Search result for

*いあ*

(225 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: いあ, -いあ-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人生最悪[じんせいさいあく, jinseisaiaku] (n) สิ่งเลวร้ายที่สุดในชีวิต
同性愛者[どうせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว
買い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
提案[ていあん, teian] การยื่นข้อเสนอ การเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
レイアウト[れいあうと, reiauto] แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
毎朝[まいあさ, maiasa, maiasa , maiasa] (n adv ) ทุกเช้า
提案[ていあん, teian] (n ) ข้อเสนอแนะ
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
問い合わせ[といあわせ, toiawase] Thai: การสอบถาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
おまんまの食い上げ[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食い上げ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お買い上げ;お買上げ;御買い上げ;御買上げ[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買い上げ) buying; purchasing [Add to Longdo]
お問い合わせ[おといあわせ, otoiawase] (n) enquiry; inquiry [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
悪衣悪食[あくいあくしょく, akuiakushoku] (n) shabby clothes and plain foods [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威圧的[いあつてき, iatsuteki] (adj-na) coercive; overbearing [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] (n,vs) solace; relaxation; (P) [Add to Longdo]
慰安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]
慰安者[いあんしゃ, iansha] (n) comforter [Add to Longdo]
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman [Add to Longdo]
慰安旅行[いあんりょこう, ianryokou] (n) pleasure trip; company (office) trip [Add to Longdo]
異性愛[いせいあい, iseiai] (n,adj-no) heterosexual love; heterosexuality [Add to Longdo]
異性愛者[いせいあいしゃ, iseiaisha] (n) (ant [Add to Longdo]
遺愛[いあい, iai] (n) (1) bequest; relic; (adj-no) (2) cherished (by the deceased); treasured [Add to Longdo]
遺体安置所[いたいあんちしょ, itaianchisho] (n) morgue [Add to Longdo]
井蛙[せいあ, seia] (n) frog in a well; someone with a narrow perspective [Add to Longdo]
井蛙の見[せいあのけん, seianoken] (exp,n) narrow perspective [Add to Longdo]
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage [Add to Longdo]
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅく, onseiasshuku] (n) {comp} voice compression [Add to Longdo]
加虐性愛[かぎゃくせいあい, kagyakuseiai] (n,adj-no) sadism [Add to Longdo]
加虐性愛者[かぎゃくせいあいしゃ, kagyakuseiaisha] (n) sadist [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
歌い合う[うたいあう, utaiau] (v5u) to sing responsively [Add to Longdo]
歌い上げる[うたいあげる, utaiageru] (v1,vt) to sing at the top of one's voice; to express one's feelings fully in a poem [Add to Longdo]
過去最悪[かこさいあく, kakosaiaku] (n,adj-no) record low; worst ever [Add to Longdo]
悔い改め;悔改め[くいあらため, kuiaratame] (n) repentance [Add to Longdo]
悔い改める;悔改める[くいあらためる, kuiaratameru] (v1,vt) to repent; to be penitent [Add to Longdo]
改悪[かいあく, kaiaku] (n,vs) deterioration; changing for the worse [Add to Longdo]
改案[かいあん, kaian] (n) revision; modified plan [Add to Longdo]
改正案[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal [Add to Longdo]
蟹食海豹[かにくいあざらし;カニクイアザラシ, kanikuiazarashi ; kanikuiazarashi] (n) (uk) crabeater seal (Lobodon carcinophagus) [Add to Longdo]
貝合わせ;貝合せ[かいあわせ, kaiawase] (n) (1) shell-matching game popular with court aristocrats during the Heian period; (2) (col) (vulg) tribadism [Add to Longdo]
