Search result for

*แกล้ง*

(211 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แกล้ง, -แกล้ง-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
แกล้งแกล้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แกล้ง[V] pretend, See also: affect, feign, sham, humbug, Syn. เสแสร้ง, แกล้งทำ, แสร้งทำ, Example: เขาแกล้งป่วยเพื่อเลี่ยงงาน
แกล้ง[V] tease, See also: disturb, irritate, annoy, persecute, bully, hector, do out of spite, do with malice, Syn. รังแก, กลั่นแกล้ง, ข่มเหงรังแก, Example: พี่แกล้งน้องจนร้องไห้
แกล้งเกลา[V] elaborate, See also: refine, Syn. ประณีต, ประดิดประดอย, Example: พิศลักษณ์เลอโฉมดังองค์อินทร์แกล้งเกลา
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ
กล้องแกล้ง[ADJ] slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้องแกล้ง(กฺล้องแกฺล้ง) ว. มีรูปร่างเอวเล็กเอวบาง, อ้อนแอ้น
กล้องแกล้งมีท่าทางเป็นเชิงเจ้าชู้.
กลั่นแกล้งก. หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่าง ๆ, แกล้งใส่ความ.
แกล้ง(แกฺล้ง) ก. ทำให้เดือดร้อนรำคาญ เช่น เขาแกล้งฉัน, แสร้ง เช่น เขาแกล้งทำเป็นปวดฟัน, จงใจทำ พูด หรือแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาเสียหาย อาย เดือดร้อน ขัดข้อง เข้าใจผิด เป็นต้น เช่น ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดเลยแต่เขาแกล้งใส่ร้าย
แกล้งตั้งใจ, จงใจ, เช่น แกล้งประกาศแก่สงฆ์ (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
แกล้งเกลาว. ประณีต, ประดิดประดอย.
แกล้งดินก. กระบวนการแก้ปัญหาสภาพดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาเคมีในดิน ทำให้ดินเปรี้ยวอย่างรุนแรงแล้วใช้ระบบชลประทานนำน้ำมาเจือจางดินเปรี้ยวทำสลับไปมา จนเปลี่ยนสภาพดินให้สามารถเพาะปลูกได้.
กด ๔ก. บังคับลง, ข่ม, ใช้กำลังดันให้ลง, โดยปริยายหมายความว่า แกล้งกักไว้ เช่น กดคดี
กระแชะก. กระแซะ เช่น แกล้งทำเลียมและกระแชะชิด สะบิ้งสะบัดดัดจริตกิริยา (คาวี).
กลิ่ง(กฺลิ่ง) ก. เลือกสรร เช่น อันว่าพระพรใดทงงผองสิบสิ่ง แลพี่แกล้งกลิ่งให้แล้ว (ม. คำหลวง ทศพร).
กางเกียงก. ไม่ลงรูป, ไม่ลงรอย, ไม่ลงที่, สวมกันไม่เข้า, ใช้ว่า กางเกี่ยง ก็มี เช่น เมื่อนั้น พระคาวีเห็นนางยังกางเกี่ยง ยิ้มพลางทางลงไปจากเตียง แล้วกล่าวเกลี้ยงแกล้งปลอบให้ชอบใจ (คาวี), กังเกียง หรือ กำเกียง ก็ว่า.
ก้าวเฉียงโดยปริยายใช้แก่การพูดไม่ตรงหรือพูดเลี่ยง เช่น นงลักษณ์แกล้งกล่าวก้าวเฉียง (อิเหนา).
เกราะ ๔(เกฺราะ) ก. พูดเลียบเคียง เช่น อย่าคำเพราะเกราะกล่าวเจรจา (รามเกียรติ์ ร. ๑), เขียนเป็น เกลาะ ก็มี เช่น ใช่จะแกล้งกล่าวเกลาะให้เพราะพริ้ง (อิเหนา).
เกเรว. เกกมะเหรก, มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้งชอบรังแกและเอาเปรียบเขา, มักใช้เข้าคู่กับคำ พาล เป็น พาลเกเร.
เกลาะ(เกฺลาะ) ก. พูดเลียบเคียง เช่น ใช่จะแกล้งกล่าวเกลาะให้เพราะพริ้ง (อิเหนา), เขียนเป็น เกราะ ก็มี เช่น อย่าคำเพราะเกราะกล่าวเจรจา (รามเกียรติ์ ร. ๑).
