Search result for

*余*

(240 entries)
(2.9255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -余-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[よしん, yoshin] (n) แผ่นดินไหวขนาดเล็กกว่า ที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่แผ่นดินไหวใหญ่, See also: S. aftershock,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よじょう, yojou] redundant; surplus; residue; balance
[よゆう, yoyuu] (n adj ) (เซอ'พลัส) n.,adj. ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน,จำนวนที่ล้น,เงินที่เหลือ., S. overage,excess
[よけい, yokei] เกินความจำเป็น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[あまる, amaru] Thai: เหลือ English: to remain
[あまる, amaru] Thai: เกิน English: to exceed

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: []
[叙, xù, ㄒㄩˋ] to express, to state; to relate, to narrate
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] again
[嵞, tú, ㄊㄨˊ] a mountain in Zhejiang
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  屾 (shēn ㄕㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[徐, xú, ㄒㄩˊ] slowly, quietly, calmly; dignified, composed
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[敘, xù, ㄒㄩˋ] to express, to state; to relate, to narrate
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] again
[斜, xié, ㄒㄧㄝˊ] slanting, sloping, inclined
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  斗 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] measuring cup
[涂, tú, ㄊㄨˊ] to smear, to scribble, to daub; surname
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[狳, yú, ㄩˊ] armadillo
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] animal
[畬, shē, ㄕㄜ] a field reclaimed by burning the forest
Radical: Decomposition: 余 (yú ㄩˊ)  田 (tián ㄊㄧㄢˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 field 田; 佘 provides the pronunciation; compare 畲
[艅, yú, ㄩˊ] dispatch boat
Radical: Decomposition: 舟 (zhōu ㄓㄡ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] An extra 余 boat 舟; 余 also provides the pronunciation
[荼, tú, ㄊㄨˊ] a bitter vegetable
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[蜍, chú, ㄔㄨˊ] toad (2)
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mollusk
[途, tú, ㄊㄨˊ] way, road, path, journey, course
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk
[酴, tú, ㄊㄨˊ] yeast; wine; to leaven, to ferment
Radical: Decomposition: 酉 (yǒu ㄧㄡˇ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wine
[除, chú, ㄔㄨˊ] to eliminate, to remove, to wipe out
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] The waste 余 produced by a city 阝
[餘, yú, ㄩˊ] surplus, remainder, excess
Radical: Decomposition: 飠 (shí ㄕˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] Extra 余 food 飠; 余 also provides the pronunciation
[馀, yú, ㄩˊ] surplus, remainder, excess
Radical: Decomposition: 饣 (shí ㄕˊ)  余 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [ideographic] Extra 余 food 饣; 余 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
よそ見(P);所見[よそみ, yosomi] (n,vs) looking away; looking aside; (P) [Add to Longdo]
よそ行き(P);所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
よそ者;所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider [Add to Longdo]
下端部の[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] (n) {comp} bottom margin [Add to Longdo]
可愛さって憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
議論の[ぎろんのよち, gironnoyochi] (exp) room for argument [Add to Longdo]
[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
の一策[きゅうよのいっさく, kyuuyonoissaku] (n) (See 窮の策) desperate measure; last-ditch effort [Add to Longdo]
の策[きゅうよのさく, kyuuyonosaku] (n) desperate measure [Add to Longdo]
[けいよ, keiyo] (n) previous conviction [Add to Longdo]
