Search result for

*任*

(251 entries)
(0.1459 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -任-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
内閣不信[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี
理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
引責辞[いんせきじにん, insekijinin] (n) การแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก
[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ
[せきにんしゃ, sekininsha] (n) ผู้รับผิดชอบ
[じにん, jinin] (n) การลาออกจากตำแหน่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無責[むせきにん, ] (n adj ) ไม่มีความรับผิดชอบ
[せきにんかん, ] (n ) มีความรับผิดชอบ
[いにんじょう, ] การมอบฉันทะ การมอบอำนาจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
[まかす, makasu] Thai: ปล่อยให้คนอื่นทำ English: to leave to a person
せる[まかせる, makaseru] Thai: ตามใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[任, rèn, ㄖㄣˋ] to trust, to rely on; to appoint; to bear; duty, office
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  壬 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] person
[凭, píng, ㄆㄧㄥˊ] to lean on; to rely on
Radical: Decomposition: 任 (rèn ㄖㄣˋ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] Leaning on (trusting) 任 a table 几
[恁, nèn, ㄋㄣˋ] that, thus; such, like so
Radical: Decomposition: 任 (rèn ㄖㄣˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[荏, rěn, ㄖㄣˇ] herb, mint; soft, pliable
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  任 (rèn ㄖㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] herb
[賃, lìn, ㄌㄧㄣˋ] to rent, to lease; to hire; employee
Radical: Decomposition: 任 (rèn ㄖㄣˋ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 任 working for money 貝
[赁, lìn, ㄌㄧㄣˋ] to rent, to lease; to hire; employee
Radical: Decomposition: 任 (rèn ㄖㄣˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Someone 任 working for money 贝

Japanese-English: EDICT Dictionary
せ;御[おまかせ, omakase] (n,vs) (See せる・1,せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
はい作業主[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
[いにん, inin] (n,vs,adj-no) charge; trust; (P) [Add to Longdo]
[いにんじょう, ininjou] (n) commission; proxy; power of attorney; authorization [Add to Longdo]
状による代理人[いにんじょうによるだいりにん, ininjouniyorudairinin] (n) attorney-in-fact [Add to Longdo]
代理人[いにんだいりにん, inindairinin] (n) authorized agent [Add to Longdo]
統治[いにんとうち, inintouchi] (n) mandate [Add to Longdo]
立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
[いちにん, ichinin] (n,vs) entrusting; (P) [Add to Longdo]
一般責[いっぱんせきにん, ippansekinin] (n) public liability [Add to Longdo]
引責辞[いんせきじにん, insekijinin] (n,vs) taking responsibility upon oneself (and resigning) [Add to Longdo]
運にせる[うんにまかせる, unnimakaseru] (exp,v1) to trust to luck [Add to Longdo]
運を天にせる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate [Add to Longdo]
過失責主義[かしつせきにんしゅぎ, kashitsusekininshugi] (n) (See 無過失責主義) fault liability principle [Add to Longdo]
[かいにん, kainin] (n,vs) dismissal; (P) [Add to Longdo]
株主責[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability [Add to Longdo]
環境責[かんきょうせきにん, kankyousekinin] (n) environmental responsibility [Add to Longdo]
環境責[かんきょうせきにんしゃ, kankyousekininsha] (n) environmental administrator [Add to Longdo]
管理責[かんりせきにん, kanrisekinin] (n) managerial liability; executive responsibility; accountability [Add to Longdo]
企業の社会的責[きぎょうのしゃかいてきせきにん, kigyounoshakaitekisekinin] (n) corporate social responsibility; CSR [Add to Longdo]
企業責[きぎょうせきにん, kigyousekinin] (n) corporate responsibility [Add to Longdo]
期差選[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
[きにん, kinin] (n,vs) return to one's post [Add to Longdo]
せ;気まかせ[きまかせ, kimakase] (adj-na,n) doing as one pleases; following one's nose [Add to Longdo]
共同責[きょうどうせきにん, kyoudousekinin] (n) joint responsibility; solidarity [Add to Longdo]
極秘[ごくひにんむ, gokuhininmu] (n) top secret mission [Add to Longdo]
軍事[ぐんじにんむ, gunjininmu] (n) military mission [Add to Longdo]
刑事責[けいじせきにん, keijisekinin] (n) criminal liability; (P) [Add to Longdo]
経営最高責[けいえいさいこうせきにんしゃ, keieisaikousekininsha] (n) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