โกงเจ้าหนี้น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ลูกหนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ที่ตนจำนำไว้ หรือกระทำการบางอย่างที่ทำให้เจ้าหนี้เสียหายในการที่จะได้รับชำระหนี้ เช่น โอนทรัพย์ให้คนอื่นหรือแกล้งเป็นหนี้ที่ไม่เป็นความจริง.
โกมล ๑ว. อ่อน, งาม, หวาน, ไพเราะ, เช่น กรรณาคือกลีบกมลโก- มลกามแกล้งผจง (สมุทรโฆษ).
ข่มเหง(-เหง) ก. ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น.
คว่ำกระดานก. อาการที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ในการเล่นหมากรุก จึงพาลล้มกระดานเลิกเล่นกันโดยแกล้งปัดตัวหมากรุกบนกระดานให้กระจัดกระจายหรือเทตัวหมากรุกบนกระดานเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงการที่ฝ่ายมีอำนาจล้มเลิกการประชุมหรือกิจการใด ๆ เสียกลางคัน เช่น ประธานเห็นว่าจะคุมเสียงในการประชุมไม่อยู่ เลยสั่งปิดประชุมเป็นการคว่ำกระดานเสีย, ล้มกระดาน ก็ว่า.
คิงน. ร่างกาย เช่น รทวยรแถ้ง คิงคมกล้องแกล้ง (สุธนู).
ชลาสินธุ์น. ห้วงน้ำ เช่น ข้าเป็นไรแทรกขนสุบรรณบิน เร็วรีบยิ่งมหาวายุพัด กวักกวัดปีกข้ามชลาสินธุ์ (กากี), สายน้ำ เช่น พระเหลือบเล็งชลาสินธุ์ ในวารินทะเลวน ก็เห็นรูปอสุรกล ซึ่งกลายแกล้งเป็นสีดา (พากย์นางลอย).
ตลกโดยปริยายหมายความว่า แกล้งทำหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของตน เช่น เล่นตลก.
ตะบิดตะบอยว. แกล้งให้ชักช้า, ชักช้ารํ่าไร.
ตายประชดป่าช้าก. แกล้งทำหรือพูดแดกดันประชดอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายเสียหายจากการทำหรือพูดนั้น.
ตีโพยตีพายก. แกล้งร้องหรือทำโวยวายเกินสมควร, แสดงความเสียอกเสียใจจนเกินเหตุ.
ธงนำริ้วชื่อกลบทอย่างหนึ่ง บังคับให้ซ้ำคำ ๒ คำต้นในวรรค โดยคำที่ซ้ำเปลี่ยนไปทุกวรรค เช่น กุ๋ยกุ๋ยหน้าไม่เก้อละเมอหึง ฟังฟังก็เหมือนแกล้งแพร่งความอึง คิดคิดและให้ขึ้งขุ่นเคืองใจ (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพนฯ).
บัพพาช(บับพาด) ก. ขับไล่ เช่น พระสญชัยยินราษฎร์ แกล้งบัพพาชกูไกล (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
บีบน้ำตาก. แกล้งร้องไห้, ร้องไห้.
ประชดก. แกล้งทำให้เกินควรหรือพูดแดกดันเพราะความไม่พอใจ เช่น หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว พูดประชด, ประชดประชัน ก็ว่า, ในกลอนใช้ว่า ประทยด หรือ ประเทียด ก็มี.
ประบัดก. ฉ้อโกง เช่น ท่านว่าหญิงร้าย จะแกล้งประบัดสินท่าน (สามดวง), กระบัด ตระบัด หรือ สะบัด ก็ใช้.
ปั้นสีหน้าก. แกล้งแสดงหน้าตาให้ผิดปรกติเพื่อลวงให้เขาหลงเชื่อ เช่น ไม่เจ็บแต่ปั้นสีหน้าให้เหมือนคนเจ็บ.
มวยล้มน. การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป.
รังแกก. แกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น (มักใช้แก่ผู้มีอำนาจมากกว่า) เช่น ผู้ใหญ่รังแกเด็ก.
