Search result for

*แคร่*

(88 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคร่, -แคร่-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่[N] litter, See also: stretcher, Syn. ที่นั่ง, ที่นอน, Example: เขาเดินเข้าไปในห้องพักคนงานตามลำพังแล้วเอนตัวลงนอนบนแคร่, Count unit: ตัว, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยมมักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคร่(แคฺร่) น. ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ ๆ ถักติดกันเป็นต้น ไม่มีขา ยกไปได้, บางชนิดทำเสาเป็นเครื่องรองรับก็มี เรียกรวม ๆ ทั้งหมดว่า แคร่, บางชนิดใช้วางบนคานหาม สำหรับหามไป, ใช้แก่เจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, บางชนิดใช้วางบนเรือ เรียกว่า แคร่เรือ
แคร่โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น แคร่สำหรับวางเครื่องยนต์.
แคร่(แคฺร่) น. ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีดที่เลื่อนไปมาได้ ใช้สอดกระดาษสำหรับพิมพ์.
แม่แคร่น. กรอบไม้หรือไม้ไผ่ประกับแคร่ทั้ง ๔ ด้าน.
สกัดแคร่น. โคลงทวารประดับ.
หอกข้างแคร่น. คนใกล้ชิดที่อาจคิดร้ายขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ มักใช้แก่ลูกเลี้ยงที่ติดมากับพ่อหรือแม่, ศัตรูที่อยู่ข้างตัว.
กระทงเพชรน. ไม้ติดขวางรองแคร่เกวียนเพื่อยึดไม่ให้แคร่แยกออกไป.
กัญญา ๒(กันยา) น. เครื่องบังแดดรูปหลังคาทรงจั่ว ใช้สำหรับตั้งเหนือแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้เป็นนายในที่นั้น, เรียกแคร่หามหรือเรือยาวที่มีกัญญา ว่า แคร่กัญญา เรือกัญญา.
คานหามน. ที่นั่งที่มีคานสำหรับหาม, ถ้าใช้สำหรับเจ้านาย เรียกว่า แคร่คานหาม, เรียกสั้น ๆ ว่า แคร่ ก็มี, ถ้าใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระราชยานคานหาม.
ตอม่อเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, เสาตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า
เต่าหับ ๒น. ไม้เนื้อแข็งที่ตีติดกับข้างเรือด้านในด้วยลูกประสัก เจาะรูสี่เหลี่ยมเล็กกว่ารูที่ไม้เสริมแคร่หรือเต่าซึ่งอยู่ข้างบนสำหรับยึดหลักแจวให้แน่น.
ทวารประดับ(ทะวาน-) น. ชื่อโคลงกลบท กำหนดให้ ๒ คำแรกกับ ๒ คำสุดท้ายของแต่ละบาทใช้คำซ้ำกัน โดยให้ ๒ คำสุดท้ายกลับคำกัน เช่น
(จินดามณี),

สกัดแคร่ ก็เรียก.
ทูบน. ไม้แม่แคร่เกวียน โคนทั้งคู่พาดอยู่บนเพลา ปลายยื่นออกไปติดกับแอก.
เท้ง ๓น. ชื่อเรือชนิดหนึ่ง รูปร่างคล้ายเรือกำปั่น ตอนหัวหนาและงุ้มเป็นปากนก ท้ายเรือปาดลงเป็นรูปแตงโม มีเสาหัวและเสากลางสำหรับชักใบ กลางลำมีเก๋ง ท้ายเรือมีบาหลีรูปกลม และมีแคร่รอบบาหลีท้าย หัวเรือไม่เจาะรูสมอ, ชื่อเรือต่อชนิดหนึ่ง หัวท้ายทู่อย่างเรือที่ใช้หนุนเรือนแพ.
โทรพิมพ์น. ระบบโทรคมนาคมที่ใช้เครื่องรับส่งสัญญาณโทรเลข ประกอบด้วยแป้นพิมพ์และแคร่พิมพ์ ลักษณะคล้ายเครื่องพิมพ์ดีด สามารถรับส่งสัญญาณโทรเลขเพื่อพิมพ์เป็นตัวอักษรบนกระดาษพิมพ์ และส่งตัวอักษรที่พิมพ์เป็นสัญญาณโทรเลขผ่านวงจรโทรเลขที่ต่ออยู่กับเครื่องโทรพิมพ์นั้นได้.
นั่งป่งก. นั่งบนห้างที่ใช้ไม้ขัดและผูกเป็นแคร่บนต้นไม้หรือบนกอไผ่เพื่อคอยเฝ้าดูหรือยิงสัตว์ที่มากินดินป่ง, นั่งโป่ง ก็ว่า.
นั่งโป่งก. นั่งบนห้างที่ใช้ไม้ขัดและผูกเป็นแคร่บนต้นไม้หรือบนกอไผ่เพื่อคอยเฝ้าดูหรือยิงสัตว์ที่มากินดินโป่ง, นั่งป่ง ก็ว่า.
