Search result for

*ไม่เหมือนกัน*

(102 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่เหมือนกัน, -ไม่เหมือนกัน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กุศล (n adj adv ) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าเศียรก. เอาไพ่ตอง ๓ ใบพวกเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันมาเข้าชุดกันเป็น ๑ เศียร.
ชะนี ๑น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูง ๆ ร้องเสียงดัง แสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่ แต่ละชนิดมีเสียงร้องไม่เหมือนกัน กินผลไม้และใบไม้ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ ชะนีมือขาว [ Hylobates lar (Linn.)] ขนลำตัวสีดำหรือนํ้าตาล ชะนีหัวมงกุฎหรือชะนีมงกุฎ ( H. pileatusGray) ขนตัวผู้สีดำ ตัวเมียสีเทา และชะนีมือดำหรือชะนีคิ้วขาว ( H. agilisF. Cuvier) ขนลำตัวสีดำ นํ้าตาล หรือเทา.
แตกต่างก. ไม่เหมือนกัน, ผิดกัน.
เศียรเรียกไพ่ตอง ๓ ใบ พวกเดียวกัน แต่ไม่เหมือนกัน เช่น ๓ คน ๓ นก ๓ ตา ว่า ๑ เศียร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualized Education planแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล, แผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนพิการแต่ละคน (ซึ่งไม่เหมือนกัน) ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา [Assistive Technology]
Presentation of Credentialsหมายถึง การยื่นสารตราตั้ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตว่า ผู้ใดได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตประจำประเทศใดประเทศหนึ่ง ก่อนที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ จะต้องนำสารตราตั้ง (Credentials) ไปยื่นต่อประมุขของรัฐนั้น ๆ พิธียื่นสารตราตั้งจะกระทำไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นความเหมาะสม และความเคร่งต่อธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นสำคัญ เช่น อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งที่พิธียื่นสารตราตั้งของเอกอัครราชทูตต่อองค์ประมุข ของประเทศค่อนข้างวิจิตรพิสดารมาก ส่วนบางประเทศมีพิธียื่นสารอย่างง่าย ๆ แทบจะไม่มีพิธีรีตองอย่างใดในสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตันดีซี พิธียื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กระทำอย่างเรียบง่าย กล่าวคือ พอถึงเวลาที่กำหนดในวันยื่นสารตราตั้ง อธิบดีกรมพิธีการทูตหรือผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จะนำรถยนต์ลีมูซีนสีดำไปยังทำเนียบของเอกอัครราชทูต เพื่อรับเอกอัครราชทูตและครอบครัวไปยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ณ ตึกทำเนียบขาว ( White House)มีข้อน่าสนใจอันหนึ่งคือ ทางฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้เอกอัครราชทูตพาภรรยาและบุตรทั้งชายหญิงไปร่วมในการยื่นสารตรา ตั้งนั้นด้วย การแต่งกายของเอกอัครราชทูตก็สวมชุดสากลผูกเน็คไทตามธรรมดา ระหว่างที่ยื่นสารมีการปฏิสันถารกันพอสมควรระหว่างเอกอัครราชทูตกับ ประธานาธิบดีสหรัฐฯมีช่างภาพของทางราชการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และมอบภาพถ่ายให้แก่เอกอัครราชทูตในวันหลัง (ต่างกับพิธีของอังกฤษมาก) เอกอัครราชทูตไม่ต้องพาคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตติดตามไปด้วย หลังจากพบกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ แล้ว อธิบดีกรมพิธีการทูตจะนำเอกอัครราชทูตและครอบครัวกลับไปยังทำเนียบที่พักโดย รถยนต์คันเดิม เป็นอันเสร็จพิธียื่นสารตราตั้ง โดยที่ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างมีสถานเอกอัครราชทูตของตนตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซี ดังนั้น ในวันไหนที่มีการยื่นสารตราตั้งต่อประธานาธิบดี ทางการทำเนียบขาวมักจะกำหนดให้เอกอัครราชทูตใหม่จากประเทศต่าง ๆ เข้ายื่นสารในวันนั้นราว 4-5 ประเทศติดต่อกัน มิใช่วันละคนอย่างที่ปฏิบัติในบางประเทศทันทีที่เอกอัครราชทูตยื่นสารตรา ตั้งต่อประธานาธิบดีเรียบร้อยแล้ว เอกอัครราชทูตจะมีหนังสือเวียนไปยังหัวหน้าคณะทูตทุกแห่งในกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งให้ทราบว่าในวันนั้น ๆ เขาได้ยื่นสารตราตั้งต่อประมุขของรัฐ ในฐานะเอกอัครราชทูตเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับแสดงความหวังในหนังสือว่าความสัมพันธ์อันดีที่มีอยู่ระหว่างคณะผู้ แทนทางการทูตทั้งสอง ทั้งในทางราชการและทางส่วนตัว จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นอีก จากนั้น เอกอัครราชทูตใหม่ก็จะหาเวลาไปเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทีละราย กว่าจะเยี่ยมหมดทุกคนก็กินเวลานานอยู่หลายเดือนทีเดียว [การทูต]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Asymmetry Positionท่าสองข้างไม่เหมือนกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, he's not an afternoon person either.และกลางวันก็คงจะไม่เหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
-It's not the same thing. yes, it is, and it's gonna be okay.-มันไม่เหมือนกัน ใช่ มันเป็น และมันจะต้องเรียบร้อย Pret-a-Poor-J (2008)
Neither am I.ผมก็ไม่เหมือนกัน Odyssey (2008)
It's not like I've lied to her about anything important.มันไม่เหมือนกันในเวลา\ ที่โกหกในเรื่องที่สำคัญ ผมเป็น.. Adverse Events (2008)
It's gonna be different this time. This time, I have my baby to live for.ครั้งนี้มันไม่เหมือนกัน ครั้งนี้ ฉันต้องอยู่เพื่อลูก Pilot (2008)
Not like this.แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
- They probably eat different food. - Good.แล้วพวกเขาก็กินอาหารไม่เหมือนกัน The Mark of Nimueh (2008)
But destiny and deserts are not the same thing.แต่ ชะตากรรมกับการทอดทิ้ง มันไม่เหมือนกัน Lancelot (2008)
You've never fought in mortal combat before. It's different.เจ้าไม่เคยสู้ในการประลองแบบนี้มาก่อน มันไม่เหมือนกัน Excalibur (2008)
And your sister-in-law-ช่างไม่เหมือนกันเลยนะ แต่เธอเป็นสะใภ้ตามกฎหมายนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You look nothing like me.เราหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะ Scandal Makers (2008)
- Not the same, Billy!มันไม่เหมือนกัน บิลลี่! Bolt (2008)
A different case. He didn't do well.ไม่เหมือนกัน เขาทำไม่ดีนัก The Lazarus Project (2008)
This is punishment, my dear. It's a very different thing.นี่เป็นการลงโทษ มันไม่เหมือนกัน Body of Lies (2008)
- Don't use the word "elucidate". - Pretty much entirely different.อย่าใช่คำว่า "อิลูซิเดท" มันไม่เหมือนกันเลย The House Bunny (2008)
Yeah, but I... Or you have acid reflux? They're different things.มีอาการกรดไหลย้อนมันไม่เหมือนกันนะ Burn After Reading (2008)
Everyone gets given a different number.ทุกคนมีเลขอย่างงี้แหละ แต่ตัวเลขไม่เหมือนกัน The Boy in the Striped Pajamas (2008)
No, we are not, we are not the same!ไม่ เราไม่ เราไม่เหมือนกันDoubt (2008)
This is different.แต่นี่มันไม่เหมือนกัน 500 Days of Summer (2009)
Oh yeah, I get that for you is different.อ้อ เออ ลืมไป สำหรับนายไม่เหมือนกัน Gamer (2009)
We're different, so we're scary.เราไม่เหมือนกัน ฉันกลัวมาก Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Each one requires a different tactic.แต่ละอย่างใช้วิธีไม่เหมือนกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Not the same.ไม่เหมือนกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
This is different. We're different.แต่นี้มันไม่เหมือนกัน เราไม่เหมือนพวกเขา Chapter Ten '1961' (2009)
- No, my momma lives with me, it's a big difference.- แม่อยู่กับฉันต่างหาก ไม่เหมือนกันหรอก. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's a different kind of relationship.แต่นี่มันไม่เหมือนกัน ลูกค้ายังไงก็ไม่เหมือนแฟนแน่ The Girlfriend Experience (2009)
We're not the same. We're not the fokkin' same.เราไม่เหมือนกัน เราไม่ใช่โฟคคิน District 9 (2009)
But this time... it's different.แต่คราวนี้ มันไม่เหมือนกัน Look What He Dug Up This Time (2009)
There is A... there's a difference.มี.. บางอย่างไม่เหมือนกัน Hey! Mr. Pibb! (2009)
