Search result for

*促*

(140 entries)
(4.3552 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -促-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うながす, unagasu] (vt) กระตุ้น,เร่งเล้า บุคคลให้ทำอย่างใดอย่างนึง ทนายความเร่งเล้าจำเลยแสดงตัวตนออกมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[促, cù, ㄘㄨˋ] to urge, to rush, to hurry; hasty; near, close
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [ideographic] Someone 亻 on your heels 足; 足 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
居催[いざいそく, izaisoku] (n,vs) refusal to leave [Add to Longdo]
勤労者財産形成[きんろうしゃざいさんけいせいそくしん, kinroushazaisankeiseisokushin] (n) (workers) asset formation [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P) [Add to Longdo]
[さいそくじょう, saisokujou] (n) dun; letter requesting money, etc. [Add to Longdo]
陣痛進剤[じんつうそくしんざい, jintsuusokushinzai] (n) (See 陣痛) labor-inducing drugs [Add to Longdo]
成長[せいちょうそくしん, seichousokushin] (n) growth promotant [Add to Longdo]
赤血球生成進因子[せっけっきゅうせいせいそくしんいんし, sekkekkyuuseiseisokushin'inshi] (n) erythropoietin; EPO [Add to Longdo]
[うながす, unagasu] (v5s,vt) to urge; to press; to prompt; to suggest; to demand; to stimulate; to quicken; to incite; to invite (attention to); (P) [Add to Longdo]
[そくおん, sokuon] (n) assimilated sound (small "tsu" in Japanese); geminate consonant [Add to Longdo]
音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i') [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] (n,vs,adj-no) promotion; acceleration; encouragement; facilitation; spurring on; (P) [Add to Longdo]
進剤[そくしんざい, sokushinzai] (n) accelerant; stimulant [Add to Longdo]
進率[そくしんりつ, sokushinritsu] (n) acceleration ratio [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (n,vs) promotion of growth; (P) [Add to Longdo]
成栽培[そくせいさいばい, sokuseisaibai] (n,vs) raising out-of-season crops with artificial heat [Add to Longdo]
成栽培の野菜[そくせいさいばいのやさい, sokuseisaibainoyasai] (n) forced vegetables [Add to Longdo]
[そくはく, sokuhaku] (n,vs) growing urgent; becoming distressful [Add to Longdo]
注意を[ちゅういをうながす, chuuiwounagasu] (exp,v5s) to call a person's attention (to) [Add to Longdo]
特定非営利活動進法[とくていひえいりかつどうそくしんほう, tokuteihieirikatsudousokushinhou] (n) (See NPO法) Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities (1998); the NPO Law [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] (n,vs) urge; demand; importunity; (P) [Add to Longdo]
[とくそくじょう, tokusokujou] (n) demand note; dunning letter (note) [Add to Longdo]
入力[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] (n) {comp} prompt [Add to Longdo]
入力進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] (n) {comp} prompt and echo type [Add to Longdo]
発達を[はったつをうながす, hattatsuwounagasu] (exp,v5s) to accelerate development [Add to Longdo]
[はんそく, hansoku] (n) (abbr) sales promotion [Add to Longdo]
販売[はんばいそくしん, hanbaisokushin] (n,adj-no) sales promotion [Add to Longdo]
要督[ようとくそく, youtokusoku] (n) necessary reminder [Add to Longdo]
齷齪;あく;偓(oK)[あくせく, akuseku] (adv-to,vs) fussily; busily; sedulously; worrying about (small things) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国民主进会[Zhōng guó Mín zhǔ Cù jìn huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Association for Promoting Democracy [Add to Longdo]
乙种效剂[yǐ zhǒng cù xiào jì, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] beta-2 agonist [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about [Add to Longdo]
[cù dòng, ㄘㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to motivate [Add to Longdo]
[cù chéng, ㄘㄨˋ ㄔㄥˊ, ] procure; facilitate [Add to Longdo]
[cù qǐng, ㄘㄨˋ ㄑㄧㄥˇ, / ] to urge [Add to Longdo]
[cù jìn, ㄘㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] to promote (an idea or cause); to advance; boost [Add to Longdo]
[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, / ] promote sales [Add to Longdo]
[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried [Add to Longdo]
[cuī cù, ㄘㄨㄟ ㄘㄨˋ, ] urge [Add to Longdo]
[lì cù, ㄌㄧˋ ㄘㄨˋ, ] to urge; to press (for action) [Add to Longdo]
[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry [Add to Longdo]
[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, ] narrow (surrounding); short (of time) [Add to Longdo]
