Search result for

*分*

(366 entries)
(0.1952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -分-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じゅうぶん, juubun] (n) เพียงพอ, เหลือเฟือ
[じゅうぶん, juubun] (n) สิบส่วน
[はんぷん, ] (n adv) ครึ่ง
[とりわけ, toriwake] (n adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, See also: S. 副,
[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ
[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
[おやぶん, oyabun] (n) หัวหน้าแก๊ง(ยากูซ่า) หัวหน้ากลุ่ม
[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) ตำแหน่งหัวหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
正規[せいきぶんぷ, ] (n) การแจกแจงปกติ
そんえきぶんきてん損益岐点[] (n) จุดคุ้มทุน
[ぶんかい, ] การแบ่งออกเป็นส่วนๆ การแตกตัว
[ぞんぶん, ] (adj adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ
[じゅうぶん, ] (adj) เพียงพอ,พอ
単体[たんたいぶんわり, ] (n) single division
[はんぷん, ] ึีครึ่งนาที
かち書き[わかちがき, ] การเขียนโดยมีการเว้นวรรคเพื่อให้ผู้อ่านตัดคำได้ถูกต้อง ลดความกำกวม. ตัวอย่าง ตากลม: (1) ตา กลม, (2) ตาก ลม
[ぶんるい, ] (n) การจัดแบ่งประเภท
本位[じぶんほんい, ] (n) ความเห็นแก่ตัว
かり易い[わかりやすい, ] (adj) เข้าใจได้ง่าย
プルーンエキス 30日[] พรุน
未処[みしょぶん, ] ยังไม่ได้จัดสรร
細胞[さいぼうぶんれつ, ] การแบ่งเซลล์
損益岐点[そんえきぶんきてんぶんせき, ] การวิเคาระห์จุดคุ้มทุน , See also: R. break-even analysis
費用便益[ひようべんえきぶんせき, ] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
不十[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
かる[わかる, wakaru] Thai: เข้าใจ English: to understand
[ぶぶん, bubun] Thai: ส่วน English: portion
かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
かち書き[わかちがき, wakachigaki] Thai: การเขียนเว้นวรรคระหว่างคำโดยมากเขียนเป็นอักษรฮิรางานะ
ける[わける, wakeru] Thai: แบ่ง English: to divide
ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
[じょうぶんすう, joubunsuu] Thai: สัดส่วนที่เหมาะสม English: proper fraction
[ぶんし, bunshi] Thai: โมเลกุล
[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[份, fèn, ㄈㄣˋ] job, part, role; duty
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [ideographic] The lot or portion 分 allotted to a man 亻
[分, fēn, ㄈㄣ] to divide, to allocate; fraction; small unit of time or other quantity
Radical: Decomposition: 八 (bā ㄅㄚ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] Pieces 八 being further subdivided with a knife 刀 
[吩, fēn, ㄈㄣ] to order, to command; to instruct
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[坌, bèn, ㄅㄣˋ] dust; earth; river bank; to dig; to unite
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[岔, chà, ㄔㄚˋ] to diverge, to branch; junction, fork in the road
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  山 (shān ㄕㄢ) 
Etymology: [ideographic] A road being split 分 by a mountain 山
忿[忿, fèn, ㄈㄣˋ] anger, fury; exasperation
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[扮, bàn, ㄅㄢˋ] costume, disguise; to dress up
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[掰, bāi, ㄅㄞ] to rip, to tear
Radical: Decomposition: 手 (shǒu ㄕㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ)  手 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] To tear something 分 with both hands 手
[棻, fēn, ㄈㄣ] sandalwood
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  分 (fēn ㄈㄣ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[棼, fén, ㄈㄣˊ] rafters; disordered, confused
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] forest
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air
[汾, fén, ㄈㄣˊ] a river in Shanxi province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[玢, bīn, ㄅㄧㄣ] (archaic) a kind of jade, porphyrite
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] jade
[盆, pén, ㄆㄣˊ] basin, bowl, pot, tub
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish
[盼, pàn, ㄆㄢˋ] to look, to gaze; to expect, to hope for
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] eye
[粉, fěn, ㄈㄣˇ] powder, flour, cosmetic powder; plaster
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[紛, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[纷, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[芬, fēn, ㄈㄣ] aroma, fragrance, perfume
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] flower
[貧, pín, ㄆㄧㄣˊ] poor, needy, impoverished; lacking
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 貝 that must be split 分; 分 also provides the pronunciation
[贫, pín, ㄆㄧㄣˊ] poor, needy, impoverished; lacking
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 that must be split 分; 分 also provides the pronunciation
