Search result for

*不*

(358 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -不-
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
简单 (n vi vt ) ความหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 仕合わせ,
思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
[ふよう, fuyou] (n adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, See also: A. 必要,
起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง
[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ
内閣信任案[ないかくふしんにんあん, naikakufushinnin'an] (n) ญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
透明[ふとうめい, ] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
[ふきょう, ] (n) เศรษฐกิจไม่ดี
[ふまん, ] ความไม่พึงพอใจ
透明[ふとうめい, ] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
並び[ならびふりょう, ] (n) การเรียงตัวไม่ดี
[はばふりょう, ] ความกว้างไม่ได้
明瞭[ふめいりょう, ] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[ふい, ] ไม่ได้คาดคิด
可解[ふかかい, ] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
消化[しょうかふりょう, ] dyspepsia
[ふたつ, ] (n) ส่งไม่ถึง
渡り手形[ふわたりてがた, ] (n) เช็คเด้ง
人気[ふにんき, ] ไม่มีชื่อเสียง,ไม่เป็นที่รู้จัก,
可思議[ふかしぎ, ] ความลึกลับ,สิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้,
良債権[ふりょうさいけん, ] (n) หนี้เสีย
[ふじゅん, ] (n ) (อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
[ふりん,furin, ] นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
[ふりん,furin, ] (n adj ) นอกใจ,การเป็นชู้(ใช้กับผู้ที่สมรสแล้ว)
[ふれい, ] (vt ) ประชวร /ไม่ปกติ/ไม่สบาย
飽和脂肪酸[ふほうわしぼうさん, ] (n ) กรดไขมันไม่อิ่มตัว , See also: R. unsaturated fatty acid
[bu4 bei4, ] ยังไม่ได้เตรียม
[bu4 bei4, ] ยังไม่ได้เตรียม
[bu4 bei4, ] ยังไม่ได้เตรียม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
[かふそく, kafusoku] Thai: ขาดหรือเกิน มักใช้ในรูปปฏิเสธ ไม่ขาดไม่เกิน พอดี English: excess or deficiency
[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่สมบูรณ์
[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一
[丕, pī, ㄆㄧ] great, grand, glorious, distinguished
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  一 (yī ) 
Etymology: []
[否, fǒu, ㄈㄡˇ] no, not, un-; final particle
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] no
[坏, huài, ㄏㄨㄞˋ] bad, rotten, spoiled; to break down
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] earth
[孬, nāo, ㄋㄠ] bad, cowardly, useless; rogue, scoundrel
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  好 (hǎo ㄏㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 good 好
怀[怀, huái, ㄏㄨㄞˊ] bosom, breast; to carry in one's bosom
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[杯, bēi, ㄅㄟ] cup, glass; measure word for liquids
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正
[环, huán, ㄏㄨㄢˊ] bracelet, ring; to surround, to loop
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] jade
[甭, béng, ㄅㄥˊ] "there is no need"
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  用 (yòng ㄩㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 needed 用; 用 also provides the pronunciation
[盃, bēi, ㄅㄟ] glass, cup
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  皿 (mǐn ㄇㄧㄣˇ) 
Etymology: [pictophonetic] dish
[罘, fú, ㄈㄨˊ] a screen used in ancient times
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net
[还, hái, ㄏㄞˊ] also, besides; still, yet; to return
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 moving 辶
[钚, bù, ㄅㄨˋ] plutonium
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  不 (bù ㄅㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal

Japanese-English: EDICT Dictionary
to定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
うっ血性心[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
浄;御[ごふじょう, gofujou] (n) (pol) (See 浄) bathroom [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご沙汰;御沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
アクセス[アクセスふのう, akusesu funou] (n) {comp} unaccessible [Add to Longdo]
サーチ可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] (n) {comp} unsearchable [Add to Longdo]
サービス能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack [Add to Longdo]