ล้มกระดานก. อาการที่ฝ่ายซึ่งเห็นว่าตนกำลังจะแพ้ในการเล่นหมากรุก จึงพาลคว่ำกระดานเลิกเล่นกันโดยแกล้งปัดตัวหมากรุกบนกระดานให้กระจัดกระจายหรือเทตัวหมากรุกบนกระดานเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงการที่ฝ่ายมีอำนาจล้มเลิกการประชุมหรือกิจการใด ๆ เสียกลางคัน เช่น ประธานคุมเสียงสมาชิกไม่อยู่เลยล้มกระดานด้วยการเลิกประชุม, คว่ำกระดาน ก็ว่า.
ลอบกัดก. ทำร้ายลับหลัง, ด่าว่าหรือกลั่นแกล้งลับหลังให้เสียหาย.
ลิ้นกระด้างคางแข็งว. ก้าวร้าวโต้เถียงไม่ลดละ เช่น ลิ้นกระด้างคางแข็งแกล้งว่าขาน (ขุนช้างขุนแผน)
วอดวายตาย เช่น ถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้กรายแกล้งเมินก็เกินไป (นิ. ภูเขาทอง).
สรรแสร้งก. เลือกว่า, แกล้งเลือก.
เสแสร้ง(-แส้ง) ก. แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น, แกล้งทำไม่ตรงกับใจ, เช่น เขาเสแสร้งทำดีด้วยทั้ง ๆ ที่ไม่ชอบคนคนนั้น.
แสร้ง(แส้ง) ก. แกล้ง, จงใจทำให้ผิดจากความจริง, จงใจทำ, เช่น รังไรโรยด้วยแป้ง เหมือนนกแสร้งทำรังรวง (กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน).
หมาลอบกัดน. คนที่ลอบทำร้ายหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นลับหลัง.
อร ๒(ออน, ออระ) ว. สวย, งาม, เช่น พระองค์กลมกล้องแกล้ง เอวอ่อนอรอรรแถ้ง ถ้วนแห่งเจ้ากูงาม บารนี (ลอ).
อันแถ้งว. งามอ้อนแอ้น, เขียนเป็น อรรแถ้ง ก็มี เช่น พระองค์กลมกล้องแกล้ง เอวอ่อนอรอรรแถ้ง (ลอ).
อาสัญก. ตาย เช่น โทษลูกนี้ผิดเป็นนักหนา ดังแกล้งผลาญมารดาให้อาสัญ (สังข์ทอง).
อู้ ๒ก. ถ่วง, แกล้งทำให้เสร็จช้าลง, เช่น อู้งาน, รอเวลาไว้เพื่อหวังเอาประโยชน์ ในความว่า อู้ไว้กินบ้อ (ในการเล่นบ้อหุ้น).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
malicious damageความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious actionคดีที่ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious delayการแกล้งถ่วงเวลา (ชำระเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vexatious proceedingการฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malingererแกล้ง [การแพทย์]
Malingeringการเสแสร้ง, การแกล้งทำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretending to buy some broken-downแกล้งทำเป็นซื้อที่ๆพังมิพังเหล่ Chuck in Real Life (2008)
Pretend I'm nate.ฉันจะแกล้งเป็น เน็ทให้นะ Chuck in Real Life (2008)
What? Pretend m--อะไรนะ แกล้งเป็นหรอ? Chuck in Real Life (2008)
I thought you were pretending to be nate.ฉันนึกว่าคุณแกล้งทำตัวเป็นเนทซะอีก Chuck in Real Life (2008)
Good, so you'll stop abusing me then?ดีมาก แล้วจะเลิกแกล้งผมได้รึยัง Pret-a-Poor-J (2008)
He wasn't just acting like it didn't work?เขาไม่ได้แกล้งทำว่ามันไม่ได้ผลเหรอ Pret-a-Poor-J (2008)
Was that seizure even real?แล้วคุณแกล้งชักหรือเปล่า Lucky Thirteen (2008)
Why would I fake a symptom?ทำไมฉันต้องแกล้งด้วยละ Lucky Thirteen (2008)
Damn, I knew the fake works was too much.บ้าเอ๊ย ฉันรู้การแกล้งทำงาน มันมากเกินไป Lucky Thirteen (2008)
If I was jerking you around,ถ้าผมต้องการแกล้งคุณ Last Resort (2008)
Just pretend it's "Carve your own steak" night at Sizzler.แค่แกล้งทำเป็น แล่เนื้อสเต็กของนายเอง เหมือนคืนที่อยู่ใน Sizzler Pilot (2008)
- Merlin, don't pretend.- เมอร์ลิน,อย่าแกล้งทำเป้นไม่รู้เลย The Mark of Nimueh (2008)
You pretend you do not care about anyone.คุณแกล้งทำเป็นไม่แคร์ใคร Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There was no need of you to pretend to be kind when you are going to end it like this.ไม่มีความจำเป็นที่คุณจะแกล้งทำเป็นใจดีอีกต่อไป ในเมื่อคุณกำลังจะทำให้มันจบลงเช่นนี้ Beethoven Virus (2008)