経営責[けいえいせきにん, keieisekinin] (n) management responsibility; administrative responsibility [Add to Longdo]
結果責[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
研究責[けんきゅうせきにんしゃ, kenkyuusekininsha] (n) principal investigator; PI [Add to Longdo]
[げんにん, gennin] (n,adj-no) present post [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] (n,adj-no) successor; (P) [Add to Longdo]
[くちまかせ, kuchimakase] (n) random talk [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] (n,vs) demotion [Add to Longdo]
[さいにん, sainin] (n,vs) reappointment; (P) [Add to Longdo]
最高経営責[さいこうけいえいせきにんしゃ, saikoukeieisekininsha] (n) chief executive officer; CEO [Add to Longdo]
最高財務責[さいこうざいむせきにんしゃ, saikouzaimusekininsha] (n) chief financial officer; CFO [Add to Longdo]
最高責[さいこうせきにんしゃ, saikousekininsha] (n) chief executive [Add to Longdo]
最適[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]
[ざいにん, zainin] (n,vs) being in office; (P) [Add to Longdo]
期間[ざいにんきかん, zaininkikan] (n) term of office; tenure; incumbency [Add to Longdo]
[ざいにんちゅう, zaininchuu] (n) (while) holding a post or being in office [Add to Longdo]
自己責[じこせきにん, jikosekinin] (n) self-responsibility; on one's own responsibility; at one's own risk [Add to Longdo]
自動車損害賠償責保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance [Add to Longdo]
[じにん, jinin] (n,vs) self-appointment; pretension; (P) [Add to Longdo]
自由放[じゆうほうにん, jiyuuhounin] (n,adj-no) laissez-faire; non-intervention [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office [Add to Longdo]
不信[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
不信动议[bù xìn rèn dòng yì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˋ, / ] motion of no confidence (against the government, in parliamentary debates) [Add to Longdo]
不信投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] vote of no-confidence [Add to Longdo]
不信[bù xìn rèn àn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄢˋ, ] no-confidence motion [Add to Longdo]
不负责[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] irresponsible [Add to Longdo]
[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] to assign; to appoint; office; responsibility; surname Ren [Add to Longdo]
一个[rèn yī gè, ㄖㄣˋ ㄧ ㄍㄜˋ, / ] any one of (a list of possibilities) [Add to Longdo]
[Rèn qiū, ㄖㄣˋ ㄑㄧㄡ, ] (N) Renqiu (city in Hebei) [Add to Longdo]
[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, ] appointment to an important post [Add to Longdo]
[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, ] to appoint (sb to a post) [Add to Longdo]
人唯亲[rèn rén wéi qīn, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄣ, / ] to appoint people by favoritism (成语 saw); nepotism; corrupt appointment [Add to Longdo]
人唯贤[rèn rén wéi xián, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] to appoint people according to their merits (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity [Add to Longdo]
[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever [Add to Longdo]
何人[rèn hé rén, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄖㄣˊ, ] anyone [Add to Longdo]
何其他[rèn hé qí tā, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ ㄑㄧˊ ㄊㄚ, ] any other [Add to Longdo]
便[rèn biàn, ㄖㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] as you see fit; to do as one likes [Add to Longdo]
[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] chivalrous; helping the weak for the sake of justice [Add to Longdo]
[rèn miǎn, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄢˇ, ] to appoint and dismiss [Add to Longdo]
[rèn nèi, ㄖㄣˋ ㄋㄟˋ, / ] period in office [Add to Longdo]
其自然[rèn qí zì rán, ㄖㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, ] to let things take their course (成语 saw); to leave it to nature; laissez-faire [Add to Longdo]
[rèn wu, ㄖㄣˋ ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role [Add to Longdo]
务栏[rèn wù lán, ㄖㄣˋ ˋ ㄌㄢˊ, / ] taskbar [Add to Longdo]
[rèn láo rèn yuàn, ㄖㄣˋ ㄌㄠˊ ㄖㄣˋ ㄩㄢˋ, / ] to undertake a task despite criticism (成语 saw); to bear the burden of office willingly [Add to Longdo]
