Search result for

*แช่*

(350 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แช่, -แช่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะแช่[N] palm wine, See also: toddy, rice liquor, fermented palm juice, Syn. น้ำตาลเมา, Example: เขากินกะแช่มากเกินไปจนเมา, Thai definition: น้ำเมาหมักแช่เชื้อ แต่ยังมิได้กลั่นเป็นสุรา
การแช่[N] chilling, See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage, Example: การแช่น้ำขวดน้ำอัดลมในช่องแข็งอาจทำให้ขวดระเบิดได้
การแช่[N] soaking, See also: drenching, saturation, Example: ในวงศ์ถั่วบางพันธุ์ที่งอกช้าอาจทำให้งอกเร็วได้โดยการแช่น้ำร้อน, Thai definition: การจุ้มหรือใส่ลงไปในน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นชั่วระยะเวลาหนึ่ง
คำแช่[N] curse, See also: malediction, Syn. คำสาป, คำสาปแช่ง, Example: ภายหลังเมื่อเขามรณะแล้วคำแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้ว, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
แช่น้ำ[V] soak, See also: be immersed in water, Example: แม่ครัวนำวุ้นเส้นมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนลงมือผัด, Thai definition: จุ่มหรือใส่ลงไปในน้ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ข้าวแช่[N] rice in ice water, Example: ฝีมือทำข้าวแช่ตำรับชาววังของแม่เป็นที่ขึ้นชื่อมาก, Thai definition: ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง มีข้าวสุกแช่น้ำเย็น กินกับเครื่องกับข้าวต่างๆ มักทำกินในหน้าร้อน
สาปแช่[V] curse, See also: hex, jinx, Syn. แช่ง, แช่งชัก, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านสาปแช่งเธอและครอบครัวของเธอ คำทุกคำยังคงก้องอยู่ในหูของเธอ, Thai definition: ด่าว่าร้ายให้เป็นไปต่างๆ ในทางที่ไม่ดี
แช่งด่า[V] curse, See also: damn, execrate, denounce, anathematize, Syn. สาปแช่ง, แช่งชักหักกระดูก, Example: ชาวบ้านพากันแช่งด่าโจรที่ขโมยพระของวัดไปขาย, Thai definition: กล่าวคำหยาบด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้น
คำสาปแช่[N] curse, See also: malediction, Syn. คำแช่ง, คำสาป, Example: คำสาปแช่งได้กลายเป็นจริงขึ้นแล้วในวันนี้, Thai definition: ถ้อยคำที่กล่าวขึ้นเพื่อแสดงความปรารถนาให้เกิดสิ่งร้ายแก่ผู้อื่น
ช่องแช่แข็ง[N] freezing compartment
ผลไม้แช่อิ่ม[N] fruit preserve, Example: ผลไม้แช่อิ่มเจ้านี้อร่อยนัก, Thai definition: ผลไม้ที่แช่น้ำตาลเชื่อมจนอิ่มตัว
กุ้งแช่น้ำปลา[N] shrimp in fish sauce, Example: อาหารจานที่อยากให้ลองชิมคือซัลมอนแช่น้ำปลา ซึ่งมีสูตรคล้ายๆ กุ้งแช่น้ำปลา
ช่องแช่ผักผลไม้[N] salad drawer

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะแช่น. นํ้าเมาชนิดหนึ่ง ใช้ข้าวเหนียวนึ่งหมักแช่กับแป้งเชื้อ แต่ยังมิได้กลั่นเป็นสุรา.
ข้าวแช่น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง มีข้าวสุกขัดแช่นํ้าเย็น กินกับเครื่องกับข้าวต่าง ๆ.
แช่ก. ใส่ลงในนํ้าหรือของเหลวอย่างอื่น ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เช่น เอาเท้าแช่น้ำอุ่น แช่ข้าว กุ้งแช่น้ำปลา, ใส่ไว้ในน้ำแข็ง หรือตู้ทำความเย็นเป็นต้น เช่น เอาปลาแช่น้ำแข็ง เอาผักแช่ตู้เย็น, โดยปริยายใช้หมายถึง อาการที่ชักช้าอยู่กับที่เกินสมควรโดยไม่จำเป็น เช่น ไปนั่งแช่อยู่ได้.
แช่เบ้าว. อาการที่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ได้ทำประโยชน์อะไร.
แช่เย็นก. เอาใส่ไว้ในเครื่องทำความเย็นหรือนํ้าแข็ง
แช่เย็นโดยปริยายหมายความว่า เอาไปเก็บไว้เป็นเวลานาน.
แช่อิ่มก. แช่ผลไม้เป็นต้นในน้ำเชื่อมเข้มข้น จนอิ่มน้ำตาล เช่น แช่อิ่มมะดัน แช่อิ่มบอระเพ็ด.
แช่อิ่มว. ที่แช่นํ้าตาลเชื่อมจนอิ่มตัว เช่น ผลไม้แช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม.
แช่ก. กล่าวด้วยตั้งใจมุ่งร้ายเพื่อให้เขาเป็นเช่นนั้น.
แช่งชักหักกระดูกก. แช่งด่ามุ่งร้ายให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง.
แช่งน้ำน. พิธีทำนํ้าให้ศักดิ์สิทธิ์สำหรับดื่มปฏิญาณตนในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา.
แช่ว. แจ่มใส, ชื่นบาน, มักใช้เข้าคู่กับคำอื่น เช่น แช่มช้อย แช่มชื่น.