Do I look like I'm pretending to be hurt so that I can let you conduct?นายคิดว่าฉันแกล้งทำบาดเจ็บแล้วปล่อยให้นายนำลง งั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
Ox, you're faking it, right?อ๊อก คุณแกล้งหรือเปล่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Whenever I get a chance this is the perfect way to unwind.พอมีโอกาสก็ต้องแกล้งซะให้เข็ด ดูนี่ Bolt (2008)
I pretended that baseball glove was a bicycle.ฉันก็แกล้งทำเหมือนกับว่าเจ้าถุงมือเบสบอลนั่นคือจักรยาน Bolt (2008)
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
- She is just pretending. - Not Penny.เธอก็แค่แสดง แกล้งทำเป็น \ ไม่ ไม่ใช่สำหรับเพ็นนี Bolt (2008)
Pretending to be drunk and vomiting to use the guy in a state of confusion.แกล้งทำเป็นเมาอ๊วก แล้วหลอกใช้ผู้ชายที่มาติดกับ My Sassy Girl (2008)
Helen, don't.เพื่อที่จะคุณกันให้รู้เรื่อง ลองแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่ได้บ้า The Eye (2008)
That's not gonna fly. -If we have to go to some hospital and put on a show, that's what we're gonna do.คงไม่มีใครเชื่อ ปั๊ดโธ่ ต่อให้แกล้งป่วยต้องนอนโรงพยาบาล Vantage Point (2008)
What happened to you? Just kids at school.โดนเพื่อนแกล้งน่ะ เฮ่เดวิด Jumper (2008)
Junior high must have been kind of tough, but it doesn't give you the right to treat your workers like horseshit, Janice.สมัยมัธยมคุณคงโดนแกล้งตลอด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณ มีสิทธิ์จิกหัวคนเหมือนขี้ข้า เจนิส Wanted (2008)
It's no use pretending any different.ไม่มีประโยชน์ที่จะแกล้งทำเป็นว่าบางอย่าง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I wish you'd all stop trying to sound like grown-ups.เขาคงไม่ต้องการให้แกล้งทำเป็นผู้ใหญ่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Pretend you're an informant for trade exports.แกล้งทำเป็นว่า แกเป็นผู้แจ้งข่าว สำหรับธุรกิจส่งออก Episode #1.5 (2008)
From now, pretend you do not know him.จากนี้ไป, แกล้งทำเป็นไม่รู้จักเขา. Episode #1.5 (2008)
He's not fit to be your brother so pretend you do not know him.เขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นพี่ชายของลูก ดังนั้น, แกล้งทำเป็นไม่รู้จักเขา. Episode #1.5 (2008)
So you guys made fun of me?งั้น คุณ 2 คนก็แกล้งฉํนนะสิ? Episode #1.8 (2008)
Correct. It's permitted in order to deceive the infidel.ใช่เลย พวกเขาแกล้งทำเพื่อตบตาเรา Body of Lies (2008)
I wanted to run away from those kids and sneak onto that ship.ผมโดนเด็กพวกนั้นแกล้งประจำ ก็เลยมานั่งมองเรือแบบนั้น The Ramen Girl (2008)
No, no, please! please! The police are trying to punish me;ไม่นะคะ ได้โปรด ตำรวจพวกนี้กำลังพยายามจะแกล้งดิฉัน Changeling (2008)
The police, they're not out to persecute you?คุณคิดว่าตำรวจพยายามกลั่นแกล้งคุณหรอครับ Changeling (2008)
well, that's odd because when you were admitted, you told the head nurse that the police were conspiring deliberately to punish you;นั่นแปลกนะครับ เพราะว่าตอนแรกที่คุณมาถึง คุณบอกหัวหน้าพยาบาลว่า ตำรวจกำลังแกล้งคุณ Changeling (2008)
So, either the head nurse and the interns are also conspiring to punish you or you're changing your story;่งั้นหัวหน้าพยาบาลพยายามกลั่นแกล้งคุณ ไม่คุณก็เปลี่ยนเรื่องเอง Changeling (2008)
Maybe the only thing I've ever been good at is pretending that I don't.บางครั้ง ทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องนี้ จะแกล้งทำเป็นไม่คิดถึงมันเลยจะดีกว่า The Forbidden Kingdom (2008)
