Search result for

*出*

(387 entries)
(0.3391 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -出-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お目度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ
[さいしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
入口[でいりぐち, deiriguchi] (n) ทางเข้าออก
[でぐち, deguchi] (n) ทางออก
[しゅっせき, shusseki] (vt) เข้าร่วมงานหรือพิธี
[しゅっぱつ, shuppatsu] (n vt) ออกเดินทาง(เครื่องบิน เรือ), See also: S. る, A. 到着,
引き[ひきだし, hikidashi] (n) ลิ้นชัก
思い[おもいで, omoide] (n) ความทรงจำ, See also: Related: 思い
[ゆしゅつ, yushutsu] (vt) ส่งออก, See also: export
飛び[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา
食み[はみだす, hamidasu] (vt) ยื่นออกมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี
吐き[はきだす, hakidasu] (modal verb) อาเจียน
抜け[ぬけだす, nukedasu] หลบ, แอบหนี
[がいしゅつ, gaishutsu] (n) ออกไปข้างนอก
家休暇[しゅっけきゅうか, shukkekyuuka] (n) การลาบวช
[きしゅつ, kishutsu] (n adj) การนำเสนอแล้ว ยื่น(เอกสาร)ก่อนหน้านี้แล้ว
[しゅっちょう, shutchou] (n ) การไปทำงานนอกสถานที่
張所[しゅっちょうじょ, shutchoujo] (n ) สำนักงานสาขา
[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
[しゅっし, shusshi] ออกเงินลงทุน
[しゅっぴ, shuppi] (n ) รายจ่าย
禁止令[かいしゅつきんしれい, kaishutsukinshirei] (n ) Curfew หรือ กฏอัยการศึก - ห้ามออกจากบ้านหลังเวลาที่กำหนด
生届け[しゅっせいとどけ, shusseitodoke] (n ) สูติบัตร
#15 王都、そして公爵邸。 「おお! 見えてきたぞ! 王都じゃ!」  窓から身を乗りし、叫ぶスゥ。僕も窓越しに遠くを見てみると、大きな滝を背にそびえ建つ、白い[# 15 ou miyako , soshite koushaku tei . ( oo ! mie tekitazo ! ou miyako ja !) mado kara miwo nori dashi , sakebu suu . boku mo mado koshi ni tooku wo mite miruto , ooki na taki wo se nisobie tatsu , shiroi] (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import
[しゅっきん, shukkin] Thai: ไปทำงาน English: go to work
[でる, deru] Thai: ปรากฎตัว English: to appear
[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth
[でる, deru] Thai: ออกไป English: to leave
乗り[のりだす, noridasu] Thai: ออกเรือ English: embark on
乗り[のりだす, noridasu] Thai: เริ่มลงมือ
[しゅっしょ, shussho] Thai: ตำบลแหล่งที่มา English: source
[しゅっしょう, shusshou] Thai: การเกิด English: birth
回る[でまわる, demawaru] Thai: วางขายอยู่ตามท้องตลาด English: to appear on the market
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: ออกแสดงตัวในงานหรือสถานที่ English: appearance
[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
呼び[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกออกมา English: to summon
呼び[よびだす, yobidasu] Thai: เรียกมารับสาย English: to call (e.g. phone)
[さんしゅつ, sanshutsu] Thai: ผลิตออกมา
[しゅっこく, shukkoku] Thai: การเดินทางออกจากประเทศ English: exit from a country
[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
し物[だしもの, dashimono] Thai: รายการแสดง English: program (e.g. theatre)
取り[とりだす, toridasu] Thai: เอาออก English: to take out
取り[とりだす, toridasu] Thai: ทำขึ้นมา English: to produce
取り[とりだす, toridasu] Thai: หยิบออกมา English: to pick out
迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
逢う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
逢う[であう, deau] Thai: พานพบ English: to come across
逢う[であう, deau] Thai: เจอ English: to encounter
来立て[できたて, dekitate] Thai: เพิ่งเสร็จใหม่ ๆ
[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)
来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว English: be finished
来上がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready
来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เมาแอ๋ English: to be very drunk
来高[できだか, dekidaka] Thai: ผลที่ได้ English: yield
来高[できだか, dekidaka] Thai: ยอดผลผลิต English: production
会う[であう, deau] Thai: พบ English: to meet
会う[であう, deau] Thai: เจอโดยบังเอิญ English: to encounter
[でみせ, demise] Thai: การออกร้าน English: food stand
思い[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
思い[おもいだす, omoidasu] Thai: จำได้ English: to remember
来事[できごと, dekigoto] Thai: เหตุการณ์
来事[できごと, dekigoto] Thai: เรื่องราว
引き[ひきだす, hikidasu] Thai: ถอน(เงิน) English: to withdraw
引き[ひきだす, hikidasu] Thai: ดึงออกมา English: to pull out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: กระโดดออกมา English: to jump out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: พุ่งออกมา English: to rush out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: หนีออกมา English: to fly out
