Search result for

*ไม่สบาย*

(214 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่สบาย, -ไม่สบาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบาย[V] have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้, Thai definition: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
ไม่สบายใจ[V] be uneasy, See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally), Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, สบายอกสบายใจ, Example: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์, Thai definition: มีความวิตกกังวล
ความไม่สบายใจ[N] unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระเทือนใจก. ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ, สะเทือนใจ ก็ว่า.
ข่อนว. ปั่นป่วน, ไม่สบายใจ, โดยมากใช้เป็นคำคู่ เช่น อกใจมันให้ข่อน ๆ จะนั่งนอนก็ไม่หลับสนิท (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
เจ็บไข้, เจ็บป่วยก. ไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น, เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่า ทรงพระประชวร หรือ ประชวร.
ทุกข-, ทุกข์(ทุกขะ-) น. ความยากลำบาก, ความไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความทนได้ยาก, ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้.
ทุกขเวทนา(ทุกขะเวทะนา) น. ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ, ความรู้สึกเจ็บปวดทรมาน.
ทุกขารมณ์น. ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ.
ป่วยก. รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น.
ผิดน้ำก. ดื่มนํ้าจากแหล่งที่ไม่เคยกินจนทำให้ไม่สบาย
ผู้ป่วยน. ผู้ที่ไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่น, คนไข้ ก็ว่า.
ร้อนหูก. เดือดร้อนเพราะได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจ.
รุชาน. ความไม่สบาย, ความเสียดแทง
ละอองฝ้าขาวที่ขึ้นในปากเด็กเล็ก ๆ เมื่อไม่สบาย เช่น เด็กท้องเสียลิ้นเป็นละออง.
สะเทือนใจก. ไม่สบายใจเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบ เช่น เห็นภาพแม่กอดศพลูกร้องไห้แล้วรู้สึกสะเทือนใจ, กระเทือนใจ ก็ว่า.
เสียใจก. ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์ เช่น เด็กเสียใจเมื่อรู้ว่าทำผิด
หม่นหมองว. ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน, เช่น หน้าตาหม่นหมอง จิตใจหม่นหมอง, หมองหม่น ก็ว่า.
หมองหม่นว. ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน, หม่นหมอง ก็ว่า.
หายใจไม่ทั่วท้องก. ไม่สบายใจเพราะเป็นกังวล เช่น เขาหายใจไม่ทั่วท้องขณะต้องเสี่ยงขับรถไปบนสะพานชำรุด.
อามัยน. ความป่วยไข้, โรค, ความไม่สบาย, ตรงข้ามกับ อนามัย คือ ความสบาย ความไม่มีโรค.
อี ๑น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือสัตว์ตัวเมีย เช่น อีสาว อีเหมียว, คำประกอบหน้าชื่อผู้หญิงที่มีฐานะตํ่ากว่า, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อีหนู, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อีทีนี้จะเอาอะไรกินกันล่ะ อีตอนนั้นไม่สบายเลยไม่ได้ไป, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อีบ้า อีงั่ง อีควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น เอาอีนี่ออกไปซิ, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้หญิงสามัญชนทั่วไป เช่น อีอยู่อีคงทาษภรรยาพระเสนานน (สามดวง), ถ้าใช้ในทางเสียหายโดยเฉพาะทางด้านชู้สาว มักใช้ว่า อี่ เช่น หย่างไอ้ดีบวดอยู่วัดโพเสพเมถุนธรรมด้วยอี่ทองมาก อี่เพียน อี่พิ่ม อี่บุนรอด อี่หนู อี่เขียว (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
