Search result for

*仇*

(95 entries)
(0.7924 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -仇-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ] (n ) personal enemy ศัตรู เช่นเพื่อนสองคนสนิทกันมาก วันนึงเกิดผิดใจกันขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่คุยกันอีกเลย ทั้งสองกลายเป็น Chou Ren แต่ถ้าเป็นคำว่า 敌人 เป็นศัตรูกันเช่น อิสราเอล กับ ปาเลสไตน์
See also: R. 敌人

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仇, chóu, ㄔㄡˊ] enemy; hatred, enmity
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  九 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩をで返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good [Add to Longdo]
;寇;讐;賊[あだ;あた()(ok);あたん()(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
する;寇する[あだする;あたする, adasuru ; atasuru] (vs-s) (1) to harm; to injure; (2) to oppose [Add to Longdo]
となる[あだとなる, adatonaru] (exp,v5r) (See になる) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
になる[あだになる, adaninaru] (exp,v5r) to backfire; to have a harmful result [Add to Longdo]
を討つ[あだをうつ, adawoutsu] (exp,v5t) (See 敵を討つ・かたきをうつ) to take revenge [Add to Longdo]
[きゅうてき, kyuuteki] (n) bitter enemy [Add to Longdo]
討ち;あだ討ち;[あだうち, adauchi] (n) (See 敵討ち) vengeance; revenge; retaliation [Add to Longdo]
同士;敵同士[かたきどうし;てきどうし(ik), katakidoushi ; tekidoushi (ik)] (n) mutual enemies [Add to Longdo]
[きゅうしゅう, kyuushuu] (n) revenge; bitter enemy [Add to Longdo]
商売敵;商売がたき;商売[しょうばいがたき, shoubaigataki] (n) business rival; professional jealousy [Add to Longdo]
情けが[なさけがあだ, nasakegaada] (exp) (id) Pardon makes offenders [Add to Longdo]
浅瀬に[あさせにあだなみ, asaseniadanami] (exp) deep rivers move in silence; shallow brooks are noisy; those who know little talk much [Add to Longdo]
敵;[かたき, kataki] (n,n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy [Add to Longdo]
徒名;[あだな, adana] (n) rumor of a romance (rumour) [Add to Longdo]
[ふっきゅう;ふくきゅう, fukkyuu ; fukukyuu] (n,vs) reprisal; revenge [Add to Longdo]
恋敵;恋;恋がたき[こいがたき, koigataki] (n) one's rival in love [Add to Longdo]
渾名(P);綽名(P);あだ名;諢名;名(ateji)[あだな(P);こんめい(渾名;諢名), adana (P); konmei ( kon mei ; gon mei )] (n,vs) nickname; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shì chóu, ㄕˋ ㄔㄡˊ, ] feud [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] match; mate; surname Qiu [Add to Longdo]
[chóu rén, ㄔㄡˊ ㄖㄣˊ, ] enemy [Add to Longdo]
[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge [Add to Longdo]
[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility [Add to Longdo]
[chóu dí, ㄔㄡˊ ㄉㄧˊ, / ] enemy [Add to Longdo]
公报私[gōng bào sī chóu, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to use public office to avenge private wrongs [Add to Longdo]
[yuān chóu, ㄩㄢ ㄔㄡˊ, ] rancor; enmity; hatred resulting from grievances [Add to Longdo]
切骨之[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, ] bitter hatred; hatred that cuts to the bone [Add to Longdo]
反目成[fǎn mù chéng chóu, ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ ㄔㄥˊ ㄔㄡˊ, ] to become enemies (成语 saw); to fall out with sb [Add to Longdo]
[bào chóu, ㄅㄠˋ ㄔㄡˊ, / ] to revenge (oneself); to avenge [Add to Longdo]
官报私[guān bào sī chóu, ㄍㄨㄢ ㄅㄠˋ ㄙ ㄔㄡˊ, / ] to take advantage of official post for personal revenge (成语 saw) [Add to Longdo]
宿[sù chóu, ㄙㄨˋ ㄔㄡˊ, 宿] feud; vendetta; old foe [Add to Longdo]
[xún chóu, ㄒㄩㄣˊ ㄔㄡˊ, / ] to carry out a vendetta against sb [Add to Longdo]
[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, / ] avenge; vengeance [Add to Longdo]
[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, ] debt of gratitude coupled with duty to avenge [Add to Longdo]
疾恶如[jí wù rú chóu, ㄐㄧˊ ˋ ㄖㄨˊ ㄔㄡˊ, / ] hating evil as an enemy (成语 saw); to hate the wicked as personal foes [Add to Longdo]
[jié chóu, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄡˊ, / ] to start a feud; to become enemies [Add to Longdo]
视如寇[shì rú kòu chóu, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄎㄡˋ ㄔㄡˊ, / ] to regard as an enemy [Add to Longdo]
[jì chóu, ㄐㄧˋ ㄔㄡˊ, / ] to hold a grudge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They are bitter enemies.お互い同士だ。
Carpets have the effect of a dust pocket, with merit of sucking up dust and stopping it flying around, but you can say that effect backfires.カーペットには埃を吸収するダストポケット効果があり、埃の飛散を防ぐ特長があるのだが、それがになった結果といえる。
You bit the hand that fed you.お前は恩をで返したな。
