Search result for

*俄克拉何马*

(51 entries)
(0.2782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 俄克拉何马, -俄克拉何马-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俄克拉何马[É kè lā hé mǎ, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ, / ] Oklahoma [Add to Longdo]
俄克拉何马[É kè lā hé mǎ chéng, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄔㄥˊ, / ] Oklahoma City [Add to Longdo]
俄克拉何马[É kè lā hé mǎ zhōu, ㄜˊ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄏㄜˊ ㄇㄚˇ ㄓㄡ, / ] Oklahoma, US state [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ OKLAHOMA CITY, IT'S OH, SO PRETTY ♪[CN] 俄克拉何马城, 它的哦,这么漂亮 Earth Girls Are Easy (1988)
The boys he broke free with got caught trying to hop a train up near Bartlesville heading north.[CN] 和他一起越狱的人 美国俄克拉何马州东北部城市 在巴特尔斯维尔想爬火车北上 Ain't Them Bodies Saints (2013)
At the time it was illegal for blacks and whites to study together in this state.[CN] 1946年一个黑人女性 想在俄克拉何马大学学习法律 Confirmation (2016)
I've heard so many wonderful things about you.[CN] 她来自俄克拉何马州。 Pleasure or Pain (2013)
We talked about it, But one thing About the okies, though,[CN] 但俺们俄克拉何马 Blind Auditions, Part 3 (2013)
[ applause ][CN] Blake队亲密无间的乡村兄弟 来自俄克拉何马州的Swon兄弟 Live Playoffs, Part 2 (2013)
They don't want to hear nothing about Philly streets, they want Color Me Badd.[CN] 他们不想听费城街头事 他们喜欢Color Me Badd 美国RB组合 成立于俄克拉何马 Pilot (2015)
Oklahoma Police have discovered the body of 20-year-old, Chloe Fryman...[CN] 俄克拉何马州警方已经发现了 20岁,克洛伊Fryman体... The Unsaid (2001)
He yelled, "Oklahoma."[CN] 他大叫"俄克拉何马 Jackass 3.5 (2011)
I was born on a farm in Okmulgee County, Oklahoma, in 1956.[CN] 我的名字是安妮塔. 希尔 我是俄克拉何马大学法学教授 Confirmation (2016)
I'm from Oklahoma.[CN] 我来自俄克拉何马州。 Open Window (2006)
- Oklahoma.[CN] -俄克拉何马 Hair (1979)
You see, in Oklahoma, not all legends are about victory.[CN] 在俄克拉何马 并不是所有的传奇都和胜利有关 Legendary (2010)
Oklahoma?[CN] 俄克拉何马 The Broken Shore (2013)
♪ I'm 30 miles from Oklahoma ♪[CN] ? 我来自俄克拉何马州? 30英里 Hellion (2014)
And what'd you find?[CN] 与安妮塔希尔在 俄克拉何马的前学生核查过 Confirmation (2016)
- Guthrie, Oklahoma.[CN] 在俄克拉何马州的Guthrie Simon Said (2006)
Oklahoma. They call it the Sooner State.[CN] 俄克拉何马州 他们称之为"抢先之州" Legendary (2010)
It's like every laugh that made you cry, or every kiss that made you love, oreveryOklahomasunset or Texas starry night that took your breath away.[CN] 这就像每一个笑 这让你哭, 或每吻 让你的爱, 或每俄克拉何马州的日落 One Starry Christmas (2014)
I hope you are going to like Oklahoma, because I'm going to ask you....[CN] 我希望你喜欢俄克拉何马州 因为我打算让你... The Awful Truth (1937)
Tulsa, Oklahoma.[CN] 俄克拉何马 Cypher (2002)
Have Pickering handle the Petramco deposition... and find that Oklahoma precedent in Himmelstein.[CN] 有皮克林处理 该Petramco沉积... 并发现俄克拉何马州的先例 在Himmelstein。 Trial and Error (1997)
No connection to Oklahoma city or Dallas.[CN] 和俄克拉何马和达拉斯毫无联系 No connection to Oklahoma City or Dallas. Little Yellow House (2015)
-I'd rather be in hell than Oklahoma.[CN] -我宁可死也不去俄克拉何马 Bite the Bullet (1975)