[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to appoint and nominate [Add to Longdo]
[rèn jiù, ㄖㄣˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to take the blame [Add to Longdo]
天堂[Rèn tiān táng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] Nintendo [Add to Longdo]
[Rèn Ān, ㄖㄣˋ ㄢ, ] Ren An (-c.90 BC), Han Dynasty general, also called Ren Shaoqing 少卿 [Add to Longdo]
[rèn cóng, ㄖㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] at one's discretion [Add to Longdo]
[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited [Add to Longdo]
[rèn qíng, ㄖㄣˋ ㄑㄧㄥˊ, ] to let oneself go; to do as much as one pleases [Add to Longdo]
[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, ] arbitrarily; at will; random [Add to Longdo]
意球[rèn yì qiú, ㄖㄣˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, ] free kick [Add to Longdo]
[rèn píng, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ, / ] no matter what; despite; to allow (sb to act arbitrarily) [Add to Longdo]
凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
[rèn suǒ, ㄖㄣˋ ㄙㄨㄛˇ, ] one's office; place where one holds a post [Add to Longdo]
[rèn jiào, ㄖㄣˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to teach; to coach; to work as teacher [Add to Longdo]
[rèn qī, ㄖㄣˋ ㄑㄧ, ] term of office [Add to Longdo]
[rèn qì, ㄖㄣˋ ㄑㄧˋ, / ] to act on impulse [Add to Longdo]
[rèn yòng, ㄖㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to appoint; to assign [Add to Longdo]
[rèn yóu, ㄖㄣˋ ㄧㄡˊ, ] uncaring; indifferent; ignoring [Add to Longdo]
[Rèn xiàn, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Ren county in Hebei [Add to Longdo]
[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post [Add to Longdo]
[rèn tīng, ㄖㄣˋ ㄊㄧㄥ, / ] to allow (sb to act arbitrarily); to let sb have his head [Add to Longdo]
[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, / ] dissipated; unruly [Add to Longdo]
[rèn kè, ㄖㄣˋ ㄎㄜˋ, / ] to give classes; to work as teacher [Add to Longdo]
贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 使 / 使] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity [Add to Longdo]
[rèn xuǎn, ㄖㄣˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose arbitrarily; to take whichever one fancies [Add to Longdo]
[rèn zhòng, ㄖㄣˋ ㄓㄨㄥˋ, ] a load; a heavy burden [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを世話するって言ったとき、そういった責が生じるのは分かっていたはずでしょ。
You can trust him with any job.あいつに仕事をせておけば安心だ。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの安定的な支援がなければ、私の務は失敗に終わっていたでしょう。
I'll leave everything to you.あなたにすべてせます。
It is you that are to blame for it.あなたはそのことに対して責がある。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結果に責をおわなければならない。
You are not to blame for the accident.あなたはその事故に責はありませんよ。
We ask you to account for your conduct.あなたの行為の責をもってもらおう。
You should awake to your responsibilities.あなたは自分の責を自覚しなければならない。
You must answer for your careless conduct.あなたはその不始末に責を取らねばならない。
You are liable for the debt.あなたはその負債に責がある。
If you want it done well, I'm your man.うまくそれをやらせたいと思うなら私こそその適者です。
The owners appointed him manager.オーナーの人達は彼を支配人に命した。
Yeah, but I'll have to take the rap if they slip up.ええ、でも大きなミスがあったら、私の責になってしまうもの。
This is your responsibility. It's not the kind of thing you can laugh off.お前の責なんだから、笑ってごまかすなよ。
It would be best to leave it to a man who knows the ropes.こつを心得ている人にせるのが、一番いいだろう。
Leave it to me to prepare lunch.お昼の準備なら僕にせてくれよ。 [M]
The class accepted the new teacher.クラスのみんなは新の先生を快く迎えた。
Clara's lack of responsibility drives me mad.クララの責感の無さには頭に来る。
Mr Kennedy was inaugurated as the President of the United States.ケネディー氏は合衆国大統領として就した。
It takes two to make a quarrel.けんかは両方に責がある。
You are responsible for this accident.この事故の責はあなたにあります。
Who is responsible for this class?このクラスの担は誰ですか。
It follows from this that the company is not responsible for the accident.このことから、会社には事故の責が無いことになる。
I leave the matter to your judgement.この件はあなたの判断にせます。
I'll leave this work to you.この仕事は君にせるよ。 [M]
Who's in charge of this section?この部の責者は誰か。
I'll answer for this accident.この事故については私が責を負う。