แช่มช้อยว. มีกิริยามารยาทนุ่มนวลน่ารัก.
แช่มช้าว. มีกิริยาเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ และสง่างาม เช่น นาคีมีพิษเพี้ยง สุริโย เลื้อยบ่ทำเดโช แช่มช้า (โลกนิติ).
แช่มชื่นว. มีสีหน้าแจ่มใสเบิกบาน.
ถ่านไฟแช็กน. โลหะเจือประเภทไพโรฟอริก เช่น โลหะซีเรียมผสมเหล็ก เป็นสารแข็ง ลักษณะเป็นแท่งกลมสั้น เมื่อครูดกับจักรโลหะจะเกิดประกายไฟ.
แป้งแช่น. ปลาทุงงะ. (ดู ทุงงะ).
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าการทำอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้.
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าว. ทำอย่างไร ๆ ก็ไม่ถูกใจสักอย่าง.
ไฟแช็กน. เครื่องขีดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับถ่านไฟแช็ก เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยนํ้ามันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น.
สาปแช่ก. กล่าวมุ่งร้ายให้ผู้อื่นเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง เช่น สาปแช่งไม่ให้ผุดให้เกิด.
กระแฉ่นก. ดังสนั่น เช่น ฟ้ากระแฉ่นเรือนผยองช่วยดู (แช่งนํ้า).
กระชัง ๒น. เครื่องสำหรับขังปลาชนิดหนึ่ง ใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกง ๔ อัน แล้วผูกด้วยซี่ไม้ไผ่โดยรอบ รูปกลม หัวท้ายเรียว ตอนบนเจาะเป็นช่อง มีฝาปิด ใช้ไม้ขัดฝา ๒ ข้าง ใช้ไม้ไผ่กระหนาบเพื่อให้ลอยได้ ในขณะออกไปจับปลาตามกรํ่า เมื่อจับปลาหรือกุ้งได้ก็เอาใส่ไว้ในนั้นชั่วคราว, อีกชนิดหนึ่ง สานด้วยไม้ไผ่ มีปากเปิดกว้างคล้าย ๆ ตะกร้าหรือเข่งใส่ของ แต่ใหญ่กว่ากระชังชั่วคราวนั้นหลายเท่า เป็นที่สำหรับจับปลาขนาดใหญ่มาขังไว้หรือเลี้ยงลูกปลาให้โตตามที่ต้องการ เพื่อบริโภคหรือค้าขาย และเอากระชังนี้ผูกติดหลักแช่ลอยนํ้าไว้.
กระทุ่ม ๒โดยปริยายหมายความว่า ผ่า เช่น ฟ้ากระทุ่มทับลง (แช่งน้ำ).
กลอย ๑(กฺลอย) น. ชื่อไม้เถามีหนามชนิด Dioscorea hispida Dennst. ในวงศ์ Dioscoreaceae มีหัวกลมใหญ่อยู่ใต้ดิน ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย ๓ ใบ หัวดิบมีพิษเบื่อเมา แต่เมื่อฝานแช่นํ้าไหลและนำมานึ่งหรือต้มให้สุกแล้วกินได้.
กวิน(กะวิน) ว. ดีงาม เช่น ใครกวินซื่อแท้ ผ่านฟ้าป่าวอวยพร (แช่งนํ้า).
กำรูก. กรู, อาการที่ไปพร้อม ๆ กันอย่างเร็วโดยมีจุดหมาย, เช่น กำรูคลื่นเป็นเปลว (แช่งนํ้า).
ขนมจ้างน. ขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวที่แช่น้ำด่างแล้วล้างให้สะอาดนำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ห่อด้วยใบไผ่แล้วต้มให้สุก.
ขนมลำเจียก, ขนมดอกลำเจียกน. ขนมทำด้วยข้าวเหนียวแช่แล้วตำละเอียด ทำให้เป็นก้อน ขูดบนแร่งลงกระทะ เมื่อแป้งจับเป็นแผ่นแล้ว ใส่ไส้มะพร้าวขูดผัดกับน้ำตาล พับเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม แล้วอบให้หอม.
ข้าวนึ่งน. ข้าวที่ได้จากการสีข้าวเปลือกซึ่งผ่านการแช่น้ำและอบด้วยความร้อนแล้ว
ไข่เยี่ยวม้าน. ไข่แช่นํ้าด่าง, ไข่สำเภา ก็เรียก.
ไข่สำเภาน. ไข่แช่นํ้าด่าง, สามัญเรียกว่า ไข่เยี่ยวม้า.
เงือก ๑น. งู เช่น ท้าวเสด็จเหนือวัวเผือก เอาเงือกเกี้ยวข้าง (แช่งนํ้า).
จ้าง ๑น. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวที่แช่น้ำด่างแล้วล้างให้สะอาด นำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ห่อด้วยใบไผ่แล้วต้มให้สุก.
จาว ๒ก. โผลงมา, โฉบ, เช่น จาวชิมดินแสงหล่น (แช่งน้ำ).
เจ้าประคู้นน. คำเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้มาช่วยให้สมประสงค์, เป็นคำอุทานแสดงถึงการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน หรือ สาปแช่ง เป็นต้น.
ฉิบหายก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ป่นปี้, โดยปริยายใช้เป็นคำด่า คำแช่ง หมายความเช่นนั้น.
แฉล้ม(ฉะแล่ม) ว. สวย, งดงาม, แช่มช้อย, (โบ) แชล่ม.