飛び[とびだす, tobidasu] Thai: โผล่ออกมา English: to appear suddenly
作り[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[出, chū, ㄔㄨ] to go out, to send out; stand; produce
Radical: Decomposition: 屮 (chè ㄔㄜˋ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A sprout 屮 growing out of a container 凵
[咄, duō, ㄉㄨㄛ] a cry of anger
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[屈, qū, ㄑㄩ] to bend, to flex; bent, crooked, crouched
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] corpse
[拙, zhuō, ㄓㄨㄛ] awkward, clumsy; dull, stupid
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[础, chǔ, ㄔㄨˇ] foundation stone, plinth; basis
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] stone
[祟, suì, ㄙㄨㄟˋ] evil spirit; evil influence
Radical: Decomposition: 出 (chū ㄔㄨ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] spirit
[粜, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to sell grain
Radical: Decomposition: 出 (chū ㄔㄨ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A stand 出 where grain 米 is sold
[絀, chù, ㄔㄨˋ] to stitch, to sew; insufficient
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[绌, chù, ㄔㄨˋ] to stitch, to sew; insufficient
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[茁, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to sprout, to flourish; vigorous, healthy
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [ideographic] Sprouting 出 grass 艹; 出 also provides the pronunciation
[诎, qū, ㄑㄩ] to stutter, to exhaust; to crouch, to bend
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[黜, chù, ㄔㄨˋ] to dismiss; to downgrade, to demote
Radical: Decomposition: 黑 (hēi ㄏㄟ)  出 (chū ㄔㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] black

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶりし;炙りし;焙り[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶりす;炙りす;焙り[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
いびり[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave [Add to Longdo]
おくびにもさない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お願いできますか;お願い来ますか[おねがいできますか, onegaidekimasuka] (exp) (hon) (See お願いします) may I ask (for); might I ask (that) [Add to Longdo]
で;御[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See おでになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay [Add to Longdo]
でなさい;御でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
でなさる;御でなさる[おいでなさる, oidenasaru] (v5aru,vi) (1) (uk) (hon) to come; to go; to be (somewhere); (2) (after the -te form of a verb) -ing [Add to Longdo]
でになる;御でになる[おいでになる, oideninaru] (v5r) (1) (uk) (hon) (See おで) to be; (2) to come; (3) to go [Add to Longdo]
まし;御まし;御座し[おでまし, odemashi] (n) appearance; presence [Add to Longdo]
掛け;おかけ[おでかけ, odekake] (n) (See 掛・1) about to start out; just about to leave or go out [Add to Longdo]
来;御[おでき, odeki] (n) (uk) (See 来物・できもの) boil; blister; pimple [Add to Longdo]
お目度い(ateji);御目度い(ateji);お芽度い(ateji);御芽度い(ateji);お愛でたい;御愛でたい[おめでたい, omedetai] (n) (1) (uk) (pol) (See めでたい) special; auspicious; happy; (2) naive; innocent; good-natured [Add to Longdo]
お目度う(ateji)(P);御目度う(ateji);お芽度う(ateji);御芽度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目度うご座います;御目度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
くも膜下血;蜘蛛膜下[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ぐうの音もない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation) [Add to Longdo]
ごみ入れごみし;塵入れ塵[ごみいれごみだし, gomiiregomidashi] (exp) {comp} garbage in, garbage out [Add to Longdo]
さらけす;曝けす;曝けだす[さらけだす, sarakedasu] (v5s,vt) to expose; to disclose; to lay bare; to confess [Add to Longdo]
しみる;染みる;滲みる(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみる) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
しゃしゃり[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
すべりし;滑りし;滑[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning [Add to Longdo]
せりす;迫りす;迫[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
つめ見[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