I am responsible for this failure.この失敗は私に責がある。
This duty has priority over all others.この務はすべての務に優先する。
I'll afraid this kind of meeting isn't getting us anywhere.この務をやり終えたら、たくさん飲ませてやるよ。
Who is ultimately responsible for this?この責は結局だれにあるのか。
As far as this problem is concerned, you cannot escape your responsibility.この問題に関する限り、あなたは自分の責を逃れられません。
I want to find out the source of this irresponsible rumor.この無責なうわさの源を突き止めたいと思う。
I will accept full responsibility for this.これについては私がすべて責を負います。
I'm sorry. I'm partly responsible for it.ごめん、僕にも責があるんだ。 [M]
From now on, you must be responsible for what you do.これからは自分のする事に責を持ちなさい。
In relation to this, I am to blame.これに関しては私にも責がある。
I'll leave it up to your imagination.ご想像におせします。
There is none other than you to whom I can leave this.これをおせできるのは、あなたしかありません。
I will leave it to your judgement.ご判断をせます。
This is the sort of thing you have to account for.これはあなたが責を取らなければならないことです。
I leave it to your imagination.ご想像にせます。
At the summer camp, she was in charge of the group I belonged to.サマーキャンプでは、彼女が私の班の責者になった。
The Secret Service has to answer for the safety of the president.シークレット・サービスは大統領の安全に責を負わなくてはならない。
But Jesus would not entrust himself to them.しかし、イエスは、御自身を彼らにおせにならなかった。
I heard you have become Branch Manager of Sydney.シドニー支店長に就すると伺いました。
Please leave everything to me.すべてのことを私にせてください。
Lyndon Johnson took over presidency when John Kennedy was assassinated.ジョンケネディが暗殺された時リンデルジョンソンが大統領(の期)を引き継いだ。
John casts the blame on others.ジョンは責を他人に転嫁する。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In our new plant, men will have no other task other than supervising the machines.[CN] 在我們的新工廠 大家沒有更多別的務,只要管好機器 À Nous la Liberté (1931)
I can trust that you'll do a good job with World Theory .[JA] 監督なら安心して 「セカイロン」をせられそうです Confrontation (2017)
Karev.[CN] 是 主 Superfreak (2010)
"There is no escape He must perform his sorry duty."[CN] "他在何地方都免不了运送重活" The Phantom Carriage (1921)
One reason: there's a perfectly charming floor clerk outside who sees everything.[CN] 就一個原因: 外面有個迷人的 樓層服務小姐, 她能看見發生的何事. Grand Hotel (1932)
All officers are down.[JA] すべての役員は辞しています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
You haven't had your nitrogen detox. Your health is my responsibility.[JA] 窒素療法を受けなかったろ 君の健康は俺の責 Life (2017)
"I'm out to everybody !"[CN] 我何人都不见! City Lights (1931)
Leave this to me.[JA] 私にせて Reason (2017)
Jon left you in charge?[JA] ジョンにされたの? The Spoils of War (2017)
Kitty Darling don't need any man to take care of her.[CN] Kitty Darling不需要何男人的照顧 Applause (1929)
After Rory, I'm best qualified for walk-and-repair.[JA] ローリーのあとは私が適よ 歩くのと直すのは Life (2017)
Without any dusk, I'm going to completely erase her.[CN] 要完全抹去 不会留下何的记忆 Episode #1.2 (2004)
I will not hear another word![CN] 我不能容忍何这样的评论 The Blue Angel (1930)
I'll leave you to it.[JA] 後はせた Eastwatch (2017)
I just want to know who to blame for ruining my life.[JA] 誰の責なのか知りたい Smell the Weakness (2017)
I fed her at my own breast even though they told me to give her to the wet nurse.[JA] 乳母にせろと言われたあとも 私は娘に乳を与え続けた The Queen's Justice (2017)
- He could do almost anything.[CN] - 他能做幾乎何事. Grand Hotel (1932)
I want to do anything.[CN] 我想做何事. Grand Hotel (1932)
"l'm not worthy, I've broken your every commandment."[CN] 我没有何权利祈祷 我知道我打破了你所有的戒律" The Phantom Carriage (1921)
As an anointed knight, I'll allow you one more day.[JA] 叙騎士として 私はあなたにもう一日だけあたえる Stormborn (2017)
And is it socially responsible to define people politically by what they buy?[JA] 持ち物で人を判断することが 社会的責なの? Smell the Weakness (2017)
Gal-Chi's teacher?[CN] 带鱼他有级导师 Episode #1.8 (2004)
I'll lay down but I don't want any shots.[CN] 我是得躺會兒了,但何照片都不想拍 Applause (1929)
Leave this to me.[JA] (監督)せてください Confrontation (2017)
Anyone.[CN] 何人 Betrayal (2013)
Leave this to me, all right?[JA] この件は とりあえず 私にせときなさい Ready (2017)
Well son, I don't know what else to tell you, except, she's a liability.[JA] 私は知らない 他に何を教えてくれる? 彼女は責を負いません 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2017)
Here's your chart. I must take your temperature.[CN] 我的务是给你量体温 A Farewell to Arms (1932)