[邠, bīn, ㄅㄧㄣ] a county in Shaanxi province
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] place
[酚, fēn, ㄈㄣ] carbolic acid; phenol
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] chemical
[釁, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to quarrel, to dispute; a blood sacrifice
Radical: Decomposition: 興 (xìng ㄒㄧㄥˋ)  酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: []
[頒, bān, ㄅㄢ] to bestow, to confer; to publish
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] To pass out 分 a booklet 頁; 分 also provides the pronunciation
[颁, bān, ㄅㄢ] to bestow, to confer; to publish
Radical: Decomposition: 分 (fēn ㄈㄣ)  页 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [ideographic] To pass out 分 a booklet 页; 分 also provides the pronunciation
[鼢, fén, ㄈㄣˊ] a variety of mole
Radical: Decomposition: 鼠 (shǔ ㄕㄨˇ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] rat

Japanese-English: EDICT Dictionary
Google八;グーグル八[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine [Add to Longdo]
きせ;被せ[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam [Add to Longdo]
この[このぶん, konobun] (exp) at this rate [Add to Longdo]
このでは[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ご多にもれず;ご多に漏れず;御多に漏れず;ご多に洩れず;御多に洩れず;御多にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多) as is usual with; in common with [Add to Longdo]
さっぱりかりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱりらない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱりらない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱりかりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
その;其の[そのぶん, sonobun] (exp) (1) (See 其れだけ) to that extent; (2) that state; that look [Add to Longdo]
やる気十;遣る気十;やる気充;遣る気充[やるきじゅうぶん, yarukijuubun] (exp) sufficiently motivated (to do something) [Add to Longdo]
アルコール[アルコールぶん, aruko-ru bun] (n) alcoholic content [Add to Longdo]
インベントリー析;インベントリ[インベントリーぶんせき(インベントリー析);インベントリぶんせき(インベントリ析), inbentori-bunseki ( inbentori-bunseki ); inbentori bunseki ( inbentori bunseki )] (n) inventory analysis [Add to Longdo]
オーバレイ区[オーバレイくぶん, o-barei kubun] (n) {comp} overlay (segment) [Add to Longdo]
オンライン[オンラインぶんせき, onrain bunseki] (n) {comp} online analysis [Add to Longdo]
オンライン析処理[オンラインぶんせきしょり, onrain bunsekishori] (n) {comp} On-Line Analytical Processing; OLAP [Add to Longdo]
カード類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] (n) {comp} card sorter [Add to Longdo]
ガウス[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規布) Gaussian distribution; normal distribution [Add to Longdo]
ガス[ガスぶんせき, gasu bunseki] (n) gas analysis [Add to Longdo]
クオンツ[クオンツぶんせき, kuontsu bunseki] (n) quantitative analysis (esp. financial) [Add to Longdo]
クラスター[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]
クロック[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] (n) {comp} clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グラム[グラムぶんし, guramu bunshi] (n) gram molecule [Add to Longdo]
グループ離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] (n) {comp} group separator; GS [Add to Longdo]
グロー放電発光光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
ゲノム[ゲノムぶんせき, genomu bunseki] (n) genome analysis [Add to Longdo]
コストベネフィット[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
ゴミ別;塵別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ別);ごみぶんべつ(塵別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
システム[システムぶんせき, shisutemu bunseki] (n) {comp} systems analysis [Add to Longdo]
シブリー・アールキスト鳥類[シブリー・アールキストちょるいぶんるい, shiburi-. a-rukisuto choruibunrui] (n) Sibley-Ahlquist taxonomy of birds [Add to Longdo]
スペクトル[スペクトルぶんせき, supekutoru bunseki] (n) spectrum analysis [Add to Longdo]
セル組立[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
セル[セルぶんかつ, seru bunkatsu] (n) {comp} cell splitting [Add to Longdo]
タンパク質解酵素;蛋白質解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
チャネル間[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] (n) {comp} interchannel isolation [Add to Longdo]
データ[データぶんせき, de-ta bunseki] (n) {comp} data analysis [Add to Longdo]
トランザクション[トランザクションぶんし, toranzakushon bunshi] (n) {comp} transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション枝識別子[トランザクションぶんししきべつし, toranzakushon bunshishikibetsushi] (n) {comp} transaction branch identifier [Add to Longdo]
パケット組立て解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD [Add to Longdo]