外圧[がいあつ, gaiatsu] (n) external pressure; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
該案[がいあん, gaian] (n) the said proposal [Add to Longdo]
機械編み[きかいあみ, kikaiami] (n) machine-woven; machine-knit [Add to Longdo]
機械油[きかいあぶら, kikaiabura] (n) machine oil [Add to Longdo]
掬い上げる;すくい上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1,vt) to dip or scoop up [Add to Longdo]
掬い網[すくいあみ, sukuiami] (n) scoop net; insect net [Add to Longdo]
逆提案[ぎゃくていあん, gyakuteian] (n) counter-proposal [Add to Longdo]
休会明け[きゅうかいあけ, kyuukaiake] (n) reassembling of a legislature [Add to Longdo]
吸い上げ;吸上げ[すいあげ, suiage] (n) suction; sucking [Add to Longdo]
吸い上げる;吸上げる[すいあげる, suiageru] (v1,vt) (1) to suck up; to pump up; to draw up; to absorb; to extract; (2) to siphon off (profits, etc.); to exploit; (3) to take up others' opinions, hopes, etc. [Add to Longdo]
救い上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1) to pick up and rescue [Add to Longdo]
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's about two miles.2マイルぐらいあります。
I know that boy whom you don't know.あなたが知らないあの少年を私は知っている。
Thank you for coming.お見舞いありがとう。
How tall are you?あなたの身長はどのくらいありますか。
Where on earth did you meet him?いったいあなたはどこで彼と会ったのですか。
Why on earth did you do that?いったいあなたはなぜそんなことをしたのですか。
What in the world are you doing?いったいぜんたいあなたは何をしているのか。
How far is it from here to the station?ここから駅までどのくらいあるか。
How long is this bridge?この橋は長さがどのくらいありますか。
How far is it from here to your school?ここからあなたの学校までどれくらいありますか。
How far is it from here to the park?ここから公園までどれくらいありますか。
How far is it from here to Ueno?ここから上野までどれくらいありますか。
How far is it to the library from here?ここから図書館までどれくらいありますか。
What is the area of this house?この家の広さはどのくらいありますか。
I'm sure it was just a terrible accident.これはきっと恐ろしい事故の違いありません。
The right word for this does not come to me.これを言いあらわす適当なことばが思いうかびません。
And the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.そして各チームはゴールを蹴ってこの穴に通そうとして互いに競いあったのです。
Someone must have left it there.だれかが、それをそこに忘れていったのにちがいありません。
Judging by the swelling, the man must have been bitten by a snake.その腫れから判断すると、その人はきっと蛇にかまれたに違いありません。
The bedroom was laden with beautiful ornaments.その寝室には、美しい装飾品がいっぱいあった。
They're almost three times as big as we are.ほとんど僕たちの3倍くらいあるんだ。 [M]
How far is it from New York to London?ニューヨークからロンドンまで、どのくらいありますか。
It offers a mouth-watering selection of delights.よだれの出そうなものがよりどり見どりでいっぱいありますよ。
If he had been there, I could have given him your message.もしそこに彼がいあわせたなら、あなたの伝言を伝えられたでしょうに。
How far is it to the station?駅までどのくらいありますか。
How far is it to the station?駅まではどのくらいありますか。
That's Tom's house with the red roof.屋根が赤いあの家がトムの家だ。
You'd better believe.間違いありませんよ。
How far is it from the airport to the hotel?空港からホテルまでどのくらいありますか。
Lots of campers were parked all over the hill-side.丘の斜面にはキャンピングカーがいっぱいあった。
What's the weight of your suitcase?君のスーツケースの重さはどれくらいありますか。 [M]
I have loved her for a long time.私は長いあいだ彼女を愛してきた。
High school baseball teams competed with one another at the tournament.高校野球チームは選手権大会で競いあった。
I don't recall.いあたらないのですが。
I am not concerned with this our this affair.私はこのことはかんけいありません。
Do you know how high the television tower is?君はあのテレビ塔の高さがどれくらいあるか知っていますか。 [M]