ป่งน. พื้นดินที่มีเกลือสินเธาว์ผุดเกรอะกรังอยู่, ป่าหรือดินที่มีป่ง เรียกว่า ป่าป่ง ดินป่ง, เรียกผีที่เชื่อว่ามีอยู่ในที่เช่นนั้น ว่า ผีป่ง, เรียกลักษณะที่นั่งบนห้างที่ใช้ไม้ขัดและผูกเป็นแคร่บนต้นไม้หรือบนกอไผ่เพื่อคอยเฝ้าดูหรือยิงสัตว์ที่มากินดินป่ง ว่า นั่งป่ง, โป่ง ก็ว่า.
โป่งพื้นดินที่มีเกลือสินเธาว์ผุดเกรอะกรังอยู่, ป่าหรือดินที่มีโป่ง เรียกว่า ป่าโป่ง ดินโป่ง, เรียกผีที่เชื่อว่ามีอยู่ในที่เช่นนั้น ว่า ผีโป่ง, เรียกลักษณะที่นั่งบนห้างที่ใช้ไม้ขัดและผูกเป็นแคร่บนต้นไม้หรือบนกอไผ่เพื่อคอยเฝ้าดูหรือยิงสัตว์ที่มากินดินโป่ง ว่า นั่งโป่ง, ป่ง ก็ว่า
แผงลอยน. ที่ที่จัดไว้ในถนนสาธารณะหรือที่สาธารณะ รวมตลอดถึง อาคาร แคร่ แท่น โต๊ะ แผง เสื่อ พื้นดิน เรือ หรือ แพ สำหรับขายอาหาร น้ำแข็ง หรือสิ่งของอย่างอื่น.
แม่เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่งต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน เช่น แม่กระได แม่แคร่ แม่แบบ
เรือเท้งน. เรือชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายเรือกำปั่น ตอนหัวหนาและงุ้มเป็นปากนก ท้ายเรือปาดลงเป็นรูปแตงโม มีเสาหัวและเสากลางสำหรับชักใบ กลางลำมีเก๋ง ท้ายเรือมีบาหลีรูปกลมและมีแคร่รอบบาหลีท้าย หัวเรือไม่เจาะรูสมอ
แร่ง ๒น. ที่วางศพหามศพรูปอย่างแคร่.
เสลี่ยงกลีบบัวน. เสลี่ยงชนิดที่เชิงแคร่ที่นั่งแกะไม้เป็นลายกลีบบัวโดยรอบ.
เสาตอม่อเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, ตอม่อ หรือ เสาหมอ ก็ว่า.
เสาหมอเสาชาน เสาแคร่ หรือเสาช่วยค้ำจุนเรือนโดยปักแนบกับเสาเรือน, ตอม่อ หรือ เสาตอม่อ ก็ว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
carriage return๑. ปัดแคร่๒. แป้นปัดแคร่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you're lucky, you'll see bankers.ถ้าคุณมีโชค,คุณอาจได้เห็นฝูงม้าแคร่ะ Nights in Rodanthe (2008)
Okay, sending the sled back through now.โอเค , ส่งแคร่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ Water (2009)
Well, remember the Jamaican bobsled team?คุณจำเรื่องทีมแคร่เลื่อนหิมะของจาไมก้าได้มั้ย? The Rhodes Not Taken (2009)
He's got that runt ball.เขามีไข่แคร่ะอยู่ลูกนึง Hot Tub Time Machine (2010)
She was, um conveniently volunteered to cover a dogsled race in Alaska.เรื่องของคุณแกรนท์\นี่แปลกที่สุดเลย ทำไมเขาถึง\บังเอิญถูกเสนอ ให้ไปทำข่าวการแข่งสุนัขลากแคร่เลื่อน\ในอลาสก้า Supergirl (2010)
Cara, full disclosure. I'm not a lot of fun.แคร่า บอกตามตรง ผมไม่ใช่คนรักสนุก There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Cara... hi.แคร่า ... หวัดดี There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Cara's here.แคร่า ก็อยู่ที่นี่ There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
Rebecca? Ah! Ah!รีเบ็คก้า สุนัขแสนรู้ ยี้ แคร่า เฮ้ แคร่า There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
They'll trace Cara to Rebecca... and Rebecca to you.พวกเขาจะสืบเรื่องแคร่า เพื่อสาวถึงตัวรีเบ็คก้า... และรีเบ็คก้า ถึงนาย There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
He sired a little bastard and then he had the poor taste to have the mother bumped off.เขาให้กำเนิดเด็กผีนั่น จนมันมาเป็นหอกข้างแคร่ เพราะไปฆ่าแม่มันตาย Flesh and Blood (2012)
You're a pain in the ass!คุณมันหอกข้างแคร่August: Osage County (2013)
He preferred litters.เขาชอบนั่งแคร่มากกว่า Internment (2013)
My wife Auareipua, Has fallen while training for the Birdman competition. That's his body lyingตกลงมาจากหน้าผาขณะฝึกแข่งขันมนุษย์นก ร่างเขานอนอยู่บนแคร่ที่ริมหาดเจ้าต้องแทนเขา Rapa Nui (1994)