ファイル[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] (n) {comp} file section [Add to Longdo]
ファイル離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] (n) {comp} file separator; FS [Add to Longdo]
ファセット類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] (n) {comp} faceted classification system [Add to Longdo]
フィールド離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] (n) {comp} field-separator character [Add to Longdo]
プラズマ発光光法[プラズマはっこうぶんこうほう, purazuma hakkoubunkouhou] (n) plasma emission spectrography [Add to Longdo]
プロッタ増[プロッタぞうぶんりょう, purotta zoubunryou] (n) {comp} plotter step size [Add to Longdo]
ページ[ページわけ, pe-ji wake] (n,vs) {comp} pagination [Add to Longdo]
ペース配[ペースはいぶん, pe-su haibun] (n,vs) pacing (e.g. in athletics, etc.); pacing oneself [Add to Longdo]
ポワッソン[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] (n) {comp} Poisson distribution [Add to Longdo]
マネーフロー[マネーフローぶんせき, mane-furo-bunseki] (n) money-flow analysis [Add to Longdo]
メタ[メタぶんせき, meta bunseki] (n) meta-analysis [Add to Longdo]
メモリ[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) {comp} memory partitioning; storage partitioning [Add to Longdo]
モル[モルぶんりつ, moru bunritsu] (n) molar fraction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī fēn qián, ㄧ ㄈㄣ ㄑㄧㄢˊ, / ] cent; penny [Add to Longdo]
一小部[yī xiǎo bù fèn, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] a small part; a small section [Add to Longdo]
一部[yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] portion [Add to Longdo]
之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
之一[sān fēn zhī yī, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one third [Add to Longdo]
之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds [Add to Longdo]
[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked three minutes; rare (of steak) [Add to Longdo]
三权[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ, / ] separation of powers [Add to Longdo]
三等[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, ] trisection (math.); trisecting an angle [Add to Longdo]
三等[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, ] trisection (math.); trisecting an angle [Add to Longdo]
[bù fēn, ㄅㄨˋ ㄈㄣ, ] not divided; irrespective [Add to Longdo]
胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tie; draw; come out even [Add to Longdo]
彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, ] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms [Add to Longdo]
情由[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, ] indiscriminate [Add to Longdo]
轩轾[bù fēn xuān zhì, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄒㄩㄢ ㄓˋ, / ] well-matched; equally matched [Add to Longdo]
青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, / ] indiscriminately [Add to Longdo]
不区大小写[bù qū fēn dà xiǎo xiě, ㄅㄨˋ ㄑㄩ ㄈㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄝˇ, / ] case insensitive; not distinguishing capitals from lower case letters [Add to Longdo]
不可[bù kě fēn gē, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄍㄜ, ] inalienable; unalienable; inseparable; indivisible [Add to Longdo]
不可[bù kě fēn lí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, / ] inseparable [Add to Longdo]
不定积[bù dìng jī fēn, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] indefinite integral (math.) [Add to Longdo]
不法[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] law-breakers; offenders [Add to Longdo]
之一[jiǔ fēn zhī yī, ㄐㄧㄡˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one ninth [Add to Longdo]
[èr fēn, ㄦˋ ㄈㄣ, ] second part; the equinox [Add to Longdo]
之一[èr fēn zhī yī, ㄦˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one half [Add to Longdo]
[èr fēn diǎn, ㄦˋ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, / ] the two equinoxes [Add to Longdo]
之一[wǔ fēn zhī yī, ˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one fifth [Add to Longdo]
[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]
美金[wǔ fēn Měi jīn, ˇ ㄈㄣ ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ, ] nickel; five US cents [Add to Longdo]
[fèn wài, ㄈㄣˋ ㄨㄞˋ, / ] exceptionally; not one's responsibility or job [Add to Longdo]
[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator) [Add to Longdo]
偏微[piān wēi fēn, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ, ] (math.) partial differential; (math.) partial derivative [Add to Longdo]
