Search result for

*แนวนอน*

(112 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แนวนอน, -แนวนอน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวนอน[N] horizon, Syn. แนวราบ, แนวระดับ, แนวขนาน, แนวยาว, Ant. แนวตั้ง, แนวดิ่ง, Example: จอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 1024 จุด คือ จอที่สามารถเขียนจุดในแนวนอนและแนวดิ่งได้ 1024 ตำแหน่ง, Thai definition: แนวที่ขนานกับระดับพื้น
กลุ่มแนวนอน[N] horizontal group, Count unit: กลุ่ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กราบ ๑(กฺราบ) น. ไม้เสริมแคมเรือให้สูงขึ้น, ส่วนของเรือตอนที่มีไม้เสริม, ไม้กระดานที่ติดตรงแคมเรือไปตามแนวนอนสำหรับเดิน, เรียกส่วนด้านข้างของเรือรบเรือสินค้าเป็นต้น.
กล้องวัดมุมน. กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง สำหรับวัดมุมแนวนอนและแนวยืนได้ในขณะเดียวกัน ไม่ว่าที่หมายเล็งจะอยู่บนพื้นดินหรือในท้องฟ้าก็ตาม ประกอบด้วยจานองศาแนวนอนกับแนวยืนเพื่อใช้วัดมุม.
คร่าว(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
ตาตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาราง ก็ว่า.
ตารางน. ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน, ตาตาราง ก็ว่า
ตีเกล็ดตีฝากระดานซ้อนเหลื่อมกันตามแนวนอน.
ตีบรรทัดก. ทำให้เป็นเส้นบรรทัดตามแนวนอน.
นอนว. ลักษณะที่ตรงข้ามกับ ยืน หรือ ตั้ง เช่น แนวนอน แปนอน.
บัวส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ทำเป็นรูปกลีบบัว ติดอยู่บนหัวเสา เรียกว่า บัวหัวเสา หรือที่ส่วนล่างของฐานเป็นต้น เรียกว่า ฐานบัว, ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักหรือไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, ลวดบัว ก็เรียก, เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายดอกบัว เช่น โคมบัว
ปริศนาอักษรไขว้น. ปริศนาที่จะต้องตอบโดยการเติมคำลงในตารางสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้ช่องละ ๑ อักษร แล้วให้อ่านได้ใจความทั้งในแนวยืนและแนวนอน.
พอก ๓น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่ ในวงศ์ Veneridae รูปเปลือกค่อนข้างกลม สีนวล ผิวเปลือกมีสันลักษณะเป็นเส้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เช่น ชนิด Periglypta puerpera (Linn).
ยวบ ๆว. อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแนวนอน เช่น สะพานยวบ ๆ.
ระดับน. ลักษณะของพื้นผิวตามแนวนอนระหว่างจุด ๒ จุดที่มีความสูงเสมอกัน โดยปรกติใช้ระดับนํ้าทะเลเป็นมาตรฐานในการวัด, เรียกเครื่องวัดความเสมอของพื้นผิวว่า เครื่องวัดระดับ.
เรี่ย, เรี่ย ๆว. เฉียดใกล้ในแนวนอน เช่น นกบินเรี่ยน้ำ เครื่องบินบินเรี่ยยอดไม้ น้ำขึ้นมาเรี่ย ๆ พื้น.
ลวดบัวน. ส่วนประดับที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ใช้ตกแต่งตรงส่วนขอบของพื้นผนังด้านล่างและด้านบน เพื่อประสานระหว่างพื้นที่ต่างระดับหรือพื้นที่ในแนวนอนกับแนวตั้ง เช่น เพดานกับผนัง พื้นกับผนัง ลักษณะเป็นแผ่นหรือแถบที่มีความกว้างตามความเหมาะสมของพื้นที่แต่ยาวทอดไปตามมุมหรือขอบ เช่น เชิงผนัง ขอบเพดาน อาจเป็นปูนที่ปั้นแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นไม้แกะสลักไสเซาะเป็นลวดลาย หรือเป็นไม้แถบขนาดเล็กไม่มีลวดลายที่ช่างทั่วไปมักเรียกว่า ไม้มอบ, บัว ก็เรียก.
