Search result for

*โมฆะ*

(129 entries)
(0.5736 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โมฆะ, -โมฆะ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมฆะ[ADJ] invalid, See also: void, null, null and void, ineffective, Example: การสมรสเป็นโมฆะเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
โมฆะกรรม[N] voidance, See also: annulment, cancellation, abolishment, Example: การสมรสครั้งนี้ให้เป็นโมฆะกรรมเพราะคู่บ่าวสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Thai definition: การกระทำที่ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โมฆ-, โมฆะ(โมคะ-) ว. เปล่า, ว่าง
โมฆ-, โมฆะไม่มีประโยชน์, ไม่มีผล, เช่น สัญญาเป็นโมฆะ
โมฆ-, โมฆะเสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย.
โมฆกรรมน. นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย, กฎหมายเขียนเป็น โมฆะกรรม.
โมฆีย-, โมฆียะ(โมคียะ-) ว. ที่อาจเป็นโมฆะได้เมื่อมีการบอกล้าง หรือมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการให้สัตยาบัน.
โมฆียกรรมน. นิติกรรมซึ่งอาจบอกล้าง เพิกถอน หรือให้สัตยาบันได้ ถ้าบอกล้างก็เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ถ้าให้สัตยาบันก็มีผลสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก, กฎหมายเขียนเป็น โมฆียะกรรม.
ลบล้างก. ทำให้หมดไปสิ้นไป เช่น ลบล้างความผิด, ทำให้เป็นโมฆะทางกฎหมาย เช่น ลบล้างหนี้สิน ลบล้างมลทิน.
โอฆ-, โอฆะในพระพุทธศาสนาหมายถึงกิเลสที่ท่วมทับจิตใจของหมู่สัตว์ มี ๔ อย่าง คือ ๑. กาโมฆะ = โอฆะ คือ กาม ๒. ภโวฆะ = โอฆะ คือ ภพ ๓. ทิฏโฐฆะ = โอฆะ คือ ทิฐิ ๔. อวิชโชฆะ = โอฆะ คือ อวิชชา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
void ab initio (L.)เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void contractสัญญาที่เป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void for uncertaintyเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
void marriageการสมรสที่เป็นโมฆะ [ดู nullity of marriage ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voidโมฆะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullificationการทำให้เป็นโมฆะ, การบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
null and voidไม่มีผลและเป็นโมฆะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nullificationการบอกล้าง (นิติกรรม), การทำให้เป็นโมฆะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
uncertainty, void forเป็นโมฆะเพราะข้อความเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Nullify this marriage!-การแต่งงานครั้งนี้เป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
- Nullify! Nullify!-เป็นโมฆะ เป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
This marriage is... nullified!การแต่งงานครั้งนี้... ถือเป็นโมฆะ Crazy First Love (2003)
And the part about voiding the contract should a thid party know about our marriageแล้วส่วนนึงที่ทำให้สัญญาคราวก่อนเป็นโมฆะก็คือ บุคคลที่สามมาล่วงรู้เรื่องการแต่งงานของเรา Full House (2004)
We just nailed a trigger-happy coin collector, so the deal is void, captain.เราเเค่เล่นงานมือปืนคลั่งกระหายเหรียญได้แค่นั้น งั้นข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- The deal's void, captain.- ข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- Flag on the play.- ผิดกติกา การทัชดาวน์เป็นโมฆะ Gridiron Gang (2006)
If you try and weasel your way out,then the deal is off.ถ้านายพยายามหาทางหลบเลี่ยงสัญญาล่ะก็ ข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ The Magnificent Seven (2007)
If he cheated on the exam, copied all the answers.... then it would invalidate the results, wouldn't it?ถ้าเขาโกงข้อสอบ แอบลอกคำตอบมาล่ะ คะแนนจะเป็นโมฆะใช่มั้ย Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Overruled.โมฆะ The Ten (2007)