They determined to avenge their father's death on their uncle.彼らはおじを殺して父のを討とうと決心した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Revenge.[CN] - 报 The Traveler (2010)
Make those fuckers pay.[JA] マイク を取って London Has Fallen (2016)
Let me get even...[JA] を取ってやる... The Monkey King 2 (2016)
Do it for Biggles.[JA] ビグルスの American Sniper (2014)
"Repulsion."[CN] 波兰斯基的复 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
You're not just, like, really pissed and you're trying to get revenge?[CN] 你不會很憤怒 很想報嗎? 不會啊 Blink (2010)
And my dearest enemy.[JA] 更に 私の愛する Alice Through the Looking Glass (2016)
That maniac finally got himself killed, as part of the right wing! She killed him![JA] 右翼側で本当に死に急いでしまった 死に急ぎ野郎の Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Hate.[CN]  The Grace Card (2010)
Avenge our son.[JA] 私達の息子の Breaker of Chains (2014)
Last thing Jimmy wants is SAMCRO shooting up here, looking for this one.[CN] Jimmy不想要SAMCRO的人来这里报 Oiled (2010)
I'm giving you a chance to avenge your family.[JA] 家族のを取るチャンスをやろうと言うのだぞ High Sparrow (2015)
Brother, I swear to avenge you![CN] 六弟,三哥发誓替你报 Let the Bullets Fly (2010)
Either Abel is dead, and you want revenge or he's alive, and you would kill to find him.[CN] Abel要是死了, 你就得替他报 他要是还活着, 你就要千方百计地去寻找他 Oiled (2010)
If he gets to her before we do, we lose our only chance for revenge.[JA] やつに先んじられたら がとれなくなる Sons of the Harpy (2015)
to honor your lord, and to avenge treachery.[JA] 主君への忠誠... 背信者への討ち 47 Ronin (2013)
I'm gonna crush you for hurting my mommy![JA] ママのを討つ! Chappie (2015)
The least you can do is avenge 'em.[JA] あとでを討てばいい Out of Time (2015)
You want to avenge your king, don't you?[JA] 王様のを取りたいんだろ? Battle of the Bastards (2016)
You get to help avenge her death.[JA] 姉のを討つのよ The 5th Wave (2016)
I think we both want revenge.[CN] 我们都想找他报,对吧? Born to Raise Hell (2010)
He rushed to his death on the right flank! Avenge him![JA] 右翼側で本当に死に急いでしまった 死に急ぎ野郎の Forest of Giant Trees: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 2 (2013)
Why I et the man I hate store his car in my garage.[CN] 例如我怎么会让我恨的人 把车放在我的车库里 Wild Things: Foursome (2010)
I'll consider Six avenged.[CN] 我觉着小六子的算是报了 Let the Bullets Fly (2010)
Please hand it over.[CN] 只要你交还给我 我就会帮你报 Airiseu: Deo mubi (2010)
I don't care. He killed my mom.[JA] 知った事か 母の Captain America: Civil War (2016)
I'll avenge their deaths.[CN] 我要对你们复 Gantz (2010)
One day, my lady, I will avenge our king.[JA] いつか王のは私が取ります Two Swords (2014)
You experienced a vivid example of that hatred tonight.[CN] 你们今天的遭遇正说明 他对你们的 Lochan Mor (2010)
Revenge isn't exactly taking the high road.[CN] 报不是我的首要目的 The Push (2010)
A message I plan on returning.[JA] をとる Furious 7 (2015)
Brother, I vow to avenge you![CN] 六弟,四哥发誓替你报 Let the Bullets Fly (2010)
"Kill Huang and avenge Six!"[CN] "干掉黄四郎,给六子报" Let the Bullets Fly (2010)
You know they already got a nickname for you?[JA] もう名がついてるぞ The Secret Fate of All Life (2014)
Cameron directed his vengeance at the wrong target.[CN] Cameron报找错了对象 Oiled (2010)
The hatred.[CN] 只有 The Blood Bond (2011)
He left a lot of competitors in shallow graves.[CN] 为了今天的地位 他不惜跟兄弟反目成 他在四个不同的国家 The Maltese Falcon Job (2010)
Now it's your turn.[JA] みんなの Justice League Dark (2017)
We're going to avenge my Cereza.[JA] セレーサのを討つんだ Machete Kills (2013)
Before that, he led the mission to avenge Lord Commander Mormont.[JA] その前にも、 モーモント団長のを取る作戦の指揮を取りました The House of Black and White (2015)
So now I'll do the same to him.[JA] お前のも葬ってやる Furious 7 (2015)
Because they believed that the victims, the condemned, would come back as vengeful spirits and hunt them in the middle of the night.[CN] 因为他们相信受害者 中有些是被冤枉的 在半夜回来追捕他们为自己复 The Traveler (2010)
Brother, I vow to avenge you![CN] 六哥,七弟发誓替你报 Let the Bullets Fly (2010)
Gemma was there... to settled the score with Zobelle's daughter.[CN] Gemma在现场, 她是为报来找Zobelle的女儿 Oiled (2010)
Keep the blood out of our backyard. Well...[CN] 不在自己的后院 The Push (2010)
And he's come back to pay us back for what we did to him.[CN] 他回来为我们如何处置他报 The Traveler (2010)
I feel that... my wife's death is also avenged.[CN] 我觉着啊! 不光六子,夫人的也算报了 Let the Bullets Fly (2010)
Who's your target?[CN] 报的对象是... Airiseu: Deo mubi (2010)
We-We're going for intel, not for battle.[CN] 我们过去是商量事情 不是去报 Widening Gyre (2010)
To get your revenge, you'll have to help me.[CN] 亦算是帮你报了 Airiseu: Deo mubi (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top