Pretend to be asleep.แกล้งทำเป็นหลับ ถ้าพวกนั้นขอค้นรถ... WarGames: The Dead Code (2008)
- You just play dead.- เธอก็แกล้งตาย WarGames: The Dead Code (2008)
Then they'll save you the trouble of having to pretend.เขาก็จะจับเธอข้อหาแกล้งตาย WarGames: The Dead Code (2008)
So please, for Hannah, let's all just get along, put a smile on our faces... and pretend everything's perfect.เพราะงั้นได้โปรดเถอะ เลิกกัดกันได้แล้ว ยิ้มซะ แล้วก็แกล้งซะว่าทุกอย่างลงตัว Made of Honor (2008)
I'm not gonna pretend like I know you, but you been falling apart since you took this job.ผมจะไม่แกล้งพูดเหมือนรู้จักนายดีแล้วนะ ตั้งแต่นายมาทำงานที่นี่มันดูแย่ลงนะ The Echo (2008)
They could disguise as a emergency patient and medical staff.พวกนั้นอาจแกล้งตบตาคน เป็นทีมแพทย์กับคนไข้ด่วนก็ได้ Death Note: L Change the World (2008)
But delicious and tasty, not how I just made it sound.แต่รสชาติมันดีและอร่อยมากด้วย ไม่ได้แกล้งพูดนะ นี่คือแฮมเบอร์เกอร์อันแรกที่เคยกินเลยหรอ? Bedtime Stories (2008)
Sure, he was. Mind pretending to be my girlfriend for a second?คุณจะแกล้งทำเป็นแฟนผมได้ไหม? Bedtime Stories (2008)
Why, most women at one time or another faked it.ทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเคยแกล้งว่าถึงจุดอย่างน้อยก็ครั้งนึง Pathology (2008)
Well, they haven't faked it with me.แต่พวกเธอก็ไม่เคยแกล้งกับผมนะ Pathology (2008)
Don't fuck with me.อย่ามาแกล้งผมนะ Pathology (2008)
He'll pretend he's never even heard of you.เค้าจะแกล้งทำเป็นว่าไม่เคยรู้จักนาย Shut Down (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice   FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; sham sickness ; play possum   FR: simuler une maladie
แกล้งทำ[adj.] (klaēng tham) EN: fake   FR: feindre ; dissimuler
แกล้งทำเป็นตาย[xp] (klaēng thampen tāi) FR: faire le mort
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[X] (sēsaērong klaēng bīp nām tā røng hai) EN: shed crocodile tears   FR: pleurer des larmes de crocodile

English-Thai: Longdo Dictionary
whoopee cushion(n) หมอนตด(มีไว้สำหรับแกล้งคน เวลาคนนั่งทับจะปรากฏมีเสียงเหมือนผายลม), S. poo-poo cushion, Razzberry cushion
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affected[ADJ] เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
April fool[N] คนที่ถูกเล่นแกล้งหรือล้อเลียนในวัน April fools' Day
banter[VI] ล้อเล่น, See also: ยั่ว, แกล้ง, แหย่, หยอกเย้า, Syn. joke, tease
bluff[VT] แกล้งตั้งใจทำบางสิ่งเพื่อหลอกคนอื่น, Syn. deceive
bluff[N] การแกล้งตั้งใจทำบางสิ่ง, Syn. deception
bully[VT] ระราน, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง, Syn. coerce
bully[VI] พาล, See also: วิวาท, หาเรื่อง, ระราน, ข่มเหง, กดขี่, รังแก, กลั่นแกล้ง
dissimulate[VT] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulate[VI] ปิดบัง, See also: อำพราง, แกล้งทำ, Syn. dissemble
dissimulation[N] การปิดบัง, See also: การอำพราง, การแกล้งทำ
fake[VI] สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, Syn. assume, pretend
fake[VT] สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ
feign[VT] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, Syn. pretend, simulate
feint[N] การโจมตีแบบกลลวง, See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี, Syn. pretense