Cursed be he that first invented war.最初に戦争を思いついた者に呪いあれ。
At best I can do only half of what you did.私にはせいぜいあなたの半分しか出来ない。
He loves you as much as I (do).私はあなたを愛しているが彼も同じくらいあなたを愛している。
I know that German with a long beard.私は長いあごひげを生やしたあのドイツ人を知っています。
The boy and his uncle faced each other across the table.少年と彼のおじさんはテーブルをはさんで向かいあった。
I got gloomy and thought of giving up.私は落ち込んでしまいあきらめようかと思った。
How far is the next gas station?次のスタンドまでどのくらいありますか。
Thank you for your help.助けてもらいありがとう。
How tall are you?背はどれぐらいありますか。
How long is the Seto Bridge?瀬戸大橋の長さはどのくらいありますか。
How far is it from Osaka to Kyoto?大阪から京都までどれくらいありますか。
Everyone's saying it.誰もがみんな口々にいいあっている。
How high is the Tokyo Metropolitan Government Office Building?東京都庁ビルの高さはどのくらいありますか。
It must be easy for him to find the way.彼がその道を見つけることはやさしいに違いありません。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who the hell voted for you?[JA] いったいあなたは誰に 投票したの? The Flag House (2017)
Yes, just imagine-- big, soulful guy like you tenderly playing the keys.[JA] ああ、考えてみろ 君みたいにいかつい大男が やさしくピアノを奏でて 魂の底から歌いあげたら Sing (2016)
Are you sure this is the way?[JA] この道で間違いありませんか? Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Just because your master has silver hair and tits doesn't mean she's not a master.[JA] 銀髪でおっぱいあるからって 奴隷主となんも変わりはない Book of the Stranger (2016)
It's not good, Jan, I'm telling you.[JA] 良くないあなた 本当よ The Zookeeper's Wife (2017)
"The hidden pain everyone shares lies deep in my heart. "[CN] 色あせた青ににじむ 白い雲 遠いあの日のいろ 心中隐藏着任何人都不知道的痛 心の奥の誰にも 隠してる痛み The Place Promised in Our Early Days (2004)
One more would have made no difference.[JA] 間違いありませんか? The Light Between Oceans (2016)
So long.[JA] 長いあいだ A Cure for Wellness (2016)
-You must have a lot, Hikaru. -Yeah, I do.[JA] (アルマン)光る いっぱいあるでしょ? Natsumi & Fuyumi (2016)
If I were on my own... -You wouldn't have? -I would've slacked in some areas.[JA] 自分1人だったら 諦めてる部分が すごいあったかも Cry, Cry, Cry (2016)
I have a lot.[JA] (美波(みなみ))いっぱいあるでしょ Reason (2017)
I have too much self-esteem to kill myself.[JA] 自殺なんてしないわ。 自尊心ぐらいあるわよ。 Manhunter (2016)
So, how much did you tell him?[JA] だから、どのくらいあなたは彼に言うのですか? Kong: Skull Island (2017)
It sounds a lot more mean coming from you.[JA] (山里)何か ちょっと... (YOU)あっ そう? (山里)攻撃力が 僕らの倍ぐらいあるの Anywhere for You (2016)
So you're helping plenty. Come on.[JA] お手伝いありがとう 行きましょ Zootopia (2016)
And there are lots of things I need to do.[JA] やらなきゃいけないこと 多分いっぱいあるから Bye Bye Terrace House in the City (2016)
And then, round on just the end of it.[JA] そして角が無いあれで 609 00: 35: 09,091 The Secret Life of Pets (2016)
Positive.[JA] 間違いありません The Space Between Us (2017)
-The bubble has burst in the past. -I'll try not to have expectations.[JA] バブルがはじけるっていうのは 2回 3回ぐらいありましたから Mr. Perfect in the City (2016)
Oh, I'm not here on business, I just thought I'd drop by.[JA] いああ 仕事じゃない ただ 寄っただけ The Abominable Bride (2016)
When you're ugly, and someone loves you... you know they love you for who you are.[JA] 誰かが醜いあなたに 恋するのなら... それは本当に 愛してるという意味だから Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
At least two.[JA] ...いう言葉 2つぐらいあったけど Cry, Cry, Cry (2016)
So for you, is there a difference between... a date when you're in a relationship and one where you're not?[JA] (速人)理子さあ 付き合ってするデートと 付き合ってないデートって 違いある? Slow Down Your Love (2016)