เอียงว. อาการของสิ่งที่เอนไปข้างหนึ่ง เช่น คอเอียง, อาการของสิ่งที่เสียระดับ ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม เช่น เรือเอียง เรือนเอียง.
เอียงก. เปลี่ยนระดับไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวยืนก็ตาม เช่น เครื่องบินกำลังเอียงปีกเพื่อร่อนลง เขาเอียงคอดู.
เฮลิคอปเตอร์น. อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ไม่มีปีก มีใบพัดขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือลำตัว ใบพัดหมุนรอบตัวในแนวนอน ทำหน้าที่ช่วยพยุงตัวและบังคับให้บินไปตามทิศทางที่ต้องการได้ ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนและบินขึ้นลงในแนวยืนได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resorption, horizontal boneการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
row-binaryเลขฐานสองแนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amphitropous-ออวุลแนวนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aditอุโมงค์แนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crossflow radiatorหม้อน้ำไหลแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal-แนวนอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
horizontal bone resorptionการละลายตามแนวนอนของกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal plate of palatine boneแผ่นแนวนอนกระดูกเพดานปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
horizontal throw; heaveระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heave; horizontal throwระยะเลื่อนแนวนอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Horizontal integrationการรวมหน่วยตามแนวนอน [เศรษฐศาสตร์]
Horizontal Discharge การถ่ายขยะแนวนอน
วิธีการลำเลียงขยะออกจากรถโดยพื้นของรถอยู่แนว นอน [สิ่งแวดล้อม]
X-axisแกนหรือเส้นแนวนอน [การบัญชี]
Acetabular Angleมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน [การแพทย์]
Axial Ratioอัตราส่วนระหว่างแกนตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Axis, Horizontalแกนในแนวนอน, แกนนอน [การแพทย์]
Beams, Horizontalลำแสงแนวนอนขนานกับพื้น [การแพทย์]
Blocking, Two Dimensionalการทดลองทั้งแนวตั้งและแนวนอน [การแพทย์]
Diameter, Transverseเส้นผ่าศูนย์กลางขวาง,เส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขวาง,แนวนอน,วัดความกว้างทางข้างๆ [การแพทย์]
Diplopia, Horizontalเห็นเป็น2ภาพตามแนวนอน,ภาพซ้อนในแนวนอน,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองตามแนวนอน [การแพทย์]
Electrophoresis System, Horizontalระบบอีเล็คโตรฟอเรซีสตามแนวนอน [การแพทย์]
Horizontal wind shearลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Advective thunderstormพายุฟ้าคะนองแบบ อากาศไหลในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Horizontal visibilityทัศนวิสัยตามแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
horizontal lineเส้นระดับ, เส้นที่ลากในแนวระดับ(แนวนอน)ตั้งได้ฉากกับแนวดิ่ง(แนวยืน) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
periodคาบ, กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกันตามแนวนอนในตารางธาตุ  ธาตุใดอยู่ในคาบที่เท่าใดก็จะมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม เท่ากับเลขที่ของคาบนั้น เช่น K, Ca และ Br อยู่ในคาบที่ 4 แสดงว่าแต่ละธาตุมีจำนวนระดับพลังงานในอะตอม 4 ระดับ ได้แก่ n = 1, n = 2, n = 3  และ n [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
