Search result for

*โดยสมบูรณ์*

(78 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โดยสมบูรณ์, -โดยสมบูรณ์-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คาร์บอนไดออกไซด์น. ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี สูตรเคมี CO2 มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เช่น นํ้าโซดา นํ้าหวาน ใช้ทำนํ้าแข็งแห้ง ซึ่งเป็นตัวทำความเย็น.
นิติภาวะน. ความมีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง. (ดู บรรลุนิติภาวะ ประกอบ).
บรรลุนิติภาวะก. มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะความเป็นผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายทั้งปวงได้โดยสมบูรณ์ด้วยตนเอง โดยกฎหมายกำหนดให้บุคคลพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือเมื่อผู้เยาว์ทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย.
เบิกพระเนตรน. พิธีฝังหรือเขียนพระเนตรพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าเมื่อได้เบิกพระเนตรแล้วจึงเป็นองค์พระโดยสมบูรณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
good titleกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference on Disamamentการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นเวทีเจรจาการลดอาวุธระหว่างประเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นด้านการลดอาวุธทุกด้าน และมีหน้าที่ รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก 65 ประเทศ(ไทยมิได้เป็นสมาชิก) โดยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการลดอาวุธหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ สนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามเคมี อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
Comprehensive Nuclear ? Test ? Ban Treaty Organizationองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธ นิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
Diplomatic Expressionsถ้อยคำสำนวนที่ใช้ในวงการทูต กล่าวคือ ในวงการทูตจะมีการนิยมใช้ถ้อยคำสำนวนการทูต ถือกันว่าเป็นภาษาที่สุภาพ ซึ่งจะมีความหมายลึกซื้งเพียงใดนั้น บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะทราบกันดี อาทิเช่น?My Government views with concern หรือ with grave concern? จะแสดงถึงท่าทีที่ไม่เห็นด้วย หรือแสดงการประท้วง?My Government cannot remain indifferent to the matter? จะส่อถึงเจตนาที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปส่วนถ้อยคำสำนวนที่ว่า ?In such event my Government would feel bound to reconsider its position หรือ to consider its own interest??My Government will have to claim a free hand? หรือ ?feel obliged to formulate express reservations regarding?เหล่านี้เป็นถ้อยคำสำนวนที่เตือนให้ทราบว่า อาจเกิดการแตกร้าว หรือตัดขาดในพันธไมตรีที่มีต่อกันได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งประกาศถือว่าการกระทำ ของอีกรัฐบาลหนึ่งเป็น ?an unfriendly act? หรือการกระทำที่ไม่เป็นมิตรเช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเตือนให้ทราบว่า การกระทำเช่นนั้นอาจนำไปสู่สงครามได้ถ้าหากในตอนเสร็จสิ้นการประชุมกันมีการ แถลงการณ์หรือโฆษกของที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมได้ทำความตกลงกันโดยสมบูรณ์ (Full agreement) แต่ไม่มีการเปิดเผยให้ทราบว่ามีการตกลงอะไรกันบ้าง จะทำให้เป็นที่สงสัยกันว่าได้มีการตกลงกันโดยสมบูรณ์จริงละหรือ ถ้าหากคำประกาศนั้นใช้ถ้อยคำว่า มี ?substantial agreement? ก็พอจะอนุมานได้ว่าแท้ที่จริงยังมีเรื่องสำคัญ ๆ ที่ยังตกลงกันไม่ได้อีกบางเรื่อง อนึ่ง หากว่ามีการแถลงว่า ?there was a full exchange of views? ก็เท่ากับพูดว่า มิได้มีการตกลงกันแต่อย่างใดทั้งสิ้น [การทูต]
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]