の人[けいよのひと, keiyonohito] (n) ex-convict [Add to Longdo]
[けいよしゃ, keiyosha] (n) ex-convict [Add to Longdo]
[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance [Add to Longdo]
四百[しひゃくよしゅう, shihyakuyoshuu] (n) all China [Add to Longdo]
思い[おもいあまる, omoiamaru] (v5r,vi) to not know how to act or what to do; to be at a loss [Add to Longdo]
思案に[しあんにあまる, shianniamaru] (exp,v5r) to be at wit's end; to be at a loss for what to do [Add to Longdo]
[じあまり, jiamari] (n) hypermetric [Add to Longdo]
持てす;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with [Add to Longdo]
;爾[じよ, jiyo] (n) the others; the remainder [Add to Longdo]
手に[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable [Add to Longdo]
[じゅんよ, junyo] (n) over ten days [Add to Longdo]
消費者[しょうひしゃよじょう, shouhishayojou] (n) consumer surplus [Add to Longdo]
上端部の[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] (n) {comp} top margin [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] (n) over ten feet [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] (n) surplus; balance; remainder [Add to Longdo]
価値[じょうよかち, jouyokachi] (n) surplus value [Add to Longdo]
[じょうよきん, jouyokin] (n) surplus; balance; (P) [Add to Longdo]
検査[じょうよけんさ, jouyokensa] (n) {comp} modulo N check; residue check [Add to Longdo]
身にる光栄;身にあまる光栄[みにあまるこうえい, miniamarukouei] (exp) undeserved honor (honour); too great an honour [Add to Longdo]
人目に[ひとめにあまる, hitomeniamaru] (exp,v5r) to be too prominent [Add to Longdo]
[すいよ, suiyo] (n) drunken [Add to Longdo]
政界[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
生産者[せいさんしゃよじょう, seisanshayojou] (n) producer surplus [Add to Longdo]
積善の家には必ず慶あり;積善の家には必ず慶有り[せきぜんのいえにはかならずよけいあり, sekizennoienihakanarazuyokeiari] (exp) (See 積不善の家には必ず殃あり) one's good deeds shall be repaid even to one's descendants [Add to Longdo]
積不善の家には必ず殃あり;積不善の家には必ず殃有り[せきふぜんのいえにはかならずよおうあり, sekifuzennoienihakanarazuyoouari] (exp) (arch) (See 積善の家には必ず慶あり) iniquities of fathers are visited upon their sons [Add to Longdo]
って勇足らず[ちあまってゆうたらず, chiamatteyuutarazu] (exp) lacking boldness by being too sagacious; being too sagacious to be bold [Add to Longdo]
読書三[どくしょさんよ, dokushosanyo] (n) winter, night, and rainy weather; the ideal conditions for reading [Add to Longdo]
[ねんよ, nenyo] (n) more than a year [Add to Longdo]
平均[へいきんよめい, heikinyomei] (n) life expectancy [Add to Longdo]
方向[ほうこうよげん, houkouyogen] (n) direction cosine [Add to Longdo]
冥加に[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
目に[めにあまる, meniamaru] (exp,v5r) to be intolerable or unpardonable [Add to Longdo]
有りる;有[ありあまる, ariamaru] (v5r,vi) to be superfluous; to be in excess; to be more than enough [Add to Longdo]
[ゆうよ, yuuyo] (n,adj-no) more than [Add to Longdo]
;予[よ, yo] (n,suf) (1) ( only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [Add to Longdo]
し物[あましもの, amashimono] (n) something not needed; person who is in the way [Add to Longdo]
す(P);剰す[あます, amasu] (v5s,vt) to save; to leave over; to spare; (P) [Add to Longdo]
すところなく;す所なく;す所無く[あますところなく, amasutokoronaku] (exp,adv) fully; thoroughly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七政四[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
不遗[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost [Add to Longdo]
中国剩定理[Zhōng guó shèng yú dìng lǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Chinese remainder theorem (math.) [Add to Longdo]
[qí yú, ㄑㄧˊ ㄩˊ, / ] the rest; the others; remaining; remainder; apart from them [Add to Longdo]
[rǒng yú, ㄖㄨㄥˇ ㄩˊ, / ] redundancy; redundant [Add to Longdo]
[shèng yú, ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] remainder; surplus [Add to Longdo]