desktop caseเดสก์ท็อปเคส, ลักษณะของเคสในแนวนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resolutionความละเอียดของภาพ, จำนวนจุดหรือพิกเซลบนจอภาพ ถ้าหากมีความละเอียดสูงจะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จอภาพที่มีความละเอียด 1680 x 1050 เป็นจอภาพที่มีจุดภาพในแนวนอน 1680 จุด และมีจุดภาพในแนวตั้ง 1050 จุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square grid paper [square graph paper]กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กระดาษที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งที่มีระยะห่างเท่ากัน ๆ กัน มาตัดกันเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างภาพ 2 มิติ ได้ง่ายขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logแนวนอน, แท่งยาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
# Unless it's horizontally ## นอกจากในแนวนอนBad Reputation (2010)
One across, "ecru."หนึ่งแนวนอน, "สีน้ำตาลอ่อน" Chuck Versus First Class (2010)
Hands on the vertical, feet on the horizontal.มือจับเส้นแนวตั้ง.. เท้าสอดไปบนเส้นแนวนอนGuadalcanal/Leckie (2010)
That was a number as well.ที่เป็นแนวนอน นั่นก็เป็นตัวเลขเหมือนกัน The Blind Banker (2010)
These are horizontal images taken through my skull, and you can see the entire outer surface of the brain was coated with pus.เหล่านี้เป็นภาพแนวนอนนำผ่าน กะโหลกศีรษะของฉัน และคุณสามารถเห็นพื้นผิวด้านนอก ทั้งหมดของสมอง ถูกเคลือบด้วยหนอง Is There Life After Death? (2011)
Vertical running.วิ่งแนวนอนPitch Perfect (2012)
I'm vertical running.ฉันกำลังวิ่งแนวนอนPitch Perfect (2012)
Actually, depending on materials used, square footage, and horizontal versus vertical construction, the average house only weighs about 60 tons.จริงๆแล้ว,มันขึ้นอยู่กับ\ วัสดุชนิดไหน, พื้นที่เชิงเสัน และแนวตั้งต่อแนวนอน ของสิ่งก่อสร้าง โดยเฉลี่ยแล้วบ้านแต่ละหลัง จะหนักประมาณ60ตัน Divining Rod (2012)
Um, there is a horizontal crack in the foundation.มีรอยร้าวแนวนอนที่ฐานตึก Hit (2012)
No. Your lips are so soft and horizontal.เปล่า ริมฝีปากเธอนุ่มมาก และเป็นแนวนอน Swan Song (2012)
Open your gaze on to the horizon.เปิด "กีเซาธอน" ของเธอผ่านทางแนวนอน Life of Pi (2012)
76 across.76 แนวนอน The Friend in Need (2013)
37 across. "Turnstile."37แนวนอน "ทางเข้าที่มีแกนเหล็กหมุน" The Friend in Need (2013)
No, 51 across.ไม่ใช่ 51 แนวนอนค่ะ The Friend in Need (2013)
46 down... oh, it's "ife."46แนวนอน โอ้ "อิเฟ" The Friend in Need (2013)
Judging by the horizontal... There's the soliton hypothesis... perhaps, nanobatteries...มีสมมติฐานนึงเกี่ยวกับพลังงานควอนตัม เอ่อ โอเค ดูจากแนวนอนแล้ว.. FZZT (2013)
There's a theory about pattern recognition where you don't even have to look at the clues anymore, but I found that going across instead of down helps because the sequence of saccades and fixations in traditional reading assist with other oculomotor tasks such as solving crossword puzzles.มีทฤษฎีเกี่ยวกับการจดจำรูปแบบ โดยคุณไม่ต้องมองคำใบ้เลยด้วยซ้ำ แต่ผมพบว่าการทำแนวนอน แทนที่จะเป็นแนวตั้งมันง่ายกว่า To Bear Witness (2013)
We have to merge the inner and outer event horizons by separating the eye of it.เราต้องรวมแรงภายในและภายนอก ให้เป็นแนวนอนขนานกับท้องฟ้า โดยการแยกมันจากตรงกลาง The Fury of Firestorm (2015)
We're talking horizontal lines...สอง... เก้า ตอนนี้เราได้แนวนอนแล้ว Show Me Love (1998)
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน Hot Fuzz (2007)
"Excuse me, 14 across, seven-letter word for whatchamacallit may I ask what you wrote down?"ขอโทษครับคุณอักษรแนวนอนตัวที่ 14 7ตัวอักษรเรียกว่าอะไรนะ ผมถามคุณได้ไหมว่าเขียนคำว่าอะไรลงไป Cancer Man (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดต่อสื่อสารในแนวนอน[n. exp.] (kān tittø seūsān nai naēonøn) EN: horizontal communication   
กลุ่มแนวนอน[n. exp.] (klum naēonøn) EN: horizontal group   