ชรราง(ชะระ-) ก. ราง ๆ เช่น แฝงข่าวยินเยียชรราง (แช่งนํ้า).
ชรแรง(ชะระ-) ว. แรง ๆ, ขลัง, เช่น เยียชรแรง (แช่งนํ้า).
ชรแร่ง(ชะระ-) ก. แบ่ง, แยก, เช่น ฟ้าชรแร่งหกคลอง ช่วยดู (แช่งนํ้า).
ชรอ่ำ(ชะระ-) ว. ชอํ่า, มืดมัว, มืดครึ้ม, เช่น ชรอ่ำฟ้าใต้แผ่นหงาย (แช่งน้ำ), ฟ้าหล้าเข็ดขาม ชรอื้อชรอ่ำอับทิศ (สมุทรโฆษ).
ชระมื่น(ชะระ-) ว. ทะมื่น เช่น ผีพรายชระมื่นดำ ช่วยดู (แช่งนํ้า).
ชวัก(ชะ-) ก. ชัก เช่น เคล้าฟ้าเคลือกเปลวลาม พระรามพระลักษณชวักอร (แช่งน้ำ).
ชอม ๒ก. จ่อม, จม, เช่น ด้วยให้โกยกัลออม บ้างแช่ชอมโชรมอาบ (ม. คำหลวง กุมาร).
ชำ ๒ก. เอากิ่งไม้ที่ตัดมาปักไว้ที่ที่ดินแฉะ ๆ หรือแช่นํ้าไว้ชั่วคราว เพื่อให้รากงอก
เชียร ๒ว. ว่องไว, เก่ง, เชี่ยว, เช่น เชียรเชียรใบบาตรนํ้า (แช่งนํ้า).
แชล่ม(ชะแล่ม) ว. แฉล้ม, สวย, งดงาม, แช่มช้อย.
โชรม(ชะโรม) ก. โซม เช่น ด้วยให้โกยกัลออม บางแช่ชอมโชรมอาบ (ม. คำหลวง กุมาร)
ซักแห้งก. ทำความสะอาดเสื้อผ้าหรือสิ่งทอต่าง ๆ ด้วยวิธีพิเศษ เช่นใช้สารเคมีโรยบนรอยเปื้อนแล้วปัดออก หรือแช่ลงในสารละลายเคมี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigeonholingการถ่วงร่างกฎหมาย, การแช่เย็นร่างกฎหมาย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma, fresh frozen (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
riding the clutchการเหยียบแช่คลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rettingการแช่หมัก [เส้นใย] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
maceration๑. การแช่ยุ่ย๒. การยุ่ยของทารกในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macerationการแช่ยุ่ย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freezerห้องแช่แข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flooded-type evaporatorเครื่องระเหยแบบแช่สารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresh frozen plasma (FFP)พลาสมาสดแช่แข็ง (เอฟเอฟพี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
FFP (plasma, fresh frozen)เอฟเอฟพี (พลาสมาสดแช่แข็ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infusion๑. ยาชง๒. การแช่ชุ่ม๓. การปล่อยให้ไหลเข้าหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frozen vegetableผักแช่แข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coolingการแช่เย็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frozen shrimpกุ้งแช่แข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลา อี.โคไล เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง เนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอไรซ์
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Commercial freezersตู้แช่แข็งเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Cryobiologyชีววิทยาการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Cryopreservationการเก็บรักษาโดยการแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen chickenไก่แช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen fishปลาแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen fishery productsผลิตภัณฑ์ประมงแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen foodsอาหารแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen foods industryอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen poultryสัตว์ปีกแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen seafoodอาหารทะเลแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen shrimpกุ้งแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen vegetables industryอุตสาหกรรมผักแช่แข็ง [TU Subject Heading]
Frozen yogurtโยเกิร์ตแช่แข็ง [TU Subject Heading]
radappertization การทำให้ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสี, คือ การนำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ยังผลให้อาหารนั้นเก็บได้นานหลายเดิอน หรือเป็นปี โดยไม่ต้องใช้ความเย็น เช่น การทำอาหารแช่แข็ง หรือใช้ความร้อน เช่น การทำอาหารกระป๋อง ตัวอย่างอาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับคนไข้ และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ [พลังงาน]
radicidationการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี, คือ การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรืออิเล็กตรอน ด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ไม่สร้างสปอร์ เช่น ซาลโมเนลลา ชิเกลลาอี.โคไล ฯลฯ เชื้อโรคเหล่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ปวดท้อง ขาดน้ำ อาเจียน และเป็นไข้ ตัวอย่างอาหารที่นำมาฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ แหนม กุ้งแช่แข็ง ขากบแช่แข็ง และเนื้อไก่แช่แข็ง การฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีนี้เทียบได้กับการพาสเจอร์ไรซ์ [พลังงาน]