It's not the same. Um, actually, I had a favor to ask.มันไม่เหมือนกันนะ จริงๆแล้ว ฉันมีเรื่องจะขอร้องนิดหน่อย Orphan (2009)
And then you can get whatever you want.ไม่เหมือนกัน Negro Y Azul (2009)
Not saving someone's life isn't the same thing as killing them, Sam.ไม่ต้องช่วยชีวิตบางคน สิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน ตอนที่พวกเขาฆ่า แซม The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
AND THIS LOOK ON MY FACEคุณกับผม ไม่เหมือนกันเลยซักนิด. Soul Mates (2009)
It's not the same.มันไม่เหมือนกัน Crime Doesn't Pay (2009)
It's not the same.ไม่เหมือนกันหรอก The Story of Lucy and Jessie (2009)
They have a different role model.เขามีแม่แบบไม่เหมือนกัน Legion (2009)
Visionquest and whatnot.การต่อสู้ของลูกผู้ชายและคนที่ไม่เหมือนกัน Balm (2009)
You're a Visitor. We're on the same side, Erica.มันเป็นการเฉลิมฉลอง ที่ไม่เหมือนกันคืนไหน ๆ V (2009)
Okay, so maybe I should have stayed and talked it out, but this is different.ฉันยอมรับผิด ตอนนั้นฉันควรจะอยู่คุย แต่นี่มันไม่เหมือนกันนะ Ben 10: Alien Swarm (2009)
It's not the same.มันไม่เหมือนกันนี่คะ Desert Cantos (2009)
Everyone's dreams are different.ฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
It's not the same.มันไม่เหมือนกัน Today Is the Day: Part 2 (2009)
I think so.ไม่เหมือนกัน Chuck Versus the Suburbs (2009)
Not in the same way.มันไม่เหมือนกัน Shake and Fingerpop (2009)
Well, it doesn't matter anyway.เออ, ยังไงมันก็ไม่เหมือนกันนะ Episode #1.2 (2009)
Don't be like that.มันไม่เหมือนกัน Episode #1.2 (2009)
Well, this is different.นี่มันไม่เหมือนกันหรอก Snap (2009)
But I swear to you, we may have our differences, but I would never hire someone to attack you.แต่ฉันสาบานได้ เราสองคนอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกัน แต่ฉันไม่มีทางที่จะจ้างใครมาทำร้ายคุณ If It's Only in Your Head (2009)
And besides, it's good for couples to have different interests.และนอกจากนั้น มันดีต่อคู่รักที่จะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
We have to present the appearance Of positivity and optimism.แต่ชมรมร้องเพลง ไม่เหมือนกัน เราต้องแสดงถึง การมองในแง่ดี Mattress (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dis-[PRF] แยกจากกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, ตรงกันข้าม
disparate[ADJ] ไม่เหมือนกันอย่างมาก, See also: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง, Syn. different, dissimilar
disparity[N] ความไม่เหมือนกัน, See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. contradiction, deviation, Ant. accord, correspondence
dissimilar[ADJ] ซึ่งไม่เหมือนกัน, See also: ซึ่งแตกต่างกัน, Syn. different, diverse, unlike
dissimilate[VT] ทำให้ไม่เหมือนกัน, See also: ทำให้ต่างกัน
diverge[VI] แตกต่างกัน, See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน, Syn. deviate, veer, redirect, Ant. agree
divergence[N] ความแตกต่าง, See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย, Syn. difference, divergency, Ant. accord, correspondence, resemblance
heterogeneous[ADJ] ซึ่งต่างชนิดกัน, See also: ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. miscellaneous, various, Ant. uniform, unvaried
unlike[ADJ] ซึ่งแตกต่าง, See also: ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน, Syn. different, Ant. like
unlike[N] สิ่งที่แตกต่าง, See also: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง
unlikeness[N] ความไม่เหมือนกัน, Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetry(เอซิม'มีทรี) n. ความไม่สมส่วนกัน,ความไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน, Syn. different,unlike,distinct
dissimilate(ดิซิม'มะเลท) vt. ทำให้ไม่เหมือนกัน,ทำให้แตกต่างกัน., See also: dissimilative adj. ดูdissimilate dissimilatory adj. ดูdissimilate
