Search result for

*ไม่สะอาด*

(36 entries)
(0.4203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่สะอาด, -ไม่สะอาด-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สกปรก(สกกะปฺรก) ว. เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียดหรือที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสื้อผ้าสกปรก เนื้อตัวสกปรกด้วยฝุ่นละออง, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, เช่น น้ำสกปรก จิตใจสกปรก, ลักษณะกิริยาวาจาที่แสดงออกอย่างหยาบคาย เช่น พูดจาสกปรก, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เขาเป็นคนสกปรก เล่นสกปรก.
สะเพร่า(-เพฺร่า) ว. อาการที่ทำอย่างหวัด ๆ ลวก ๆ, ขาดความรอบคอบ, ไม่ถี่ถ้วน, ไม่เรียบร้อย, เช่น เขียนหนังสือสะเพร่าตก ๆ หล่น ๆ ล้างแก้วสะเพร่า ไม่สะอาด.
อสุจิ(อะ-) ว. ไม่สะอาด, ไม่บริสุทธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This isn't exactly sterile. We'll do the best we can.มันไม่สะอาดนัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
You'll never clean the scum off that...คุณจะไม่สะอาดฝา ปิดที่ ... In the Name of the Father (1993)
Are you afraid ours isn't clean?กลัวว่าของเราไม่สะอาดเหรอ As Good as It Gets (1997)
But really, I think he's been defeated by Tsuki.ตรงนั้นยังไม่สะอาดเลย ทำให้สะอาดสิ The Worst First Kiss! (2005)
It's bad business.มันเป็นธุรกิจไม่สะอาด A Pretty Girl in a Leotard (2009)
They're half the price. I am not raising our baby in a used house. They're not clean.ฉันไม่เลี้ยงลูกในบ้านมือ 2 มันไม่สะอาด Showmance (2009)
I imagine you consider this work unclean.ฉันคิดว่าคุณคงพิจารณาแล้วว่า งานแบบนี้ไม่สะอาด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Which means Stones gotta be dirty.นั่นหมายความว่า สโตนมือไม่สะอาด Surrogates (2009)
Can you see my rash?ฉันไม่ได้บอกว่ามันไม่สะอาด มันเหมือนกับกลิ่นสารเคมีบางอย่าง ฟางข้าว! คุณเห็นผื่นนี่มั๊ย? Blink (2010)
Doinmaking sureing, his humidifiers are clean, 'cause god forbid his humidifiers aren't clean.จ่ายตลาด ทำอาหาร และคอยดูให้แน่ใจว่าเครื่องทำความชื้นของเขาสะอาด เพราะว่าพระเจ้าห้าม ไม่ให้เครื่องทำความชื้นของเขาไม่สะอาด I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
Okay, first of all, that cafeteria is unsanitary.โอเค อย่างแรก ร้านอาหารนั้นไม่สะอาดเลย The Quarry (2010)
Aunty, the area is not clean properly be more serious in your work.ป้าบริเวณบังไม่สะอาดพอ เอาจริงเอาจังหน่อยซิ Dae Mul (2010)
*And violence-wise my hands are not the cleanest.*♪และความรุนแรงฉลาดมือของฉัน ไม่สะอาด ♪ Tangled (2010)
Please, just put it...มันไม่สะอาดเลย ได้โปรด เอามัน... Thanksgiving (2011)
Naturally, I think something in the milk ain't clean.ฉันคิดว่าบางอย่างที่ผสมอยู่ในนมมันไม่สะอาด The Born-Again Identity (2012)
Girls don't fight fair.แต่ผู้หญิงเล่นไม่สะอาด The Naked Truth (2012)
I'm pretty sure the guy across the desk from me is dirty.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าผู้ชายที่นั่งโต๊ะ ฝั่งตรงข้ามเป็นคนมือไม่สะอาด Matsya Nyaya (2012)
A missing person isn't clean.คนที่ขาดหายไปไม่สะอาด Jack Reacher (2012)
Now watch it, Ernie. The hookers in this town aren't the cleanest.ตอนนี้ดูมันเออร์นี่ อีตัว ที่อยู่ในเมืองนี้จะไม่สะอาด The Art of the Steal (2013)
- What? I'm unclean? !- อะไรนะ ฉันไม่สะอาดแล้วเหรอ Confaegion (2013)
I suspected it was unsavory, maybe illegal, but not what it actually involves.ฉันก็สงสัยว่า คงเป็นงานไม่สะอาด และผิดกฎหมาย แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆ Orange Blossom Ice Cream (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dirtiness[N] ความสกปรก, See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
dirty[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์, Syn. uncleaned, unwashed, Ant. clean, washed
foul[ADJ] คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
noe too something[IDM] ไม่มาก (ใช้คำคุณศัพท์แทน something เช่น none to clean หมายถึงไม่สะอาดมาก)
raunchy[SL] ไร้รสนิยม, See also: ไม่มีระเบียบ, ไม่สะอาด, รก, Syn. raunchie, ronchie
unclean[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty, Ant. clean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impure(อิมเพียว' เออะ) adj. ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม,, See also: impurely adv. impureness n.
impurity(อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์
insanitary(อินแซน'นิทารี) adj. ไม่ถูกอนามัย,ไม่สะอาด,ไม่ถูกสุขลักษณะ,ทำให้เกิดโรคได้., See also: insanitariness n. insanitation n.
thievish(ธี'วิช) adj. ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,ลักเล็กขโมยน้อย,เหมือนขโมย,มือไม่สะอาด., See also: thievishness n.
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不純[ふじゅん, fujun] (n ) (อิมเพียว' ริที) n. ความไม่บริสุทธิ์, ความไม่สะอาด, การมีสิ่งเจือปน, สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top