Search result for

*ไม่ยุติธรรม*

(106 entries)
(0.0456 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ยุติธรรม, -ไม่ยุติธรรม-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัตยาเคราะห์น. การยึดความจริงเป็นหลักการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม โดยใช้วิธีดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งที่ไม่ยุติธรรม แต่ไม่ใช้วิธีรุนแรง.
อธรรม(อะทำ) ว. ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม.
อาธรรม, อาธรรม์, อาธรรมิก, อาธรรมึก(-ทำ, -ทัน, -ทันมิก, -ทันมึก) ว. ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inter-Governmental Maritime Consultative Organizationองค์การที่ปรึกษาทางทะเลระหว่างรัฐบาล หมายถึงองค์การที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างรัฐบาล องค์การนี้มีฐานะเป็นองค์การชำนัญพิเศษแห่งหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ ประเทศทั้งหมดรวม 35 ประเทศ ได้ประชุมร่วมกันจัดทำอนุสัญญาขององค์การนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก ในการประชุมขององค์การที่ปรึกษาการเดินเรือทางทะเล ณ กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1948 อนุสัญญามีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1958 เมื่อมีประเทศต่าง ๆ รวม 21 ประเทศได้ให้สัตยาบัน ซึ่งในจำนวนนี้ 7 ประเทศเป็นอย่างน้อยจะต้องมีเรือเดินทะเลของตนไม่น้อยกว่า 1 ล้านตัน (Gross tons) วัตถุประสงค์ขององค์การ IMCO คือ1. จัดวางกลไกเพื่อความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก ในด้านการวางระเบียบข้อบังคับของราชการ และการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทางวิชาการหรือเทคนิค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล2. สนับสนุนให้มีการยกเลิกการกระทำที่เลือกที่รักมักที่ชัง และข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นของรัฐบาล3. รับพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในทำนองตั้งข้อจำกัดอย่างไม่ยุติธรรมของบริษัท หรือองค์การเดินเรือทั้งหลาย4. รับพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ที่องค์การหนึ่งใดหรือองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติส่งมาให้พิจารณา 5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อสนเทศใด ๆ ระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องที่องค์การ IMCO กำลังพิจารณาอยู่องค์การนี้ยังจัดให้มีการร่างอนุสัญญาและความตกลงต่าง ๆ รวมทั้งส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปให้รัฐบาล และองค์การระหว่างรัฐบาลทั้งหลาย รวมทั้งจัดการประชุมเท่าที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นองค์การนี้ประชุมกันทุกสอง ปี มีหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการเดินเรือทางทะเล ระหว่างสมัยประชุมจะมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การ เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ทำหน้าที่บริหารงานในองค์การ คณะมนตรีประกอบด้วยสมาชิก 16 คน ในจำนวนนี้ 8 คน เป็นผู้แทนจากประเทศที่สนใจให้การบริการเกี่ยวกับการเดินเรือระหว่างประเทศ และอีก 8 คนเป็นตัวแทนจากประเทศที่สนใจการค้าทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การมีสำนักเลขาธิการ ประกอบด้วยตัวเลขาธิการ เลขานุการคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล และเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่องค์การต้องการแล้วแต่กรณี สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is not justice. Your daughter is alive.ที่ไม่ยุติธรรม ลูกสาวของคุณยังมีชีวิตอยู่ The Godfather (1972)
Man, that's no contest. You're a mile away.ไม่ยุติธรรมนี่ นายอยู่ห่างเป็นไมล์ Blazing Saddles (1974)
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
There are unjust laws as there are unjust men.มีกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม พอๆ กับมีคนที่ไม่ยุติธรรม Gandhi (1982)
I think it's not fair some call me...ฉันคิดว่ามันไม่ยุติธรรมบางคนโทรหาฉัน... Idemo dalje (1982)
...the suicide of my wife preyed on my mind and created a sense of injustice in me.การฆ่าตัวตายของภรรยาผม มันทำให้ผมคิดได้ และทำให้ผมรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรม Clue (1985)
they had swords. what could we do?ไม่ยุติธรรม ก็พวกเขามีดาบ จะให้เราทำไงได้? Spies Like Us (1985)
Oh, it's not fair!โอ.. มันไม่ยุติธรรมเลย Labyrinth (1986)
What a horrible place this is. It's not fair!ที่นี่แสนเลวต่ำทรามจริงๆ ไม่ยุติธรรมเลย! Labyrinth (1986)