Cloneโคลน , วิธีการหรือกระบวนการที่ใช้สร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะเป็นดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตก็ได้ นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากกระบวนการดังกล่าวได้อีกด้วย คำว่า โคลน มีที่มาจากคำในภาษากรีกที่แปลง่า กิ่งก้าน [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Cloningโคลนนิ่ง, โคลนนิ่ง กระบวนการสร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์กับสิ่งที่มีอยู่ก่อน ไม่ว่าจะเป็น ดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิต การสร้างชุดของดีเอ็นเอที่เหมือนกันทุกประการเรียกว่า การโคลนนิ่งดีเอ็นเอ (DNA Cloning) หรือ การโคลนนิ่งโมเลกุล (Molecular Cloning) การสร้างเซลล์ที่เหมือนกันทุกประการเรียกว่า การโคลนนิ่งเซลล์ (Cell Cloning) เป็นต้น
ปัจจุบันมีผู้จำแนกคำว่า โคลนนิ่ง ออกเป็นสองแบบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเป้าหมายการทำโคลนนิ่งคือ การโคลนนิ่งเพื่อการรักษา (Therapeutic Cloning) และการโคลนนิ่งเพื่อการสืบพันธุ์ (Reproductive Cloning) โดยการโคลนนิ่งแบบแรกต่างจากการโคลนนิ่งในแบบหลังคือ จะไม่มีการพัฒนาของสิ่งที่ได้จากกระบวน จนเป็นตัวสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่จะเป็นการโคลนเพื่อให้เกิดเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีประโยชน์ใช้ในการรักษาโรคได้ [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want me to lie before God and admit my first marriage was consummated?เจ้าต้องการให้ข้ายืนยันต่อพระผู้เป็นเจ้า และยอมรับว่าการสมรสครั้งแรกของข้า เป็นไปโดยสมบูรณ์อย่างนั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
We are dumping in the environment all kinds of chemicals like mercury, cadmium, lead.พวกเราสนับสนุนข้อเสนออย่างเต็มที่ แอนติกา และบาร์บูดา สนับสนุนแถลงการณ์นี้โดยสมบูรณ์ The Cove (2009)
I've certainly perfected the art of demolishing ships and almost getting my master killed.ข้าได้สำเร็จศาสตร์แห่งการทำลายยานโดยสมบูรณ์ และก็เกือบจะฆ่าอาจารย์ของตัวเองด้วย Jedi Crash (2009)
She may retain the memories, but I believe that her becoming fully conscious of it, and giving testimony, would be impossible.ความจำของเธออาจจะกลับมา แต่ว่า.. ผมคิดว่าการที่เธอจะกลับมามีสติโดยสมบูรณ์ และสามารถให้การได้ /Nนั่นนคงเป็นไปไม่ได้ Episode #1.3 (2009)
Each time that happens her movements become completely illogical.ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น... ...การกระทำของเธอจะกลายเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลโดยสมบูรณ์ Episode #1.6 (2009)
You suggest that I should be completely Vulcan?พ่อสอนให้ผมเป็นชาววัลแคนโดยสมบูรณ์ Star Trek (2009)
Total annihilation in T minus 30 secondsการทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที Monsters vs. Aliens (2009)
If we don't, there's no chance ever for us to become whole.หากเราไม่ทำ มันคงไม่มีโอกาสที่เรา จะเป็นตัวเราโดยสมบูรณ์ได้ Frankie & Alice (2010)
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์ Frankie & Alice (2010)
Okay, completely, because I am in love with mark.โอเค โดยสมบูรณ์ เพราะฉันรักอยู่กับมาร์ค I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
You're a complete nuisance.คุณคือตัวรบกวนโดยสมบูรณ์ Blood Brothers (2010)
- You are the proud new owner of your old house.. คุณเป็นเจ้าของบ้านเก่าของคุณ โดยสมบูรณ์แล้ว Pleasant Little Kingdom (2010)
Your memories could be completely twisted.ความทรงจำของคุณ อาจบิดเบือนโดยสมบูรณ์ Natalie (2010)
- Confusion memory loss, complete or partial loss of identity.-ความสับสน,การสูญเสียความทรงจำ สูญเสียความเป็นตัวตนโดยสมบูรณ์Unknown (2011)
