Search result for

*交代*

(92 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 交代, -交代-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
政権交代[せいけんこうたい] การเปลี่ยนพรรคการเมืองที่มาเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล(ดังนั้นหากเป็นแค่การเปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล โดยที่พรรคที่เป็นผู้นำยังคงเป็นพรรคเดิม ก็ยังไม่สามารถใช้คำนี้ได้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー交代[エネルギーこうたい, enerugi-koutai] (n) (obsc) (See エネルギー代謝) energy metabolism [Add to Longdo]
リーダー交代[リーダーこうたい, ri-da-koutai] (n) leadership change [Add to Longdo]
核相交代[かくそうこうたい, kakusoukoutai] (n) alternation of nuclear phases [Add to Longdo]
勤務交代[きんむこうたい, kinmukoutai] (n) change of shifts [Add to Longdo]
交代(P);交替(P)[こうたい, koutai] (n,vs) alternation; change; relief; relay; shift; substitution (sports, etc.); (P) [Add to Longdo]
交代[こうたいで, koutaide] (exp) alternately; by turns [Add to Longdo]
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] (n) {comp} alternate track; alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] (n) {comp} alternate path [Add to Longdo]
交代[こうたいいん, koutaiin] (n) shift (of workmen) [Add to Longdo]
交代勤務;交替勤務[こうたいきんむ, koutaikinmu] (n) shift work [Add to Longdo]
交代作業[こうたいさぎょう, koutaisagyou] (n) working in shifts [Add to Longdo]
交代[こうたいせい, koutaisei] (n) shift system [Add to Longdo]
交代操業[こうたいそうぎょう, koutaisougyou] (n) working in shifts [Add to Longdo]
交代投手[こうたいとうしゅ, koutaitoushu] (n) relief pitcher [Add to Longdo]
参勤交替;参覲交代[さんきんこうたい, sankinkoutai] (n) official attendance service (by a daimyo in the Edo era) [Add to Longdo]
参勤交代[さんきんこうたい, sankinkoutai] (n) daimyo's alternating Edo residence [Add to Longdo]
新旧交代[しんきゅうこうたい, shinkyuukoutai] (n,vs) replacing the old with the new; the old giving way to the new [Add to Longdo]
世代交代[せだいこうたい, sedaikoutai] (n,adj-no) alternation of generations [Add to Longdo]
政権交代[せいけんこうたい, seikenkoutai] (n) change of government; regime change [Add to Longdo]
超越交代[ちょうえつこうたい, chouetsukoutai] (n) passage of lines [Add to Longdo]
物質交代[ぶっしつこうたい, busshitsukoutai] (n) (See 物質代謝) substance metabolism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交代[jiāo dài, ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ, ] hand over; explain; make clear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We took turns driving our car on our way there.そこは行く途中私達は交代で車を運転した。
We took turns driving our car on our way there.そこへ行く途中で私たちは交代で車を運転した。
We took turns driving our car on our way there.そこへ行く途中私たちは交代で運転した。
Jack and I agreed to work at the office on Saturdays by turns.ジャックと私は、土曜日は交代でオフィスで働くことに同意した。
Fred and George took turns with the driving.フレッドとジョージは、交代で運転した。
The villagers serve their own needs by taking turns driving a bus.その村人たちは交代でバスを運転することで自分たちの必要を満たしている。
Mary and her sister took turns at looking after their sick mother.メアリーと彼女の妹は交代で病気の母の世話をした。
Speaking with reporters in Montreal, Canada, Walesa says the change of leadership in East Germany came about because the old guard leaders missed the train of history.モントリオールで報道人と会見したワレサ氏は、東ドイツ指導部の交代は、旧体制の保守は指導者らが歴史の流れに取り残されたために起きた、と述べました。
Let's row in turn.交代に走りましょう。
We took turns with the driving.我々は交代で運転した。
We alternated in cleaning the room.私たちは交代で部屋の掃除をした。
We alternated with each other in driving the car.私達は交代で車を運転しました。
We took turns in washing the car.私達は交代で車を洗った。
They drove the car by turns.彼らは交代で運転した。
They kept guard by turns.彼らは交代で見張りをした。
Changes of leadership have a great effect on the international political economy.指導部の交代は、国際政治経済に重要な影響を与える。
Since our father is bedridden, we take turns looking after him.父が寝たきりなので私たちが交代で面倒をみています。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, why would a great agent, clearly a responsible man, a hero, just happen to leave his post an hour before his shift was up?[JA] なぜお前のように 有能で責任感のある捜査官が― 交代の1時間前に 持ち場を離れたんだ? Drive (2016)
When's the next shift change?[JA] 次のシフト交代は いつですか? A Stray Howl (2015)
So you can't blame me when you're in hell.[CN] 到了枉死城里也有个交代 Kung Fu Invaders (1974)
My government will actively oppose any plans for regime change in Damascus.[JA] 政府はダマスカスの 政権交代に 反発している Why Is This Night Different? (2015)
But what explanation am I to offer Their Majesties?[CN] 我该怎么跟国王 王后交代 But what explanation am I to offer Their Majesties? Roman Holiday (1953)
