition [Add to Longdo]
需要増[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand [Add to Longdo]
算器[ぜんかさんき, zenkasanki] full adder [Add to Longdo]
[ぞうか, zouka] increment (vs) [Add to Longdo]
単調増[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase [Add to Longdo]
入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber [Add to Longdo]
直列[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
直列算器[ちょくれつかさんき, chokuretsukasanki] serial adder [Add to Longdo]
[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]
部分要素[てんかぶぶんようそ, tenkabubunyouso] included subelement [Add to Longdo]
要素[てんかようそ, tenkayouso] inclusions [Add to Longdo]
電話入者[でんわかにゅうしゃ, denwakanyuusha] (telephone) subscriber [Add to Longdo]
破壊[はかいかさん, hakaikasan] destructive addition [Add to Longdo]
入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party [Add to Longdo]
算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]
算機能[ひかさんきのう, hikasankinou] nonadd function [Add to Longdo]
[ふか, fuka] addition (vs) [Add to Longdo]
サービス[ふかサービス, fuka sa-bisu] additional service [Add to Longdo]
価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
価値税[ふかかちぜい, fukakachizei] Mehrwertsteuer [Add to Longdo]
[ばいか, baika] Verdoppelung [Add to Longdo]
える[くわえる, kuwaeru] addieren, hinzufuegen [Add to Longdo]
わる[くわわる, kuwawaru] beitreten [Add to Longdo]
[かにゅう, kanyuu] Beitritt [Add to Longdo]
[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]
[かめい, kamei] Beitritt [Add to Longdo]
[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
[ぞうか, zouka] Zunahme, Vermehrung [Add to Longdo]
年功[ねんこうかほう, nenkoukahou] Alterszulage [Add to Longdo]
朱筆をえる[しゅひつをくわえる, shuhitsuwokuwaeru] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
[てんか, tenka] Hinzufuegung, Zusatz [Add to Longdo]
[るいか, ruika] Beschleunigung, Zunahme [Add to Longdo]
[ついか, tsuika] Zusatz, Nachtrag, Ergaenzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top