I really do not know why we waste our time talking of convents when you could simply annul the marriage.หม่อมฉันไม่รู้จริงๆว่า ...ทำไมเราเสียเวลาพูดเกี่ยวกับสำนักนางชี... ...เมื่อฝ่าบาทแค่ทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ The Other Boleyn Girl (2008)
He should simply take matters into his own hands and annul the marriage.พระองค์ควรจะมีอำนาจจัดการได้เอง และทำให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะซะ The Other Boleyn Girl (2008)
For the next few hours, you're to warn me of Bandy's every approach and you may need to shield me from public view in the likely event I void my stomach.ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคุณให้เตือนฉันของแพร่ทุกวิธีการ และคุณอาจจำเป็นต้องปกป้องฉันจากมุมมองของประชาชน ในกรณีที่ผมจะถือเป็นโมฆะท้องของฉัน Revolutionary Road (2008)
If any of them bites a human, the truce is over.ถ้าพวกเขาคนไหนเผลอกัดมนุษย์ สัญญาเป็นโมฆะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Null and void.เป็นอันเป็นโมฆะสินะ Na Triobloidi (2009)
The assembly has decided that the actions of Chairman Cho are out of order.สภาผู้แทนได้ตัดสิน ว่าปฏิบัติการของประมุขโชนั้น ถือเป็นโมฆะ Trespass (2009)
The Pantoran assembly has called you out of order.สภาผู้แทนแห่งแพนทอร่า ตัดสินว่าคำสั่งของท่านถือเป็นโมฆะ Trespass (2009)
The first two are common stock purchase agreements, allowing you to buy stock in the newly reincorporated Facebook, as opposed to the old shares, which are now worthless.สองฉบับแรกเป็นข้อตกลงซื้อขายหุ้น ให้คุณมีสิทธิ์ซื้อหุ้น ในบริษัทใหม่ของเฟสบุ๊ค ซึ่งจะถือว่าหุ้นเก่าที่มีเป็นโมฆะ The Social Network (2010)
Yes, and the point of suspension is reinstatement.ใช่ และการพักงานก็เป็นโมฆะ Hell-O (2010)
Our truce... null and void.สงบศึกของพวกเราชั่วคราว... เป็นอันเป็นโมฆะ Oiled (2010)
We tamper, we risk voiding active cases.เขาเข้าไปพัวพัน เรามีความเสี่ยงต่อรูปแบบคดีเป็นโมฆะ Episode #1.5 (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
If the dean finds out that I'm not a real teacher, your grades are invalid, and you'll all have to repeat this class.หากคณบดีมารู้เข้าว่าผมไม่ใช่ครูจริงๆ เกรดของคุณก็กลายเป็นโมฆะ และคุณจะต้องเรียนวิชานี้ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง English as a Second Language (2010)
Are they invalid?- จะเป็นโมฆะรึเปล่า? English as a Second Language (2010)
IS TEEMING WITH A MYSTERIOUS SUBSTANCE...แม้จะเป็นโมฆะกว้าง ใหญ่ของพื้นที่ จะเต็มไปด้วยสารลึกลับ Beyond the Darkness (2010)
It's all an empty space with a few pinpricks of matter floating in a void like rocks adrift in the vastness of space.ที่ลอยอยู่ในโมฆะเช่นหินลอย ในความกว้างใหญ่ของพื้นที่ แต่วิธีการทำทิ่มขา ของเรื่องเหล่านี้ What Are We Really Made Of? (2010)
Her soul mate was my grandfather. Let's not invalidate my entire existence.เนื้อคู่ของท่านคือ คุณตาของผม อย่าทำให้การที่ผมมีตัวตนอยู่กลายเป็นโมฆะไปซิ Letters to Juliet (2010)
"According to fairy tale law, if not fully satisfied, true love's kiss will render this contract null and void.""ตามกฎของนิทานแล้ว ถ้าไม่พึงพอใจ การจุมพิตกับรักแท้จะทำให้ สัญญานี้เป็นโมฆะShrek Forever After (2010)
Priya has essentially nullified my Roommate Agreement with Leonard, making life in the apartment very uncomfortable for me.ปรียาได้ไปทำ ให้สัญญาเพื่อนร่วมห้องของฉันกับเลนเนิร์ดเป็นโมฆะหมดเลย ทำให้ชีวิตฉันลำบากขึ้นมาก The Agreement Dissection (2011)
But this way, the Federal Reserve just declares the Hawaii-stamped bills worthless.แต่ถ้าทำแบบนี้ รัฐบาลแค่ประกาศให้แบงค์ที่พิมพ์ คำว่าฮาวายเป็นโมฆะ\ ปัญหาก็จบ Mea Makamae (2011)