ヒト免疫全ウイルス;人免疫全ウイルス[ヒトめんえきふぜんウイルス(ヒト免疫全ウイルス);ひとめんえきふぜんウイルス(人免疫全ウイルス), hito men'ekifuzen uirusu ( hito men'ekifuzen uirusu ); hitomen'ekifuzen uirusu ( ni] (n) (See HIV) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ファイル属性整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] (n) {comp} file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] (n) {comp} nonbootable diskette [Add to Longdo]
マスク可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] (n) {comp} Non-Maskable Interrupt; NMI [Add to Longdo]
メモリ[メモリぶそく, memori busoku] (n) {comp} low memory [Add to Longdo]
モホロビチッチ連続面;モホロヴィチッチ連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
ループ変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] (n) {comp} loop invariant [Add to Longdo]
悪しからず(P);[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
悪妻は百年の[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]
安否[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
意識[いしきふめい, ishikifumei] (n,adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
意味[いみふめい, imifumei] (n,adj-na,adj-no) of uncertain meaning; ambiguous; cryptic; (P) [Add to Longdo]
移動可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] (n) {comp} unmovable data set [Add to Longdo]
医者の養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health [Add to Longdo]
一事再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
一事再理[いちじふさいり, ichijifusairi] (n) double jeopardy (legal term) [Add to Longdo]
一所[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle [Add to Longdo]
一心[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一生[いっしょうふぼん, isshoufubon] (n) (strict) observance of the Buddhist precept of lifelong celibacy [Add to Longdo]
一定[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent [Add to Longdo]
一文[いちもんふち, ichimonfuchi] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
一文[いちもんふつう, ichimonfutsuu] (n,adj-no) total illiteracy [Add to Longdo]
臼蓋形成[きゅうがいけいせいふぜん, kyuugaikeiseifuzen] (n) acetabular dysplasia [Add to Longdo]
運動[うんどうぶそく, undoubusoku] (n,adj-no) insufficient exercise [Add to Longdo]
栄養[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n,adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n,adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
永久[えいきゅうふへん, eikyuufuhen] (n,adj-na,adj-no) permanence; forever unchanging [Add to Longdo]
円高[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
音信[おんしんふつう;いんしんふつう, onshinfutsuu ; inshinfutsuu] (n) break in contact; not hearing from; having no communication with [Add to Longdo]
可もなく可もなし[かもなくふかもなし, kamonakufukamonashi] (exp) neither good nor bad [Add to Longdo]
[かふきゅう, kafukyuu] (n) excess or deficiency [Add to Longdo]
[かふそく;かぶそく(ik), kafusoku ; kabusoku (ik)] (n) (often with なく or のない meaning neither too much nor too little) excess or deficiency; too much or too little [Add to Longdo]
会期継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
会社の存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation [Add to Longdo]
回復可能[かいふくふかのう, kaifukufukanou] (n) non-recoverable [Add to Longdo]
回復能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] (n) {comp} unrecoverable error [Add to Longdo]
拡散[かくふかくさん, kakufukakusan] (n) nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
拡散条約[かくふかくさんじょうやく, kakufukakusanjouyaku] (n) Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT [Add to Longdo]
確乎[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable [Add to Longdo]
確固[かっこふどう, kakkofudou] (n) unshakeable (e.g. belief); invincible; steadfastness; firmness; unwavering (e.g. support); absolutely secure [Add to Longdo]
学業[がくぎょうふしん, gakugyoufushin] (n) poor academic performance; underachievement [Add to Longdo]
[かんふぜん, kanfuzen] (n) coronary insufficiency [Add to Longdo]
[かんふぜん, kanfuzen] (n) liver failure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
做,二[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一去[yī qù bù huí, ㄧ ㄑㄩˋ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˊ, ] gone forever [Add to Longdo]
一问三[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一毛[yī máo bù bá, ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, ] (saying) stingy; parsimonious [Add to Longdo]