[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, ] urgent; hurried and brief; rushing [Add to Longdo]
[jí cù shēng, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ ㄕㄥ, / ] patter [Add to Longdo]
[dūn cù, ㄉㄨㄣ ㄘㄨˋ, ] to press; to urge; to hasten [Add to Longdo]
[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, ] summer promotion (sale) [Add to Longdo]
[dū cù, ㄉㄨ ㄘㄨˋ, ] to urge sb to complete a task [Add to Longdo]
[duǎn cù, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨˋ, ] short in time; fleeting; brief [Add to Longdo]
[pò cù, ㄆㄛˋ ㄘㄨˋ, ] to urge; urgent; pressing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm afraid this sounds like a demand, but could you return the money I lent you the other day?がましくて恐縮ですが、先日お貸ししたお金を返していただけませんか。
We have established the institute with a view to facilitating the research.われわれは研究を進するために、この協会を設立した。
We must promote commerce with neighboring countries.我が国は近隣諸国との貿易を進させねばならない。
The policeman called attention to pickpockets.警察たちはすりへの注意をした。
He impatiently asked for repayment.しびれを切らして借金の催をした。
It should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.学際的研究を進するのにカリキュラム改革が不可欠であることは明らかである。
The would today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要がある。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食料生産を進する必要性がある。
The world today needs to advance its production of food.今日の世界は食糧生産を進する必要がある。
Although they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.少数民族や女性の雇用進政策とはいっても、建前にすぎず、現状はマイノリティーが職に就けるチャンスなどほとんどない。
We must promote sales.私達は販売を進しなければならない。
I have to set up a budget for sales promotion.私は販売進の予算を組まなければなりません。
The teacher urged the students to answer more clearly.先生は生徒たちにもっとはっきり答えるようにした。
We must work hard to promote world peace.世界平和を進するために、努力しなければならない。
The government should promote common welfare.政府は公共福祉を進するべきである。
Mutual understanding promotes peace.相互理解は平和を進する。
He helped the cause of world peace.彼は世界平和という目的を進した。
Japan will play an important role in promoting world peace.日本は世界平和を進するのに重要な役割を演じているでしょう。
His job is to promote sales.彼の仕事は販売の進です。
The meeting on sales promotion is dragging on.販売進に関する会議が延々と続いている。
They are making every effort for the promotion of world peace.彼らは世界平和のための進のためにあらゆる努力をしている。
He urged her to drive carefully.彼は彼女に注意して運転するようにとした。
He worked hard to promote peace.彼は平和を進するために尽力した。
The determining factor in question is whether this social welfare plan can facilitate the influx of immigrants.問題となっている決定要因は、この社会福祉計画が移民の流入を進するかどうかということである。
Trade helps nations develop.貿易は諸国の発展を進する。
The president urged employees to act on their initiative.社長が社員の主体的な取り組みをした。
I think it might be of use if you could add how to output the diphthongs (with small ya yu yo) and geminate consonants (with small tsu).拗音(ゃ ゅ ょ)と音(っ)の出し方も、加えていただけると参考になるかもしれません。
Don't tell me it was really a demand for money from debt collectors?まさかリアルに借金の催だったの?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your stratagem is to sow discord, but we have a counter-stratagem.[JA] お前は分裂をし 我々は抵抗する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
This is the accelerant that caused that fire to burn so hot so fast.[JA] これが燃焼進剤に使われた 6 A.M. (2014)
Or you may believe that having once again allowed someone to die, he could not face the tragic result of his own weakness and ran away.[CN] 或是相信因为再次目睹 自己使某人死亡 他无法面对自己弱点 所造成的悲惨下场 因此逃走了 Vertigo (1958)
Absolutely certain that when she leaves... there'll be nothing left of the stain which the prosecution... has so wrecklessly and unjustifiedly... sought to place upon her character.[CN] 无论是直接或间接的动机 应该说直接的凶手不是她 在仓之间判定她有罪 The Paradine Case (1947)
But there's no such thing as coincidence in Dramaworld. See, everything is manipulated.[JA] 〈偶然ではなく 全てされてたわけ〉 Episode #1.9 (2016)
All they'd be doing would be rushing it.[CN] 他们的举措只会催 Detour (1945)
Just a picturesque backdrop.[JA] 販売進の 道具でしかないんだ Okja (2017)
And can you push my lunch with Bob Rice?[JA] それと ボブ・ライスとのランチを催できるか? Demolition (2015)
I am in favor of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.[CN] 我支持任何 I am in favor of any measure 进欧洲各国紧密合作的措施 which would lead to closer cooperation in Europe. Roman Holiday (1953)
It was the only way, I mean, you had to choose--[JA] 〈選択をすために... 〉 Episode #1.7 (2016)