More uncomfortable.ไม่สบายมากขึ้น Not Cancer (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
Excuse me, my wife feels sick to her stomach.ขอโทษครับ เมียผมรู้สึกไม่สบายในท้อง Last Resort (2008)
Let's just call in sick.ไปบอกว่าเธอไม่สบายกันเหอะ Scandal Makers (2008)
Who is that Lee Won Ho guy that can make you feeling so agitated?ใครคือ ลีวอนโฮ? คนที่ทำให้ท่าไม่สบายใจได้ถึงขนาดนี้ Iljimae (2008)
He can't work just because he was sick?เขาทำงานไม่ได้เพราะเขาไม่สบายหรอ? Beethoven Virus (2008)
If the kid is sick, I feel the pain, too.ถ้าลูกไม่สบาย... ก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย Baby and I (2008)
Now, I would, but... he seems a bit indisposed at the moment.ฉันก็อยากนะ แต่... ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สบายนิดหน่อยตอนนี้ The Bank Job (2008)
I was really sick at that time.ตอนนั้นชั้นกำลังไม่สบาย My Sassy Girl (2008)
Doesn't he resemble him?ช่วงที่หนูไม่สบายใจ My Sassy Girl (2008)
Where were you unwell?พี่ไม่สบายตรงไหน? Episode #1.5 (2008)
I feel uneasy.ฉันรู้สึกไม่สบาย Episode #1.9 (2008)
You getting sick?แม่ไม่สบายเหรอครับ WarGames: The Dead Code (2008)
It's important for people who have uncomfortable things to talk about, to talk about them in comfort.มันสำคัญมาก กับคนที่มีเรื่องไม่สบายใจ พูดคุยเกี่ยวกับ เรื่องสบายใจกับพวกเขา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I'm not comfortable with this.ฉันไม่สบายใจเลย Burn After Reading (2008)
I'm not comfortable with this.ฉันไม่สบายใจเลย Burn After Reading (2008)
I don't know, you figure it out, but I'm not comfortable with this, and I want this out of Hardbodies.แต่ฉันไม่สบายใจ และไม่อยากให้มันอยู่ในฮาร์บอดี้ Burn After Reading (2008)
It is unsettling to look at people with suspicion. I feel less close to God.รู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมองคน ด้วยความสงสัย ทำให้รู้สึกห่างจากพระเจ้า Doubt (2008)
Look, if me being here makes you feel uncomfortable, I can go.ฟังน่ะ ถ้าผมเอาความไม่สบายใจ มาให้คุณ ผมจะไป. Nights in Rodanthe (2008)
Why shouldn't she be?แล้วทำไมหล่อนจะไม่สบายใจหล่ะ Under & Out (2008)
Sara and your brother have been talking about you not feeling well or something.ซาร่ากับพี่นาย คุยกันเรื่องที่นายไม่สบาย Greatness Achieved (2008)
You have a worried look, Greg.คุณดูไม่สบายใจเลยนะ เกร็ก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
You have a full-time job, you have a husband, and now you're gonna get sick from blogging.ลูกมีงานทำเต็มเวลา มีสามี และเดี๋ยวเธอก็จะไม่สบาย จากการทำบล็อกนี่ Julie & Julia (2009)