できちゃった婚;来ちゃった婚[できちゃったこん, dekichattakon] (n) (See 来ちゃった結婚) marriage due to unintended pregnancy; shotgun wedding [Add to Longdo]
できない相談;来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]
できるだけ早く(P);来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P) [Add to Longdo]
できる限り早い;来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time [Add to Longdo]
でき婚;来婚[できこん, dekikon] (n,vs) (abbr) (from できた and 結婚) (See 来ちゃった結婚) shotgun marriage [Add to Longdo]
でき次第;来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed [Add to Longdo]
ほっぽり[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放りす) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぼろをす;襤褸を[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
むきす;剥き[むきだす, mukidasu] (v5s,vt) to show; to bare (the teeth) [Add to Longdo]
よく来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
アナログ[アナログしゅつりょく, anarogu shutsuryoku] (n) analog output; AO [Add to Longdo]
アナログ力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アメリカ輸入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
アラーム検[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
アルゼンチン血熱[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
インターネットによる願書提[インターネットによるがんしょていしゅつ, inta-netto niyoruganshoteishutsu] (n) {comp} on-line submission of an application form [Add to Longdo]
ウイルス検ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウイルス性血熱[ウイルスせいしゅっけつねつ, uirusu seishukketsunetsu] (n) viral hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エボラ血熱[エボラしゅっけつねつ, ebora shukketsunetsu] (n) Ebola hemorrhagic fever [Add to Longdo]
エラーの検と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー検符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
カードケージの突[カードケージのとっしゅつぶ, ka-doke-ji notosshutsubu] (n) {comp} card cage extrusion [Add to Longdo]
ガス突[ガスとっしゅつ, gasu tosshutsu] (n) outburst of gas [Add to Longdo]
キャリア検[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision detection network; CSMA; CD network [Add to Longdo]
キューから取り[キューからとりだす, kyu-karatoridasu] (exp,v5s) {comp} (See 待ち行列) to dequeue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一言既,驷马难追[yī yán jì chū, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, si4 ma3 nan2 zhui1, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
一鼻孔[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
所料[bù chū suǒ liào, ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, ] as expected [Add to Longdo]
不知于何种原因[bù zhī chū yú hé zhǒng yuán yīn, ㄅㄨˋ ㄓ ㄔㄨ ㄩˊ ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˇ ㄩㄢˊ , / ] for whatever reason [Add to Longdo]
中国大百科全书版社[Zhōng guó Dà Bǎi kē Quán shū Chū bǎn shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄕㄜˋ, / ] Encyclopedia of China Publishing House [Add to Longdo]
中国精密机械进口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) [Add to Longdo]
中国航天技术进口公司[zhōng guó háng tiān jì shù jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
[jiāo chū, ㄐㄧㄠ ㄔㄨ, ] hand over [Add to Longdo]
[fù chū, ㄈㄨˋ ㄔㄨ, ] to pay [Add to Longdo]
[shēn chū, ㄕㄣ ㄔㄨ, ] to extend [Add to Longdo]
[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
仓皇[cāng huáng chū táo, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨ ㄊㄠˊ, / ] to run off in a great panic (成语 saw) [Add to Longdo]
[jiè chū, ㄐㄧㄝˋ ㄔㄨ, ] lend [Add to Longdo]
[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to issue [Add to Longdo]
[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious [Add to Longdo]
[chuán chū, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ, / ] to transmit outwards; efferent (nerve) [Add to Longdo]
神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve [Add to Longdo]
倾巢而[qīng cháo ér chū, ㄑㄧㄥ ㄔㄠˊ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] the whole nest came out (成语 saw); to turn out in full strength [Add to Longdo]
入不敷[rù bù fū chū, ㄖㄨˋ ㄅㄨˋ ㄈㄨ ㄔㄨ, ] income does not cover expenditure; unable to make ends meet [Add to Longdo]
[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] internal bleeding; internal hemorrhage [Add to Longdo]
[zài chū xiàn, ㄗㄞˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] reappear [Add to Longdo]