一窍[yī qiào bù tōng, ㄧ ㄑㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥ, / ] I don't understand a word (成语 saw); all Greek to me [Add to Longdo]
一丝[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit [Add to Longdo]
一丝[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
一点[yī diǎn bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄨˋ, / ] not at all [Add to Longdo]
一点也[yī diǎn yě bù, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄝˇ ㄅㄨˋ, / ] not in the least; no way [Add to Longdo]
[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, ] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase) [Add to Longdo]
上气接下气[shàng qì bù jiē xià qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] (phr) be out of breath [Add to Longdo]
下落[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, ] unaccounted; unknown whereabouts [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no [Add to Longdo]
[bù yī, ㄅㄨˋ ㄧ, ] vary; differ [Add to Longdo]
一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe [Add to Longdo]
一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] different; distinctive; unlike [Add to Longdo]
一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous [Add to Longdo]
一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] inconsistent phonogram(s) [Add to Longdo]
[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript [Add to Longdo]
下于[bù xià yú, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˋ ㄩˊ, ] as many as; no less than; not inferior to; as good as; on a par with [Add to Longdo]
中意[bù zhōng yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄧˋ, ] not to one's liking [Add to Longdo]
中用[bù zhōng yòng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄩㄥˋ, ] unfit for anything; no good; useless [Add to Longdo]
[Bù dān, ㄅㄨˋ ㄉㄢ, ] Bhutan [Add to Longdo]
主故常[bù zhǔ gù cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ ㄔㄤˊ, ] not to stick to the old conventions [Add to Longdo]
[bù jiǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, ] not long (after); before too long; soon; soon after [Add to Longdo]
久前[bù jiǔ qián, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄑㄧㄢˊ, ] not long ago [Add to Longdo]
[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] there is no lack of [Add to Longdo]
[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed [Add to Longdo]
[bù liǎo, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, ] unable to; without end [Add to Longdo]
了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite [Add to Longdo]
[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] not grant [Add to Longdo]
二法门[bù èr fǎ mén, ㄅㄨˋ ㄦˋ ㄈㄚˇ ㄇㄣˊ, / ] the one and only way; the only proper course to take [Add to Longdo]
[bù yà, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ, / ] no less than; not inferior to [Add to Longdo]
亚于[bù yà yú, ㄅㄨˋ ㄧㄚˋ ㄩˊ, / ] no less than; not inferior to [Add to Longdo]
[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious [Add to Longdo]
亦乐乎[bù yì lè hū, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄌㄜˋ ㄏㄨ, / ] extremely; awfully [Add to Longdo]
人道[bù rén dào, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] inhuman [Add to Longdo]
[bù rén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, ] not benevolent; heartless; numb [Add to Longdo]
介意[bù jiè yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ, ] not to take offense; do not mind [Add to Longdo]
令人鼓舞[bù lìng rén gǔ wǔ, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˇ, ] discouraging; disheartening [Add to Longdo]
以为然[bù yǐ wéi rán, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ, / ] not to accept as correct (成语 saw); to object; to disapprove; to take exception to [Add to Longdo]
以规矩,能成方圆[bù yǐ guī ju, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄍㄨㄟ ㄐㄩ˙, bu4 neng2 cheng2 fang1 yuan2, / ] without rules, nothing can be done (成语 saw, from Mencius); one must follow some rules [Add to Longdo]
以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly [Add to Longdo]
[bù dàn, ㄅㄨˋ ㄉㄢˋ, ] not only (... but also...) [Add to Longdo]
[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