Swellingการบวมตัว หมายถึง ปริมาตรของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นเมื่อจุ่มหรือแช่อยู่ในของเหลวหรือสัมผัส กับไอระเหย [เทคโนโลยียาง]
Bath, Hotอาบน้ำร้อน,แช่ในน้ำร้อน [การแพทย์]
Blood, Frozen, Reconstitutionการละลายเลือดที่แช่เย็นแข็ง [การแพทย์]
Burning, Freezeการไหม้เนื่องจากแช่เย็น [การแพทย์]
Caps, Protectiveฝาใน,ปลอกที่หุ้มแช่ [การแพทย์]
Disinfectants, Chemicalการใช้น้ำยาเคมี,น้ำยาเคมี,การแช่น้ำยาเคมี,สารเคมีที่ใช้ทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Eggs, Frozenไข่แช่แข็ง [การแพทย์]
Freezeแช่แข็ง [การแพทย์]
Freezedryingวิธีแช่แข็ง-ทำแห้ง [การแพทย์]
Freezersตู้แช่แข็ง,ช่องทำน้ำแข็ง [การแพทย์]
Freezers, Deepตู้แช่แข็ง,ตู้เย็นเยือกแข็ง [การแพทย์]
Freezingการทำให้เย็นจัด,การแช่แข็ง,เย็นจัด,การทำให้เย็น [การแพทย์]
Freezing, Quickการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
Frozen Sectionsโฟรสเซ่นเซคชั่น,เครื่องตัดชนิดแช่แข็ง,โฟรเซนเซคชัน,โฟร๊ซเซ่นเซ็คชั่น [การแพทย์]
developerสารทำให้เกิดภาพ, สารละลายที่ทำให้เกิดภาพบนฟิล์มถ่ายรูปที่บันทึกภาพแล้วหรือบนกระดาษอัดรูป  เช่น เมื่อนำฟิล์มขาวดำที่บันทึกภาพแล้วมาแช่ในสารละลายนี้ บริเวณที่ถูกแสงจะปรากฏเป็นสีดำมากน้อยตามปริมาณแสงที่ได้รับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
food preservationการถนอมอาหาร, การเก็บรักษาอาหารโดยยังคงรักษาสมบัติของอาหารนั้นไว้ให้ได้มากที่สุด  เช่น การแช่แข็ง การตากแห้ง การบรรจุกระป๋อง การอาบรังสี เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Immersion, Hotการแช่น้ำอุ่น [การแพทย์]
Lyophilizationการระเหยแห้ง, วิธีแช่แข็ง-ทำแห้ง, ลัยโอฟิไลเซชั่น, [การแพทย์]
Lyophilizeการแช่แข็ง, ไลโอฟิไลส์ [การแพทย์]
Macerationเปื่อยยุ่ย, การสกัดสมุนไพรด้วยวิธีหมัก, การหมัก, เปื่อยยุ่ย, การสลายเนื้อเยื่ออ่อนด้วยความชื้น, ผิวหนังเปื่อยยุ่ยหลุดง่าย, การแช่ยุ่ย [การแพทย์]
Meat, Frozenเนื้อสัตว์ที่แช่แข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe his nerves are freezing up.อาจเป็นอาการเส้นประสาทแช่แข็ง Last Resort (2008)
Tristan cursed Camelot to one day suffer his return.ทริสตันได้แช่งเมืองคาเมลอตให้ต้องทุกข์ทนในวันที่เขากลับมา Excalibur (2008)
Try doing that, and I'll smash your skullsก็ลองดูซี่ ข้าจะแช่งชักหักกระดูกเจ้าทุกวัน Portrait of a Beauty (2008)
The cursed thiefเจ้าหัวขโมย เจ้าจะต้องถูกสาปแช่ง Iljimae (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
Nature will wreak her revenge and put a curse upon this valley.ธรรมชาติจะมาแก้แค้น และสาปแช่งหุบเขานี้ The Secret of Moonacre (2008)
-Soak.- แช่ไว้น่ะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You could swear, curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณอาจจะสาปแช่งโชคชะตา แต่ในท้ายที่สุด คุณก็ต้องปล่อยมันเป็นไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can swear and curse the fates... but when it comes to the end... you have to let go.คุณด่าและสาปแช่งโชคชะตา... . แต่เมื่อถึงตอนจบ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You know, I swear the nurse slipped and said it was a boy.คุณรู้มั้ย,ฉันสาบแช่งพยาบาลคนนั้น ที่บอกว่าเป็นเด็กผู้ชาย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Camera two are you gonna move or what? We're here for the summit, not the sideshow.กล้อง 2 จะแช่อีกนานมั้ย เราถ่ายการประชุมนะไม่ใช่งานข้างถนน Vantage Point (2008)
The gods have cursed us all.พระเจ้าสาปแช่งพวกเรา Outlander (2008)
By the bones of the dead man in this coffin, I curse you.ข้าขอสาปแช่งแกด้วยกระดูกพวกนี้ Inkheart (2008)
We just met, and you already started to curse.เราพึ่งพบกัน, และคุณก็เริ่มสาปแช่งแล้วหรือ. Episode #1.8 (2008)
I feel it every time you sit an extra five minutes in the driveway before you come in.ฉันรู้สึกทุกครั้งเวลาที่เห็นคุณนั่งแช่บ้อง อยู่ 5 นาทีในรถก่อนจะเข้าบ้าน Marley & Me (2008)
- Eh, rra.-แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งอีกค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Well, it would be funny if they weren't offering so much damn money.ดีก็จะเป็นตลกถ้าพวกเขาไม่ได้นำเสนอ เงินแช่งมาก Revolutionary Road (2008)
I don't give a damn if he's sick or well or dead or alive, he should keep his fucking opinions in the fucking insane asylum where they belong!ฉันไม่ให้แช่งถ้าเขาป่วยหรือดีหรือตายหรือยังมีชีวิตอยู่ เขาควรจะให้ความคิดเห็นของเขาร่วมเพศ ในโรงพยาบาลโรคจิตร่วมเพศที่พวกเขาอยู่! Revolutionary Road (2008)
Are you suggesting that Juliette locked him in a freezer?คุณกำลังจะบอกว่าเขาถูกขังในช่องแช่แข็งหรือ Pathology (2008)
Probably squatted at the Anaheimน่าจะไปนั่งแช่อยู่ที่ อนาไฮม์ Shut Down (2008)