价值[shèng yú jià zhí, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] surplus value [Add to Longdo]
定理[shèng yú dìng lǐ, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, / ] the Remainder Theorem [Add to Longdo]
放射性[shèng yú fàng shè xìng, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄤˋ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] residual radioactivity [Add to Longdo]
辐射[shèng yú fú shè, ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, / ] residual radiation [Add to Longdo]
劫后[jié hòu yú shēng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄡˋ ㄩˊ ㄕㄥ, / ] after the calamity, renewed life (成语 saw); new lease of life [Add to Longdo]
[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath [Add to Longdo]
[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
[duō yú, ㄉㄨㄛ ㄩˊ, / ] superfluous; unnecessary; surplus [Add to Longdo]
[Dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, / ] Dayu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
[Dà yú xiàn, ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Dayu county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi [Add to Longdo]
[fù yu, ㄈㄨˋ ㄩ˙, / ] in surplus [Add to Longdo]
[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, / ] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances [Add to Longdo]
心有[xīn yǒu yú jì, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄐㄧˋ, / ] to have lingering fears; trepidation remaining after a trauma [Add to Longdo]
心有而力不足[xīn yǒu yú ér lì bù zú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. [Add to Longdo]
心有,力不足[xīn yǒu yú, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄩˊ, li4 bu4 zu2, / ] The will is there, but not the strength (成语 saw, from Confucian Analects).; I really want to do it, but don't have the resources.; The spirit is willing but the flesh is weak. [Add to Longdo]
[Fú yú, ㄈㄨˊ ㄩˊ, ] Fuxu county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[Fú yú xiàn, ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Fuxu county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[Fú yú, ㄈㄨˊ ㄩˊ, / ] (N) Fuyu (city in Jilin) [Add to Longdo]
[Xīn yú, ㄒㄧㄣ ㄩˊ, / ] Xinyu prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
[Xīn yú shì, ㄒㄧㄣ ㄩˊ ㄕˋ, / ] Xinyu prefecture level city in Jiangxi [Add to Longdo]
[Cáo Yú zhāng, ㄘㄠˊ ㄩˊ ㄓㄤ, / ] Cao Yuzhang (1924-), modern writer and publisher, author of narrative history 上下五千年 [Add to Longdo]
[yǒu yú, ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] to have an abundance [Add to Longdo]
[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, / ] spare time; amateur; extra-curricular [Add to Longdo]
大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] college for people who attend after work (lit.: spare-time college) [Add to Longdo]
爱好者[yè yú ài hǎo zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄞˋ ㄏㄠˇ ㄓㄜˇ, / ] hobbyist; amateur [Add to Longdo]
教育[yè yú jiào yù, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] spare-time education; evening classes [Add to Longdo]
[yè yú zhě, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] amateur [Add to Longdo]
死有[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, / ] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead [Add to Longdo]
[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, / ] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus [Add to Longdo]
沾染[cán yú zhān rǎn, ㄘㄢˊ ㄩˊ ㄓㄢ ㄖㄢˇ, / ] residual contamination [Add to Longdo]
[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ˋ, / ] litter; trash [Add to Longdo]
比上不足比下有[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, / ] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster [Add to Longdo]