[bù jiā, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚ, ] not good [Add to Longdo]
来梅[Bù lái méi, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄇㄟˊ, / ] Bremen (city) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と満をいだいている労働者はいった。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は吉な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は吉な日だと言われている。
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まで生きることはほとんど可能ですか。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と米足だった。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習得することは可能だ。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕上げるなんて可能だ。
An old woman limped along the street.1人の老婆が自由な足で通りを歩いていた。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは可能だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見物をするのは可能です。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口論がもとで和になった。
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢利だった。
Three people are still missing.3人が依然行方明です。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も音信通だったんだよ。
There were 20 failures among 50 applicants.50人の応募者のうち20人が合格となった。
Do you think it impossible to finish the task before five?5時までにその仕事を終えるのは可能だと思いますか。
Alas, what ill luck has befallen me!ああ、私はなんて幸にみまわれたんだ。
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無礼なものの言い方、思い出すだけで愉快になるよ。
She got tired of his waffling and dumped him.あいつは優柔断だから、彼女が愛想尽かししちゃったんだよ。
As it happens, she is absent.あいにく、彼女は在です。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に正行為をしていて見つけられた。
It is strange that you should know that.あなたがそれを知っているのは思議だ。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの協力がなければこの計画は可能でしょう。
It was careless of you to forget your homework.あなたが宿題を忘れた事は、注意である。
It is strange that you should know nothing about her wedding.あなたが彼女の結婚式について何も知らないとは思議だ。
Who will look after your cat while you are away?あなたが在の間、誰があなたの猫の世話をするのか。
You shall want for nothing.あなたには何も自由はさせない。
Your answer is anything but satisfactory to us.あなたの解答には私たちとしてはまったく満だ。
It was careless of me to forget to answer your letter.あなたの手紙に返事を書くのを忘れたのは私にとって注意でした。
You are always complaining about your husband.あなたはいつも夫の平ばかり言っている。
Do you remember the mysterious murder?あなたはその可解な殺人事件を覚えていますか。
You must answer for your careless conduct.あなたはその始末に責任を取らねばならない。
You must not give in to his unreasonable demands.あなたは彼の当な要求に屈してはいけない。
You should cross out any word you don't need.あなたは必要な語は消したほうがよい。
Oh, well, you're just an amateur!あなたは本当に器用ですね。
Are you satisfied or dissatisfied?あなたは満足していますか、それとも満足ですか。
You should not be surprised at my saying, 'You must be born again.'あなた方は、新しく生まれなければならない、と私が言ったことを思議に思ってなりません。
Annie would eat uneasily.アニーは安な気持ちで食事をしたものだ。
I'm not satisfied with that company's service.あの会社のサービスには満だ。
That outfit is running a fly-by-night operation.あの会社は先行き安な商売をしています。
That accident is a good illustration of his carelessness.あの事故は彼の注意のよい例である。
That poor lady is disabled.あの女性は気の毒にからだが自由だ。
I think it strange that he should lose his temper over that.あの人がそのことでかんしゃくを起こすとは思議だと思う。
He is far from suitable for that job.あの人はあの仕事には全く向きな人です。
He thinks me unkind, too.あの人も私のことを親切だと思っている。
They are free from care and anxiety.あの人達には何の心配事も安もない。
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。医者の養生、そのものだね。
That landslide produced a lot of misery.あの地滑り事故は多くの幸を生んだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Choices (2017)
Sounds wonderful![CN] 我相信 The Maiden and the Wolves (2008)
You'd last two hours, not three months.[CN] 可惜你只有两小时准备 而是三个月 The Maiden and the Wolves (2008)
Even with the stink.[CN] 有狐臭我也在乎 The Maiden and the Wolves (2008)
Watch out for the live flesh.[CN] 注意要钉到肉 The Maiden and the Wolves (2008)
You wear me out.[CN] 我说过你 The Maiden and the Wolves (2008)
But it's the idea that this is not the right way.[JA] どちらにしても― 完全な状態は よくないってことよ  ()
If you have to vomit, do it outside because I'm just behind you.[CN] 你要想吐的话 吐到外面 要让风吹到我身上 The Maiden and the Wolves (2008)
That's because as his editor, I am incompetent.[JA] それは... 担当編集者としての 僕の力足です Appeal (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)
Fine, but if I don't mend this baby, I'm dead.[CN] 没事 可是如果我把它修好 我就死定了 The Maiden and the Wolves (2008)
