Search result for

*เหลียวแล*

(21 entries)
(0.8857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหลียวแล, -เหลียวแล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลียวแล[V] care for, See also: pay attention to, look after, take interest in, Syn. เอาใจใส่, แลเหลียว, Ant. ละเลย, ปล่อยปะละเลย, Example: ในบ้านหลังนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครเหลียวแล แม้แต่เด็กน้อยๆ ก็ยังนอนหลับปุ๋ยอยู่ในรถเข็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลียวแลก. เอาใจใส่ดูแล เช่น พ่อแม่แก่แล้วต้องเหลียวแลท่านให้มาก เด็กคนนี้ไม่มีใครเหลียวแลเลย.
จรลิ่ว(จอระ-) ก. เที่ยวไปไกล, ลอยไป, เช่น เหลียวแลทางจรลิ่ว เหลียวแลทิวเทินป่า (ลอ).
ชะแง้ก. เหลียวแลดู, เฝ้าคอยดู, เช่น ว่าจากเรือนเหมือนนกมาจากรัง อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย (อภัย).
ทะยาทะแย, ทะยาทะแยแสก. เอาใจใส่, สนใจ, แยแส, เช่น แก้สาดเสียสิ้นกินแต่ของ อันใบตองหาทะยาทะแยไม่ (ขุนช้างขุนแผน), เมื่อนั้นรจนาไม่ทะยาทะแยแส คิดว่าเงาะลูบหลังทำรังแก ไม่เหลียวแลร้องอึงคะนึงไป (สังข์ทอง).
ละเมินก. ละด้วยการไม่เหลียวแล.
แลเหลียวก. เอาใจใส่ (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ลูกกำพร้าไม่มีใครแลเหลียว, เหลียวแล ก็ว่า.
หมากลางถนนน. หมาที่ไม่มีเจ้าของ, โดยปริยายใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบคนที่ไม่มีสังกัด ไม่มีญาติพี่น้อง ยากจนอนาถา ไม่มีใครเหลียวแล เช่น เขาตายอย่างหมากลางถนน.
อินัง, อินังขังขอบก. เอาใจใส่, เอาใจช่วย, ดูแล, เหลียวแล, นำพา, (มักใช้ในความปฏิเสธ) เช่น ไม่อินัง ไม่อินังขังขอบ หมายความว่า ไม่เอาใจใส่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But the people of India are untouched.แต่ประชาชนอินเดีย ยังไม่ได้ รับการเหลียวแล Gandhi (1982)
Godlessness.พระเจ้าไม่อยากเหลียวแลV for Vendetta (2005)
Godlessness.พระเจ้าไม่อยากเหลียวแลV for Vendetta (2005)
Simon Sanchez's parents feel more and more forsaken.พ่อแม่ของไซมอน ซานเชส รู้สึกราวกับว่าตนไม่ได้รับการเหลียวแล The Orphanage (2007)
Without a boy, he will pass me over.หากไร้ลูกชาย พระองค์ก็จะไม่เหลียวแลข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Why this loyalty to a government that screwed you over?ทำไมยังชื่อสัตย์กับรัฐบาลที่ไม่เหลียวแลคุณ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
- Why did you do this?ทำไมคุณทำแบบนี้ เพราะเขาไม่ได้รับการเหลียวแล House Divided (2009)
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา The Guitarist Amplification (2009)
At what point did he realize the depth of your indifference towards him?เขารู้เมื่อไหร่ว่าเธอ ไม่เหลียวแลเค้าแล้ว The Hunger Games: Catching Fire (2013)
My face doesn't have to be anywhere near this thing.จะไม่หันมาเหลียวแล ทุกๆอย่างที่นี่อีกเลย Who Are You, Really? (2013)
And what better way to bring in the new century than by doing away with this godforsaken ward and all the backward thinking it represents.จะมีวิธีไหนต้อนรับศตวรรษใหม่ได้ดีไปกว่า... กำจัดวอร์ดที่ไร้คนเหลียวแล และที่คนมองว่ามันล้าหลัง Stonehearst Asylum (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหลียวแล[v.] (līolaē) EN: care for ; pay attention to ; look after ; take interest in   FR: porter attention à

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top