[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] to protrude; to stick out [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] to go out; to come out; to occur; to produce; to go beyond; to rise; to put forth; to occur; to happen; classifier for dramas, plays, operas etc [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to enter the world (i.e. to be born); to be reborn (in Christianity) [Add to Longdo]
乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected; exceeding all expectations [Add to Longdo]
乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] unexpectedly [Add to Longdo]
乱子[chū luàn zi, ㄔㄨ ㄌㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] to go wrong; to get into trouble [Add to Longdo]
了事[chū le shì, ㄔㄨ ㄌㄜ˙ ㄕˋ, ] sth bad happened [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] have an accident; meet with a mishap [Add to Longdo]
[chū wáng, ㄔㄨ ㄨㄤˊ, ] to go into exile [Add to Longdo]
人命[chū rén mìng, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; resulting in sb's death [Add to Longdo]
人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, ] turned out other than expected (成语 saw); unexpected [Add to Longdo]
人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, ] unexpected [Add to Longdo]
人头地[chū rén tóu dì, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] outstanding (成语 saw); a pinnacle of virtue and ability [Add to Longdo]
[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to take up an official post [Add to Longdo]
[chū rèn, ㄔㄨ ㄖㄣˋ, ] start in a new job; take up a new post [Add to Longdo]
份子[chū fèn zi, ㄔㄨ ㄈㄣˋ ㄗ˙, ] to club together (to offer a gift); to hold a whip-round [Add to Longdo]
[chū fú, ㄔㄨ ㄈㄨˊ, ] end of 三伏 sān fú, the hottest period of the year [Add to Longdo]
使[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 使] to go abroad as ambassador; to be sent on a diplomatic mission [Add to Longdo]
[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge [Add to Longdo]
[chū jiè, ㄔㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to put out a loan [Add to Longdo]
[chū jià, ㄔㄨ ㄐㄧㄚˋ, / ] bid [Add to Longdo]
[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, ] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent [Add to Longdo]
入口[chū rù kǒu, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄎㄡˇ, ] gateway [Add to Longdo]
入平安[chū rù píng ān, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄢ, ] lit. peace when you come or go; peace wherever you go [Add to Longdo]
入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance and exit door [Add to Longdo]
[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, ] send troops [Add to Longdo]
其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard [Add to Longdo]
其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法) [Add to Longdo]
[chū liè, ㄔㄨ ㄌㄧㄝˋ, ] to step out of the ranks; Soldier X, step forward! [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get out.外にろ。
Let me out!してくれ。
I think so.来ると思います。
When are you off?いつ発するの?
Off it went.それはていった。
"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."「ここのバスは1時間に何回くらいるのですか」「30分ごとにます」
"Now I must say good-bye," he said suddenly.「もうおいとまします」と彼はし抜けに言った。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが来るだろうか。
"Cheer up," she said to me.「元気をしなさい」と彼女は私に言いました。
"You mustn't go out now." "Why not?"「今かけてはいけない」「どうしてだめなの」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時発だよ」「心配するな。間に合うさ」
"The phone is ringing." "I'll get it."「電話が鳴っているよ」「私がます」
"They left for New York, didn't they?" "Exactly."「彼らはニューヨークへ向けて発したのでしょう」「そのとおりです」
He leaves Osaka for Tokyo at ten.10時に東京に向けて大阪を発する。
Breakfast will not be served after ten o'clock.10時以降に朝食はされないだろう。
We must leave the hotel before 10 a. m., otherwise we will miss the train for Miami.10時前にはホテルを発しなければなりません。さもなければマイアミ行きの電車を乗り過ごしてしまいます。
She left home ten minutes ago.10分前にかけました。
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約束してくれるのなら外してよろしい。
When she was thirteen she ran away from home.13歳のときに彼女は家した。
In 1853, the first blue jeans came out.1853年に青いジーンズが初めて現した。