[liú yú dì, ㄌㄧㄡˊ ㄩˊ ㄉㄧˋ, / ] room for maneuver; to leave a margin for error [Add to Longdo]
[bǎi yú, ㄅㄞˇ ㄩˊ, / ] a hundred or more [Add to Longdo]
[yíng yú, ˊ ㄩˊ, / ] surplus; profit [Add to Longdo]
[kòng yú, ㄎㄨㄥˋ ㄩˊ, / ] free; vacant; unoccupied [Add to Longdo]
[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] balance; cash surplus [Add to Longdo]
行有[xíng yǒu yú lì, ㄒㄧㄥˊ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] after that, any remaining energy (成语 saw from Analects); time for extracurricular activities [Add to Longdo]
[kè yú, ㄎㄜˋ ㄩˊ, / ] after school; extracurricular [Add to Longdo]
[zhuì yú, ㄓㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] superfluous [Add to Longdo]
超新星剩[chāo xīn xīng shèng yú, ㄔㄠ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ ㄩˊ, / ] supernova residue (a type of nebula) [Add to Longdo]
双曲[shuāng qū yú xián, ㄕㄨㄤ ㄑㄩ ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] hyperbolic cosine or cosh (math) [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]
[yú xià, ㄩˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] remaining [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間分にパリに滞在した。そしてその期間を観光に使った。
I can afford one, but not both.1つは買う裕があるが、両方はない。
This job is too much for me.この仕事は私の手にる。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆曲折を経て解決した。
I don't have much money, but I can get along somehow.お金はり持っていませんが、どうにか暮らしています。
After weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.こうしたことをじっくり考慮してから、推進者は法律案という形で計画案を提出するが、議会での批判に対処するために、ルートの変更を儀なくさせられるかもしれない。
There's much room for improvement in this project.この計画には改善の地が大いにある。
This project still leaves much to be desired.この計画はまだ大いに改善の地がある。
Your conduct allows of no excuse.あなたの行為は全く弁解の地がない。
I always need an extra blanket in the wintertime.いつも冬には分な毛布が必要だ。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさって憎さ百倍。 [Proverb]
Can you afford to take a holiday this summer?この夏は休みをとる裕がありますか。
This project admits of improvement.この企画には改善の地がある。
This work is beyond me.この仕事は私の力にる。
Jack can't afford to buy a new bicycle.ジャックには新しい自転車を買う裕がない。
There is plenty of room for improvement in this dictionary.この辞書には大いに改善の地がある。
There is no room for further improvement in this system.この制度には改良の地がない。
Those are the leftovers from lunch.これはお昼のりです。
These facts admit of no contradiction.これらの事実のは反ばくの地がない。
These facts are certain.これらの事実は疑う地はない。
These ungrammatical sentences resulted from the application of the additional rule F.これらの非文法的な文は分な規則Fを適用したことに起因している。
I can't afford to eat in such an expensive restaurant.こんな値段の高いレストランで食事する裕はない。
But he knew he had no choice.しかし、彼は選択の地がないことを知っていた。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
This report admits of doubt.この報道は疑問の地がある。
What did they add this needless function for?こんな計な機能なんでつけたんだろう。
I cannot entertain such a request.こんな要求は考慮の地がない。
Since ski season is almost over, the ski wear that's on sale is all leftovers, so there's nothing that's just my size.スキーシーズンも終わりに近づいて、ウエアとかのバーゲンやっているけど、り物しかなくて丁度いいサイズのモノがない。
There is no doubt whatever about it.そのことに関しては、まったく疑いの地がない。
Because they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.そうした作品は完全に成功しているわけではないので、私の想像力が働く地があるのだ。
This fault admits of no excuse.その失策には弁解の地がない。
That job brings him in an extra 60,000 yen a month.その仕事のおかげで彼は月に六万円分の収入がある。
Bear in mind that, under such circumstances, we have no alternative but to find another buyer.そのような場合別の買い手を見つける以外に選択の地はないという事を心に留めておきなさい。
Such a crime cannot be despised enough.そのような犯罪は憎んでもりある。
The program does not allow for changes at this point in time.その計画は現在では全く変更の地がない。
The plan is incapable of alteration.その計画は変更の地がない。
There could be no doubt as to who the man was.その人が誰であるかということに関しては疑いの地がなかった。
