Search result for

*上*

(373 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -上-
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱いの注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zǎo shang] (n ) เช้าตรู่,ตอนเช้า
[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ] สวัดดีตอนเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 史最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
地球[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
買い[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
棚にげる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
お手げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
開発途[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
笑い[わらいじょうご, waraijougo] (n) คนเส้นตื้น เส้นต้น พวกเส้นตื้น
打ち[うちあげ, uchiage] (n vi vt ) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
打ち[うちあげ, uchiage] (n ) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛りがる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
差しげる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
[いじょう, ijou] Thai: เกินกว่า
[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
[いじょう, ijou] Thai: จบ
重量[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
召しがる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
申しげる[もうしあげる, moushiageru] Thai: ขอกล่าว
出来がり[できあがり, dekiagari] Thai: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว English: be finished
出来がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เมาแอ๋ English: to be very drunk
[ねあげ, neage] Thai: การขึ้นราคา English: price raising
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] Thai: ลุกขึ้นยืน English: to stand up
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
げる[しあげる, shiageru] Thai: ทำให้เสร็จ English: to finish up
げる[しあげる, shiageru] Thai: ทำให้สมบูรณ์ English: to complete
[めうえ, meue] Thai: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น English: superior(s)
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)
作りげる[つくりあげる, tsukuriageru] Thai: แต่งขึ้น English: to make up
がる[あがる, agaru] Thai: เข้าบ้านหรือห้อง
がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise
[どうじょう, doujou] Thai: เหมือนข้างบน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below)
[卡, kǎ, ㄎㄚˇ] card, punch card; calorie
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] A card squeezed between 上 and 下
[叔, shū, ㄕㄨ] uncle; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 brother
[尗, shū, ㄕㄨ] younger brother; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 of two brothers
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot
[让, ràng, ㄖㄤˋ] to allow, to permit, to yield
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  上 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
あがり症;がり症;がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あごが干がる;顎が干がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いやがに;弥がに;嫌がに(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやがにも) (See いやがにも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやがにも;弥がにも;嫌がにも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
うだつががらない;卯建ががらない;梲ががらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつのがらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつのがらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつががらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
うなぎり;うなぎ登り;鰻り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うまく行く(P);手くいく(P);手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おまんまの食い[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食いげ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お悔やみ申しげます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お願い申しげる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞い申しげる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手げ(P);御手[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
さん;お内儀さん;御さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お買いげ;お買げ;御買いげ;御買[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買いげ) buying; purchasing [Add to Longdo]
けたげ数;桁げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機;桁げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
この[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
このない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
このなく;このもなく[このうえなく(このなく);このうえもなく(このもなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
こみげる;込みげる;込げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ご連絡申しげます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
しゃくりげる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
ずりがる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
その(P);其の[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
そので;其の[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
そりげる;剃りげる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off [Add to Longdo]
それ以[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
たくしげる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
はげがる;禿げがる;禿がる(io);禿げ[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
まくりげる;捲りげる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじる;攀じ[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge [Add to Longdo]
ウェブ[ウェブじょう, uebu jou] (adv) over the Web [Add to Longdo]
エロ[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
サムエル記[サムエルきじょう, samueru kijou] (n) Samuel I (book of the Bible) [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up [Add to Longdo]
ノルマンディー陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
モル沸点[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
リップルけた[リップルけたあげ, rippuru ketaage] (n) {comp} ripple carry [Add to Longdo]
悪人は畳のでは死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
梓にせる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
安くがる;安くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拥而[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, / ] to swarm around; flocking (to see) [Add to Longdo]
八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, ] over ten thousand [Add to Longdo]
[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, ] (textual) context [Add to Longdo]
下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to start and finish work [Add to Longdo]