Oh, and if you're wondering, no, the puke stains will not void this contract.โอ้ แล้วถ้าเธอกำลังสงสัยล่ะก็นะ รอยอ้วกนั่นไม่ได้ทำให้ สัญญาเป็นโมฆะ And the Break-Up Scene (2011)
If it's signed without the knowledge of your parents, it's invalid.ถ้ามันถูกเซ็นโดยปราศจากการรับรู้ของผู้ปกครอง มันจะเป็นโมฆะ Episode #1.1 (2011)
You're a shit pilot and you're gonna need all the help you can get. Well, if you can't be with the one you loveคุณเป็นนักบินที่แย่มาก และเราทุกคนต้องช่วยคุณ ผมคิดว่าที่พนันไว้เป็นโมฆะนะครับ Prometheus (2012)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
But since Cyrus thinks everything will work out with the annulment...แต่ตั้งแต่ไซรัสคิดว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปได้ด้วยดี กับการโมฆะ.. The Princess Dowry (2012)
Looks like Blair's annulment just got annulled.ดูเหมือนว่าล้มเลิกงานของแบลร์ได้กลายเป็นโมฆะ The Princess Dowry (2012)
Her serene highness and the prince are only willing to annul the marriage if you agree to a gag order on all matters regarding the dissolution.หม่อมเจ้าและเจ้าชาย จะเต็มใจทำให้การแต่งงานเป็นโมฆะ ถ้าคุณเห็นด้วยที่จะปิดปากในเรื่องทั้งหมด The Princess Dowry (2012)
We had signed over the deed to Elena, but she died and the seal broke.เราเซ็นยกโฉนดให้กับเอเลน่าแล้ว แต่เธอตาย สัญญาเลยโมฆะ Before Sunset (2012)
One of Lily's marriages has to be annulled.หนึ่งในการแต่งงานของลิลลี่ต้องเป็นโมฆะ The Return of the Ring (2012)
I just need you to sign these annulment papers.ผมแค่อยากให้คุณเซ็นเอกสารการเป็นโมฆะนี่ The Return of the Ring (2012)
Was there a problem with the annulment papers?มีอะไรผิดปกติในเอกสารความเป็นโมฆะหรอ The Return of the Ring (2012)
How dare you have annulment papers drawn up behind my back.กล้าดียังไงถึงร่างเอกสารความเป็นโมฆะลับหลังฉัน The Return of the Ring (2012)
Well, at least an annulment will be easier than a messy divorce.อย่างน้อยการแต่งงานเป็นโมฆะก็ง่ายกว่าการฟ้องหย่ายุ่งยากนั่น The Return of the Ring (2012)
As far as I'm concerned, that makes our deal null and void.เท่าที่คิดดู ข้อตกลงของเราถือเป็นโมฆะ A Land Without Magic (2012)
Conrad's prenup with you is null and void.ข้อตกลงก่อนแต่งงานของคอนราด กับคุณเป็นโมฆะ Duress (2012)
Well, you'll be happy to hear that your prenup is well on its way to being nullified due to duress.สัญญาก่อนสมรสของคุณจะถือเป้นโมฆะ เรื่องจากการข่มขู่ Infamy (2012)
Making them community property now that we voided the Prenup.คือสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสของพวกเขา \ ซึ่งตอนนี้เราทำให้สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะไปแ้ล้ว Commitment (2012)
Despite the D.N.A. Results, Mr. Grayson has no intention of voiding Charlotte's trust fund.ไม่ว่าผลของDNAจะออกมายังไง คุณเกรย์สัน ไม่มีเจตจำนงใดที่จะโมฆะ กองทุนเลี้ยงดูของชาร์ล็อตต์ Commitment (2012)
You gotta quash that shit.คุณต้องทำให้มันเป็นโมฆะ Discovery (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำให้เป็นโมฆะ[n.] (kān thamhai pen mōkha) EN: annulment ; voidableness   
โมฆะ[adj.] (mōkha) EN: invalid ; void ; null ; null and void ; ineffective   FR: caduc ; nul et non avenu
โมฆะกรรม = โมฆกรรม[n.] (mōkhakam) EN: voidance ; void legal act   
เป็นโมฆะ[adj.] (pen mōkha) FR: nul et non avenu
สัญญาที่เป็นโมฆะ[n. exp.] (sanyā thī pen mōkha) EN: void contract   
ทำให้เป็นโมฆะ[v.] (thamhai pen mōkha) EN: invalidate ; nullify ; annul ; undo   FR: invalider

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annul[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate, repeal, abolish, cancel
annulment[N] การประกาศว่าเป็นโมฆะ, Syn. invalidation, nullification, cancellation