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
heterogeneous(เฮทเทอระจี'เนียส) adj. ต่างชนิดกัน,ไม่เหมือนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน., Syn. varied
heterozygoten. ผู้ที่มีgenesไม่เหมือนกันในคู่หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่
heterozygousadj. ซึ่งมีgenesไม่เหมือนกัน
nor(นอร์) conj. ใช้คู่กับ neither,=ไม่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
other(อัธ'เธอะ) adj. อื่น,อีก,อื่นอีก,อะไรอีก,มากกว่า,จำนวนพิเศษ,ต่างไปกว่า,ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,อันก่อน,ก่อน. -every other..วันเว้นวัน -Phr. (the other day (night) สองสามวันก่อน,เมื่อวานซืนนี้) n. สิ่งอื่น,คนอื่น,อันอื่น,วันอื่น pron. สิ่งอื่น,คนอื่น adv. มิฉะนั้น,ตรงกันข้าม
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
screen fontsแบบอักษรที่เห็นบนจอเป็นแบบอักษรที่คอมพิวเตอร์เก็บในลักษณะของบิตแมป (bitmap) ทำให้ตัวอักษรที่มองเห็นบนจอภาพ กับที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษมีลักษณะไม่เหมือนกัน (ปกติเครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง จะทำให้แบบอักษรดูสวยกว่าที่เห็นบนจอภาพ
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
unlike(อันไลคฺ') adj.,prep. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated,different
variant(แว'ริเอินทฺ) adj. เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,แปรปรวน,แตกต่างกัน,คลาดเคลื่อนกัน,ไม่เหมือนกัน. n. สิ่งที่ไม่เหมือนกัน,ตัวแปร,สิ่งที่แตกต่างกัน,สิ่งที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานหรือรูปแบบที่ปกติ, Syn. varying

English-Thai: Nontri Dictionary
differ(vi) แตกต่างกัน,ไม่เหมือนกัน,ผิดกัน
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ผิดแผกกัน
heterogeneous(adj) ไม่เหมือนกัน,ต่างกัน,ระคน
individualize(vt) ทำให้เป็นเฉพาะบุคคล,ทำให้ต่างกัน,ทำให้ไม่เหมือนกัน
nor(con) ไม่ใช่,ไม่เหมือนกัน,และไม่
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
noob (n colloq) ในวงการเกมส์ DotA ใช้เรียกบุคคลซึ่งเล่นมานานแล้วยังไม่เก่ง แล้วยังอวดดี ชอบสั่งในขณะเล่นเกมส์ ทำตัวน่ารักเกียจ หรืออาจออกจากเกมส์เมื่อเห็นว่าตัวเองเสียเปรียบ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน newbie ซึ่งเป็นผู้หัดเล่นใหม่เท่านั้น ดังนั้น newbie จึงไม่เหมือนกันกับ noob
กุศล (n adj ) กุศล ควรจะหมายถึง การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับจิตใจให้ดีขึ้น ปรับปรุงจิตใจให้ดีขึ้น มากกว่าทำความดีเฉย ๆ การกระทำใด ๆ หากทำแล้วมีผลต่อสภาวะจิตใจของตนเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้น จึงเรียกว่ากุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงจิตใจตนเองเลย ไม่เรียกว่ากุศล แต่เรียกว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กันกับคำว่า บุญกุศล แต่คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมายต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้ความหมายเหมือนกันได้อย่างไร) ตัวอย่าง 1. นาย กอ เป็นคนรวย ชอบที่จะให้ทาน เพราะเขาหวังว่า การให้ทานของเขาจะส่งผลทำให้เขารวย ยิ่ง ๆ ขึ้นไป และอาจจะได้ไปสวรรค์ หลังจากที่เขาตายไป - อันนี้นาย กอ ทำกรรมดี หรือทำบุญ แต่ไม่ได้เกิดกุศลในจิต หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เพราะเขาทำทานก็จริง แต่ไม่มีผลทำให้จิตใจของเขาวางลงจากความโลภ หรืออยากเลย 2. นาย ขอ เป็นคนชั้นกลาง เขาเห็นเด็กกำพร้ามากมายเกิดขึ้น เขาจึงรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น จึงประหยัดค่าใช้จ่ายของตัวเองมากขึ้น เพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเหลือมากขึ้น เพื่อที่จะแบ่งไปบริจาคเด็กเหล่านั้น เพื่อที่เด็กเหล่านั้นจะได้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป - อันนี้ นาย ขอ ทำทั้งกุศล และบุญ เพราะมีผลที่ทำให้เขาต้องประหยัด อดออมมากขึ้น และการประหยัดอดออมนี้เอง จะทำได้ก็คือต้องปล่อยวางความอยากของตนเอง และทำเพราะในใจเกิดจิตเมตตากรุณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top