I'll live with you. Come to me.[CN] 我会对你负起责 Episode #1.2 (2004)
She belonged to no other man![CN] 她不該屬於別的何男人! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
This man was your father's top operative.[JA] この男 あなたの父親の最高執行責者だった。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
As you can see, I work without props...[CN] 如你们所见 我这儿没有何道具 The Blue Angel (1930)
- Anywhere you like. Here.[CN] - 只要你想去, 何地方都可以. Grand Hotel (1932)
# It might have happened to any man #[CN] 在何男人身上都可能发生 One Hour with You (1932)
I'll take that. I'll take that ten times out of ten.[JA] せて 絶対に勝つよ CounterPunch (2017)
Karev.[CN] 主 Superfreak (2010)
Saying you're sorry because a family member is a murderer... or feeling responsible for the death of someone you lived with... or doing things just because that's the way you do them... or making up reasons for things...[JA] 家族が人を殺(あや)めてしまって 申し訳ないとか 一緒に暮らしてた人たちが殺されて 責を感じるとか 自分はそうだから こうだから... Emotions (2017)
Do you think you're responsible?[JA] ご自身の責 どうお考えですか? Reason (2017)
- Well, you won't be.[JA] ありがたい せろ Sexy Rollercoasters (2017)
He was named King in the North.[JA] 彼は北の王に命された The Queen's Justice (2017)
I couldn't bear to see her in another woman's arms.[JA] 彼女を他の女にせることなんてできなかった The Queen's Justice (2017)
You keep fucking trying. I'm holding you responsible.[JA] かけ続けろ 君の責 The Secret of Sales (2017)
I had to help the man I love, So I agreed to sleep wth lwabuch,[CN] 走投无路只好凭岩渊的摆布 Taki no shiraito (1933)
any man who insults you or does you wrong shall die a hundredfold death![CN] 我會讓何冒犯女王您的人... ...都死上一百遍! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Sure. I leave it to you.[JA] (花木)はい せます Ready (2017)
Because I think it's socially irresponsible. And fucking patronising.[JA] それって無責だし 人を見下してる Smell the Weakness (2017)
There's no double bottom... No secret opening, no trap door.[CN] 没有夹层 没有暗门 没有何机关 The Blue Angel (1930)
I regret I am too occupied to accept invitations.[CN] 很遗憾,我实在是很忙 接受不了何的邀请 The Mummy (1932)
Grimes was my responsibility, too.[JA] グライムズも私の責でした。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
製造責[せいぞうせきにん, seizousekinin] PL, Product Liability [Add to Longdo]
追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]
提供者責分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person [Add to Longdo]
適用業務責分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
意キャラクタ[にんいキャラクタ, nin'i kyarakuta] any character [Add to Longdo]
意型[にんいがた, nin'igata] any type [Add to Longdo]
意信号[にんいしんごう, nin'ishingou] optional [Add to Longdo]
意選択構成要素[にんいせんたくこうせいようそ, nin'isentakukouseiyouso] optional (O) component [Add to Longdo]
意選択属性[にんいせんたくぞくせい, nin'isentakuzokusei] non-mandatory attribute [Add to Longdo]
意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅにん, shunin] verantwortlicher_Leiter [Add to Longdo]
[にん, nin] Pflicht, Aufgabe, -Amt [Add to Longdo]
[まかす, makasu] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
せる[まかせる, makaseru] ueberlassen, anvertrauen [Add to Longdo]
[にんむ, ninmu] Amtspflicht, -Amt, Aufgabe [Add to Longdo]
[にんめい, ninmei] Ernennung [Add to Longdo]
[にんい, nin'i] freiwillig, beliebig [Add to Longdo]
[にんき, ninki] Amtszeit [Add to Longdo]
期満了[にんきまんりょう, ninkimanryou] Ablauf_der_Amtszeit [Add to Longdo]
[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
[けんにん, kennin] (gleichzeitig) 2 Aemter bekleiden [Add to Longdo]
[いにん, inin] Auftrag, Mandat, Bevollmaechtigung [Add to Longdo]
[せんにん, sennin] voller_Dienst [Add to Longdo]
[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
委員[じょうにんいいん, jounin'iin] Mitglied_des_staend.Ausschusses [Add to Longdo]
[こうにん, kounin] Nachfolger [Add to Longdo]
[たんにん, tannin] verantwortliche_Leitung [Add to Longdo]
[れきにん, rekinin] verschiedene_Aemter_nacheinander, innehaben [Add to Longdo]
[せきにん, sekinin] Verantwortung [Add to Longdo]
[ふにん, funin] eine_neue_Stelle_antreten [Add to Longdo]
[ふにんち, funinchi] neue_Stelle, neue_Arbeitsstelle, kuenftige_Stelle, kuenftige_Arbeitsstelle [Add to Longdo]
[てんにん, tennin] Versetzung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top