If that company is making people sick, you have to stop them.ถ้าบริษัทนั่นทำให้คนไม่สบาย คุณต้องหยุดพวกเค้า Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I was always uncomfortable with everybody else'S.ผมมักจะไม่สบายใจกับคนอื่นๆ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I know you haven't been back to my apartment since... so if you don't feel comfortable joining us, I understand.ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้กลับไปที่อพาตเมนต์ ของฉันอีกเลยนับตั้งแต่... ดังนั้น ถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจที่จะมา ร่วมกับเรา,ฉันก็เข้าใจ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I was sick! You were an asshole who wanted to fuck somebody else!ฉันไม่สบาย แล้วคุณก็ไปมุดรูใครอยู่ก็ไม่รู้ ใครกันแน่ที่อยากจะไปทำอะไรๆกับคนอื่นนะ Orphan (2009)
But has she ever made you feel, I don't know, uncomfortable or has she done anything that she's not supposed to do?แต่ว่าเธอเคยทำให้ลูกรู้สึกเอ่อ ไม่สบายใจ หรือว่าทำอะไรที่เธอไม่ควรจะทำหรือเปล่า Orphan (2009)
Sarah, I don't think it's Harry.ชั้นต้องกลับบ้านนะ แม่บอกว่าท่าทางโนอาร์จะไม่สบาย My Bloody Valentine (2009)
Look, buddy, I know you're going through a tough time, but I just don't feel comfortable stalking another human being.ฟังนะ, เพื่อน ฉันรู้ว่า นายอยู่ในช่วงหดหู่ แต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจ ที่ต้องไป แอบตามสืบเรื่องของคนอื่น Chuck Versus the Best Friend (2009)
I want you to know that the Master is upset with himself about this.ข้าอยากให้เจ้ารู้ว่านายท่านก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้เหมือนกัน Agora (2009)
Let me tell you, there's been government people flying in and out all morning, and trust me, they did not look happy.จะบอกว่า พวกเจ้าหน้าที่รัฐ กำลังบินเข้าออกกันตลอด ช่วงเช้าและเชื่อเถอะว่า พวกเขาดูไม่สบายใจกันมาก 2012 (2009)
Listen, Deirdre and Doug are going out of town, and they don't feel comfortable leaving Alexa alone.ฟังนะ พ่อกับแม่ของอเล็กซ่า กำลังออกไปนอกเมือง และรู้สึกไม่สบายใจ ที่จะทิ้งอเล็กซ่าไว้คนเดียว Dare (2009)
It's possible,but... he seemed genuinely upset when I told him his friend was dead.มันก็เป็นไปได้ แต่... เขาดูเหมือนจะไม่สบายใจจริงๆ เมื่อฉันบอกเขาว่าเพื่อนเขาตายแล้ว The No-Brainer (2009)
- She's sick.- เธอไม่สบายนะ Bloodline (2009)
Well,excuse me for being old-fashioned, I'm just not comfortable with us living in sin.โทษทีนะที่หัวโบราณ แต่ผมแค่ไม่สบายใจที่ต้องทำบาป Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Feeling sick? Maybe you need to go to the hospital.ไม่สบายเหรอนายน่าจะไป โรงพยาบาลดีกว่ามั้ง The Twilight Saga: New Moon (2009)
Jake, your dad says you have mono.เจค,พ่อเธอบอกว่าเธอไม่สบายหนัก The Twilight Saga: New Moon (2009)
Are you sick?คุณไม่สบายรึเปล่า? Home Is the Place (2009)
There is something upsetting you,มีอะไรทำให้คุณไม่สบายใจ Home Is the Place (2009)
So... katherine not feeling well, huh?สรุปว่า แคธเทอลีนไม่สบายหรอ Connect! Connect! (2009)
I was hoping to spare your feelings, but since you know, I wasn't comfortable having my recipe made with substandard ingredients.แต่ตั้งแต่ รู้ไม๊ ฉันไม่สบายใจเลยที่มีสูตรอาหารของฉัน ทำด้วยส่วนประกอบไม่ได้มาตรฐาน Mama Spent Money When She Had None (2009)
who gets sick at the worst possible moment.ลูกที่ไม่สบายในช่วงเวลาที่แย่ที่สุด In a World Where the Kings Are Employers (2009)
