Search result for

*โดยด่วน*

(56 entries)
(0.4443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โดยด่วน, -โดยด่วน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยด่วน[ADV] urgently, See also: immediately, Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน, Example: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, Thai definition: อย่างรีบเร่งรวดเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
งัง ๆว. อาการที่เดินโดยด่วน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Work of the United Nations for the Independence of Colonial Peoplesงานขององค์การสหประชาชาติ ในการช่วยให้ชาติอาณานิคมทั้งหลายได้รับความเป็นเอกราช นับตั้งแต่เริ่มตั้งองค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ.1945 เป็นต้นมา มีชนชาติของดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง รวมทั้งดินแดนในภาวะทรัสตีตามส่วนต่าง ๆ ของโลก ได้รับความเป็นเอกราชไปแล้วไม่น้อยกว่า 170 ล้านคน ดินแดนที่แต่ก่อนยังไม่มีฐานะปกครองตนเองราว 50 แห่งได้กลายฐานะเป็นรัฐเอกราช มีอธิปไตยไปแล้ว ขณะนี้ยังเหลือดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเองอีกไม่มาก กำลังจะได้รับฐานะเป็นประเทศเอกราชต่อไปแม้ว่าปัจจัยสำคัญที่สุดซึ่งทำให้ เกิดวิวัฒนาการอันมีความสำคคัญทางประวัติศาสตร์ จะได้แก่ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของประชาชนในดินแดนเมืองขึ้นทั้งหลาย แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนชนชาติ ที่ยังมิได้เป็นเอกราช และชาติที่ยังปกครองดินแดนเหล่านั้นอยู่ ให้รีบเร่งที่จะให้ชาชาติในดินแดนเหล่านั้นได้รับฐานะเป็นเอกราชโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหน้าที่ดังกล่าวเพราะ ถือตามหลักแห่งความเชื่อศรัทธาที่ว่า มนุษย์ไม่ว่าชายหรือหญิง และชาติทั้งหลายไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน และได้ยืนยันความตั้งใจอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกที่จะใช้กลไกระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้ชนชาติทั้งหลายในโลกได้ประสบความก้าวหน้าทั้งในทางเศรษฐกิจและ สังคมนอกจากนั้น เพื่อเร่งรัดให้ชนชาติที่ยังอยูใต้การปกครองแบบอาณานิคมได้ก้าวหน้าไปสู่ เอกราช สมัชชาของสหประชาชาติ (General Assembly of the United Nations) ก็ได้ออกปฏิญญา (Declaration) เกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกราชแก่ประเทศและชนชาติอาณานิคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 ซึ่งในปฏิญญานั้น ได้ประกาศยืนยันความจำเป็นที่จะให้ลัทธิอาณานิคมไม่ว่าในรูปใด สิ้นสุดลงโดยเร็วและปราศจากเงื่อนไขใด ๆ สมัชชายังได้ประกาศด้วยว่า การที่บังคับชนชาติอื่นให้ตกอยู่ใต้อำนาจการปกครอง แล้วเรียกร้องประโยชน์จากชนชาติเหล่านั้น ถือว่าเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐาน เป็นการขัดกับกฎบัตรของสหประชาชาติ เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสันติภาพและความร่วมมือของโลกสมัชชาสหประชาชาติ ยังได้ประกาศต่อไปว่า จะต้องมีการดำเนินการโดยด่วนที่สุด โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อสงวนใด ๆ ตามเจตนารมณ์ ซึ่งแสดงออกอย่างเสรี โดยไม่จำกัดความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ หลักความเชื่อถือ หรือผิว เพื่อให้ดินแดนทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีการปกครองของตนเองเหล่านั้นได้รับความ เป็นเอกราชและอิสรภาพโดยสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1961 สมัชชาสหประชาชาติก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อตรวจดูและให้มีการปฏิบัติให้เป็นตามคำปฏิญญาของสหประชาชาติ และถึงสิ้นปี ค.ศ. 1962 คณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมกันหลายต่อหลายครั้งทั้งในและนอกสำนักงานใหญ่ ขององค์การสหประชาชาติ แล้วรวบรวมเรื่องราวหลักฐานจากบรรดาตัวแทนของพรรคการเมืองทั้งหลาย จากดินแดนที่ยังไม่ได้รับการปกครองตนเอง แล้วคณะกรรมการได้ตั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมุ่งจะเร่งรัดให้การปกครองอาณานิคมสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell him to get out here with his damned dogs right away.บอกให้เขามาที่นี่กับสุนัขโดยด่วน First Blood (1982)