What were the chief events of 1990?1990年の主な来事は何でしたか。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸が輸入を778億ドル上回った。
We will have to consider each application on a case-by-case basis.1つ1つの願を1件ずつ考慮しなければならないだろう。
I had not gone a mile when it began to rain.1マイルも行かないうちに雨が降りした。
Begin to write, leaving one space blank.1ます空けて書きしなさい。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日技術会議には、18社、32人が席しました。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項をしますので、早急にお返事を下さい。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸は100億ドルと、同月としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の輸は昨年の同月に比べ20%の増加だった。
We will leave in hour.1時間後に発するつもりだ。
He left an hour ago.1時間前にたよ。
The results will be back in a week.1週間以内に検査の結果がます。
All but one was present.1人の他みんな席した。
I had scarcely walked a minute before I met him.1分歩くか歩かないうちに彼と会った。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの力は約1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Ten thousand yen will not cover the expenses.1万円では足がる。
Can you pick out a few good books to read?2、3冊の読むべきいい本を選びせますか。
You'll have bleeding for a few hours.2、3時間血が続きます。
I had hardly walked for a few minutes when it began to rain.2、3分も歩かないうちに雨が降りした。
Twenty teams entered the tournament.20チームがトーナメントに場した。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約束についてですが、申し訳ありませんが、私の張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
If they started at two, they should arrive at six.2時に発したら、6時にはつくはずだ。
We start here in two hours.2時間後にここを発する。
They had their marriage registered on February 5.2人は2月5日に婚姻届をした。
Advance two steps.2歩前になさい。
Over three thousand people attended the concert.3000人以上の人々がそのコンサートにかけた。
No fewer than thirty people were present.30人もの人が席した。
It leaves every thirty minutes.30分おきにます。
You ought to have started half an hour ago.30分前に発すれば良かったのに。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His new work is coming out soon, so he just might be.[JA] (菜々果) 近々 新作がて そうなるかもしれません Absolute (2017)
Who's the goddamn publisher?[JA] 版社どこ? Affection (2017)
Did you see that? You think I did that alone?[CN] 这样的进球, 你觉得人类打得来吗? Poltergay (2006)
Like in that film: "Hell-house". Every 700 years, there's a big hole... and guys fall in.[CN] 就像 《地狱之屋》 里演的一样 每16年会有一个闪着光的洞 Poltergay (2006)
So that was the idea— that we could somehow do a wordplay puzzle... about the words "word" and "play" that did not involve the actual words themselves.[CN] 這就是我們做這個字謎的想法 它的主題是"words"和"play" 但這兩個詞卻并不 Wordplay (2006)
Because I want to learn all about the people I know.[JA] 僕が会った人のことを ちゃんと知っときたかったんだ Disbanded (2017)
I can read his lips... thanks, Mark.[CN] -我能从他的嘴唇看来 -谢谢你, 马克, Poltergay (2006)
I want to understand the feelings of the people I meet.[JA] 僕と会ってくれた人たちの 気持ちを 分かりたいと思ってる Confrontation (2017)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なものが来るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)
I can do that.[CN] 我是说, 我可以算 Poltergay (2006)
"Give me a break." "I couldn't solve it even with the answers in front of me."[CN] 讓我休息一下就算答案擺 在我面前 我也解不 Wordplay (2006)
If I've determined this is a Friday or a Saturday puzzle...[CN] 如果我決定這將是一個 現在星期五或星期六的報紙上的字謎 Wordplay (2006)
Can we go out for a bit?[JA] ちょっと 外 ませんか? Ready (2017)
They're sitting there relaxing, and here comes, you know—[CN] 他們坐著很放松 然后報紙上突然 Wordplay (2006)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Appeal (2017)
Sorry for asking to see you suddenly like this.[JA] 突然呼びしたりして すいません Disbanded (2017)
Shin, it's your new novel![JA] 慎君 新作たんだ! Appeal (2017)
I mean, it's a—it's a labor oflove.[CN] I mean, it's a -it's a labor oflove. 我的意思是說 它是一種 一種愛的付 Wordplay (2006)
I don't know— I don't know how they do it.[CN] 我不知道 我根本無法想象 他們是如何創造字謎來的 Wordplay (2006)
She snuck out this morning.[JA] (みどり) こっそり朝 てきました Affection (2017)
stay young...[CN] -你们一到晚上就现, 还青春永驻, Poltergay (2006)
Everyone's gay.[CN] -大部分人是异性恋是政府宣传来的! Poltergay (2006)
I thought of words like "Playa del Rey"... the area of California where I'm— I used to be from.[CN] 我想了諸如 "Playa del Rey"的詞 那是加州的一個地方 我就是從那里來的 Wordplay (2006)