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: row ; horizontal   FR: ligne [f] ; horizontale [f]
แนวนอน[n.] (naēonøn) EN: horizon   
ในแนวนอน[X] (nai naēonøn) EN: horizontal   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
across[ADV] ตามขวาง, See also: ขวาง, แนวนอน
horizontal[ADJ] ตามแนวนอน, Syn. flush, level, plane, Ant. vertical
horizontally[ADV] ในแนวนอน, See also: ในแนวขนาน, Ant. vertically
lay on[PHRV] ป้ายหรือทาสีแนวนอน, Syn. lay off
ladder-back chair[N] เก้าอี้ที่มีพนักพิงเป็นเสาสองเสาในแนวตั้งและมีไม้ขวางในแนวนอน, See also: เก้าอี้ที่มีพนักพิงที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได
level[N] ระดับตามแนวราบ, See also: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ
lintel[N] ทับหลัง, See also: แผ่นที่วางตามแนวนอนบนหน้าต่างหรือประตู (ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน), Syn. lintol
stile[N] ประตูหมุน, See also: ทางเข้าที่มีเหล็ก 4 ท่อนหมุนไปตามแนวนอน, Syn. turnstile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
adit (แอด' ดิท) n. ทางตามแนวนอนเช้าสู่เหมือง, การเข้าหา, ทางเข้า
advection(แอดเวค' เชิน) n. การนำตามแนวนอน, การเคลื่อนตามแนวนอนของอากาศ. -advective adj. (movement of air)
aspect ratioอัตราส่วนระหว่างแนวตั้งและแนวนอนหมายถึง อัตราส่วนระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนของภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยปกติ ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์ (computer graphics) ซึ่งต้องคอยระวังให้มีสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่เสมอ
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
bitmap(บิตแมป) แผนที่บิตหมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมากดู pixel ประกอบ
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
horizontal(ฮอร์ริซอน'เทิล) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกับแนวพื้นดิน, Syn. level,even
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
pixel(พิก'เซลฺ) ย่อมาจาก picture element หมายถึง จุดที่เล็กที่สุดที่รวมตัวกันเป็นภาพ เหมือนอะตอมที่รวมตัวกันเป็นโมเลกุล (อะตอมนั้นไม่อาจจะแยกแยะต่อไปได้อีกแล้ว) จอภาพที่แสดงภาพที่มีจุด เล็ก ๆ มาก จะยิ่งให้ภาพที่คมชัด ในปัจจุบัน จอภาพชั้นดีและมีประสิทธิภาพสูง จะมีถึง 1,280 จุดในแนวตั้ง และ 1,024 จุดในแนวนอน
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
spreadsheetตารางจัดการหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง มีลักษณะเป็นตาราง มีเส้นแนวตั้งและแนวนอนตัดกัน ช่องที่มีเส้นตัดกันนี้ เรียกว่า เซลล์ (cell) ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาทำการคำนวณได้ และจะให้ผลอย่างรวดเร็ว และง่ายดาย เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับการทำบัญชี ไม่ว่าจะเป็นบัญชีรับ/จ่าย บัญชีพัสดุฯ โปรแกรมประเภทนี้ที่มีชื่อเป็นที่นิยมใช้กันมากได้แก่ Lotus 1-2-3, Microsoft Excel, Quattro Pro เป็นต้น
turnstile(เทิร์น'สไทลฺ) n. คอกหมุนทางเข้าที่เป็นโครงท่อนเหล็ก4ท่อนที่หมุนได้ตามแนวนอน,คอกหมุน,ประตูหมุน
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ
x-axis(เอคซฺ'แอคซิส) n. แกนหรือเส้นแนวนอน (แกนX) ของวิชาคณิตศาสตร์ในระบบแนวราบของRene Descartes (นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส) pl. x-axes

English-Thai: Nontri Dictionary
horizontal(adj) ทางเส้นขอบฟ้า,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพื้นราบ
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน

German-Thai: Longdo Dictionary
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
legen|legte etw., hat etw. gelegt| จัดวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(ให้อยู่ในแนวนอน)
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top