feint[N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, การทำกลลวง, Syn. pretense
go through the motions[IDM] ทำอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เสแสร้งทำ, แกล้งปฏิบัติ
hoke up[PHRV] แสร้งทำ (คำไม่เป็นทางการ), See also: แกล้งแสดง
harass[VT] รบกวน, See also: ก่อความรำคาญ, รังควาน, แกล้ง, Syn. annoy, badger, bother
haze[VT] แกล้ง (ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า), See also: กลั่นแกล้ง
play possum[IDM] แกล้งตาย, See also: แกล้งสลบ, แกล้งหลับ
play the fool[IDM] แกล้งโง่, See also: แกล้งทำตัวตลกๆ
shed crocodile tears[IDM] แกล้งร้องไห้, See also: แกล้งปาดน้ำตา
impersonate[VT] เลียนแบบ, See also: แกล้งทำเป็น, ปลอมเป็น, Syn. imitate, mimic
keep up appearances[IDM] แสร้งทำ, See also: เสเเสร้ง, แกล้งทำ
make a show of[IDM] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ
make out[PHRV] แสร้งทำ, See also: แกล้งทำ, เสแสร้ง, ปลอมแปลง
make believe[IDM] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, จอมปลอม, Syn. feign, simulate, pretend
make-believe[N] การเสแสร้ง, See also: การแกล้งทำ, Syn. sham, unreality
make-believe[ADJ] เสแสร้ง, See also: แกล้งทำ, Syn. pretended, fraudulent, fantastic
malinger[VI] แกล้งป่วย, Syn. shirk, cheat
malingerer[N] คนแกล้งป่วย
mock[ADJ] ที่แกล้งทำ, See also: ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ, Syn. fake, fraudulent, Ant. real, genuin, authentic
persecute[VT] ก่อกวน (ทางเชื้อชาติ, ศาสนา, การเมือง, พวกรักร่วมเพศ), See also: กลั่นแกล้ง, ก่อกวน, ตามรังควาน, Syn. spite, victimize
persecution[N] การก่อกวน, See also: การกลั่นแกล้ง, การข่มเหง, การข่มเหงรังแก, Syn. affliction, banishment, exile
persecution[N] การถูกก่อกวน, See also: การถูกกลั่นแกล้ง, การถูกรังแก
play[VI] แกล้งทำ, Syn. pretend
possum[ADJ] ซึ่งแกล้งป่วย
practical joke[N] เรื่องที่ใช้แกล้งคน, Syn. joke, mischief, monkey business, trick
pretend[VI] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
pretend[VT] แกล้งทำว่าเป็นจริง, Syn. feign, simulate, falsely
play along[PHRV] แสร้งตกลง, See also: แกล้งเห็นด้วย, Syn. go along with
pose as[PHRV] แสร้งทำเป็น, See also: แกล้งทำเป็น, Syn. masquerade as
psych out[PHRV] แกล้งบ้า (คำไม่เป็นทางการ)
put one's best face on[IDM] แกล้งพอใจ
rag[VI] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
rag[VT] หยอกล้อ, See also: ล้อเลียน, แกล้ง, Syn. tease
wedgie[SL] การแกล้งผู้อื่นโดยการดึงการเกงในให้เข้าไปอยู่ระหว่างก้น (มักทำโดยเด็กหนุ่มที่เมาเหล้า)
wind-up merchant[SL] คนที่ช่างหยอกเย้าผู้อื่น, See also: คนที่ชอบแกล้ง
sham[VI] เลียนแบบ, See also: แสร้ง, แกล้ง
string along[PHRV] หลอกลวงด้วยการให้ความหวัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: แกล้งให้ความหวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
counterfeit(เคา'เทอะฟิท) adj. ปลอม,ปลอมแปลง,เก๊,แกล้ง. n. การปลอม,การปลอมแปลง,ของปลอม,นักตุ๋น vt.,vi. ปลอม,ปลอมแปลง,เลียนแบบ,ทำให้เหมือน, See also: counterfeiter n. ดูcounterfeit, Syn. feign
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
dissemble(ดิเซม'เบิล) vt. อำพราง,กลบเกลื่อน,แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น,กลบเกลื่อน., See also: dissembler n. ดูdissemble dissemblingly adv. ดูdissemble, Syn. conceal,pretend,affect
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning
fake(เฟคฺ) {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (สิ่งที่,ผู้ที่) ปลอมแปลง,ทำเทียม,กุขึ้น,เสแสร้ง,แกล้ง.