I said it was no use.[CN] 我说过了 The Maiden and the Wolves (2008)
I keep thinking people will go in after me and say:[JA] "トランスジェンダーは 潔だ"と―  ()
Impossible. I have to study.[CN] 可能 我还要上学 The Maiden and the Wolves (2008)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Appeal (2017)
But are the right fights being made? Are the fans happy?[JA] だがひどいマッチメイクで ファンは満だ CounterPunch (2017)
I know I don't need it, and I know that I can. I don't know if I should.[JA] 手に入るけど 必然性があるかは  ()
Inadequate.[JA] 完全なの  ()
Well, nothing a little lemonade can't cure.[JA] 良少年につける薬はない Find This Thing We Need To (2017)
So I have to pose?[CN] 这么说我非得裸体 The Maiden and the Wolves (2008)
At first. But it doesn't last.[CN] 开始还行 长久 The Maiden and the Wolves (2008)
No, you'll see where the last wolves live.[CN] 你就可以看到 最后一只野狼住的地方 The Maiden and the Wolves (2008)
You're something else.[CN] 都认出你来了 The Maiden and the Wolves (2008)
And you have to strive for perfection, and perfection is almost impossible.[JA] ほぼ可能でも完璧を目指す CounterPunch (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Absolute (2017)
Leave me alone.[CN] 要管我 The Maiden and the Wolves (2008)
Make her disappear.[JA] 行方明にしてください Emotions (2017)
Chris, you know, I mean, he could do everything wrong right now and still probably fight and do well in four-round fights.[JA] 今のクリスなら 摂生をしても 今のクリスなら 摂生をしても ハーマン・カイセド ボクシングトレーナー CounterPunch (2017)
I don't know what is going on out there.[JA] どうなってるか明よ  ()
Don't be so negative.[CN] 要这么消极地看 The Maiden and the Wolves (2008)
Stop moving like that.[CN] 要这么晃了 The Maiden and the Wolves (2008)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
Do anything but get in the ring.[JA] ボクシングは人気だ CounterPunch (2017)
What, I can't fight?[JA] 続行可能だと? CounterPunch (2017)
They're more skittish.[CN] 小马容易惊慌 更好抓 The Maiden and the Wolves (2008)
I'll come with you for free![CN] 让我一起去吧 我要钱 The Maiden and the Wolves (2008)
Fear of not having arguments, of not having motivation.[JA] 議論がない安や 意欲がない  ()
I can't find my gloves![CN] 我找到手套了 The Maiden and the Wolves (2008)
IT COMES WITH THE SAD BUT NECESSARY PART.[JA] "むなしいけど 可欠な作業ね"  ()
Do you know how many people go missing every year in Japan?[JA] あんた知ってる? 日本で毎年 何人の人間が 行方明になってるか Absolute (2017)
By extension, I am inadequate.[JA] 自分も完全なのよ  ()
the sissies, frivolous people.[JA] 女々しいと思ってたわ 真面目なヤツらだとね  ()
You deserve better.[CN] 能让她做这个 The Maiden and the Wolves (2008)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Affection (2017)
No! Outside branch if it's turned out.[CN] 出炉时候应该先敲打外面 The Maiden and the Wolves (2008)
No idea.[CN] 那倒 The Maiden and the Wolves (2008)
Six months ago, I started living under the same roof with five women who received invitations to come here from an unknown source.[JA] 僕は半年前から 差出人明の招待状を 受け取った— 5人の女たちと Reason (2017)
A rough, thankless trade.[CN] 这一行好干又受人尊敬 The Maiden and the Wolves (2008)
Not look them in the eye![CN] 要看它们的眼睛 The Maiden and the Wolves (2008)
Emile can't understand why you want to study but he lent us his car.[CN] 艾米尔赞成你继续学习 他还是把汽车借给了我们 The Maiden and the Wolves (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible [Add to Longdo]
サーチ可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable [Add to Longdo]
ファイル属性整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
ブート可能ディスケット[ブートふかのうディスケット, bu-to fukanou deisuketto] nonbootable diskette [Add to Longdo]
マスク可能割り込み[マスクふかのうわりこみ, masuku fukanouwarikomi] Non-Maskable Interrupt, NMI [Add to Longdo]
ループ変式[ループふへんしき, ru-pu fuhenshiki] loop invariant [Add to Longdo]
移動可データセット[いどうふかデータセット, idoufuka de-tasetto] unmovable data set [Add to Longdo]
回復能誤り[かいふくふのうあやまり, kaifukufunouayamari] unrecoverable error [Add to Longdo]
使用能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time [Add to Longdo]
自発的判断による整合見込み状態[じはつてきはんだんによるふせいごうみこみじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigoumikomijoutai] heuristic-hazard [Add to Longdo]
自発的判断による整合判明状態[じはつてきはんだんによるふせいごうはんめいじょうたい, jihatsutekihandanniyorufuseigouhanmeijoutai] heuristic-mix [Add to Longdo]
実行成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