In order for me to give birth to a logic that only I can create,[JA] (花木) 僕にしか解明できない理屈を 生みすためです Emotions (2017)
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑作が来ると信じています Disbanded (2017)
But then, you have flat lobes.[CN] -可为什么我之前没看来? Poltergay (2006)
"Crossword Puzzle" by Maltby and Shire. It's from Starting Here, Starting Now.[CN] Maltby 和 Shire"此時此地發"專輯中的"字謎" Wordplay (2006)
It's the same thing that Emily's talkin' about when you stare at a clue... and all of a sudden the answer just pops up, and you're, like, "I didn't even know I knew that."[CN] 就像Emily說的 當你盯著一個線索看時 答案就會突然現 這時你 自己會吃驚 你不知道你還懂這些 Wordplay (2006)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
If I'm not mistaken, the award-winning book is published by Chugakukan, right?[JA] (花木)確か... 受賞作って 中学館から 版されるんですよね? Appeal (2017)
When is the Great Passage?[CN] -那这条 "大通道" 什么时候现? Poltergay (2006)
The basic idea of this puzzle is that I wanted to think of words or phrases... that contain the word "word" in a nonword context.[CN] 這個字謎的原始構思是 我想在一個非詞的上下文中 想一個帶 文字 這個詞的... 詞或短語 Wordplay (2006)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世の中の理屈では 言い表せないような原石を掘り Emotions (2017)
So, uh, the Times puzzle is the one for me.[CN] 總之 紐約時報的字謎 才合我的胃口 Wordplay (2006)
Well, Daniel, I'm gonna name some categories.[CN] 好的 Daniel 我現在要說几個分類 Wordplay (2006)
I've been thinking that I'll stop writing for your company.[JA] そろそろ御社から小説をすのは やめようかと考えているんです Absolute (2017)
He asked that you appear on it.[JA] 演依頼が来ましてね Disbanded (2017)
If he doesn't, he said he won't publish his next book with us.[JA] でないと 今後うちでは 新刊をさないと言ってまして... Affection (2017)
I really wonder.[JA] 誰がしたんでしょうね Appeal (2017)
I can't sleep anyway.[CN] -我得去透透气 Poltergay (2006)
So, you know, I go through the mail and pick out the ones that I like best.[CN] 那么 你知道 我就會瀏覽一遍 并挑一個我最喜歡的 Wordplay (2006)
Who the heck sent those invitations?[JA] 誰がしたんだよ ホント Appeal (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差人不明の 招待状によって 僕の家に集まり Affection (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は半年前から 差人不明の招待状を 受け取った— 5人の女たちと Reason (2017)
And I wanted to think of words that contain the word "play" in a nonword context.[CN] 我想在一個非詞的上下文中 想一個帶 游戲 這個詞的詞 Wordplay (2006)
People believe her murder was caused by jealousy.[JA] ファンの嫉妬による犯行という 説もてますが Reason (2017)
- Hollywood couldn't have scripted a better finish.[CN] - 好萊塢也寫不更好的結局了 Wordplay (2006)
He's right! We can't leave the perimeter, but we can move it![CN] 他说得对啊, 为什么不把石头扔去 这样我们就可以动了 Poltergay (2006)
If you meet that condition, I'll publish with you.[JA] それが お宅で新作をす条件です Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アラーム検[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラーの検と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー検符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
キャリア検[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データ付き力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
ディジタル検遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
デスクトップ[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
トーン検[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
バッチ見し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
パラメタ方式力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
ファイル入[ファイルにゅうしゅつりょく, fairu nyuushutsuryoku] file input-output [Add to Longdo]
プログラム終わり見[プログラムおわりみだし, puroguramu owarimidashi] end program header [Add to Longdo]
ボリューム見しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header [Add to Longdo]
マクロ呼[マクロよびだし, makuro yobidashi] macro call [Add to Longdo]
ライトペン検[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
印字[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
回転位置検[かいてんいちけんしゅつ, kaiten'ichikenshutsu] rotational position sensing, RPS (abbr.) [Add to Longdo]
回転位置検機構[かいてんいちけんしゅつきこう, kaiten'ichikenshutsukikou] RPS, Rotational Position Sensing [Add to Longdo]
改ざん検[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
格納メッセージ取[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
割り[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
関数呼び[かんすうよびだし, kansuuyobidashi] function call [Add to Longdo]