Breaking this with the Sword of Agros will completely sever the bond.สามารถทำลายโดยดาบแห่งเอกรอส ตอนนั้นพันธะสัญญาจะแยกกันโดยสมบูรณ์ Something Wicked This Fae Comes (2011)
One thought that will grow until it's consumed you completely.ความคิดเดียวที่จะเติบโตจนกระทั่งกลืนกินเจ้าโดยสมบูรณ์ A Servant of Two Masters (2011)
Your work might interest another client of mine, whose general theme is destruction of completely useless objects.ลูกค้าของฉันน่าจะสนใจงานของคุณน่ะ ธีมหลักของรายนี้คือ การทำสิ่งของที่ไร้ค่าโดยสมบูรณ์แบบ Maniac (2012)
No, the only thing that's going to help is for you to feed and complete the transition.ไม่ สิ่งเดียวที่จะช่วยเธอได้ คือคุณต้องดื่มเลือด เพื่อเปลี่ยนเป็นแวมไพร์โดยสมบูรณ์ Growing Pains (2012)
Everything you're saying is completely sane.ทุกอย่างที่คุณกำลังพูด ดูมีเหตุผลโดยสมบูรณ์ Sick (2012)
The results... You recovered from the injury perfectly.ผลก็คือ นายหายจากอาการบาดเจ็บโดยสมบูรณ์ Episode #1.1 (2012)
The cards seem completely out of order and random, but you keep turning them over.ดูเหมือนว่าการ์ดจะถูก คละกันโดยสมบูรณ์ แต่คุณก็ยังพยายามที่จะเปิดมัน Remember the Time (2012)
The bones were perfectly disjointed.กระดูกตรงนี้หลุดจากข้อต่อโดยสมบูรณ์ The Lesson (2012)
S.H.I.E.L.D. Emergency Protocol 193.6 in effect.ชีล เข้ารหัสฉุกเฉิน 193.6 โดยสมบูรณ์ The Avengers (2012)
Almost every human has been successfully occupied.เราเข้าครอบครองเกือบทุกร่างโดยสมบูรณ์ The Host (2013)
You're entirely replaceable.นายจะถูกคนอื่นแทนที่โดยสมบูรณ์ The Teens, They Are a Changin' (2013)
and then mimic her exactly.และเป็นการเลียนแบบเธอโดยสมบูรณ์ The Diamond in the Rough (2013)
I'd get back full ownership of the bar. That was the deal, right?ผมสามารถได้ความเป็นเจ้าของบาร์โดยสมบูรณ์กลับมา นั้นเป็นข้อตกลง ใช่ไหม? Union (2013)
She never reset me completely. I always knew too much.เธอยังไม่ได้รีเซ็ทความจำของฉันไปโดยสมบูรณ์หรอก ฉันก็ยังรู้มากอยู่ดี The Great Escapist (2013)
Can you tell me if we're ever gonna get another number, or has that virus destroyed your machine for good?คุณบอกผมด้วยนะถ้าเราได้หมายเลขอื่น หรือว่าไวรัส จะทำลายแมชชีนโดยสมบูรณ์แล้ว Zero Day (2013)
1.618 seconds later, it reinstantiates, completely new.1.618 วินาทีหลังจากนั้น มันจะทำการรีเซ็ทระบบ กลายเป็นเครื่องใหม่โดยสมบูรณ์ Zero Day (2013)
And by the time they are fully trained, so will you be.และเมื่อมันถูกฝึกโดยสมบูรณ์ ตัวเธอก็เช่นเดียวกัน Kingsman: The Secret Service (2014)
The president expects absolute compliance.ประธานาธิบดีคาดหวัง การปฏิบัติตามโดยสมบูรณ์ The Event Horizon (2014)
- Muscle necrosis, paralysis, total loss of movement.- เนื้อเยื่อตาย อัมพาต เคลื่อนไหวไม่ได้โดยสมบูรณ์ Cain and Gabriel (2014)
The virus is completely contained.ไวรัสถูกกักโดยสมบูรณ์ Inferno (2016)
And the house and the boat are owned outright.และเป็นเจ้าของบ้านกับเรือโดยสมบูรณ์ Manchester by the Sea (2016)
She was exactly what we intended, a hybrid biological organism with the capacity for autonomous decision-making and sophisticated emotional responses.ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน เธอก็เดินและพูดได้ เธอเป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้โดยสมบูรณ์แบบ สิ่งมีชีวิตชีวภาพผสมผสาน Morgan (2016)
Kibo wasn't designed for strict firewall lockdown and neither was the station.คิโบไม่ได้ออกแบบไฟร์วอลล์และ ปกป้องสถานีโดยสมบูรณ์ Life (2017)