下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places [Add to Longdo]
[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success) [Add to Longdo]
[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
个星期[shàng gè xīng qī, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] last week [Add to Longdo]
个月[shàng gè yuè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] last month [Add to Longdo]
[shàng qián, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] to go forward; front upper [Add to Longdo]
升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, / ] an upturn; an upward trend [Add to Longdo]
[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning [Add to Longdo]
[shàng bàn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ, ] first half [Add to Longdo]
半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year) [Add to Longdo]
半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
半身[shàng bàn shēn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] the upper body [Add to Longdo]
[shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ, ] to go up [Add to Longdo]
[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud [Add to Longdo]
口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]
[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 海合作組織|海合作组织 [Add to Longdo]
合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
[shàng diào, ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ, ] hanged [Add to Longdo]
同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week [Add to Longdo]
[shàng chún, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄣˊ, ] upper lip [Add to Longdo]
[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
[shàng bào, ㄕㄤˋ ㄅㄠˋ, / ] to report to one's superiors; to appear in the news; to reply to a letter [Add to Longdo]
[shàng fén, ㄕㄤˋ ㄈㄣˊ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
夸克[shàng kuā kè, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] up quark (phys.) [Add to Longdo]
[shàng xué, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to go to school; to attend school [Add to Longdo]
[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's fly kites.げをしよう。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎週昇している。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらは机のです」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスのに本がありますか」「はい、あります」
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以何も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で映中です。
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机のに戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Look, Mike!", Hiroshi cries.「ほら、マイク!」と博が声をげます。
"Do you eat more?" "No, I had enough."「もっと召しがりますか」「いいえ、じゅうぶんいただきました」
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇場で演されている。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、山に駆けがったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差しげましょう?」「いや、結構です。ただ見ているだけです」
"Where is my notebook?" "It is on the chair."「私のノートはどこにありますか」「それはイスのです」
"Where is his book?" "It is on the table."「彼の本はどこですか」「それはテーブルのです」
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来年こそは一部場だ」と、社長は意気軒高だ。
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以の株が取引所に場されている。
I don't want to spend more than $10.10ドル以は使いたくありません。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く同時に立ちがった。
There are over 15 different kinds of pies.15種類以のパイをご用意しています。
Between 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.1820年から1973年の間に合衆国は、4600万以の移民を受け入れた。
Anyone over eighteen years of age counts as an adult.18歳以の者はだれでも大人としてみなされる。
People above 18 may drive.18歳以の人は車を運転できる。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778億ドル回った。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄運賃費が値げになります。
The price in January advanced 20% on the year.1月の価格は1年前に比べ20%の昇を記録した。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕事を仕げるのは難しい。
I've been looking for them for more than one hour.1時間以ずっと探しているんですが。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕げるなんて不可能だ。
I've been waiting for you for over an week.1週間以も待っていた。
A monster lay on a rock near the top of the mountain.1頭の怪物が山の頂の近くの岩に横になっていた。
It will cost more than ten thousand yen.1万円以します。
It took me more than two hours to translate a few pages of English.2、3ページの英語を訳すのに2時間以もかかりました。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年4月1日から授業料が、10%近く値げになります。
We could see the summit of a mountain twenty miles away.20マイル先に山の頂が見えた。
If we place an order for more than 20 units, might you reduce the price?20ユニット以注文したら、値引きしていただけますか。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Better than twenty people.20人以の人。
There is a bridge two miles upstream.2マイル流に橋がかかっている。
There's a good view of Mt. Akagi from upstairs.2階へがると赤城山がよく見える。
The trade imbalance between two nations should be improved.2国間の貿易のアンバランスを改善しなければならない。
If you agree to buy 3000 of them, we'll give you a 3 percent discount.3000個お買いげいただければ、3パーセント割引いたします。
Over three thousand people attended the concert.3000人以の人々がそのコンサートに出かけた。
All of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.30階建の超高層ビルが突然爆発炎した。
It began to rain heavily more than three hours ago.3時間以も激しい雨が降り続いている。
I am the oldest of the three.3人のうちで私が一番年です。
While one of them sped around major parts of the property on the mower, a second made a few sweeps at some tall weeds on the edge of my wife's garden and the third got into the truck and smoked a cigarette.3人のうちの1人が芝刈り機で私の庭を大雑把にさっと刈り、もう一人が妻の庭の端の伸びた雑草をさっと2、3回刈り、残りの一人はトラックにがってタバコをすっていた。
More than 40 percent of students go on to university.40%以の生徒が大学に進学する。
You need not write more than 400 words.400語以書く必要はない。
Having failed four times, he didn't try anymore.4回も失敗したので、彼はもうそれ以やって見なかった。
Public utility charges will go up next April.4月から公共料金が値げになる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It will sell even more.[JA] フッ まだまだがるね Ready (2017)
Thank you for coming.[CN] 发掘出用世的道理无法表达的原石 Emotions (2017)
My pleasure.[CN] 请你一定要用在孩子们身 Emotions (2017)
There is no better time than now.[JA] これ以ないってくらいの タイミングなんです Ready (2017)