Even though you annoyed me a lot, too![JA] ムカつくことも いっぱいあったけどね (光る)ハハハ Shall We Pas de Deux? (2016)
There's a lot.[JA] 結構いっぱいあるよ Anywhere for You (2016)
I have no intention of bailing you out.[JA] いくらゴマをすっても、お金を出す気は いっさいありませんからね Sing (2016)
Fucking day in, day out shit.[JA] 忌々しいあの日々 The Wall (2017)
There'll be lots of time.[JA] 時間はいっぱいあるわ The Girl with All the Gifts (2016)
Not your family, you can not tell whether it is normal.[JA] ていないあなたの家族 あなたはしないでください それは通常のものだったと言うことができます The Whole Truth (2016)
There is so much to do, so much to experience.[JA] いっぱいある、経験することもたくさん。 Planetarium (2016)
There must be a lot of places you still haven't seen in Tokyo.[JA] 東京 行ったことないとこ いっぱいあるでしょ まだ First Dip in the Pool (2016)
Seeing young Kentaro in his yukata makes me nostalgic for the fleeting summers of my youth.[JA] 自分の昔のね 淡いあの夏を思い出すわけよ Midsummer Intimacy (2016)
Beyond a doubt, it is her.[JA] 絶対間違いありません The Abominable Bride (2016)
There's so many areas to put this on.[JA] 塗るとこ いっぱいあるんだよな Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
There are other things to do there.[JA] その周りに いっぱいあるから Bye Bye Mr. Perfect (2016)
It's been a while since we got to see a harmonious Terrace House.[JA] (山里)久しぶりに 何かこう... 和気あいあいとした テラスハウス見れましたね (YOU)本当 New It-Girl in the City (2016)
I put my trust in you, a stranger, because I knew it was the best chance for my people, for all our people.[JA] 会ったこともないあなたに信頼を預けた なぜならそれが全ての民にとって 最善の選択肢だからだ Eastwatch (2017)
There's a lot that will bother her during an argument, but she'll just say, "I understand," because she doesn't want to bother.[JA] ケンカして イライラしてることは いっぱいあるけども "もう いいや 言う気もなくなったよ" No Use Crying Over Meat (2016)
I have full of ideas.[JA] アイディアがいっぱいある。 Planetarium (2016)
Because, um, I still have a lot of homework to catch up on.[JA] 宿題もいっぱいあるから また後で Stalker's Prey (2017)
There were at least two things that would've bothered me.[JA] 2つぐらいあったけど 絶対 ショック受けるやろなって Cry, Cry, Cry (2016)
It is better you do not smoke. I know, it makes me calm.[JA] より良いあなたは私が/喫煙します 知っている 私は静かにします The Whole Truth (2016)
How much do we have?[JA] どのくらいあるの? The Queen's Justice (2017)
-It's so warm. -It's so peaceful.[JA] (馬場園)ねえ すごいあったかいね (トリンドル)平和ですね First Dip in the Pool (2016)
If so, then that means it can instinctively detect and intercept any approaching objects.[JA] 今後 接近する飛行物体は 本能的にすべて迎撃されると見て 間違いありません Shin Godzilla (2016)
There's been a lot on my mind.[JA] (政子)まあ 普通に... 思ってたことが いっぱいあって Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
I still had so many questions.[JA] 「疑問がいっぱいあるのに」 A Dog's Purpose (2017)
There were about two left.[JA] うん あと2個ぐらいあった Magic Spell Costco (2016)
If that's the case, you could've mentioned it before.[JA] いや... だとしたら 止めるチャンス いっぱいあったでしょ Quick to Say I Love You (2016)
-There are lots of things. -Don't say.[JA] (みのり)あるよ あるよ いっぱいあるよ Scissorhands (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エンディアン[えんでいあん, endeian] -endian [Add to Longdo]
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing [Add to Longdo]
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
クライアント[くらいあんと, kuraianto] client [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
クライアントハブ[くらいあんとはぶ, kuraiantohabu] client hub [Add to Longdo]