The general lived the rest of his life peacefully after his retirement.その将軍は退役後ひっそり生を送った。
The evidence left no room for uncertainty.その証拠で疑いの地はなくなった。
The evidence left little room for doubt.その証拠に疑問の地はほとんどなかった。
The minister was obliged to resign from the Cabinet.その大臣は内閣からの辞職を儀なくされた。
All the coaches of the train were packed to capacity ten minutes before it started.その列車はみな、発車10分前に満員で立錐の地もなかった。
The extra room proved very useful when we had visitors.その分な部屋は客があった時に大変役に立つ事がわかった。
We may not be able to afford it.その裕がないかもしれないから。
Upon finding the news true, she couldn't help but cry for joy.その知らせが本当だと知ったとたん、彼女は嬉しさのり泣かないではいられなかった。
I was unwilling to agree to the proposal, but it seemed that I had no choice.その提案に同意したくなかったが、選択の地はないように思われた。
There could be no doubt as to who the man was.その日とが誰であるかということに関して疑いの地がなかった。
It admits of no doubt.それは疑う地がない。
That leaves no room for doubt.それで疑いをさしはさむ地はなくなる。
That added to his unhappiness.それで計に彼は不幸になった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, there should be an extra port, for injections.[JA] ええ、 分なポート、注射用。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
So it was extended because you were too tight on time?[JA] (ありさ)裕がなくて... 逆に パッツンパッツンすぎて また延ばしたってこと? No Use Crying Over Meat (2016)
And, uh, just... why we ask for your support... professional or amateur.[CN] 于是需要各位的支持 不论专家或业从事者 Foreign Correspondent (1940)
We're looking at the first incontrovertible proof of life beyond Earth.[JA] 論争の地のない証拠を 我々は今見てる 地球外生命体だ Life (2017)
Unfortunately for her, she had excellent intuition and was too curious.[JA] 無駄な勘のよさと 計な好奇心のせいで Confrontation (2017)
I feel that way especially since living at Terrace House.[JA] テラスハウス住んで 計に思ったね 何か Kiss and Tell (2016)
I wouldn't say you had much of a choice anyhow.[CN] 无论如何,我觉得你没有太多选择的 Sorry, Wrong Number (1948)
Well well, you know the rest.[CN] 秘密警察便会捉到你,所以我 其的你已知道了 Casablanca (1942)
Plenty of room here at Barrington House for our guests.[JA] ここは客人用の部屋が ってる The Other Side (2017)
Dickon, follow me! The rest remain here.[CN] 迪肯 跟我来 其的呆在这儿 The Adventures of Robin Hood (1938)
- How does the rest of it go?[CN] 其的怎么念 那么我是耗子 嗯 - How does the rest of it go? I Married a Witch (1942)
Before you say anything you might regret, come with me.[JA] 計なことを言う前に ちょっと来い Sexy Rollercoasters (2017)
I've got an extra bed if you want it.[JA] あなたが望むなら、分なベッドがあるよ。 The Circle (2017)
But you have empty rooms, right?[JA] えっ だけど 部屋ってますよね? The Mysterious Million Yen Women (2017)
Positively no![CN] 没有商量的 The Whole Town's Talking (1935)
What we should be discussing right now is something about this place.[JA] 計な話はもう止めて この惑星だけど Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
No baggage, independence, freedom.[CN] 没有多的东西 独立,自由 Port of Shadows (1938)
But I want to see the rest of the show, and... and I'll have to change.[CN] 但是我还想看下的节目呢 而且我得先换衣服 The Lodger (1944)
A going concern. It's no use lying around, waiting to be picked up.[CN] 我们尚有盈 Lifeboat (1944)
You're too big a man for that.[CN] 应付这样的事情你是绰绰有 The Bells of St. Mary's (1945)
I'll try, Mr. Butler but you see I haven't much free time.[CN] 我会来的 但是我的空时间不多 The Woman on the Beach (1947)
But you won't save yourself from the screams in the night, It'll lodge in your bones all your life.[CN] 对 但省不下听到晚上尖叫 并且生难忘! The Red House (1947)
You won't get them this way. Maybe not for the rest of your life.[CN] 你这样是得不到的,为了你的生想想 Moonrise (1948)
You can handle eight.[JA] 裕だろ Say Yes (2017)
"He came of a good family, and had studied hard at Uppsala University, so he knew a bit more than the rest of us."[CN] "他出身于良好的家庭背景 乌普萨拉大学毕业。 因此,他 比我们其的人懂得要多一些" The Phantom Carriage (1921)