That's right. It's not fair.ถูกต้อง ไม่ยุติธรรมเลย Labyrinth (1986)
That's not fair!ไม่ยุติธรรมเลย! Labyrinth (1986)
Them's my rightful property. It's not fair!นั่นมันทรัพย์สินของฉันนะ ไม่ยุติธรรมเลย ! Labyrinth (1986)
We earned him, man. You guys came in a car. That's not fair.เราเดินตามหาเขา เพื่อน พวกนายนั่งรถมานะ มันไม่ยุติธรรม เขาเป็นของเรา Stand by Me (1986)
"That's not fair. He's ours.""นั่นไม่ยุติธรรม เขาเป็นของเรา" Stand by Me (1986)
Stop playing with that. Oh, my God!ตายจริง ไม่ยุติธรรมนี่ *batteries not included (1987)
That's not fair. What's not fair about it?ไม่ยุติธรรมตรงไหน ผมก็แค่ใช้จินตนาการเท่านั้นเอง *batteries not included (1987)
Life isn't always fair.ชีวิตมันไม่ยุติธรรมหรอกหลาน The Princess Bride (1987)
Just is not fair.มันไม่ยุติธรรมเลย The Princess Bride (1987)
This ain't fair, Tetsuo!ไม่ยุติธรรมเลย, เท็ดสึโอะ! Akira (1988)
It ain't fair, you know?ไม่ยุติธรรมนี่นา Casualties of War (1989)
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Come on, you've got to be kidding. That's not fair.ไม่เอาน่า แกล้อเล่นใช่มั้ย นั่นมันไม่ยุติธรรมนะ Mannequin: On the Move (1991)
Abu says that- -that's not fair.อาบูบอกว่า มันไม่ยุติธรรม Aladdin (1992)
Oh, that stupid law. This isn't fair--I love you.โอ้ กฏหมายโง่ๆ นั่น นี่มันไม่ยุติธรรมเลย ฉันรักเธอ Aladdin (1992)
It's not fair to leave it all up to her.คงไม่ยุติธรรมถ้าจะยกภาระทั้งหมดให้เธอ The Cement Garden (1993)
It's not fair. Their skirts are covering the cracks.มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
All right. If you think I'm being unfair, we'll both pay for the fleas.ก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าผมไม่ยุติธรรม เราก็จ่ายเงินค่ากำจัดเห็บทั้งคู่ก็แล้วกัน The Joy Luck Club (1993)
It's not gonna get out. I know this is unfair to you.มันจะไม่เกิดขึ้น ฉันรู้ว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับนาย Junior (1994)
Just ain't fair.มันไม่ยุติธรรมเลย Junior (1994)
It's so unfair what you've done. This is t- - Monumentally unfair.สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมอย่างมากเลย Junior (1994)
Am I being unfair?ไม่ยุติธรรมเหรอ? Wild Reeds (1994)
Nature was unfair to you."'ธรรมชาติไม่ยุติธรรมกับเจ้า' Wild Reeds (1994)
It is most unfair, for I have not done anything naughty!มันไม่ยุติธรรมที่สุด เพราะฉันไม่ได้ทำอะไรเหลวไหลเลย Episode #1.5 (1995)
- It's not fair.ชั้นมีเรื่องจะบอกคุณ มันไม่ยุติธรรม Good Will Hunting (1997)
- What's not fair?ไม่ยุติธรรมอะไร อะไร Good Will Hunting (1997)
It's so unfair.ไม่ยุติธรรมเลย Titanic (1997)
Of course it's unfair.ไม่ยุติธรรมแน่ Titanic (1997)
It's so unfair. If you lived in Stockholm, for example, then...ไม่ยุติธรรมเลย ถ้าเธออยู่ที่ Stockholm เธออาจจะ... Show Me Love (1998)
You're so unfair!ไม่ยุติธรรมเลย! The Story of Us (1999)
It seems unfair to presume I won't be able to learn.ไม่ยุติธรรมนะถ้าจะบอกว่าผมเรียนไม่ได้ American Beauty (1999)
-It's not fair to read me like that.- ไม่ยุติธรรมที่มาอ่านฉันแบบนี้ Bicentennial Man (1999)
-I know. Love isn't fair.- ผมรู้ ความรักมันไม่ยุติธรรม Bicentennial Man (1999)
You're not convincing at all - obviously, it's unfairคุณไม่ได้เชื่อทั้งหมด -เห็นได้ชัดว่ามันไม่ยุติธรรม GTO (1999)
Well, life isn't fair.ชีวิตมันก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้น่ะแหละ Il Mare (2000)
Oh, that doesn't do them justice by a long road.มันช่างไม่ยุติธรรมเอาซะเลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-It's not fair.- ไม่ยุติธรรมเลย Frailty (2001)
Men shouldn't do anything unjust.พวกผู้ชายไม่ควรทำ อะไรที่มันไม่ยุติธรรม Bad Guy (2001)
I wanted to tell everybody it was not fair what you did to me.ฉันอยากบอกทุกคนว่า ไม่ยุติธรรมกับสิ่งที่คุณทำกับฉัน Punch-Drunk Love (2002)
- I ain't heard of no Justice Channel.- ฉันจะไม่เคยได้ยินไม่ยุติธรรมช่อง Showtime (2002)
That's bullshit! You're cheating!ไม่ยุติธรรมนี่ พ่อขี้โกง Signs (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai yutitham) EN: inequity ; unfairness   
กฎหมายไม่ยุติธรรม[n. exp.] (kotmāi mai yuttitham) FR: loi injuste [f]
ไม่ยุติธรรม[adj.] (mai yuttitham) EN: unfair ; injust ; inequitable ; injustified   FR: inéquitable ; injuste