He's sick. I'm late. Thanks for helping.MJ ไม่สบาย ฉันสายแล้ว ขอบคุณที่ช่วยนะ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
You never left me when I'm sick before.แม่ไม่เคยให้ผมอยู่คนเดียวเวลาที่ผมไม่สบายมาก่อนเลย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Honey, you're not feeling well.ที่รัก คุณคงไม่สบายน่ะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I really do, But i am not comfortable manipulating a 6-Year-Old.ฉันต้องการความช่วยเหลือจริงๆ แต่ฉันไม่สบายใจที่จะต้องไปเจ้ากี้เจ้าการเด็ก6ขวบ Bargaining (2009)
He was sick a really long time.เขาไม่สบายมานานแล้ว Marry Me a Little (2009)
Make you feel uncomfortable?ทำให้แม่ไม่สบายใช่มั๊ย Nowhere Boy (2009)
Now, that's uncomfortable.นี่ซิ ถึงจะเรียกว่า ไม่สบาย Nowhere Boy (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่สบาย[n. exp.] (khwām mai sabāi) EN: malaise ; indisposition ; morbidity   
ความไม่สบายใจ[n. exp.] (khwām mai sabāijai) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease   
หลับไม่สบาย[v. exp.] (lap mai sabāi) EN: sleep badly   FR: mal dormir
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing   FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ail[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ทรมาน, ทำให้ปวด
ail[VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
cadaverous[ADJ] ซีดผอมเหมือนไม่สบาย, Syn. pale and thin
carsick[ADJ] เมารถ, See also: ที่ไม่สบายจากการเดินทางโดยรถยนต์
down with a disease[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
fetch up[PHRV] คลื่นไส้อาเจียน, See also: คลื่นเหียน, อ้วก, ไม่สบาย, Syn. bring up
diseased[ADJ] ซึ่งเป็นโรค, See also: ซึ่งป่วย, ซึ่งไม่สบาย, Syn. infected, unhealthy, unwell
dour[ADJ] เศร้าหมอง, See also: เศร้าใจ, ไม่สบายใจ, หดหู่ใจ, Syn. gloomy, depressed, cheerless
far gone[ADJ] ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สบายมาก, เมามาก
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed
get down[PHRV] ทำให้รู้สึกไม่สบาย, See also: เศร้าใจ
gnaw[VI] กระวนกระวาย, See also: รู้สึกไม่สบายใจ, วิตกกังวล, Syn. enervate, weaken, Ant. strength, vitalize
tear one's hair[IDM] กังวล, See also: โกรธ, ไม่สบายใจ
turn someone's stomach[IDM] ทำให้ไม่สบาย, See also: ทำให้ป่วย
under the weather[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
ill[ADJ] เจ็บป่วย, See also: ป่วย, ไม่สบาย, Syn. sick, unhealthy, unwell, Ant. healthy, well
ill at ease[ADJ] ซึ่งกระสับกระส่าย, See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย, Syn. nervous, uncomfortable, uneasy, Ant. comfortable, easy
illy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
incommode[VT] ทำให้ไม่สะดวก, See also: ทำให้ไม่สบาย, รบกวน, Syn. bother, discommade, inconvenience
indisposed[ADJ] ป่วย, See also: ซึ่งไม่สบาย, Syn. ill, sick, unwell, Ant. well
indisposition[N] ความเจ็บป่วย, See also: ความไม่สบาย, Syn. illness, sickness, Ant. wellness
lay low[PHRV] ทำให้ป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, Syn. strike ddwn
jitter[VI] กระวนกระวาย, See also: ว้าวุ่นใจ, ไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, Syn. fidget, fret, Ant. rest, relax