Frozen peas.ถั่วแช่แข็ง I Love You, Beth Cooper (2009)
And frozen peas.ถั่วแช่แข็ง I Love You, Beth Cooper (2009)
Frozen peas. Frozen peas.ถั่วแช่แข็ง ถั่วแช่แข็ง I Love You, Beth Cooper (2009)
You are reveling in her death, and she would despise you for this.นายกลับเพลิดเพลินอยู่กับการตายของเธอ เธอคงสาปแช่งนาย แน่ ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I beat you, you witch!ฉันสาบแช่งแก Drag Me to Hell (2009)
Perhaps, someone has cursed you.ไม่ ไม่ ฉันเปล่า บางทีใครอาจสาปแช่งคุณ Drag Me to Hell (2009)
I think you will be haunted by Alamia. That is the word that the old woman used.คิดว่าคำสาปแช่งคุณเป็น ลาเมีย Drag Me to Hell (2009)
How much money do you think was spent on frozen pizza last year?ลองเดาสิว่าเงินหมุนเวียนในตลาดพิซซ่าแช่แข็ง มากแค่ไหน Duplicity (2009)
- Frozen pizza. How big is the market?-พิซซ่าแช่แข็ง,ตลาดมันใหญ่ขนาดไหน? Duplicity (2009)
We're launching Frozen Hawaiian next month, pineapple and ham.เรากำลังจะปล่อย"ฮาวาเอี้ยนแช่แข็ง" เดือนหน้าไพน์แอปเปิ้ลกับแฮม Duplicity (2009)
- Or even frozen pizza. - Okay.-พิซซ่าแบบแช่แข็งก็ได้ Duplicity (2009)
Before her, it was frozen food and can openers and marshmallows.ก่อนหน้านั้น มันเป็นอาหารแช่แข็ง และที่เปิดกระป๋อง และมาร์ชแมลโลว์ Julie & Julia (2009)
-"Wash the thighs." -No, "bathe." Bathe the thighs.ล้างขา / ไม่ๆ..."แช่" แช่ขา Julie & Julia (2009)
One of my readers said that if you put lobsters in the freezer, it sort of numbs them.คุณผู้อ่านของฉันคนนึงบอกฉันว่า ถ้าฉันเอากุ้งมังกรใส่ช่องแช่แข็ง เท่ากับฉันทำให้มันแข็งตาย Julie & Julia (2009)
And then it gels in the refrigerator and you flip it onto a plate.แล้วก็แช่เย็นให้เป็นวุ้นในตู้เย็น แล้วก็คว่ำลงบนจาน Julie & Julia (2009)
-Butter in a white wine vinegar reduction. -I love butter.เนยแช่ในไวน์น้ำส้มสายชู / ฉันชอบเนย Julie & Julia (2009)
Then they gotta come through that door no matter what.ตำรวจก็ต้องแห่มา แน่ยิ่งกว่าแช่แป้ง Public Enemies (2009)
Of frozen yogurt. One more thing.อีกหนึ่งอย่างที่ต้องเพิ่ม โยเกิร์ตแช่แข็ง Princess Protection Program (2009)
So these are the frozen yogurt machines.ของพวกนี้ เป็นเครื่องสร้างโยเกิร์ตแช่แข็ง Princess Protection Program (2009)
Because Im a father,และผมจะไม่แช่งด้วย เพราะผมเป็นพ่อคนแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
I can't see it. It feels like we're frozen I can't see itมันรู้สึกเหมือนเราถูกแช่แข็ง ฉันไม่เห็นมัน The Fourth Kind (2009)
Couple of x bags ought to Lilith-Proof the room.ก็ถุงสาบแช่งนิดหน่อยน่ะ กัน lilith เข้ามาในห้องไง The Monster at the End of This Book (2009)
No, the potassium hydroxide is the electrolyte.ไม่ ไฮดรอกไซแตสเซียม เป็นอิเล็กโทรไลต์ แต่ใช่ นั่นเป็นสิ่งที่ฉันจะนำไปแช่ในฟองน้ำ 4 Days Out (2009)
Ice cream's in the freezer.ไอศครีมอยู่ในช่องแช่เย็น The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
It's like a freezer. And it seems to work.โอ้ มันเป็นตู้แช่งเย็น ดูเหมือนยังทำงานอยู่ [Rec] 2 (2009)
- Frozen?- แช่แข็งเหรอ? Cold Comfort (2009)
He was cursing god. I needed to protect them.เขาถูกสาปแช่งจากพระเจ้า ฉันแค่ต้องปกป้องพวกเขา Demonology (2009)
She was concerned that he had been cursing god.เธอกังวลเรื่องที่เขาถูกสาปแช่งจากพระเจ้า Demonology (2009)
It brings me happiness, even if I am damned regardless.มันทำให้สุขใจ, ถึงแม้ฉันจะโดนสาปแช่งเสมอก็เถอะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Damned?สาปแช่ง? The Twilight Saga: New Moon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip   FR: macérer ; tremper ; immerger
แช่อิ่ม[adj.] (chaē-im) EN: preserved in sirup   
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water   FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
แช่[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v.] (chaēngdā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize   
แช่เย็น[v.] (chaēyen) EN: refrigerate ; chill ; put on ice ; be kept on ice ; put in cold storage   
แช่เย็น[adj.] (chaēyen) EN: chilled ; frozen   
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaēp khaeng) EN: freezing compartment   
ช่องแช่ผักผลไม้[n. exp.] (chǿng chaēp phak-phonlamāi) EN: salad drawer   
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter   FR: briquet [m]
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkhaeng) EN: frozen chicken   FR: poulet surgelé [m]
การสาปแช่[n.] (kān sāpchaeng) FR: anathème [m] ; anathématisme [m] (vx)