Request immediate assistance!ขอกำลังเสริมโดยด่วนAkira (1988)
And notify authorities, immediately.#ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะ The Jackal (1997)
Tell whoever responds that we're going down by the head... and need immediate assistance.บอกใครก็ตาม ที่ตอบมาว่าเรากำลังจะจม ต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน Titanic (1997)
Sweetheart, you need to fall in love again, and fast.เธอจะต้องตกหลุมรักอีกสักครั้งโดยด่วน Woman on Top (2000)
They're bound to find out about this place too. You must get away at once.พวกมันกำลังจะหาที่นี่เจอด้วย คุณต้องหนีโดยด่วน The Pianist (2002)
... ora broad-spectrum antibiotic immediately, or... .... หรือยาปฏิชีวนะโดยด่วนไม่งั้น... The Day After Tomorrow (2004)
Ladder 49, this is the twitch report.ลัดเดอร์ 49 นี่คือรายงานโดยด่วน Ladder 49 (2004)
It's imperative that I speak with Jeremiah immediately.ผมต้องคุยกับเจอเรไมอาห์โดยด่วน Four Brothers (2005)
- So we have to find it before they do. - I have to get to a library, fast.งั้น เราต้องหาให้พบก่อนพวกเขา/ผมต้องไปห้องสมุดโดยด่วนเลย The Da Vinci Code (2006)
Cleaning staff to aisle three quickly.ทำความสะอาดช่องสามโดยด่วน Cashback (2006)
Sir, I also have to leave early.ครับ, ผมเห็นด้วยที่ให้ไปโดยด่วน Dasepo Naughty Girls (2006)
Right down your throat.จัดการโดยด่วนนะยะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
What happens now is we need you to analyze and match these slides immediately.- ตอนนี้ เราต้องการให้คุณ วิเคราะห์และจับคู่สไลด์เลือด กับเหยื่อโดยด่วน Resistance Is Futile (2007)
Well, I'm gonna need some answers, and fast.ผมต้องการ คำตอบโดยด่วน American Duos (2007)
And two that need urgent medical attention.และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ที่ต้องรีบรักษาโดยด่วน [Rec] (2007)
If I want to escape this, I have to find a man quickly !ไม่อยากเป็นแบบนั้น ต้องหาผู้ชายมาแต่งสักคนโดยด่วน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
We need a medevac. One man down. Patient care category urgent.เราต้องการหมอ มีคนบาดเจ็บ \ ต้องการรักษาโดยด่วน Transformers (2007)
- We have got to alert everyone. - They already know. Speaker.ต้องรีบแจ้งคนอื่น โดยด่วนเลย ทุกคนรู้ละ ได้ยินหมดแล้ว Transformers (2007)
We have seven people here in need of urgent medical attention.เราต้องการยารักษาโดยด่วน Resident Evil: Extinction (2007)
Evacuate the building immediately.ออกมาจากตัวอาคารโดยด่วน Resident Evil: Degeneration (2008)
Repeat, evacuate the terminal immediately.ขอย้ำ ให้ออกจากท่าอากาศยานโดยด่วน Resident Evil: Degeneration (2008)
Everyone evacuate the terminal building immediately.ทุกท่านรีบออกจากท่ากาศยานโดยด่วน Resident Evil: Degeneration (2008)
...send any information they have immediately.แจ้งข้อมูลกลับมาโดยด่วนที่สุด Star Wars: The Clone Wars (2008)
He needs medical attention. We must board immediately.เขาต้องได้รับการรักษาพยาบาล เราต้องขึ้นยานโดยด่วน Star Wars: The Clone Wars (2008)
Look, I know the timing isn't great, but we need someone immediately.ผมรู้ว่าเวลานี้มันไม่เหมาะ แต่เราต้องการคนโดยด่วน Knight Rider (2008)
we need to get him back immediately.เราต้องเอาเขากลับไปโดยด่วน Pilot (2008)
Uh,there's something that I need to do. It pressing,okay?ฉันต้องไปทำเรื่องบางอย่างโดยด่วน โอเค? All by Myself (2008)