As Master of Shaolin, I'm accountable to the martial community.[CN] 身為本寺掌門 有責任向天下武林交代 Spiritual Kung Fu (1978)
The night before you were giving me an earful about regime change in Damascus.[JA] ダマスカスの政権交代について 噂話をしたよな Better Call Saul (2015)
So you must know that Tyler Hamilton has left the team and that we're looking for a replacement.[JA] それで、こういう事さ タイラー・ハミルトンがチームを去って で、交代要員を探してると The Program (2015)
You want us to switch?[JA] 交代するか? Synchronicity (2015)
I think you better tell me all about it.[CN] 我想你最好向我全盘交代 I think you better tell me all about it. Lunch Hour (1963)
I must be frank you mean?[CN] 你是说我必须老实交代? The Fruit Is Ripe (1977)
Well, do you want to switch?[JA] それなら交代しようか? Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Godfather said we should leave no one alive[CN] 义父交代过,一个也不留 The Avenging Eagle (1978)
You will confess.[CN] 老实交代 The Confession (1970)
Confess what?[CN] 交代什么? The Confession (1970)
You have not been vigilant enough. Now that the manual has been stolen, what am I supposed to say to the Head?[CN] 經書被盜,叫我如何交代 Spiritual Kung Fu (1978)
To whom should we be accountable, major?[CN] 我们应对谁交代去向少校 The Night of the Generals (1967)
Louisa, before I die I want to entrust you with something that I have always kept as a secret.[CN] 路易莎 我死之前想把 我一直保守的秘密交代给你 Daughter of Dracula (1972)
I asked Coombs to show me how to use the Cellphone Trace Protocol program in case you were ever late for a swap.[JA] 担当官に頼んで スマホ追跡ソフトを使わせてもらった 交代時の遅刻に 備えてね Right (2016)
I don't know. There's a lot to do. The Party will tell me just what.[CN] 我不知道,有很多事要做,党会给我交代工作的 Baltic Deputy (1937)
Only, Joe said if I saw you again I was supposed to tell him.[CN] 不過喬交代我,看見你就要告訴他 East of Eden (1955)
Date - February 1 . Confess.[CN] 日期2月1日 坦白交代,承认你的身份 The Confession (1970)
Then I'll have the throne and we can take it in turns being king.[JA] 王位を継いだら、 交代で王になれる Tale of Tales (2015)
He wasn't at his post.[JA] 交代の時間にはいなかった Rock in the Road (2017)
There's a window during shift change. Noonewillnotice.[JA] 交代の時間を狙えば誰も 気づかないはずだわ Trace Decay (2016)
So tonight, you will trade places every hour on the hour.[JA] 今夜は毎正時に 交代するのよ Found (2015)
What has Goony got to say to me?[CN] 你大細有沒有什麼交代 Xiong xie (1981)
Want to trade?[JA] 交代しようか? Quantico (2015)
Like in a real operation, you can only brief each other in passing.[JA] 本番さながらにね 交代の時に 情報交換 Found (2015)
Come on! Confess! ,[CN] 快点给我统统交代 Taki no shiraito (1933)
What will we tell him?[CN] 我们该怎么向他交代阿? The Bells of St. Mary's (1945)
Rotate watch every two hours.[JA] 2時間ごとに交代 Hacksaw Ridge (2016)
Are you gonna answer?[CN] 要不要老实交代 Ivan's Childhood (1962)
It was either me or nanna. Uncle Kaskae wasn't gonna do it.[JA] お婆ちゃんと交代でよ カスケおじさんは反対したけど A New Mission (2016)
Fitzpatrick will be lucky if he gets another week as showroom manager.[JA] フィッツパトリックと すぐ交代になる Sexy Rollercoasters (2017)
You're here to confess your crimes. You must confess.[CN] 你是来坦白罪行的,必须坦白交代 The Confession (1970)
Anyone else want a turn?[JA] 交代する? Sexy Rollercoasters (2017)
"Craig Sinner executed in George H. W. Bush state prison at 1:00 A.M."[JA] 「州刑務所のクレイグ上級執行官は 午前1時に ジョージ・H・W・ブッシュに交代した」 The Human Centipede III (Final Sequence) (2015)
He doesn't even want to visit us[CN] 不但不來看我們 連說話都不交代一句 Xiong xie (1981)
Behave.[JA] 運転交代 Deepwater Horizon (2016)
We have to take turns doing your tasks, but, I mean, it's only botany.[JA] 君の仕事を 交代でしてるんだ でも植物学に限るけどね The Martian (2015)
He'll roll with the punch a lot easier if it comes from me.[CN] 如果我给他交代清楚,他会感觉好些 The Naked Kiss (1964)
I need your name and address first. You should be ashamed.[CN] 老实交代你的姓名地址 你可耻 Lehrmädchen-Report (1972)
Listen, a changing of the guard is long overdue.[JA] トップの交代は 長根の懸案でした The Original (2016)
Following a few simple instructions, the men at the table were prepared for the kill.[CN] 交代了几个简单的指令,桌边的人都迫不及待的准备杀它了。 Faces of Death (1978)
We can always change places if you want, Spock.[JA] 交代してやってもいいぞ スポック Star Trek Beyond (2016)
Shift changes every 20 minutes.[JA] 20分で尋問者を 交代させる Guilty (2015)
- Come on now. Own up.[CN] - 说吧,交代了吧 I Wake Up Screaming (1941)
You will talk too .[CN] 你也会交代 The Confession (1970)
But when a ballet director replaces you with some girl from the slums who can barely spin on her toes.[JA] ロクに踊れない スラムの女と交代だって Best Foot Forward (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top