You'd be advised to remember that now I own the business outright, that money you borrowed off Cachet belongs to me.ทีนี้ ช่วยจำไว้ด้วยว่าตอนนี้ฉันเป็น เจ้าของธุรกิจนั่นโดยสมบูรณ์แล้ว เงินที่นายยืมไปจากคาเชต์เป็นของฉัน The Secret of Sales (2017)
Our absolute control of it is a control on the pulse of India.การควบคุมโดยสมบูรณ์ เป็นการคุมหัวใจของอินเดีย Gandhi (1982)
Complete?โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
Complete.โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
Complete?โดยสมบูรณ์ Bicentennial Man (1999)
My people, the Golden Dragon of Unity, who guides us in all we do, today sanctifies a union that will be a blessing for all of Qui Gong.ปวงราษฏ์ของข้า เอกภาพของแผ่นดิน ที่ทุกคนเสนอและเรียกร้องต่อข้านั้น วันนี้ มันได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว Mulan 2: The Final War (2004)
And to become a full Geisha we must sell this to the highest bidder.และเพื่อเป็นเกอิชาโดยสมบูรณ์เราต้องขายมัน ในราคาสูงสุดของการประมูล Memoirs of a Geisha (2005)
You are yourself again.โลกนี้เปลี่ยนไปโดยสมบูรณ์ แล้วเขาล่ะ? Memoirs of a Geisha (2005)
The fires thus far have been completely task oriented.การก่อเพลิงไหม้นี้/Nเป็นภาระกิจที่เสร็จโดยสมบูรณ์ Compulsion (2005)
Their affliction is nothing more than a disease, a corruption of healthy cellular activity.ความผิดปกติทางร่างกายเป็นเพียงโรคชนิดหนึ่ง ความด่างพร้อยของเซลล์ที่ทำงานโดยสมบูรณ์ X-Men: The Last Stand (2006)
The wall had successfully done its job of hiding the magical kingdom of Stormhold.กำแพงนั้นทำหน้าที่โดยสมบูรณ์ ในการซ่อนเร้นอาณาจักรแห่งมนตราสตรอมโฮล. Stardust (2007)
The two pieces of metal came together and completed the circuit.โลหะของซิบทั้งสองด้านมารวมเข้าด้วยกัน ทำให้วงจรต่อโดยสมบูรณ์ Bombshell (2008)
And you'll be officially divorced.แล้วคุณสองคนจะหย่าขาดตามกฏหมายโดยสมบูรณ์ Mirror, Mirror (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสมบูรณ์[adv.] (dōi sombūn) EN: absolutely   FR: absolument

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartily[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยสิ้นเชิง, อย่างยิ่ง
outright[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolutely, completely, Ant. incompletely, imperfectly
outright[ADJ] โดยสมบูรณ์, See also: โดยทั้งหมด, Syn. absolute, complete, total, Ant. incomplete, imperfect
soundly[ADV] โดยสมบูรณ์, See also: อย่างสมบูรณ์, เต็มที่, Syn. firmly
sweeping[ADJ] ท่วมท้น, See also: เด็ดขาด, โดยสมบูรณ์, Syn. overwhelming, complete
total[ADJ] โดยสมบูรณ์
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
length(เลงธฺ) n. ความยาว,ส่วนยาว,ระยะเวลา,ช่วงเวลา,ระยะทาง,ส่วนใหญ่. -at length เต็มที่โดยสมบูรณ์. -Phr (go to any lengths ไม่คำนึงถึงอุปสรรค ที่อาจขวางอยู่) ., Syn. extent,term,segment
quite(ไควทฺ) adv. ทีเดียว,โดยสมบูรณ์,ทั้งหมด,จริง ๆ ,โดยแท้จริง,มากมาย, Syn. entirely
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน,ชั้นต้น,พื้นฐาน,รูปแบบแรกเริ่ม,อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์,เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements,first principles
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
vested(เวส'ทิด) adj. ยึดไว้แน่น,ยึดไว้โดยสม-บูรณ์,ครอบครองโดยสมบูรณ์,มีลัทธิ,สวมเสื้อ,สวมเสื้อคลุม,ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. absolute

English-Thai: Nontri Dictionary
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good titleกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top