Search result for

*七*

(218 entries)
(0.3151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -七-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน
[じゅうなな, juunana] (n) สิบเจ็ด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
夕祭[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
味唐辛子[しちみとうがらし, shichimitougarashi] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: Decomposition: 一 (yī )  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: []
[东, dōng, ㄉㄨㄥ] east, eastern, eastward
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 東, the sun 日 rising behind a tree 木
[乇, tuō, ㄊㄨㄛ] to depend on, to entrust with
Radical: 丿Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[切, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to cut, to mince, to slice, to carve; close to; eager
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  刀 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[柒, qī, ㄑㄧ] seven (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  七 (qī ㄑㄧ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Seven 七 with accents to prevent forgery 
[皂, zào, ㄗㄠˋ] soap; black; menial servant
Radical: Decomposition: 白 (bái ㄅㄞˊ)  七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[虍, hū, ㄏㄨ] tiger
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ) 
Etymology: []
[车, chē, ㄔㄜ] cart, vehicle; to move in a cart
Radical: Decomposition: 七 (qī ㄑㄧ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] Simplified form of 車, a cart with two wheels, seen from above

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
アメリカ日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
セシウム137;セシウム百三十[セシウムひゃくさんじゅうしち, seshiumu hyakusanjuushichi] (n) cesium 137 (Cs-137); caesium 137 [Add to Longdo]
下げ緒[さげおななじゅつ, sageonanajutsu] (n) seven techniques using a ninja sword [Add to Longdo]
過去[かこしちぶつ, kakoshichibutsu] (n) (See 仏) the seven previous incarnations of Buddha [Add to Longdo]
憲法十[けんぽうじゅうしちじょう, kenpoujuushichijou] (n) Seventeen-Article Constitution (of Asuka-period Japan) [Add to Longdo]
[ごしち, goshichi] (n) (1) five and seven; (2) (abbr) (See 五日) 35th day after a person's death [Add to Longdo]
桐;五の桐[ごしちのきり, goshichinokiri] (n) paulownia crest (three leaves with seven blossoms on the center lead and five blossoms on each side leaf) [Add to Longdo]
調[ごしちちょう, goshichichou] (n) five- and seven-syllable meter [Add to Longdo]
[ごしちにち, goshichinichi] (n) 35th day after a person's death [Add to Longdo]
[ごしちにち, goshichinichi] (n) January 8-14 [Add to Longdo]
日の御修法[ごしちにちのみしほ;ごしちにちのみずほう, goshichinichinomishiho ; goshichinichinomizuhou] (n) annual Shingon prayer ritual (Jan. 8-14) [Add to Longdo]
高嶺[たかねななかまど;タカネナナカマド, takanenanakamado ; takanenanakamado] (n) (uk) Siberian mountain ash (Sorbus sambucifolia) [Add to Longdo]
人参[さんしちにんじん, sanshichininjin] (n) notoginseng (Panax pseudoginseng) [Add to Longdo]
[みなぬか;みなのか;さんしちにち, minanuka ; minanoka ; sanshichinichi] (n) 21st day after death; 21st day after birth [Add to Longdo]
[よなのか, yonanoka] (n) (See 中陰) 28th day after death [Add to Longdo]
抜き[よなぬき, yonanuki] (n) pentatonic scale (music) [Add to Longdo]
四十[しじゅうしちし, shijuushichishi] (n) (See 赤穂浪士) The 47 Ronin; (P) [Add to Longdo]
(P);7[しち(P);なな;な, shichi (P); nana ; na] (num) (1) seven; (pref) (2) hepta-; (P) [Add to Longdo]
つ(P);7つ[ななつ, nanatsu] (num) seven; (P) [Add to Longdo]
つの海[ななつのうみ, nanatsunoumi] (n) the seven seas [Add to Longdo]
つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つ屋;[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from and 質 both being read しち) pawnshop [Add to Longdo]
つ時[ななつどき, nanatsudoki] (n) (arch) (approx.) 4 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) (See 曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus) [Add to Longdo]
化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ななかねん, nanakanen] (adj-pn) septennial [Add to Longdo]
回忌[しちかいき, shichikaiki] (n) seventh anniversary of a death [Add to Longdo]
角形[しちかっけい, shichikakkei] (n) heptagon [Add to Longdo]
観音[しちかんのん, shichikannon] (n) (1) (See 観世音) the seven forms of Avalokitesvara; (2) the seven Avalokitesvaras of Kyoto [Add to Longdo]
曲がり[ななまがり, nanamagari] (n) tortuous or spiral (path) [Add to Longdo]
月(P);7月(P)[しちがつ, shichigatsu] (n-adv) July; (P) [Add to Longdo]
月革命[しちがつかくめい, shichigatsukakumei] (n) July Revolution (France, 1830) [Add to Longdo]
[しちけん, shichiken] (n) (1) (See 賢人) the Seven Wise Men (of Confucius's Analects); (2) (See 竹林の賢) Seven Sages of the Bamboo Grove [Add to Longdo]
賢人[しちけんじん, shichikenjin] (n) (See 賢・1) the Seven Wise Men (of Greece); the Seven Sages of Greece [Add to Longdo]
弦琴;絃琴[しちげんきん, shichigenkin] (n) (col) (See 琴・きん) qin (7-stringed Chinese zither); guqin; seven-stringed koto [Add to Longdo]
言絶句[しちごんぜっく, shichigonzekku] (n) poem of four lines, each of seven (Chinese) characters [Add to Longdo]
言律詩[しちごんりっし, shichigonrisshi] (n) poem of eight lines, each of seven (Chinese) characters [Add to Longdo]
五三[しちごさん, shichigosan] (n) (1) festival (shrine visit) by children aged 7, 5 and 3; (2) lucky numbers 7, 5 and 3; (P) [Add to Longdo]
五調[しちごちょう, shichigochou] (n) seven-and-five-syllable meter [Add to Longdo]
光;光り[ななひかり, nanahikari] (n) benefiting from the influence of a master or parent [Add to Longdo]
公三民[しちこうさんみん, shichikousanmin] (n) land-tax rate during the Edo period, in which the government took 70 percent of the year's crop and the farmers kept 30 percent [Add to Longdo]
[しちさん, shichisan] (n) 7 or 3 ratio; hair parted on one side [Add to Longdo]
三分け[しちさんわけ, shichisanwake] (n) side parting; hair parted to one side [Add to Longdo]
日(P);々日[しちしちにち(P);なななぬか;なななのか, shichishichinichi (P); nanananuka ; nanananoka] (n) 49th day after death; (P) [Add to Longdo]
種競技[ななしゅきょうぎ, nanashukyougi] (n) heptathlon [Add to Longdo]
[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一千百万[yī qiān qī bǎi wàn, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seventeen million [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
分之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
[qī shí, ㄑㄧ ㄕˊ, ] seventy; 70 [Add to Longdo]
国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
十年代[qī shí nián dài, ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the 1970's [Add to Longdo]
台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]
台河市[Qī tái hé shì, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ, ] Qitaihe city in Heilongjiang [Add to Longdo]
嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
堵区[Qī dǔ qū, ㄑㄧ ㄉㄨˇ ㄑㄩ, / ] (N) Chitu (area in Taiwan) [Add to Longdo]
[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
层架构[qī céng jià gòu, ㄑㄧ ㄘㄥˊ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄡˋ, / ] seven layer architecture (OSI) [Add to Longdo]
巧板[qī qiǎo bǎn, ㄑㄧ ㄑㄧㄠˇ ㄅㄢˇ, ] tangram (traditional Chinese block puzzle) [Add to Longdo]
带石斑鱼[qī dài shí bān yú, ㄑㄧ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