กุ้งแช่น้ำปลา[n. exp.] (kung chaē nāmplā) EN: shrimp in fish sauce   
ผักแช่เย็น[n. exp.] (phak chaēyen) EN: chilled vegetable   
ผลไม้แช่อิ่ม[n. exp.] (phonlamāi chaē-im) EN: fruit preserve   
สาปแช่[v. exp.] (sāpchaeng) EN: curse   FR: anathématiser
สับปะรดแช่เย็น[n. exp.] (sapparot chaēyen) EN: frozen pineapples   
ถ่านไฟแช็ก[n.] (thānfaichaek) EN: flint   FR: silex [m]
ทุเรียนแช่เย็น[n. exp.] (thurīen chaēyen) EN: frozen durians   
ตู้แช่[n.] (tū chaē) EN: freezer   

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anathema[N] บุคคลหรือสิ่งที่ถูกสาปแช่งหรือเกลียด
blithe[ADJ] แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
blow one's stack[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, โกรธมาก, Syn. blow one's top
blow one's top[IDM] โมโหมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เดือดดาล, แช่งด่า, ด่าว่า, สบถ, Syn. blow one's stack
cheerful[ADJ] มีความสุขและมองโลกในแง่ดี, See also: สดชื่น, ร่าเริง, แช่มชื่น, สดใส, Syn. gay, merry, optimistic, Ant. unhappy, depressed
cold storage[N] การแช่เย็น, See also: การเก็บไว้ในที่เย็น
convenience food[N] อาหารกึ่งสำเร็จรูป, See also: อาหารที่ปรุงได้รวดเร็ว เช่น อาหารแช่แข็ง
curse[N] คำสาปแช่ง, Syn. oath, dirty word
curse[VT] สาปแช่
dip in[PHRV] จุ่ม, See also: แช่
dip into[PHRV] แช่
drown in[PHRV] ทำให้จมอยู่ใน, See also: แช่อยู่ใน
damn[VT] สาปแช่ง, See also: แช่ง, Syn. curse, doom
damned[ADJ] ซึ่งถูกสาปแช่ง, See also: เคราะห์ร้าย, Syn. cursed, condemned
deep freeze[N] ตู้เย็น, See also: ตู้แช่แข็ง, Syn. freezer, refrigerator
deep-freeze[VT] แช่แข็ง, See also: แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก
dip[N] การจุ่ม, See also: การแช่, Syn. dip, dive, plunge, Ant. rise, ascent
dip[VT] จุ่ม, See also: แช่, จม, Syn. plunge, sink, collapse, droop, Ant. surface, emerge
execrate[VT] ประณาม, See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง, Syn. anathematize, denounce, imprecate
execration[N] การสาปแช่ง, See also: การแช่ง, การด่าว่าอย่างรุนแรง, Syn. curse, denunciation, malediction
freeze[VT] แช่แข็ง (อาหาร), Syn. frost, ice, refrigerate
freeze-dry[N] การถนอมอาหารโดยแช่แข็งก่อนใส่ภาชนะสุญญากาศแล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง
immerse in[PHRV] แช่, See also: จุ่มทิ้งไว้, Syn. soak in, steep in, submerge in
imprecate on[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
imprecate upon[PHRV] สาปแช่ง, See also: ด่า
goddam[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddam[ADV] ประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
goddamn[VT] ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn[VI] ด่า, See also: ประณาม, สาปแช่ง
goddamn[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamned, damned, Ant. blessed
goddamned[ADJ] ซึ่งประณาม, See also: สาปแช่ง, Syn. goddamn
ill-wisher[N] คนที่สาปแช่งผู้อื่น, See also: ผู้ที่แช่งด่าผู้อื่น
immerge[VI] จุ่ม, See also: แช่, Syn. immerse
immerse[VT] จุ่ม, See also: แช่, Syn. soak, steep, submerge
immersion[N] การจุ่ม, See also: การแช่, Syn. dip, bath, subergence
imprecate[VT] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse
imprecate[VI] สาปแช่ง (คำทางการ), See also: แช่ง, Syn. curse
imprecation[N] การสาปแช่ง, See also: การแช่งด่า, Syn. curse, oath
infuse[VT] แช่, See also: ใส่, เทใส่, Syn. instill
maledict[ADJ] ซึ่งถูกสาปแช่
malediction[N] การสาปแช่ง, See also: การเเช่งด่า, การด่า, Syn. imprecation, malison, curse
maledictory[N] เกี่ยวกับการสาปแช่
malison[N] คำสาปแช่ง, See also: คำด่า
parboil[VT] ลวก, See also: ต้ม, รดหรือแช่ด้วยน้ำร้อน
pickle[VT] ดอง, See also: หมัก, แช่เกลือ
preserve[N] ผลไม้แช่อิ่ม
preserves[N] ผลไม้แช่อิ่ม, Syn. jam, jelly, conserve, pickles
refrigerate[VT] ทำให้เย็นหรือเป็นน้ำแข็ง, See also: ทำให้หนาวเยือก, ช่วยรักษาอาหารไม่ให้เน่าเสียด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง, Syn. cool, chill, freeze
refrigeration[N] การทำให้เป็นน้ำแข็ง, See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง, Syn. cooling, chilling, freezing
reprobate[N] ผู้โดนสาปแช่ง (ทางศาสนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
anathema(อะแนธ' ธีมะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่คนสาปแช่งหรือเกลียด, การขับไล่ออกจากศาสนา, การสาปแช่ง, การประณามอย่างรุนแรง. -anathema tic (al) adj., Syn. curse, execration ###A. blessing, approval
anathematise(อะแนธ' ธีมะไทซ) vi.,vt. ประณาม, แช่งด่า, สาปแช่ง.