And from what I'm seeing, you should get down here now.พ่อควรทำธุระให้เสร็จและบึ่งมาที่นี่โดยด่วน It's a Wonderful Lie (2008)
Dong Chul Lee. This lady has some urgent business to attend to.ดงชอล, ลี คุณผู้หญิงคนนี้ต้องเข้าร่วมประชุม ทางธุรกิจโดยด่วน Episode #1.7 (2008)
He and his troops are to set off today for the northern expedition against Caoจัดทัพโดยด่วน เดินทางขึ้นเหนือเพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
We have intel that I believe warns an immediate debrief.เราได้ข่าวที่ผมเชื่อว่า ควรรายงานโดยด่วน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Look, my source managed to stall their surveillance team for a while, but you need to get to the airfield immediately.ฟังนะ สายของผมจัดการ ถ่วงเวลาพวกทีมไล่ล่า คงได้สักพักนึง แต่คุณต้องไปที่ลานบินโดยด่วนเลย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I think we need to get the boys down there right away.ฉันว่าน่าจะส่งคนเราไปสืบเรื่องนี้ โดยด่วนเลย Duplicity (2009)
Olympius requires your presence urgently in the Serapeum.ท่านโอลิมเปียสเรียกหาท่านโดยด่วน ที่ลานเซอราเพียมครับ Agora (2009)
We've gotta get some of these active chips back to the lab right away.ต้องเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ ที่แลปโดยด่วน Ben 10: Alien Swarm (2009)
Tanya, you got to call me back. Right away.ธัญญ่า คุณต้องโทรกลับหาผม โดยด่วนนะ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Everyone, please evacuate!ทุกคนอพยพโดยด่วนค่ะ! Episode #1.5 (2009)
One of his patients needs an emergency chole.คนไข้ของเขา มีปัญหาเกี่ยวกับถุงน้ำดีโดยด่วน New History (2009)
Can I quickly... use the restroom?ผมขอ... เข้าห้องน้ำโดยด่วนเลยครับ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Military leaders have announced they will take a strict no-tolerance approach to the crisis.ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือ การประท้วงใดๆทั้งสิ้น และมีการตรวจตระเวนโดยด่วนที่สุด Daybreakers (2009)
This shelter has been designated as a hazardous zone. Please evacuate to a safety zone as soon as possible. I repeatหลุมหลบภัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อันตราย กรุณาทำการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยด่วน ขอย้ำ... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Good. Now we just have to find you another maid of honor, uh, and fast.ดีมาก ทีนี้เราต้องรีบหา เพื่อนเจ้าสาวให้คุณโดยด่วน Bride Wars (2009)
We need to inform the secretary general immediately.เราต้องแจ้งให้ ผอ.ทราบโดยด่วนแล้วล่ะ The International (2009)
This woman needs a hospital immediately.ผู้หญิงคนนี้ต้องไป โรงพยาบาลโดยด่วนเลย Sherlock Holmes (2009)
If you notice Crixus attempting to conceal anything from me, you tell me immediately.If you notice Crixus attempting to conceal anything from me, เจ้าจงบอกข้าโดยด่วน Whore (2010)
He needs to go away, quietly.เขาต้องไสหัวไปให้พ้น โดยด่วน Oiled (2010)
And soon.โดยด่วน Guts (2010)
Emergency shutdown. Now!ปิดการทำงานโดยด่วน [โบรดี้] : Trial and Error (2010)
Anyone with information regarding the whereabouts of Lucy Carlyle should contact police immediately.หากท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับ ที่อยู่ของ ลูซี่ คาร์ไลล์ โปรดแจ้งตำรวจโดยด่วน Pilot (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = dōi dūan) EN: urgently ; immediately   FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
importunate[ADJ] ด่วน, See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน, Syn. urgent
urgently[ADV] โดยด่วน, See also: อย่างรีบด่วน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top