feign(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกล้งทำ,แสร้ง,แสร้งทำ,เสกสรรค์,ปลอม,เลียนแบบ. vi.แสร้ง,ปั้นเรื่อง, See also: feigner n. feigningly adv., Syn. simulate,affect
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
impersonate(อิมเพอ' ซะเนท) vt. แกล้งทำเป็น, เสแสร้ง, แสดงออก, เลียนแบบ, ปลอมแปลง. -adj. เกี่ยวกับบุคลิกภาพ, เป็นลักษณะของบุคลิกภาพ., See also: impersonation n. impersonator n., Syn. imiate, represent
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
persecute(เพอ'ซีคิวทฺ) vt. ก่อกวน,แกล้ง,รบกวน,ประหาร,ข่มเหง., See also: persecutive adj. persecutor n. persecutory adj.
persecution(เพอซีคิว'เชิน) n. การก่อกวน,การแกล้ง,การรบกวน,การประหาร,การข่มเหง., See also: persecutional adj., Syn. harassment
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
spite(สไพทฺ) n. เจตนาร้าย,ความมุ่งร้าย,ความโกรธเคือง,ความอาฆาตแค้น vt. กระทำด้วยเจตนาร้าย กลั่นแกล้ง ทำให้โกรธ รบกวน, -Phr. (in spite of ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้ง ๆ ที่เป็น โดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้น)
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
bully(vt) ข่มเหง,แกล้ง,ข่มขี่,คุกคาม
counterfeit(adj) เก๊,ปลอม,แกล้ง,ปลอมแปลง,เทียม
deceptive(adj) ที่งหลอกลวง,ที่แกล้งทำ,ที่ตบตา
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น
feign(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปลอม,เลียนแบบ,กุเรื่อง,ปั้นเรื่อง
fool(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ต้มตุ๋น,เล่นตลก,แกล้งทำ,ทำโง่ๆ
mischievous(adj) แกล้ง,เป็นอันตราย,ซน,ประสงค์ร้าย
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน
persecute(vt) ข่มเหง,รบกวน,แกล้ง,รังแก,ประหัตประหาร
persecution(n) การข่มเหง,การรบกวน,การแกล้ง,การก่อกวน
persecutor(n) ผู้ข่มเหง,ผู้ประหัตประหาร,ผู้แกล้ง,ผู้รบกวน
pretence(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
pretense(n) ข้ออ้าง,มารยา,การแกล้งทำ,การเสแสร้ง
spite(vt) เย้ย,แกล้ง,รบกวน,กลั่นแกล้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hazingพิธีการรับน้อง ซึ่งมีพิธีการไปในทางกลั่นแกล้ง เช่น กลั่นแกล้งให้ทำกิจกรรมแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องสนุกสนาน หรืออาจเป็นเหตุรุนแรงถึงขนาดเลือดตกยางออกได้
noogie (n slang ) การขยี้หัวหรือไหล่ จากความเอ็นดูหรือการแกล้งกัน
spruiker (n ) คนที่โปรโมตธุรกิจด้วยการแกล้งออกไปยืนต่อคิวซื้อสินค้าของตัวเอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
蒲魚[かまとと, kamatoto] (n) ผู้หญิงที่ชอบเสแสร้ง ทำตัวไร้เดียงสา แกล้งไม่รู้ในสิ่งที่รู้แล้ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偽る[いつわる, itsuwaru] (vt) เสแสร้ง แกล้งทำเป็น แกล้งทำ
苛める[いじめる, ijimeru] (vt ) รังแก,กลั่นแกล้ง,ข่มเหง,แกล้ง
行けず[いけず, ikezu] (ภาษาถิ่นโอซาก้า) ใจร้าย ชอบกลั่นแกล้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top