Search result for

*แคร่หาม*

(5 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แคร่หาม, -แคร่หาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคร่หาม[N] litter, See also: stretcher, Syn. แคร่คานหาม, คานหาม, Example: เขาปลดแคร่หามลงจากบ่าช้าๆ ไม่ให้ของบนแคร่กระทบกระเทือน, Count unit: คัน, Thai definition: ที่สำหรับนั่งหรือนอนโดยมากมีรูปสี่เหลี่ยม มักทำด้วยฟากหรือไม้ไผ่ซี่ๆ ถักติดกันไม่มีขา ยกไปได้ ใช้วางบนคานหามสำหรับใช้หาม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กัญญา ๒(กันยา) น. เครื่องบังแดดรูปหลังคาทรงจั่ว ใช้สำหรับตั้งเหนือแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้เป็นนายในที่นั้น, เรียกแคร่หามหรือเรือยาวที่มีกัญญา ว่า แคร่กัญญา เรือกัญญา.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย

English-Thai: Nontri Dictionary
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top