defeasance[N] การยกเลิก, See also: การทำให้เป็นโมฆะ, การเพิกเฉย
defeasible[ADJ] ซึ่งยกเลิก, See also: ซึ่งเพิกถอน, ซึ่งทำให้เป็นโมฆะ
null and void[IDM] โมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับ
invalid[ADJ] เป็นโมฆะ, See also: ไม่มีผลบังคับใช้, ใช้ไม่ได้, Syn. null and void, void, inoperative, Ant. valid
invalidate[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, See also: ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. nullify, annul, undo, Ant. validate
negate[VT] ลบล้าง, See also: ไม่มีผล, เป็นโมฆะ, ทำให้ใช้ไม่ได้, Syn. abolish, nullify
null and void[IDM] ไม่มีผลตามกฎหมาย, See also: เป็นโมฆะ
nullification[N] การไม่มีผลบังคับ, See also: การเป็นโมฆะ, Syn. negation, revocation, voiding, Ant. confirmation
nullify[VT] ทำให้ไม่มีค่า, See also: ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, Syn. annul, invalidate
vacate[VT] ยกเลิก (ทางกฎหมาย), See also: ทำให้ไม่มีผลตามกฎหมาย, ทำให้โมฆะ, Syn. annul, invalidate, void
vitiable[ADJ] ซึ่งเป็นโมฆะ, See also: ซึ่งถูกทำให้เสีย
vitiate[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate
vitiation[N] การทำให้เสื่อม, See also: การทำให้เป็นโมฆะ
void[ADJ] ที่เป็นโมฆะ, See also: ที่ไม่มีผลทางกฎหมาย, Syn. null
void[VT] ทำให้เป็นโมฆะ, Syn. invalidate
voidable[ADJ] ซึ่งทำให้โมฆะได้, See also: ซึ่งทำให้ไม่ได้ผล, ซึ่งเพิกถอนได้
voidableness[N] การทำให้เป็นโมฆะ
voidance[N] การถือเป็นโมฆะ, See also: การไม่มีผลทางกฎหมาย, การเพิกถอน
voided[ADJ] โมฆะ, See also: ไม่ได้ผล, เพิกถอน, ยกเลิก
voider[N] ผู้ทำให้เป็นโมฆะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
diriment(เดอ'ระมันท) adj. ว่างเปล่า,ไร้ประโยชน์,โมฆะ
indefensible(อินดีฟี' ซิเบิล) adj. ยกเลิกไม่ได้ ไม่เป็นโมฆะ., See also: indefeasibility, indefeasibleness n. indefeasibly adv., Syn. inexcusable
invalid(อิน'วะลิด) n. คนเจ็บ,คนป่วย adj. เจ็บป่วย,ทุพพลภาพ,ใช้การไม่ได้,ไม่มีผลบังคับ,โมฆะ,อ่อนแอ,ไร้กำลัง., See also: invalidness n. vt. ทำให้เป็นโรค,ทำให้ทุพพลภาพ,ทำให้ล้มหมอนนอนเสื่อ
invalidate(อินแวล'ลิเดท) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ทำให้ใช้การไม่ได้., See also: invalidation n. invalidator n., Syn. cancel,annul
invalidity(อินวะลิด'ดิที) n. การใช้การไม่ได้,การไม่มีผลบังคับใช้,ความโมฆะ,ความอ่อนแอ
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
nullification(นัลลิฟิเค'เชิน) n. การทำให้โมฆะ,การทำให้ไร้ผล, See also: nullificator n.
nullify(นัล'ลิไฟ) vt. ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ., See also: nullifier n.
nullity(นัล'ลิที) n. ความไม่ได้ผล,ความไม่มีอะไร,ความโมฆะ,สิ่งที่เป็นโมฆะ,สิ่งที่ไม่มีผลบังคับ, Syn. cancel void,kill
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
vitiate(วิช'ชิเอท) vt. ทำให้เสื่อม,ทำให้เสีย,ทำให้สกปรก,ทำให้เสื่อมค่า,ทำให้เลว,ทำให้โมฆะ., See also: vitiable adj. vitiation n.
void(วอยดฺ) adj. โมฆะ,ไม่มีผลทางกฎหมาย,ไม่มีประโยชน์,ไม่ได้ผล,ขาดแคลน,ว่างเปล่า,ว่าง. n. ช่องว่าง,ที่ว่าง,ตำแหน่งว่าง. vt. ทำให้ไม่ได้ผล,ทำให้ว่างเปล่า,เพิกถอน,ทำให้ว่าง,ถ่าย,ระบาย,จากไป., See also: voider n. voidness n. คำที่มีความหมายเหมือนกั
voidable(วอย'ดะเบิล) adj. ทำให้โมฆะได้, ลบล้างได้,บอกเลิกได้
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
voided(วอย'ดิด) adj. โมฆะ,ถูกเพิกถอน,ถูกยกเลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
nullity(n) สิ่งไร้ค่า,สิ่งที่เป็นโมฆะ,ความไม่ได้ผล
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Severability (n) การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน (มักจะใชกับการร่างสัญญา)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
破棄[はき, haki] เพิกถอน, ตัดทิ้ง, ให้เป็นโมฆะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top