偏微方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, ] partial differential equation (PDE) [Add to Longdo]
[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant [Add to Longdo]
光纤布式数据介面[guāng xiān fēn bù shì shù jù jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Fiber Distributed Data Interface; FDDI [Add to Longdo]
光纤布数据接口[guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] FDDI; Fiber Distributed Data Interface [Add to Longdo]
光纤散式资料介面[guāng xiān fēn sàn shì zī liào jiè miàn, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄙㄢˋ ㄕˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] fiber distributed data interface; FDDI [Add to Longdo]
入木三[rù mù sān fēn, ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄢ ㄈㄣ, ] written in a forceful hand; penetrating; profound [Add to Longdo]
[nèi fēn mì, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ, / ] endocrine (internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
泌腺[nèi fēn mì xiàn, ㄋㄟˋ ㄈㄣ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone) [Add to Longdo]
[liǎng fēn fǎ, ㄌㄧㄤˇ ㄈㄣ ㄈㄚˇ, / ] (Maoism) one divides into two [Add to Longdo]
两极[liǎng jí fēn huà, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧˊ ㄈㄣ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization [Add to Longdo]
两点十九[liǎng diǎn shí jiǔ fēn, ㄌㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄡˇ ㄈㄣ, / ] 2 :1 9 (time of day) [Add to Longdo]
之一[bā fēn zhī yī, ㄅㄚ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one eighth [Add to Longdo]
音符[bā fēn yīn fú, ㄅㄚ ㄈㄣ ㄈㄨˊ, ] quaver; eighth note [Add to Longdo]
[gōng fēn, ㄍㄨㄥ ㄈㄣ, ] centimeter; gram [Add to Longdo]
之一[liù fēn zhī yī, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one sixth [Add to Longdo]
仪座[liù fēn yí zuò, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sextans (constellation) [Add to Longdo]
凸面部[tū miàn bù fèn, ㄊㄨ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, ] convex part [Add to Longdo]
[fēn, ㄈㄣ, ] to divide; to separate; to allocate; to distinguish (good and bad); part or subdivision; fraction; one tenth (of certain units); unit of length equivalent to 0.33 cm; minute [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How far is it from here to your school?" "It's about ten minute's walk."「ここから学校までどのくらいかかりますか」「歩いて約10です」
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何回くらい出るのですか」「30ごとに出ます」
"How soon will the bus come?" "In five minutes."「バスはあとどのくらいで来ますか」「5で来ます」
"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."「もっとコーヒーはいかがですか」「もう結構です?十頂きました」
"How do you feel?", he inquired.「気はどうですか」と彼は尋ねた。
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は正確ですか」「いいえ、1日に10も進むんです」 [M]
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1以内なら、ぼくは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らは止まっておおきなひなゆりの花の部をたべました。
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、自の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身確認のためにあなたの運転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.「博、君の気持ちはかるよ」とマイクが言います。 [M]
Is one thousand yen enough?1000円で十ですか。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の費用としては十だろう。
We divided ten dollars among the five of us.10ドルを私たち5人でけた。
It is twenty minutes past ten.10時20過ぎだ。
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40から11時まで休み時間です。
I arrived at the station ten minutes late.10おくれて私は駅に着いた。
I'll be back in ten minutes.10したら戻ります。
I can walk to school in ten minutes.10で学校まで歩いて行ける。
You'll get there in less than ten minutes.10とかからずにつきますよ。
About ten minutes before.10ほど前です。
He'll be along in ten minutes.10もすれば彼がやってきます。
I had not waited ten minutes before Mary.10も待たないうちに、メアリーが来ました。
Let's have a ten-minute break.10間、休憩をとりましょう。
After a ten-minute break, we resumed our rehearsal.10休憩してからまたリハーサルを続けました。
Let's take a 10 minute break.10休憩しよう。
After ten minutes, they passed on to a new topic.10後に彼らは新しい話題に移った。
She left home ten minutes ago.10前に出かけました。
Someone called on you ten minutes ago.10前に誰かが来たよ。
Ten minutes' walk brought us to the bus stop.10歩くと、私たちはバス停に着いた。
Ten minutes' walk brought me to the station.10歩くと、私は駅に着いた。
After ten minutes' walk we came to the museum.10歩くと私達は博物館へ着いた。
It is ten minutes before eleven.11時10前です。
I want to catch the 11:45.11時45のに乗りたいんです。
In 11 hours we will arrive in San Francisco around 7:30.11時間後、7時30頃サンフランシスコに到着いたします。
It is a little after a quarter to eleven.11時十五前を少し過ぎています。
How about 12:45?12時45はどうでしょう?