弦琴[qī xián qín, ㄑㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin or seven-stringed zither [Add to Longdo]
[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, ] abbr. for 言律詩|言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines [Add to Longdo]
政四余[qī zhèng sì yú, ㄑㄧ ㄓㄥˋ ㄙˋ ㄩˊ, / ] seven heavenly bodies and four imaginary stars (in astrology and fengshui) [Add to Longdo]
[qī yuè, ㄑㄧ ㄩㄝˋ, ] July; seventh month [Add to Longdo]
月一号[qī yuè yī hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄧ ㄏㄠˋ, / ] July 1 [Add to Longdo]
月三十号[qī yuè sān shí hào, ㄑㄧ ㄩㄝˋ ㄙㄢ ㄕˊ ㄏㄠˋ, / ] July 30 [Add to Longdo]
百万[qī bǎi wàn, ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, / ] seven million [Add to Longdo]
级浮屠[qī jí fú tú, ㄑㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄨˊ ㄊㄨˊ, / ] seven floor pagoda [Add to Longdo]
美乡[Qī měi xiāng, ㄑㄧ ㄇㄟˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chimei (village in Taiwan) [Add to Longdo]
老八十[qī lǎo bā shí, ㄑㄧ ㄌㄠˇ ㄅㄚ ㄕˊ, ] in one's seventies (age); very old (of people) [Add to Longdo]
股乡[Qī gǔ xiāng, ㄑㄧ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ, / ] (N) Chiku (village in Taiwan) [Add to Longdo]
号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
角形[qī jiǎo xíng, ㄑㄧ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] heptagon [Add to Longdo]
言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to [Add to Longdo]
边形[qī biān xíng, ㄑㄧ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] heptagon [Add to Longdo]
零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
零八落[qī líng bā luò, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄌㄨㄛˋ, ] (成语 saw) everything broken and in disorder [Add to Longdo]
项全能[qī xiàng quán néng, ㄑㄧ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] heptathlon [Add to Longdo]
[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
鳃鳗[qī sāi mán, ㄑㄧ ㄙㄞ ㄇㄢˊ, / ] lamprey (jawless proto-fish of family Petromyzontidae) [Add to Longdo]
点二[qī diǎn èr, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄦˋ, / ] 7.2 [Add to Longdo]
点五[qī diǎn wǔ, ㄑㄧ ㄉㄧㄢˇ ˇ, / ] 7.5 [Add to Longdo]
三十[sān shí qī, ㄙㄢ ㄕˊ ㄑㄧ, ] thirty seven; 37 [Add to Longdo]
三万[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]
三魂[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
不管三二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast [Add to Longdo]
八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens [Add to Longdo]
二十[èr shí qī, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ, ] twenty seven; 27 [Add to Longdo]
二十[èr shí qī hào, ㄦˋ ㄕˊ ㄑㄧ ㄏㄠˋ, / ] 27th day of a month [Add to Longdo]
北斗[běi dǒu qī xīng, ㄅㄟˇ ㄉㄡˇ ㄑㄧ ㄒㄧㄥ, ] Ursa Major; Great Bear; Big Dipper [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, ] seventeen; 17 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Star Festival is in July.7月には夕がある。
This temple dates from the 7th century.この寺院は世紀からのものです。
Have you ever eaten turkey?あなたは面鳥を食べたことがありますか。
This turkey tastes good.この面鳥おいしいね。
This turkey will serve five.この面鳥は5人分あります。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この童話は歳の子が読むのに十分やさしい。
This river is dangerous to swim in July.この川は、月に泳ぐのは危険です。
This train is made up of seven cars.この列車は両編成です。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か月に熟す。
However we go, we must get there by seven.どういっても時までにいかないと。
The baby weighed seven pounds at birth.その赤ん坊は生まれた時体重はポンドでした。
The couple have no less than seven children.その夫婦には人もの子供がいる。
It is just half past seven.ちょうど時半です。
I wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.そんな失敗なんて気にするな。人の噂も十五日。みんなすぐに忘れるさ。
It is true that he is over seventy.確かに十はすぎてる。
It's 7:30 now-I must fly.もう時30分だ、大急ぎで行かなくては。
There are seven days in a week.一週間は日です。
Our store hours are from 10 to 7.営業時間は十時から時までです。
The thermometer stands at 70.温度は十度です。
Yesterday was my seventeenth birthday.昨日は私の十歳の誕生日だった。
Our daughter will be in the Shichi-Go-San festival this year.今年は娘の五三だ。
I'll ring you up at seven this evening.今夜時に、電話するよ。
Light is resolved by a prism into seven colors.光線はプリズムによって色に分解される。
I got up at seven this morning.私は今朝時に起きた。
We have our dinner between seven and seven-thirty.私たちは時と時半の間に夕食をします。
I cannot even boil water, much less roast a turkey.私はお湯も沸かせない、まして面鳥など焼くことができない。
I usually get up at seven.私は普通時に起きる。
I had an excellent breakfast at seven.私は時にすばらしい朝食をとった。
I left home at seven.私は時に家を出た。
I got home at seven.私は時に帰宅した。
I have eat supper at seven.私は時に夕食を食べる。
Have a happy Turkey day.面鳥の日おめでとう。
I have breakfast at seven every morning.私は毎日時に朝食を取ります。
A turkey is a little bigger than a chicken.面鳥は鶏より少し大きい。
I spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.週末に胆石が動いて、転八倒の苦しみを味わったよ。
The host cut the turkey for the guests.主人はお客に面鳥の肉を切り分けた。
I go to school at seven.時に学校に到着する。
It is waiting in the park at 7 o'clock.時に公園で待っています。
It was seven thirty.時三十分だった。
At seven-thirty we too closed the door behind us.時半に私たちもドアを閉ざしました。
After an absence of seven years I went home.年ぶりに帰省しました。
What he is today he owes to his father.彼が今日あるのも親の光りさ。
In Sendai we have much rain in July.仙台では月に雨が多い。
A wonder lasts but nine days.人の噂も十五日。
Many children dressed up for the Shichigosan Festival.多くの子供たちが五三の祝いに着飾っていた。
He always leaves home at seven.彼はいつも時に家を出ます。
He lived to be seventy years old.彼は十歳まで生きた。
My father usually comes home at seven.父はだいたいいつも時に帰ってくる。
He came at seven minutes after ten.彼は十時分過ぎに来た。
He left high school at seventeen.彼は十歳で高校を退学した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we win this war, all the castles in the Seven Kingdoms will be yours to choose from, with no one left to take them away from you.[JA] 報酬に不満を漏らす 戦争に勝ったら― 王国中の好きな城から1つ選ぶと良い The Spoils of War (2017)
Queen Margaery has already atoned for her sins by bringing another into the true light of the Seven.[JA] マージェリー王妃は既に 他の者を神の下へ導くことで罪を償われた Blood of My Blood (2016)
Selling 1,000 December 21,500 put options at a price of... 7778.[CN] 十二月卖出二万一千五百手 令期权的价位升至 Rogue Trader (1999)
Which one would have made Olenna the true ruler of the Seven Kingdoms?[JA] どちらがオレナを真の王国の支配者にできる? Eastwatch (2017)
Field goal for Gilroy.[CN] 济罗莱以十分领先 现时只余八分钟 Varsity Blues (1999)
Thank you, Brian.[CN] 大家翻到第 The Astronaut's Wife (1999)
I'm the Queen of the Seven Kingdoms.[JA] 私は王国の女王 Dragonstone (2017)
Eight, seven, six...[CN] -八  October Sky (1999)
Our two houses were allies for centuries, and those were the best centuries the Seven Kingdoms have ever known.[JA] 我々は何世紀も味方同士であった そしてあの時代は王国の歴史上― 最高の時代であった The Queen's Justice (2017)
- Fuck me, it's seven o'clock.[CN] -该死,点钟了 Varsity Blues (1999)
Because an army of dead men is marching on the Seven Kingdoms.[JA] なぜなら死者の軍団が― 王国に向けて進軍しているからだ Eastwatch (2017)
Jesus Christ, if I hear any more about this seven billion yen...[CN] 我不想再听到这十亿元的事 Rogue Trader (1999)
You will support my claim as queen of the Seven Kingdoms and respect the integrity of the Seven Kingdoms.[JA] 私を王国の女王として支持し 王国の清廉性を尊重する Battle of the Bastards (2016)
Cersei controls fewer than half the Seven Kingdoms.[JA] サーシーは王国の半分も統べていません Stormborn (2017)