ban(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. ห้าม,ประกาศห้าม,สั่งห้าม,ขับออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแช่
bark(บาร์ค) {barked,barking,barks} n. เปลือกไม้ vt. ลอกหนัง,ลอกเปลือก,ลอกผิว,แช่เปลือกในสารละลายฟอกเปลือกไม้ ,เห่า,ลั่น (ปืน) ,ดัง,ร้อง
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessed(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blest(เบลส'ซิด,เบลสทฺ) adj. มีโชค,มีความสุข,ศักดิ์สิทธิ์,น่าบูชา,อัปรีย์,สาปแช่ง, See also: blessedness n., Syn. hallowed ###A. sad
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilled meatn. เนื้อสดแช่เย็น
cooler(คูล'เลอะ) n. เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น,ภาชนะแช่เย็น,ภาชนะเก็บของเย็น,น้ำยาทำความเย็น,ห้องขังเดี่ยว,คุก, Syn. refrigerant
corn(คอร์น) {corned,corning,corns} n. ข้าวโดยทั่วไป (อังกฤษ) ,ข้าวโพด (สหรัฐ) ,ข้าวโอ๊ต (สก๊อตแลนด์) ,คำพูดน่าเบื่อหู,ตาปลา,หนังหดแข็ง,ตุ่มหนัง vt. ใส่เกลือในเมล็ดข้าว,ดองเค็ม,แช่เกลือ
corned(คอร์นดฺ) adj. แช่เกลือ
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
cursed(เคอร์ซฺทฺ) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ชั่วร้าย,น่ารังเกียจ, See also: cursedness n. ดูcursed, Syn. damned ###A. laudatory
curst(เคิร์สทฺ) v. กิริยาช่อง2และช่อง3ของcurse adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,น่ารังเกียจ
cuss(คัส) n. คำสาปแช่ง,คำสบถ,คำสาบาน vt. ด่า,สาป,แช่
cussed(คัส'ซิด) adj. ซึ่งถูกสาปแช่ง,ซึ่งถูกแช่ง,น่ารังเกียจ.
custard(คัส'เทิร์ด) n. ไข่ผสมนม (นึ่ง,ต้มหรือแช่เย็น) ใช้ราดผลไม้หรือขนม
damn(แดมน์) {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาปแช่ง,ตำหนิ,วิจารณ์,ทำลาย.,สิ่งที่มีค่าน้อย -Id. (give a damn สนใจ) adj. ถูกลงโทษ,ถูกทำลาย, See also: damner n. ดูdamn, Syn. curse
damnable(แคม'นะเบิล) adj. น่าสาปแช่ง,น่ารังเกียจ,อัปรีย์,น่าเบื่อหน่าย., See also: damnability n., Syn. detestable -A.good
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
damning(แดม'นิง) adj. ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความผิด,เกี่ยวกับการสาปแช่ง., See also: damningly adv. ดูdamning damningness n. ดูdamning
darn(ดาร์น) {darned,darning,darns} vt. ชุน (ผ้า,ถุงเท้า) ,สาปแช่ง,กล่าวคำสบถ,ดูdamn n. บริเวณที่ชุน,การชุน,ความสนใจ -Id. (give a darn สนใจ)
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
douse(เดาซฺ) vt. จุ่ม,แช่,สาด,ราด,ดับ vi. จุ่ม,แช่. n. การตี, Syn. dowse
drag and dropลากแล้วปล่อยลากไปวางหมายถึง การใช้เมาส์ลากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพหรือข้อความทั้งบล็อก) บนจอภาพ ไปวางไว้ยังตำแหน่งใหม่ โดยต้องกำหนด (select) ให้คอมพิวเตอร์รู้ก่อน แล้วจึงใช้เมาส์ลากไป การลากด้วยเมาส์นั้น จะต้องกดนิ้วชี้บนปุ่มซ้ายของเมาส์แช่ไว้ ในขณะที่ลากเมาส์เพื่อนำไปวางในที่ ๆ ต้องการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะยกนิ้วออกจากเมาส์ได้ ในโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) อาจลากไปได้ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
drench(เดรนชฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เปียกโชก,แช่,แช่น้ำ,อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ทำให้เต็มไปด้วย,กรอกยาให้สัตว์,ทำให้ดื่ม., See also: drenchingly adv.