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は自の部屋を持った。
Do you think you can get me to Union Station by quarter after?15までにユニオン駅にいてもらえるかしら。 [F]
It has gone a quarter.15過ぎた。
Fashion in the eighteenth century emphasized the bosom.18世紀の流行は胸の部を強調していた。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年代初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十に武装していた。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は自動車産業の野でアメリカのお株を奪った。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある朝、ステイブン・ホーキングは自のコンピューターの前に座っていた。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品種改良は科学の一野となった。
Ten million yen will be ample for the project.1千万円あればその計画には十だろう。
I was feeling blue all day.1日中憂鬱な気だった。
A cup of hot soup relaxed me.1杯の熱いスープで私は気がくつろいだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治家まで 自の道具にして Emotions (2017)
Penny.[CN] 一钱。 Mr. Jones (2013)
You're not upset, are you?[CN] 刚才我是有点过 Episode #1.4 (2004)
"Big Shanty. Twenty minutes for dinner."[CN] 大森地,停二十钟吃晚餐 The General (1926)
70-30?[CN] 不然七三? Coursier (2010)
I'll quit high school and start some kind of business.[JA] 高校をやめて 自で何か始めます Confrontation (2017)
100%.[CN] 百之百 100%. Church in Ruins (2015)
I've gotten rid of things I don't need.[JA] いらないものを処したり Confrontation (2017)
She ended up dying without ever finding out.[JA] (佑希) 結局 かることなく 死んじゃいましたけど Confrontation (2017)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と出会ってくれた人たちの 気持ちを かりたいと思ってる Confrontation (2017)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (千葉(ちば)) どう生きていけばいいのか からないか... Confrontation (2017)
You only got a couple of minutes.[CN] -你只有幾鐘的時間 Applause (1929)
I don't even understand it myself.[JA] 自でもよくからないけどね Ready (2017)
20?[CN] 百之二十 Ocean's Thirteen (2007)
Shut your mouth and pull your car out. Leave my site by one minute, lady![CN] 我限你一钟之内从我眼前消失 Episode #1.5 (2004)
Gee, I don't want to lose you so soon.[CN] 我不想那麼快就與你 Applause (1929)
Then, can you tell what I'm feeling now?[JA] じゃあ 今の私の気持ち かりますか? Confrontation (2017)
Even simpler, if it won an award, or something.[JA] かりやすいのは 賞を取ったり... Confrontation (2017)
If you understand, then get ready.[JA] かったら準備して Ready (2017)
Don't ever think you can live all on your own.[JA] 自1人で生きていこうなんて考え やめなさい Ready (2017)
Very sorry.[CN] 十抱歉 Excision (2012)
If you look at me close enough...[CN] 只要看一钟我就知道 只看一钟怎么可能了解一个人 Episode #1.5 (2004)
I think I would like to... go to a lot of different places and see how people live there.[JA] いろいろな場所に行って たくさんの人の生き方を 自の目で見てみたいなって Emotions (2017)
He goes and kills people because he wants to.[JA] 自は勝手に 人 殺しておいて Reason (2017)
I bet you'd like to know.[JA] かるといいですね Confrontation (2017)
I don't know why, but she says she's leaving all her property to me.[JA] (みどり) 理由はからないんですけど 遺産の全てを私に残すって Disbanded (2017)
I do not like to see him lose his head over a woman.[CN] 我不希望他为一名女人 A Farewell to Arms (1932)
It's time you did something for yourself instead of dishing out the gravy for someone else like you do.[CN] 是時候為你自己著想了 而不是再像你現在做的一樣 把你自己賺來的錢給別人 Applause (1929)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 随 シンプルな生活を選びましたね Confrontation (2017)
Okay.[JA] かりました Emotions (2017)
-I don't know.[JA] 知らない (女子高生2)かる? Emotions (2017)
Yes, I can see how much you've been worrying. Seven operations today, baby.[CN] 这儿新来了护士,有一个十漂亮 A Farewell to Arms (1932)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責任を感じるとか 自はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川美波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 小林佑希(こばやしゆき)だとかったが Emotions (2017)