_[JA] 王国を私にくれるか? Blood of My Blood (2016)
To become the first ruling Queen of the Seven Kingdoms, that's quite an accomplishment.[JA] 王国初の女王になられた事は― 偉大な功績です The Queen's Justice (2017)
Fox Seven, prepare set her on deck.[JA] フォックスは、デッキに彼女を設定する準備します。 Kong: Skull Island (2017)
The Seven Kingdoms.[JA] 王国 Battle of the Bastards (2016)
- November 7 is my information.[CN] - 十一月日我记得. The Talented Mr. Ripley (1999)
A hundred seven.[CN] 一百零 October Sky (1999)
Seven blessings.[JA] 神のご加護を No One (2016)
I'm missing the 7.78 billion yen receivable from SIMEX.[CN] 新加坡股票市场少点我 亿八千万日圆 Rogue Trader (1999)
Did you know I'm only 1 7?[CN] 你知不知道我才十岁? Go (1999)
In Seventh Heaven I'll see you once more.[JA] 天国で再会しよう No One (2016)
It's also fair to point out that I'm the rightful Queen of the Seven Kingdoms.[JA] ただし 私が王国の正当な女王であることも事実 The Queen's Justice (2017)
I haven't fed them for seven days. They're ravenous.[JA] 日間も餌を与えていないから 獰猛だ Battle of the Bastards (2016)
"The Seven Kingdoms will bleed as long as Cersei sits on the Iron Throne.[JA] 王国は血を流し続ける サーシーが鉄の玉座に座る限り Stormborn (2017)
Big brother. It's been seven days[JA] アニキ 日経ったのに... The Monkey King 2 (2016)
Seven save you, friends.[JA] 神のお救いを The Broken Man (2016)
I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will.[JA] 私は王国を統べるため生まれた 必ず成し遂げる The Queen's Justice (2017)
He would have burned the Seven Kingdoms...[JA] 王国も焼くところだった The Queen's Justice (2017)
-You want to see me? -Come by at seven.[CN] 你想见我吗, 点钟来吧 Idle Hands (1999)
At the end of the first half, Coyotes trailing 14 to 7.[CN] 丛林狼在上半场以分落后 Varsity Blues (1999)
Furthermore, after much prayer and reflection, the Crown has decided that from this day forward, trial by combat will be forbidden throughout the Seven Kingdoms.[JA] さらに熟慮の結果 本日より王国全域で 決闘裁判を禁止とする No One (2016)
Now the future of the Seven Kingdoms rests in his dirty peasant hands.[JA] 今国の未来は 彼の汚い手に握られている Book of the Stranger (2016)
Seven-November, we got you eyeballed.[CN] 十一月号,我们在观察你 Arlington Road (1999)
Seven gods, drowned gods, tree gods, it's all the same.[JA] 神、溺れ神、木の神 どれも同じだ Home (2016)
[All] Nine, eight, seven, six, five, four...[CN] 十 九 八 六 五 四 October Sky (1999)
The North is one of those seven kingdoms.[JA] 北部は王国の一つよ Stormborn (2017)
I'm here in some bar on Main and 7th.[CN] 我在主街與第街交界的酒吧 The Thirteenth Floor (1999)
The same as Aegon when he conquered the Seven Kingdoms.[JA] エイゴンが王国を征服したときと同様だ Stormborn (2017)
And I swear that turkey tasted just like paper mâché.[JA] 面鳥の味が紙切れだと思ったよ Doc's Angels (2016)
Not like the Seven Dwarfs.[CN] 矮人可不然 The Insider (1999)
[All] Nine, eight, seven, six, five, four, three, two...[CN] 十 九 八 六 五 四 三 二 October Sky (1999)
One: confirmation from SLK that the 7.78 billion yen will be paid.[CN] 第一是嘉诺证明文件 显示支付那亿八千万 Rogue Trader (1999)
They don't believe in your Seven.[JA] 奴らは神を信じてねえんだ The Broken Man (2016)
The Seven Kingdoms have waged war against these savages for centuries and here I sit hosting one in my hall thanks to my son.[JA] 王国は野蛮人と何世紀も戦争状態にある 息子のおかげで 私はこうして野人と食事をしている Blood of My Blood (2016)
I am the Queen of the Seven Kingdoms. I'll do as I please.[JA] 私は王国の女王 気の向くままに動く The Queen's Justice (2017)
Aw, our hands were turkeys.[JA] 手が面鳥になったぞ 30 Years of Science Down the Tubes (2016)
It's 7.78 billion yen![CN] 亿八十万日圆 Rogue Trader (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]
北斗[ほくとしちせい, hokutoshichisei] der_Grosse_Baer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top