It seems to me to be the height of amateurishness... to evoke malignant spirits and not be able to get rid of them.[CN] 对我来说 召来了鬼魂又送不回去 就是业之极 Blithe Spirit (1945)
So that just adds another dimension to it.[JA] 計な苦労が増えた CounterPunch (2017)
But the others wait in Casablanca.[CN] 不过其的人则在卡萨布兰卡 Casablanca (1942)
The thing is, we don't have a choice anymore.[JA] 実は選択の地はないの The Covenant (2017)
I have no choice?[JA] 選択の地はない? John Wick: Chapter 2 (2017)
There's too much demon in me.[JA] 毒はりに多く Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
She spoke out of turn.[JA] 計なことを言ったのさ The Discovery (2017)
I don't have time to think about anything else right now.[JA] (ありさ)他のこと考える 裕ないかも New It-Girl in the City (2016)
... sotomorrowthebishop can give her escort the rest of the way.[CN] ...这样明天主教就会护送她 走完其的路程 The Adventures of Robin Hood (1938)
Now, I appreciate that you've been delivering, but... things have been unnecessarily tense, and that makes me unnecessarily tense.[JA] 供給してくれることに 感謝はしてるが... 計な小競り合いには ウンザリだ Bury Me Here (2017)
- I have to-- ...you make this a hundred times worse, you understand that?[JA] - だって... ...計コトを悪くするだけだ わかってるだろう? Alt.truth (2017)
- And, John wear extra underpants.[JA] それから パンツを分にはけ Once Upon a Time in Venice (2017)
No, thanks. I don't want any more reminders around than are necessary.[CN] 不用了,谢谢, 我不再需要多的提醒了 I Wake Up Screaming (1941)
I have always placed you far above me[CN] *我总将你置之上* Detour (1945)
Your resistance makes me stronger.[JA] 抵抗されると 計 燃えるなぁ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
"Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death...[CN] 而只有残小数的士兵鸚‰抵抗 Gone with the Wind (1939)
I can't afford to be giving away five grand's worth of windows.[JA] 窓をくれてやる裕はない Sexy Rollercoasters (2017)
I'll do a rescan, try to pinpoint the source, but I need more memory, all you can spare.[JA] ソースを特定しようとすると、 私はより多くの記憶が必要です。 あなたはすべて裕があります。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
"Amateur" is a word that I cannot tolerate.[CN] 我不能容忍你说的业这个词 Blithe Spirit (1945)
Do you realize what your insane, amateur muddling has done?[CN] 你可知道你疯狂的业通灵 给我带来了多大的困扰吗? Blithe Spirit (1945)
This totally works. Easy-peasy.[JA] (半田)あっ 裕じゃん  Bye Bye Mr. Perfect (2016)
I know she isn't pretty to look at... but it's nothing a couple of extra hands can't fix it.[JA] 私は、彼女が見てきれいではありません知っています... それは、分な手のカップルはそれを修正することはできません何もありません。 Kong: Skull Island (2017)
Yes, sir. I do.[CN] 在业时间 The Whole Town's Talking (1935)
It's because he's attracted to Misaki that he's sensitive to what she says.[JA] ちょっと気になってるからこそ 美咲ちゃんに何か言われたら 計 カチンときちゃうみたいな Love Is in the Air (2016)
Forced from your home, driven out to the wilds beyond the Wall.[JA] 家から出ることを儀なくされ― 壁の向こうの原野へ追いやられた The Spoils of War (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下端部の[かたんぶのよはく, katanbunoyohaku] bottom margin [Add to Longdo]
上端部の[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] remainder [Add to Longdo]
検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あます, amasu] uebriglassen [Add to Longdo]
[あまる, amaru] uebrig_sein, ueberschreiten [Add to Longdo]
[よじょう, yojou] Ueberrest, Ueberschuss [Add to Longdo]
[よめい, yomei] Rest_des_Lebens, die_letzten_Lebensjahre [Add to Longdo]
[よち, yochi] -Raum, Spielraum [Add to Longdo]
[よか, yoka] freie_Zeit, Musse [Add to Longdo]
[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
[よゆう, yoyuu] Spielraum, Ueberfluss, Gelassenheit [Add to Longdo]
裕しゃくしゃく[よゆうしゃくしゃく, yoyuushakushaku] -ruhig, sehr_ruhig, gelassen, sehr_gelassen [Add to Longdo]
[よけい, yokei] ueberfluessig, -zuviel [Add to Longdo]
[じょうよ, jouyo] Ueberschuss [Add to Longdo]
[じょうよきん, jouyokin] Ueberschuss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top