Anti-Thomas protesters rallied this morning before what is expected to be a dramatic Senate hearing.[CN] 俄克拉何马在100码线被阻挡 无法完成任何进攻 Confirmation (2016)
This is the famous one, Ballet Arts, where she choreographed Oklahoma.[CN] 是最著名一个芭蕾舞团 她编排了俄克拉何马州的芭蕾舞剧 Bill Cunningham: New York (2010)
Listen, I think the senators on Judiciary here in Washington need to hear from you and other young Republicans about this Anita Hill.[CN] 我听说你在 俄克拉何马大学主持学生共和党 Confirmation (2016)
-Not till I'm back in Oklahoma.[CN] -在回到俄克拉何马之前是不会的。 Bite the Bullet (1975)
I say this certainly not to pass judgment, for my granddaddy was a Sooner but to suggest, my friends, the spirit that is Oklahoma and thereby the heart of its people:[CN] 我认为这不准确 因为我祖父也是一个抢先占地的人 但朋友说这是因为俄克拉何马州的精神 Legendary (2010)
Oklahoma![CN] 俄克拉何马 Jackass 3.5 (2011)
I'm a reporter and I'm doing a piece on right wing groups post Oklahoma City.[CN] 我是个记者, 我正在写一篇有关俄克拉何马城爆炸案后 右翼组织情况的报道. (俄克拉何马城爆炸案: The Believer (2001)
Well, I mean, technically, he was born in Oklahoma, but all this stuff happens right here in Texas.[CN] 嗯,我的意思是,在技术上, 他出生在俄克拉何马州, 但所有这些东西发生 这里在得克萨斯州。 Bad Turn Worse (2013)
Their dream for an undefeated season saw its biggest test and challenge last week during the Red River shoot-out at the Cotton Bowl in Dallas...[CN] 俄克拉何马"捷足者"队第六场 追求完美的比赛结束 Confirmation (2016)
It's three hours from Oklahoma City.[CN] 这离俄克拉何马州只有三个小时的车程 It's three hours from Oklahoma city. Little Yellow House (2015)
This is Shane Baxter of Baxter Motors, Shenandoah, Oklahoma.[CN] 这是巴克斯特巴克斯特啥呢 汽车,雪兰,俄克拉何马州。 Aftermath (2014)
He's got DEA and fbi, not to mention Mississippi, Oklahoma and Illinois State patrols looking for him.[CN] 毒监部和联邦调查局要捉他 更别说密西西比州,俄克拉何马州 和伊利诺斯州的巡逻队了 都在通缉他 Episode #2.15 (1991)
Part in Texas and part in Oklahoma.[CN] 有的在得克萨斯 有的在俄克拉何马 Big Bad Mama (1974)
Dean City, Oklahoma. Army special programs.[CN] 迪恩城,俄克拉何马州, 陆军特种部队 Wag the Dog (1997)
-Yeah, "Oklahoma" is the safe word.[CN] -安全词是"俄克拉何马" Jackass 3.5 (2011)
Yeah, she, by the way, was all for me getting out of Oklahoma.[CN] 但她完全支持我离开俄克拉何马 Rock of Ages (2012)
Grand theft auto, larceny, robbery, arson, and suspected of murder in Oklahoma.[CN] 偷车大盗,入室盗窃,抢劫,纵火 还是俄克拉何马州凶杀案的嫌疑人 Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
This is Shenandoah, Oklahoma.[CN] 这是雪兰,俄克拉何马州。 Aftermath (2014)
Sounds interesting.[CN] 俄克拉何马州布罗克斯顿的艾格尼丝·科里... Agnes Cully, Broxton, Oklahoma... Better Angels (2016)
Oklahoma state.[CN] 他在那儿上学之前 俄克拉何马州。 俄克拉何马州。 Hateship Loveship (2013)
- Oklahoma.[CN] - 俄克拉何马州。 Bruno & Earlene Go to Vegas (2013)
I'm the youngest of 13 children.[CN] 1956年我出生在俄克拉何马 奥克马尔吉郡一个农场 Confirmation (2016)
That's when I met Countee and his father in Oklahoma about 14 months ago.[CN] 然后14个月前我在俄克拉何马州碰到了Countee和他的爸爸. Kit Kittredge: An American Girl (2008)
You're, like, with her now, you're, like, with her now, aren't you?[CN] ...从俄克拉何马州立... Hateship Loveship (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top