It's your reward for finishing your story.[JA] (祥子)書きげたご褒美 Affection (2017)
Well, let's see.[CN] 你这样也称得是职业作家吗? Disbanded (2017)
I'm never going to live with anyone again.[CN] 门要锁比较好喔 Emotions (2017)
One of the most famous athletes in the world.[JA] 地球で最も強い男だ CounterPunch (2017)
The kids I had used to take 10 to 12 pounds off in two days.[JA] 2日で10ポンド以 減量した奴もいる CounterPunch (2017)
You're great at lying to yourself though.[JA] でも 自分にだけは 手にうそついてる Reason (2017)
When I saw you offering incense there,[JA] そこで 線香げてる あなたのこと見てたら Choices (2017)
Peter Quillin announced that he would be vacating his title. I'm sure you guys heard.[JA] ピーター・クイリンが 王座を返しました CounterPunch (2017)
And if he places in the top three, he'll earn a spot at the Olympic games.[JA] 位3位の入賞で 位3位の入賞で リオ CounterPunch (2017)
Naturally, it wouldn't be a standard face-off.[CN] 可以在你的节目 Disbanded (2017)
I'll get my courage up again and ask you to sleep with me, okay?[CN] 我想如果是你 说不定就能解开我身的诅咒 Ready (2017)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売りげを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
Nothing will change even if I'm dead.[CN] 大致都安定下来了 Confrontation (2017)
How have you been?[CN] (《伤心故事》 《烟灰缸内的水》) (《青空之》) Disbanded (2017)
Calm down now.[CN] 邀请函详细地写着我爸爸的事情吧 Confrontation (2017)
The man who the weeklies praised versus the man who she spent her last night with.[CN] 要让那种冒牌小说家 出现在我的节目 真是... Disbanded (2017)
I want you to take care of Michi, all right?[CN] 从小时候开始 平常都睡在拍摄现场的椅子 Affection (2017)
I doubt they'll come as cheap as Minami Shirakawa.[JA] 白川美波ほど 安りには いかないでしょうけど Confrontation (2017)
You've almost finished your new novel?[JA] (ひとみ)新作 書きがるの? Choices (2017)
Won't that be awfully small?[CN] 如果有任何我帮得忙的地方 请尽管开口 Disbanded (2017)
The person who is best at telling lies... will be the last to survive.[JA] いちばん手に嘘をついた人間が 最後まで残るわ Absolute (2017)
Shall we meet again after reading this novel?[JA] この小説も読んだで 改めて選考してみては? Appeal (2017)
You fell in love?[CN] 我每天都假装在做瑜伽 实际是在监视着四周 Emotions (2017)
Oh, hello.[CN] 被周刊杂志报导的男人 对共度最后一夜的男人 Disbanded (2017)
Damn you![CN] 将作品牵扯作家的私事 我不懂有什么意义 Affection (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の作品を 質なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
I've finished it, so you can have it.[JA] あっ 僕 もう読み終わったんで 差しげますよ The Mysterious Million Yen Women (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加《世界论》电影化的正式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
See you.[CN] 女人们 Ready (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.[JA] これ以は 残酷なショーに なってしまいそうですね Disbanded (2017)
I can understand that.[CN] 因为和道间慎这种人扯关系 Reason (2017)
You need to be good at telling lies.[JA] 手に嘘(うそ)をつくのよ Absolute (2017)
THE CURSED HOUSE![CN] 在今日举行的开菜菜果的告别式 Reason (2017)
What about the others?[CN] 路小心 Disbanded (2017)
You're the person I would least expect to say Michi.[CN] 总觉得一到早 Reason (2017)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの候補作も読んだけども 内容 売りげともに 花木ゆずの足元にも及ばない Appeal (2017)
It was... my father.[CN] 你觉得我和多少人过床? Ready (2017)
He's the biggest seller in the literary world right now.[JA] 現在の小説界では 彼がいちばん売りげてますよね Appeal (2017)
Of who?[CN] 小瞳 邀请函写着 有可能会失去性命 对吧? Emotions (2017)
It said they must pay one million yen in rent as part of the agreement.[CN] 邀请函到底写了什么? Disbanded (2017)
Thank you for always faithfully offering incense.[JA] (栄子(えいこ)) いつも律儀に お線香 げに来てくれて ありがとね Choices (2017)
So Floyd Mayweather will tell you that he is the best ever.[JA] メイウェザーは 自分が史最高で CounterPunch (2017)
I'll still continue to offer incense at his altar.[JA] これからも お線香はげさせていただくから Choices (2017)
What kind of work did Ms. Shirakawa do?[CN] 我这里有个物品 是遗体身佩戴的 Disbanded (2017)
But then, he just gave it up.[JA] 〝ピーター・クイリン 世界ミドル級 チャンピオン〞 〝ピーター・クイリン 世界ミドル級 チャンピオン〞 ところが王座を返した CounterPunch (2017)
To build my record, build my résumé. Let a lot of people see who I am.[JA] 記録を伸ばして戦績をげて 名前を売る CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けたげ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
リップルけた[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
画面[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no) [Add to Longdo]
チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
光立ちがり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
高速けた[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
[さいじょうい, saijoui] high-end (a-no), high-order [Add to Longdo]
位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
事実の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
事実標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
実装の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter [Add to Longdo]
循環けた[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor [Add to Longdo]
位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]
位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation [Add to Longdo]
位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]
下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]
限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value [Add to Longdo]
向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]
書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
[じょうせん, jousen] tilde, over line (~) [Add to Longdo]
[じょうたん, joutan] top edge [Add to Longdo]
端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
付き添え字[うえづきそえじ, uedukisoeji] superscript [Add to Longdo]
切りげる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
げ機能[きりあげきのう, kiriagekinou] round-up function, rounding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍以[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
便宜[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
切り[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]
取りげる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
召しがる[めしあがる, meshiagaru] etwas_zu_sich_nehmen, essen [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]
[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]
引き[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
思いがった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
挟みげる[はさみあげる, hasamiageru] (mit_Essstaebchen) nehmen, aufnehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top