I saw the moai on the ahu and they were breathing!เทพเจ้าจะลงมาหาเรามั่งมั้ย ก่อนหน้านี้ข้าเห็นรูปสลักบนแคร่ และมันหายใจ Rapa Nui (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคร่[n.] (khraē) EN: litter ; stretcher ; sling bed made of rattan ; bamboo bed   FR: civière [f] ; brancard [m] ; litière [f] ; palanquin [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
litter[N] แคร่, See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
palankeen[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palanquin
palanquin[N] เกี้ยว, See also: แคร่, เสลี่ยง, คานหาม, Syn. palankeen
sleigh[N] รถลากเลื่อนบนหิมะ, See also: แคร่เลื่อนบนหิมะ, เลื่อนหิมะ, Syn. sled, sledge
sleigh[VI] เดินทางด้วยรถลากเลื่อนบนหิมะ, See also: ไปด้วยแคร่เลื่อนบนหิมะ, เดินทางด้วยเลื่อนหิมะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bobsled(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
cariole(แคร'ระโอล) n. รถม้าสองล้อขนาดเล็กที่เปิดประทุน,รถประทุนขนาดเล็ก,แคร่เลื่อนหิมะที่ใช้สุนัขลาก
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
coast(โคสทฺ) {coasted,coasting,coasts} n. ฝั่งทะเล v. แล่นแคร่เลื่อนหิมะ,แล่นเรือไปตามชายฝั่ง,แล่นไหลลงเนินเขา,ไปเรื่อยเปื่อย, See also: coaster n. ดูcoast
cradle(เคร'เดิล) {cradled,cradling,cradles} n. เปลเด็ก,แหล่งกำเนิด,คานเปล,แคร่,ร่างร่อนแร่ vt. วางในเปล,เอาวางและแกว่งในเปล,เลี้ยงเด็ก,ร่อนแร่. vi. นอนอยู่ในเปล -Phr. (from the cradle to the grave ตั้งแต่เกิดจนตาย,ในชั่วชีวิตนี้) -Id. (rob the cradle เป็นเพื่อน
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dray(เดร) n. รถบรรทุกของ,แคร่,เลื่อน,รถสินค้า. vt. ขนส่งสินค้าด้วยรถดังกล่าว
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
scooter(สคูท'เทอะ) n. รถเด็กใช้เท้าถีบพื้น,รถจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยของผู้ใหญ่ มีแผ่นวางเท้า,รถสคูเตอร์,เรือใบท้องแบนมีแคร่เลื่อน (ใช้วิ่งบนหิมะหรือในน้ำ)
ski(สคี) n.แคร่เลื่อนยาวติดกับรองเท้าใช้เดินและไถลบนหิมะ,แคร่บนน้ำ,กระดานสกีน้ำ vi.,vt. เดินทางด้วยแคร่เลื่อนดังกล่าว,เลื่อนบนหิมะหรือน้ำ,แล่นบนหิมะหรือน้ำ pl. skis,ski, See also: skiable adj. skier (สคี'เออะ) n.
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
sledder(สเลด'เดอะ) n. ผู้ขับขี่แคร่เลื่อน,ผู้นำแคร่เลื่อน,ม้าหรือสัตว์อื่นที่ลากแคร่เลื่อน
sledge(สเลดจฺ) n. ยานพาหนะที่ลากโดยสัตว์,แคร่เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,เลื่อน. vt.,vi. เดินทางโดยแคร่เลื่อน,ขับขี่แคร่เลื่อน, Syn. sleigh
sleigh(สเล) n. เลื่อน,รถม้าลากบนหิมะ,แคร่เลื่อนหิมะ. vi. เดินทางโดยเฉพาะพาหนะดังกล่าว,ขับขี่บนพาหนะดังกล่าว, See also: sleigher n.
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
toboggan(ทะบอก'เกิน) n. แคร่เลื่อนหิมะแคบยาวและแบน. vi. แล่นบนแคร่ดังกล่าว,ตกลงอย่างรวดเร็ว, See also: tobogganer,tobogganist n

English-Thai: Nontri Dictionary
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
bobsled(n) แคร่เลื่อนหิมะ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
carriage(n) รถ,รถม้า,แคร่,การขนส่ง,ท่าทาง
cradle(n) อู่,เปล,แคร่,คาน,แหล่งกำเนิด
dray(n) รถบรรทุก,รถขนของ,รถล้อเลื่อน,แคร่
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม
platen(n) ลูกกลิ้งของเครื่องพิมพ์,แคร่พิมพ์ดีด
sedan(n) คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
skid(n) แคร่เลื่อน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องจีม,รางเลื่อน
sled(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ตะเข้
sled(vt) ลำเลียงด้วยแคร่เลื่อน
sledge(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ค้อนใหญ่
sleigh(n) ตะเข้,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
toboggan(n) แคร่เลื่อนหิมะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top