実行能文[じっこうふのうぶん, jikkoufunoubun] nonexecutable statement [Add to Longdo]
受信能通知要求表示[じゅしんふのうつうちようきゅうひょうじ, jushinfunoutsuuchiyoukyuuhyouji] non-receipt notification request indication [Add to Longdo]
初期[しょきふりょう, shokifuryou] early failure [Add to Longdo]
省略可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]
着呼受付可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal [Add to Longdo]
動作能時間[どうさふのうじかん, dousafunoujikan] inoperable time [Add to Longdo]
入手能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]
配信の否認[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
配信[はいしんふのう, haishinfunou] non-delivery [Add to Longdo]
配信能通知[はいしんふのうつうち, haishinfunoutsuuchi] non-delivery notification [Add to Longdo]
配信能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
配達能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR [Add to Longdo]
発信の否認[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発生源の否認[はっせいげんのひにんふのう, hasseigennohininfunou] non-repudiation of origin [Add to Longdo]
安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]
感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility [Add to Longdo]
揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory [Add to Longdo]
揮発性記憶装置[ふきはつせいきおくそうち, fukihatsuseikiokusouchi] nonvolatile storage [Add to Longdo]
整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
正タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct [Add to Longdo]
足データ[ふそくデータ, fusoku de-ta] insufficient data [Add to Longdo]
[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]
[ふてい, futei] undefined [Add to Longdo]
定ファイル[ふていファイル, futei fairu] optional file [Add to Longdo]
定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task [Add to Longdo]
定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record [Add to Longdo]
動作時間[ふどうさじかん, fudousajikan] dead time [Add to Longdo]
特定下位参照[ふとくていかいさんしょう, futokuteikaisanshou] non-specific subordinate reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] ungenuegend, unzulaenglich [Add to Longdo]
可侵[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
可侵条約[ふかしんじょうやく, fukashinjouyaku] Nichtangriffspakt [Add to Longdo]
可分[ふかぶん, fukabun] unteilbar [Add to Longdo]
可欠[ふかけつ, fukaketsu] unerlaesslich [Add to Longdo]
可能[ふかのう, fukanou] unmoeglich [Add to Longdo]
可避[ふかひ, fukahi] unvermeidlich [Add to Longdo]
[ふきつ, fukitsu] schlechtes_Vorzeichen [Add to Longdo]
[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
[ふざい, fuzai] Abwesenheit [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
[ふにん, funin] unfruchtbar, steril [Add to Longdo]
[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[ふあん, fuan] Unruhe, Sorge, Angst [Add to Longdo]
安の種[ふあんのたね, fuannotane] Grund_der_Besorgnis [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
[ふくつ, fukutsu] unbeugsam, unerschuetterlich [Add to Longdo]
[ふへい, fuhei] Unzufriedenheit, Klagen [Add to Longdo]
[ふこう, fukou] Unglueck [Add to Longdo]
[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
[ふとく, futoku] mangelnde_Tugend, Laster [Add to Longdo]
思議[ふしぎ, fushigi] Wunder, Mysterium, Geheimnis [Add to Longdo]
愉快[ふゆかい, fuyukai] unangenehm [Add to Longdo]
[ふい, fui] ploetzlich, ueberraschend [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
[ふてき, futeki] furchtlos, verwegen [Add to Longdo]
文律[ふぶんりつ, fubunritsu] ungeschriebenes_Gesetz [Add to Longdo]
景気[ふけいき, fukeiki] schwere_Zeiten, Rezession [Add to Longdo]
[ふきゅう, fukyuu] unvergaenglich, unsterblich [Add to Longdo]
朽の名作[ふきゅうのめいさく, fukyuunomeisaku] unvergaengliches_Meisterwerk [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
死身[ふじみ, fujimi] unverwundbar, unverletzlich [Add to Longdo]
[ふもう, fumou] unfruchtbar, steril, wuest, oede [Add to Longdo]
気味[ぶきみ, bukimi] unheimlich, graesslich [Add to Longdo]
[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
[ふじょう, fujou] Unreinlichkeit, Schmutz [Add to Longdo]
[ふまん, fuman] Unzufriedenheit [Add to Longdo]
[ふけつ, fuketsu] unrein, unsauber, schmutzig [Add to Longdo]
燃性[ふねんせい, funensei] nichtbrennbar, feuerfest [Add to Longdo]
[ふみん, fumin] Schlaflosigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top