Until now, I didn't know who sent the invitations or what their objective was.[JA] 招待状の送り主の正体も その目的も いまだに からないままだが Disbanded (2017)
"Let's take it easy and we'll split fifty-fifty."[CN] 我们打假拳吧,这样钱来得轻松些,我们五五 City Lights (1931)
Do you have any idea why they came to you?[JA] (佑希) どうして あなたの元へ来たのか かりますか? Disbanded (2017)
They could never tell me anything about themselves, and they couldn't let me into their room.[JA] 僕に自の素性は言わないこと 部屋に僕を入れないこと Disbanded (2017)
As a special part of our performance...[CN] 作为我们表演的一部 The Blue Angel (1930)
I'll be asleep for 5 minutes, so please.. be quiet.[CN] 拜托你安静一点 我要睡五钟所以你安静 Episode #1.4 (2004)
I will live on my own.[JA] 自1人で生きていきます Confrontation (2017)
Scoring?[CN] 评量表? The Widow's Son in the Windshield (2007)
Let there not be differences or hostility among us![CN] 让我们化解歧与敌意团结起来! Battleship Potemkin (1925)
I'll have a contract in my own terms in ten minutes.[CN] 我會在十鐘內得到我想要的合約 Applause (1929)
It's our last day, so I want to end it nicely.[CN] 我们不如潇洒的手 什么 Episode #1.5 (2004)
Missing sections were supplemented by various extant prints of the period along with archival copies.[CN] 缺失部則根據不同版本的拷貝進行了移取 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Mr. Shin Michima, how does it feel to be a successful novelist?[JA] 道間 慎さん 売れっ子小説家になった気は いかがですか? Confrontation (2017)
But you only have yourself.[JA] 自もそうしてきたくせに Ready (2017)
19' 32"![CN] 1950秒 Taxi 3 (2003)
-Yeah, the official work starts from tomorrow.[CN] 等我十 Episode #1.5 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバレイ区[オーバレイくぶん, o-barei kubun] overlay (segment) [Add to Longdo]
カード類機[カードぶんるいき, ka-do bunruiki] card sorter [Add to Longdo]
クロック[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グループ離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
システム[システムぶんせき, shisutemu bunseki] system analysis, systems analysis [Add to Longdo]
セル組立[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
チャネル間[チャネルかんぶんり, chaneru kanbunri] interchannel isolation [Add to Longdo]
データ[データぶんせき, de-ta bunseki] data analysis [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
パケット組立て解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section [Add to Longdo]
ファイル離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
ファセット類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
フィールド離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
プロッタ増[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
ページ[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]
ポワッソン[ポワッソンぶんぷ, powasson bunpu] Poisson distribution [Add to Longdo]
メモリ[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
ユニット離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
意味[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
一段階層類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
一般類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
因子[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
引数離子[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
下位部[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
加算積[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
回帰析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
階層類体系[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system [Add to Longdo]
拡張部[かくちょうぶぶん, kakuchoububun] extension [Add to Longdo]
割込み[わりこみぶんるい, warikomibunrui] intercalation [Add to Longdo]
簡略類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system [Add to Longdo]
機能[きのうぶんせき, kinoubunseki] functional analysis [Add to Longdo]