基本入力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS) [Add to Longdo]
し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
結果力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]
可能セグメント[けんしゅつかのうせぐめんと, kenshutsukanousegumento] detectable segment [Add to Longdo]
可能要素[けんしゅつかのうようそ, kenshutsukanouyouso] detectable element [Add to Longdo]
[けんしゅつぶ, kenshutsubu] read station [Add to Longdo]
[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.) [Add to Longdo]
しレコード[みだしレコード, midashi reko-do] header record [Add to Longdo]
し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
呼び[よびだし, yobidashi] call [Add to Longdo]
呼びし時間[よびだしじかん, yobidashijikan] access time [Add to Longdo]
呼びし法[よびだしほう, yobidashihou] access mode [Add to Longdo]
呼びし命令[よびだしめいれい, yobidashimeirei] call instruction [Add to Longdo]
呼び[よびだす, yobidasu] to call, to summon, to invoke [Add to Longdo]
[よびだし, yobidashi] calling [Add to Longdo]
し列[よびだしれつ, yobidashiretsu] calling sequence [Add to Longdo]
[よびだしがわ, yobidashigawa] calling side [Add to Longdo]
後入れ先[あといれさきだし, atoiresakidashi] Last-In First-Out, LIFO [Add to Longdo]
後入れ先しリスト[あといれさきだしリスト, atoiresakidashi risuto] pushdown list, (pushdown) stack [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひとで, hitode] Menschenmenge [Add to Longdo]
[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
[ないしゅっけつ, naishukketsu] innere_Blutung [Add to Longdo]
[だす, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
[でる, deru] hinausgehen, herauskommen [Add to Longdo]
[しゅっせ, shusse] Erfolg_im_Leben, schnelle_Karriere [Add to Longdo]
会う[であう, deau] (zufaellig) treffen [Add to Longdo]
入り[でいり, deiri] Ein-und_Ausgehen, Verkehr [Add to Longdo]
[しゅってん, shutten] (lit.) Quelle, Quellenangabe [Add to Longdo]
[でぐち, deguchi] Ausgang [Add to Longdo]
[しゅつじょう, shutsujou] Auftreten, Teilnahme [Add to Longdo]
[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]
[しゅっせき, shusseki] Anwesenheit [Add to Longdo]
[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
[しゅってい, shuttei] vor_Gericht_erscheinen [Add to Longdo]
[しゅっちょう, shucchou] Dienstreise, Geschaeftsreise [Add to Longdo]
張所[しゅっちょうじょ, shucchoujo] Zweigamt, Zweiggeschaeft [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Feldzug [Add to Longdo]
来事[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]
[しゅっかん, shukkan] Aufbruch_eines_Leichenzuges [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Anwesenheit (und-oder Abwesenheit) [Add to Longdo]
[しゅつぼつ, shutsubotsu] Erscheinen_und_Verschwinden [Add to Longdo]
[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Ausbruch_eines_Feuers, Feuer [Add to Longdo]
版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
[しゅつごく, shutsugoku] (aus dem Gefaengnis) entlassen_werden [Add to Longdo]
[しゅっせい, shussei] Geburten [Add to Longdo]
生過剰[しゅっせいかじょう, shusseikajou] Geburtenueberschuss [Add to Longdo]
[しゅっさん, shussan] Entbindung, Geburt [Add to Longdo]
[しゅっぱつ, shuppatsu] Abfahrt, Abreise [Add to Longdo]
発点[しゅっぱつてん, shuppatsuten] Ausgangspunkt, Start [Add to Longdo]
稼ぎ[でかせぎ, dekasegi] ausserhalb_arbeiten [Add to Longdo]
[すいとう, suitou] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
[しゅっか, shukka] Absenden, Spedition, Verschiffung [Add to Longdo]
[しゅっけつ, shukketsu] Blutung [Add to Longdo]
[しゅっしん, shusshin] aus...stammend [Add to Longdo]
迎え[でむかえ, demukae] das_Abholen, Empfang, Begruessung [Add to Longdo]
雲大社[いずもたいしゃ, izumotaisha] Izumo-Tempel (i.d.Praef.Shimane) [Add to Longdo]
[しゅっとう, shuttou] Erscheinen, Abwesenheit [Add to Longdo]
[しゅつがん, shutsugan] Gesuch [Add to Longdo]
取り[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
[くちだし, kuchidashi] hineinreden, sich_einmischen [Add to Longdo]
吐き[はきだす, hakidasu] sich_uebergeben, ausspucken [Add to Longdo]
吹き[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
[ふきでもの, fukidemono] Ausschlag, Akne [Add to Longdo]
呼び[よびだす, yobidasu] herausrufen, laden, vorladen, zitieren [Add to Longdo]
咲き[さきだす, sakidasu] zu_bluehen_beginnen [Add to Longdo]
[ふんしゅつ, funshutsu] Ausbruch, Vulkanausbruch, das_Ausstroemen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top