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bleed for[PHRV] ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
differentiate between[PHRV] ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม, Syn. discriminate between
do down[PHRV] ทำให้พ่ายแพ้ (โดยวิธีที่ไม่ยุติธรรม)
foul[ADJ] คดโกง (ทางกีฬา), See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
get a raw deal[IDM] ได้รับการปฏิบัติไม่ดี, See also: ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม
iniquitous[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: อยุติธรรม, Syn. unfair, wicked, immoral, Ant. pure, moral
land-grabber[N] ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม), See also: ผู้ยึดที่ดิน
misjudgement[N] การตัดสินผิด, See also: การตัดสินไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness, bias, prejudice
one-sided[ADJ] ลำเอียง, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. prejudiced, partial, Ant. unbiased, impartial
partial[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
push out[PHRV] บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. thrust out
shaft[N] การกระทำที่ไม่ยุติธรรม (คำไม่เป็นทางการ)
shaft[VT] กระทำอย่างไม่ยุติธรรม
swizz[N] สิ่งที่น่าผิดหวัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ไม่ยุติธรรม, สิ่งที่น่าเสียใจ, Syn. something disappointing
shove out[PHRV] บอกให้เลิก (อย่างไม่ยุติธรรม) (คำไม่เป็นทางการ), See also: ถูกเลิกจ้าง (อย่างไม่ยุติธรรม), Syn. push out
uneven[ADJ] ซึ่งไม่เป็นธรรม, See also: ไม่ยุติธรรม, Syn. one-sided, unfair, Ant. fair
unfair[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. inequitable, unjust, Ant. fair
unjust[ADJ] ไม่ยุติธรรม, See also: อธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่เป็นธรรม, Syn. unfair, Ant. fair
unrighteous[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
unrighteously[ADV] อย่างไม่ยุติธรรม, Syn. immorally, sinfully, wickedly
unrighteousness[N] ความไม่ยุติธรรม, Syn. wickedness, immorality, sin
wrongful[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gerrymandervt.,vi.,n. (การ) แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไม่ยุติธรรม,ทำตบตา
inequality(อินอิควอล'ลิที) n. ความไม่เท่ากัน,ความไม่ยุติธรรม,ความลำเอียง,ความไม่เสมอภาค
inequitable(อินเอค'ควิทะเบิล) adj. ไม่เสมอภาค,ไม่ยุติธรรม., See also: inequitableness n . inequitably adv., Syn. unfair,unjust
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
iniquitous(อินิค'ควิทัส) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่ซื่อตรง,ไร้ศีลธรรม,ชั่วช้า., See also: iniquitously adv. adv. iniquitousness n., Syn. unjust,immoral,wicked
injustice(อินจัส'ทิส) n. ความอยุติธรรม,ความไม่เป็นธรรม,การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น,การกระทำที่ไม่ยุติธรรม,ความผิด, Syn. grievance
raw(รอ) adj. ดิบ,ยังไม่ได้เสริมแต่ง,หยาบ,ไร้ประสบการณ์,ยังไม่ได้รับการฝึกฝน,ยังไม่คุ้น, (หนัง) ยังไม่ได้ฟอก, (แผล) สด,หนาวเหน็บ,เย็นแสบ,ยังไม่ได้ผสมให้เจือจาง, (ชายผ้า) ยังไม่ได้เย็บ,โหด,หยาบคาย,ต่ำช้า,ทารุณ,ไม่ยุติธรรม n. แผลถลอก,, See also: rawly adv.
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
unequal(อันอี'เควิล) adj. ไม่เท่ากัน,ไม่เก่งเท่า,ไม่เสมอภาค,ไม่สมดุล,ไม่ยุติธรรม., See also: unequally adv.
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
unfair(อันแฟร์') adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่สมควร,ไม่เป็นธรรม,ไม่ถูกต้อง.
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
unrighteous(อันไร'เชิส) adj. ไม่ถูกต้อง,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ยุติธรรม,ร้าย,บาปหนา., See also: unrighteousness n., Syn. incorrect
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
wrong(รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด, See also: wronger n. wrongly adv. wrongness n.
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
imparity(n) ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม,การขาดดุล
inequitable(adj) ไม่สมดุล,ไม่เสมอภาค,ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู
ONE-one-sided(adj) มีด้านเดียว,เข้าข้าง,ไม่ยุติธรรม,ลำเอียง
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unfair(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top