共用[きょうようぶんさん, kyouyoubunsan] covariance [Add to Longdo]
[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
番号[くぶんばんごう, kubunbangou] segment-number [Add to Longdo]
編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file [Add to Longdo]
光ファイバ散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
構造化析(技法)[こうぞうかぶんせき(ぎほう), kouzoukabunseki ( gihou )] SA, Structured Analysis [Add to Longdo]
構造体成[こうぞうたいせいぶん, kouzoutaiseibun] structure component [Add to Longdo]
合成形類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system [Add to Longdo]
[さぶん, sabun] (computer) "diff" [Add to Longdo]
[さぶんほう, sabunhou] difference method [Add to Longdo]
[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
作図装置増[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
指数[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一厘[いちぶいちりん, ichibuichirin] 1 Bu und 1 Rin, 1,1_Bu, etwas, wenig, gering [Add to Longdo]
二十秒[いっぷんにじゅうびょう, ippunnijuubyou] 1 Minute und 20 Sekunden [Add to Longdo]
三権[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
不十[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
不可[ふかぶん, fukabun] unteilbar [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] genug, ausreichend [Add to Longdo]
[ないぶんぴ, naibunpi] innere_Sekretion [Add to Longdo]
[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
[ぶ, bu] -Teil [Add to Longdo]
[ぶ, bu] -Teil, Prozent [Add to Longdo]
かつ[わかつ, wakatsu] verteilen, teilen [Add to Longdo]
かる[わかる, wakaru] verstehen [Add to Longdo]
かれる[わかれる, wakareru] geteilt_sein [Add to Longdo]
ける[わける, wakeru] verteilen, teilen [Add to Longdo]
け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
[ぶんさつ, bunsatsu] Einzelband, Lieferung [Add to Longdo]
[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]
割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
[ぶんし, bunshi] Molekuel, Zaehler [Add to Longdo]
[ぶんしつ, bunshitsu] Zweigstelle, Zweigbuero [Add to Longdo]
[ぶんき, bunki] Abzweigung, Gabelung [Add to Longdo]
岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
[ぶんぷ, bunpu] Verbreitung, Ausbreitung [Add to Longdo]
[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
[ぶんぴ, bunpi] Sekretion, Absonderung [Add to Longdo]
[ぶんぴ, bunpi] Sekretion, Absonderung [Add to Longdo]
泌物[ぶんぴぶつ, bunpibutsu] Sekret [Add to Longdo]
[ぶんれつ, bunretsu] Spaltung [Add to Longdo]
[ぶにゃ, bunya] Bereich, Gebiet [Add to Longdo]
[ぶんりょう, bunryou] Quantitaet, Menge, Dosis [Add to Longdo]
[ぶんり, bunri] Trennung, Teilung, Isolierung [Add to Longdo]
[ぶんるい, bunrui] Einteilung, Klassifizierung [Add to Longdo]
[くぶん, kubun] Einteilung, Teilung, Gliederung [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] 10 Minuten [Add to Longdo]
[じゅうぶん, juubun] ausreichend, genuegend [Add to Longdo]
の一[じゅぶんのいち, jubunnoichi] ein_Zehntel [Add to Longdo]
[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]
[こくぶんじ, kokubunji] (haeufiger Tempelname) [Add to Longdo]
[きんぶん, kinbun] in_gleiche_Teile_teilen [Add to Longdo]
[えんぶん, enbun] Salzgehalt [Add to Longdo]
大部[だいぶぶん, daibubun] der_groesste_Teil [Add to Longdo]
[ぞんぶんに, zonbunni] nach_Belieben, -frei [Add to Longdo]
市場[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
[いくぶん, ikubun] etwas, ein_Teil [Add to Longdo]
[おとうとぶん, otoutobun] wie_ein_juengerer_Bruder, aufgenommen_werden [Add to Longdo]
[とうぶん, toubun] vorlaeufig [Add to Longdo]
[しょうぶん, shoubun] Natur, Veranlagung [Add to Longdo]
[しゅんぶん, shunbun] Fruehlings-Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top