etch(เอทชฺ) vt.,n. (การ) แกะ,สลัก,กัดกร่อน,แช่กัด,กัดสลัก, See also: etcher n. ดูetch, Syn. engrave
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freeze-dry(ฟรีซ'ไดร) vt. แช่เย็นแห้ง
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
fuck(ฟัค) {fucked,fucking,fucks} v. เย็ด (ภาษาหยาบ) ,เอาเปรียบ,กระทำอย่างหยาบคาย,มั่ว. interj. คำอุทานที่แช่งด่า (อ้ายห่า,อ้ายระยำ,บ้า) n. การสังวาส,ผู้ร่วมสังวาส, Syn. damn
fucking(ฟัค'คิง) adj. ระยำ,ซึ่งที่ถูกสาปแช่ง,น่ารำคาญ,น่าเบื่อหน่าย,เลว,ชั่ว,ยาก,สมน้ำหน้า, Syn. damned
galantine(แกล'ลันทีน) n. เนื้อแช่เย็น,ม้วนเนื้อแช่เย็น, Syn. congeal
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
iced(ไอซฺทฺ) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง,แช่เย็น,มีครีมขาวเคลือบหน้า
ill-wishern. ผู้สาปแช่ง,ผู้แช่งด่า
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
imprecation(อิมพระเค' เชิน) n. การสาปแช่ง, การแช่ง, การแช่งด่า, Syn. execration
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
anathema(n) คำสาปแช่ง,คำแช่
anathematize(vt) สาปแช่ง,ประณาม,แช่งด่า
beshrew(vt) แช่งด่า,สาปแช่
chiller(n) ตู้เย็น,เครื่องทำความเย็น,ช่องแช่เย็น
COLD cold storage(n) การแช่เย็น,ห้องเย็น,สุสาน,หลุมศพ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
corn(vt) แช่เกลือ,ดองเค็ม
curse(vt) สาป,สบถ,แช่ง,แช่งด่า
cursed(adj) ถูกสาป,ถูกแช่
damn(vt) แช่ง,ด่า,ประณาม,สาป,ตำหนิ,วิจารณ์
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
drench(n) ความเปียกชุ่ม,การจุ่มน้ำ,การแช่น้ำ
drench(vt) ทำให้เปียกชุ่ม,แช่,จุ่มน้ำ,อาบน้ำ
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
freezer(n) ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
glacial(adj) มีน้ำแข็งมาก,เหมือนน้ำแข็ง,เป็นเกล็ด,เย็น,แช่เย็น
immerse(vt) จุ่ม,ท่วม,จมมิด,ฝัง,หมก,แช่,รด(น้ำมนตร์)
immersed(adj) ท่วม,ซึ่งถูกฝังอยู่,ซึ่งแช่อยู่
immersion(n) การจุ่ม,การฝัง,การจม,การท่วม,การแช่,ความหมกมุ่น
imprecate(vt) สาป,แช่ง,แช่งด่า
imprecation(n) การแช่ง,การสาป,คำสบถ
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา
malediction(n) การสาปแช่ง,การแช่ง,คำสาป
obloquy(n) การประจาน,การประณาม,การสาปแช่
pickle(vt) ดอง,แช่เกลือ
refrigerate(vt) แช่เย็น,ทำให้เย็น
refrigeration(n) การแช่เย็น,การทำให้เย็น,ความเย็นจัด
reprobate(vt) สาปแช่ง,ตำหนิ,ประณาม,ปฏิเสธ
reprobation(n) การสาปแช่ง,การตำหนิ,การประณาม,การปฏิเสธ,การทอดทิ้ง
soak(vt) ดูด,แช่,ซึม,ทำให้โชก,ทำให้ชุ่ม,ทำให้เปียก
sop(vt) ทำให้เปียก,จุ่มน้ำ,แช่,ดูดซับ
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม
steep(vt) จิ้ม,จุ่ม,แช่น้ำ,อาบ,ทำให้ชุ่ม
submerge(vi,vt) ดำน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,จมน้ำ
submergence(n) การจมน้ำ,การจุ่มน้ำ,การดำน้ำ,การแช่น้ำ
swim(vi) ลอย,ว่ายน้ำ,ท่วม,จุ่ม,อาบ,แช่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
couscous (n ) คูสคูส (เมล็ดธัญพืชที่ได้จาก ข้าวสาลีที่หักเป็นเม็ดเล็กๆ สีน้ำตาลอ่อน ทำให้สุกโดยการหุงต้ม หรือแช่ในน้ำเดือดสัก 10-15 นาที คูสคูสจะพองตัวออก และนำมาปรุงอาหารได้)
cryopreservation (n ) การแช่แข็ง (Freezing) เพื่อรักษาสภาพของเซลล์หรือเนื้อเยื่อ เช่น Embryo cryopreservation คือการแช่งแข็งตัวอ่อน (Embryo) เพื่อหยุดการแบ่งเซลล์ไว้ในระยะ Blastula
dahinvegetieren; rumhängen (slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก
See also: R. lying
Lyophilisation (n) การทำให้แห้งด้วยการแช่แข็ง
See also: S. freeze-drying, lyophilization, R. lyophilization
Lyophilisation {f}; Gefriertrocknen {n} (n) การถูกแช่แข็งแบบแห้ง
See also: S. dry freezing,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
冷凍[れいとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浸る[ひたる, hitaru] Thai: แช่น้ำ English: to be soaked in
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: แช่ในตู้เย็น English: to refrigerate

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
einweichen(vt) |weichte ein, hat eingeweicht| ทำให้นุ่มโดยแช่ไว้ในน้ำ เช่น Klebreis, Gelatine einweichen แช่ข้าวเหนียว, เจลาตินในน้ำ
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: S. eisig, kalt

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
Verdammt noch mal!; Verflucht noch mal! (phrase ) damn it! (phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
surgelé(n) |m, pl. surgelés| อาหารแช่แข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top