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
シンクライアント[しんくらいあんと, shinkuraianto] thin client [Add to Longdo]
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
トライアルウェア[とらいあるうえあ, toraiaruuea] trial version of software, "trialware" [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ファイアウォール[ふぁいあうおーる, faiauo-ru] firewall [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program [Add to Longdo]
ペンティアム[ぺんていあむ, penteiamu] Pentium (computer chip) [Add to Longdo]
マイクロメディア[まいくろめでいあ, maikuromedeia] micromedia [Add to Longdo]
マルチメディア[まるちめでいあ, maruchimedeia] multimedia [Add to Longdo]
メディアイレーザ[めでいあいれーざ, medeiaire-za] media eraser [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]
レイアウト[れいあうと, reiauto] layout [Add to Longdo]
音声圧縮[おんせいあっしゅつ, onseiasshutsu] voice compression [Add to Longdo]
境界合わせ[きょうかいあわせ, kyoukaiawase] boundary alignment [Add to Longdo]
継続問い合わせ応答処理[けいぞくといあわせおうとうしょり, keizokutoiawaseoutoushori] CTS, Continuous Temporary Storage [Add to Longdo]
最悪の場合[さいあきのばいあい, saiakinobaiai] worst case [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class [Add to Longdo]
提案パラメタ[ていあんパラメタ, teian parameta] proposed parameter [Add to Longdo]
問い合わせ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ [Add to Longdo]
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]
問合せ関数[といあわせかんすう, toiawasekansuu] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ機能[といあわせきのう, toiawasekinou] inquiry function [Add to Longdo]
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language [Add to Longdo]
問合せ端末[といあわせたんまつ, toiawasetanmatsu] inquiry station [Add to Longdo]
アイダイアグラム[あいだいあぐらむ, aidaiaguramu] eye diagram [Add to Longdo]
アイアールシー[あいあーるしー, aia-rushi-] IRC [Add to Longdo]
アイアールキュー[あいあーるきゅー, aia-rukyu-] IRQ [Add to Longdo]
アイアールディーエー[あいあーるでいーえー, aia-rudei-e-] IrDA [Add to Longdo]
エーブイアイ[えーぶいあい, e-buiai] AVI [Add to Longdo]
アイアイエス[あいあいえす, aiaiesu] IIS [Add to Longdo]
エスブイアールフォー[えすぶいあーるふぉー, esubuia-rufo-] SVR4 [Add to Longdo]
アイアイオーピー[あいあいおーぴー, aiaio-pi-] IIOP [Add to Longdo]
オープンクライアント[おーぷんくらいあんと, o-punkuraianto] OpenClient [Add to Longdo]
メディア[めでいあ, medeia] media [Add to Longdo]
ダイアル[だいある, daiaru] dial [Add to Longdo]
バイアス[ばいあす, baiasu] bias [Add to Longdo]
アルティアハチハチゼロゼロ[あるていあはちはちぜろぜろ, aruteiahachihachizerozero] Altair8800 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名案[めいあん, meian] gute_Idee [Add to Longdo]
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] sich_erkundigen, Erkundungen_einziehen, um_Auskunft_bitten, anfragen [Add to Longdo]
奪い合う[うばいあう, ubaiau] sich_um_etwas_reissen [Add to Longdo]
居合わせる[いあわせる, iawaseru] zufaellig_anwesend_sein [Add to Longdo]
平安朝[へいあんちょう, heianchou] Heian_Zeit (794-1185) [Add to Longdo]
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] -Trost, Erholung, Unterhaltung [Add to Longdo]
提案[ていあん, teian] Vorschlag, Antrag, Vorlage [Add to Longdo]
明暗[めいあん, meian] Licht_und_Schatten, Schattierung [Add to Longdo]
最悪[さいあく, saiaku] am_schlimmsten, am_schlechtesten [Add to Longdo]
毎朝[まいあさ, maiasa] jeden_Morgen [Add to Longdo]
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (sich)streiten, (sich)zanken [Add to Longdo]
長い間[ながいあいだ, nagaiaida] lange (Zeit) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top