jittery[ADJ] ที่กระวนกระวายใจ, See also: ว้าวุ่นใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, Syn. anxious, nervous, agitated, Ant. calm, tranquil
long-faced[N] ใบหน้าที่ไม่มีความสุข, See also: ใบหน้าที่ไม่สบายใจ
lost[ADJ] สับสน, See also: ไม่สบายใจ
low[ADJ] รู้สึกไม่สบาย, Syn. ill, dizzy, feeble
malaise[N] อาการป่วยไข้, See also: ความไม่สบาย, Syn. illness
malcontent[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, See also: ไม่ยินดีกับ, ไม่สบายใจกับ, Syn. disaffected, ill-affected
morbidity[N] ความไม่สบาย, See also: การเป็นโรค, Syn. gloom, disease
morbidly[ADV] อย่างไม่สบาย, See also: อย่างมีสุขภาพไม่ดี, Syn. unnaturelly, insanely, weirdly
nauseate[VI] คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
nauseated[ADJ] ซึ่งรู้สึกพะอืดพะอม, See also: คลื่นเหียน, ไม่สบาย, Syn. queasy, sick, sickish
nettle[N] ทำให้เจ็บๆ คันๆ, See also: ทำให้ระคายเคือง, ทำให้ไม่สบายใจ, Syn. annoy, displease, offend
oppressive[ADJ] (อากาศ) ร้อนและไม่สบาย
mis[PRF] ไม่สบาย, See also: โชคไม่ดี
perturb[VT] ทำให้ไม่สบายใจ, See also: ทำให้ยุ่งยากใจ, กวนใจ, ทำให้กังวล, Syn. disturb
pinch[VT] ทำให้กลุ้ม, See also: ทำให้ไม่สบายใจ
psych out[PHRV] ทรมานใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุกข์ใจ, ไม่สบายใจ
qualm[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ, See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ, Syn. scruple
qualmish[ADJ] ซึ่งไม่สบายใจ
qualmishly[ADV] อย่างกระวนกระวาย, See also: อย่างไม่สบายใจ
under the weather[SL] ป่วย, See also: ไม่สบาย
Dicky[SL] ไม่สบาย
seedy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน, Syn. sick, poorly, weakly
sick[ADJ] ป่วย, See also: คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค, Syn. ailing, ill, unwell, Ant. healthy, well
sick[ADJ] ไม่สบายใจ, See also: รำคาญใจ, เบื่อ
sicken[VI] ป่วย, See also: เจ็บไข้, ไม่สบาย, คลื่นไส้อาเจียน, Syn. become ill, fall ill, become diseased, Ant. heal
sicken[VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ป่วย, ทำให้ไม่สบาย, ทำให้คลื่นไส้อาเจียน
sickening[ADJ] ซึ่งทำให้ป่วย, See also: ซึ่งทำให้ไม่สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented
diseased(ดีซีสดฺ) adj. เป็นโรค,ป่วย,ไม่สบาย
disgruntle(ดิสกรัน'เทิล) ว vt. ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบายใจ., See also: disgruntlement n.
displeasuren. ความไม่พอใจ, ความไม่เห็นด้วย,ความไม่สบายใจ,สิ่งที่ทำให้ไม่พอใจ vt. ไม่พอใจ,ทำให้ไม่พอใจ
dys-Pref. ไม่สบาย ,เลว ,ผิดปกติลำบาก
ill(อิล) adj.,adv. ไม่สบาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั่ว,น่ารังเกียจ,ไม่เหมาะสม,ยุ่งยาก,ไม่ชำนาญ,มุ่งร้าย. n. ความเลว,ผลร้าย,อันตราย,โชคร้าย,บาดเจ็บ,โรคบาป., See also: illilly adv., Syn. sick,evil,harm
ill-at-easeadj. ไม่สะดวก,ไม่สบายใจ, Syn. uneasy
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
illness(อิล'นิส) n. การไม่สบาย,การเจ็บไข้ได้ป่วย,อาการคลื่นเหียนอาเจียน,ความเลวร้าย
incommodious(อินคะโม' เดียส) adj. ไม่สะดวก, ไม่สบาย, คับแคบ., See also: incommodiously adv. incommodiousness n.