Did you meet Professor Hashem? I did.[JA] ああ、君の雇用進計画で Fair Game (2016)
I, uh, think you're being hasty.[CN] 我觉得你很仓 The House on Telegraph Hill (1951)
Reply to the question. I didn't urge them on.[CN] 我没有督他们 没有,长官 Paths of Glory (1957)
- I got swell ideas for promotions. - Radio, the third ear of the human race...[CN] 我有些销的主意.收音机,人类的第三只耳朵 Elmer Gantry (1960)
I wouldn't make a hasty decision.[CN] 我不会仓下决定 Rebel Without a Cause (1955)
Facilitates a life of recreation.[JA] レクリエーションは人生を 進させる Down the Mississippi (2015)
We need to know the temperature at which the accelerant burned and the duration of the fire in order to know his body temperature.[JA] だから燃焼進剤の種類と 燃焼時間を特定しないと 6 A.M. (2014)
Now, that pushed him over the line and he killed them both.[CN] 于是成杀机,他杀了他们两个 Psycho (1960)
The Mahua blossoms beckon you[CN] 在催着你 Abhijaan (1962)
In the future of organ replacement...[JA] 臓器移植の将来に 大きな進を図った Fastest Man Alive (2014)
I'd built up towards Guillaume to her.[CN] 我的所做进了他们之间的感情 Suzanne's Career (1963)
"She came towards him, panting with anticipation" "cheeks rosy from the strong wind."[CN] 她走近他 呼吸急不安 狂风吹得她脸颊通红 Through a Glass Darkly (1961)
EXPEDITE[JA] 進してください Jason Bourne (2016)
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.[CN] 听得见她那急而又轻快的脚步声 我绝不会搞错 Rebecca (1940)
Then all men, born and unborn, are my debtors.[CN] 我该为全人类来督 Quo Vadis (1951)
I'm just saying, give them a heads-up.[JA] 注意をすだけよ There's Something Else Going On (2014)
When's your wedding?[CN] 真仓啊,什么时候结婚? Early Summer (1951)
It's been very effective thus far.[JA] すごい経済効果を しましたよ Ikujinashi (2015)
It fosters the illusion of control.[JA] それは管理の錯覚を進する Blunt (2015)
- He was a spieler with a two-bit con.[CN] -他是个有点肺病的销员 A Face in the Crowd (1957)
We're going to let him make it, Mrs. Neall.[CN] Neall夫人 ,我们要使他动手 The Narrow Margin (1952)
Bye, then. Say, wait, I'll go with you.[CN] 生命多短 Ikiru (1952)
I've merely raised your stress levels high enough to trigger a mutation.[JA] 特異化を進させただけだ Deadpool (2016)
They help circulate.[JA] 血流の循環を進します Ip Man 3 (2015)
I urge that you transmit that message to the nations of the Earth.[CN] 我督你向地球上的各国发送这条信息 The Day the Earth Stood Still (1951)
Telling you all this just so you'll know who you're having this little chat with.[CN] 向你介绍好让你知道 你在跟谁膝而谈 Wild River (1960)
I have not the right to say you are married. Yet, it has made me happy to do this.[CN] 可能这会成你们两个 A Farewell to Arms (1932)
What made you become a newspaperman?[CN] 是什么使你要当名新闻编辑的? The Tarnished Angels (1957)
Don't commit yourself. Ben, you've known me for 15 years.[CN] 宾,我们相识15年了 你从来不催 The Lineup (1958)
Finch, you said McCourt could speed up or halt legislation.[JA] フィンチ マコートは 進や立法を中止できると言った Death Benefit (2014)
Last week one of our papers was shuttered for publishing a pro-Liber8 cartoon.[JA] 先週 新聞のひとつが 出版停止に リバー8支持をすというのが 理由です Minute Changes (2014)
...local authorities caution that there could still be...[JA] ...地元当局は注意をし... San Andreas (2015)
There was no hurry, for there was nowhere to go... and nothing to buy;[CN] 人们的生活都不急 因为大家更本没有地方可以去... To Kill a Mockingbird (1962)
Baby-talk gibberish.[CN] -gibberish: 急而不清楚的话,胡言乱语,莫名其妙的话 - The Miracle Worker (1962)
When i felt short of breath, i felt a ball of fire in my stomach.[CN] 当我呼吸短, 我感觉到胃里就像有一团火 Nazarin (1959)
Probably the hotel manager probably here to complain that I haven't paid the bill.[JA] ホテルの支配人かも 支払いの催 Girls, Girls, Girls (2014)
Search engine security alerted us.[JA] 検索エンジンの警備が 我々に警告をしました The Cold War (2014)
Push him harder, Johan. This isn't a rest home.[CN] 多督他 约翰 这里可不是养老院 Summer with Monika (1953)
Go to the Red Keep and show her the way.[JA] レッドキープに行き催しなさい The Winds of Winter (2016)
He knew at the time that things were pretty rough between me and Hannah, so he... told me to head home.[JA] その頃 俺とハンナとの仲が険悪になってた リーアムも事情を察して帰宅をしたんだ Drive (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うながす, unagasu] draengen, mahnen [Add to Longdo]
[そくせい, sokusei] (Wachstum) kuenstlich_beschleunigen [Add to Longdo]
[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]
[さいそく, saisoku] Mahnung, Aufforderung [Add to Longdo]
[とくそく, tokusoku] auffordern, -mahnen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top