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
malaise(มะเลซ') n. อาการป่วย,ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย,อาการกระเสาะกระแสะ
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
mis-Pref. ไม่สบาย,ผิด
misease(มิสซีซ') n. ความไม่สบายกาย,ความทุกข์ใจ,ความทนทุกข์,ความยากจน
morbid(มอร์'บิด) adj. ไม่สบาย,เป็นโรค,เกี่ยวกับส่วนที่เป็นโรค,ผิดปกติ,น่ากลัว, See also: morbidly adv. morbidness n.
morbidity(มอร์บิด'ดิที) n. ความเป็นโรค,ความไม่สบาย,อัตราการป่วย (เนื่องด้วยโรคใดโรคหนึ่ง)
perturb(เพอเทิร์บ') vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง., Syn. disturb
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse
queasy(ควี'ซี) adj. คลื่นเหียนอาเจียน,อึดอัดใจ,ไม่สบายใจ, See also: queasily adv. queasiness n., Syn. queazy,nauseated
sick(ซิค) adj. ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นไส้,คลื่นเหียน,เป็นไข้,ไม่สบายใจ,รำคาญใจ,เอียน,ร้อนใจ,เจ็บใจ,รังเกียจ,ขยะแขยง,เสื่อมเสีย,ซีด,ขาวซีด,อมโรค,ได้พืชผลไม่ค่อยดี,มีเชื้อโรค,เปราะ,กลิ่นไม่ดี. n. คนป่วย,คนไข้, Syn. ill,ailing,queasy,bored,t
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
sickening(ซิค'คะนิง) adj. ทำให้ป่วย (ไม่สบาย,คลื่นเหียน,คลื่นไส้) ., See also: sickeningly adv., Syn. nauseating
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
squirm(สเคิร์ม) vi.,n. (การ) กระดุกกระดิก,ดิ้น,ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,บิดงอ,รู้สึกไม่สบายใจ,รู้สึกอึดอัดใจ., See also: squirmingly adv., Syn. wriggle
surfeit(เซอ'ฟีท) n. ส่วนเกิน,จำนวนเกิน,ความมากมายเกินไป,ความล้น,การรับประทานหรือดื่มมากเกินไป,ความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรับประทานหรือดื่มมากเกินไป. vt. ทำให้เกิน,ทำให้อิ่มไป. vi. ทำมากไป,มั่วสุมมากไป,รับประทานหรือดื่มมากเกินไป
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด
unease(อันอี'ซ') n. ความไม่สบายใจ,ความกระสับกระส่าย
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
unpleasant(อันเพลส'เซินทฺ) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น., See also: unpleasantly adv. unpleasantness n.
unpleasing(อันพลีส'ซิง) adj. ไม่สนุก,ไม่สบายใจ,ไม่ราบรื่น,น่าเบื่อ, Syn. disagreeable
unwell(อันเวล') adj. ไม่สบาย,ป่วย,มีประจำเดือน, Syn. ill
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
illness(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
malcontent(adj) ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ
morbid(adj) ไม่สบาย,เป็นโรค,ร้าย,ผิดปกติ,น่ากลัว
nauseate(vt) ทำให้สะอิดสะเอียน,ทำให้ไม่สบาย
sick(adj) ป่วย,ไม่สบาย,อมโรค,คลื่นไส้,เอียน
sicken(vi) ป่วย,ไม่สบาย,คลื่นเหียน,เจ็บใจ,ร้อนใจ
sicken(vt) ทำให้ป่วย,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้คลื่นไส้,ทำให้คลื่นเหียน
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย,ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด
uneasy(adj) กระวนกระวาย,ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,เป็นทุกข์
unwholesome(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่ดี,ไม่สบาย,แสลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agitated (adj ) ปั่นป่วนไม่สบายใจ
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
come down withป่วยเป็น , มีอาการไม่สบาย
Simethiconeเป็นตัวแทนที่มีการใช้ยาต่อต้านฟองเพื่อลดอาการท้องอืดความรู้สึกไม่สบายหรือความเจ็บปวดที่เกิดจากก๊าซมากเกินไปซึ่งจะกลืนกินอากาศที่มีปริมาณไฮโดรเจนและมีเทนในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กน้อย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
病気[びょうき, byouki] (adj) ป่วย, ไม่สบาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不例[ふれい, furei] (vt ) ประชวร /ไม่ปกติ/ไม่สบาย

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top