Search result for

*เหยียดหยาม*

(159 entries)
(4.1903 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เหยียดหยาม, -เหยียดหยาม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียดหยาม[V] insult, See also: abuse, affront, call names, slight, look down upon, Syn. ดูถูกดูหมิ่น, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก, ดูถูกเหยียดหยาม, เย้ยหยัน, Example: เราไม่ควรที่จะไปทำลายน้ำใจหรือดุด่าตะคอกเขาในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม
การเหยียดหยาม[N] despising, See also: looking down upon, Syn. การดูหมิ่น, การดูถูก, Ant. การยกย่อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหยียดหยามก. ดูหมิ่น.
ขี้ข้าคำประชดเชิงเปรียบเทียบที่บ่งบอกฐานะต่ำต้อย, คำดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นผู้มีฐานะต่ำต้อย (ใช้เป็นคำด่า).
ขี้ครอก ๑น. คำดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นผู้มีฐานะต่ำต้อยกว่าครอกหรือทาส (ใช้เป็นคำด่า).
ขุดด้วยปากถากด้วยตาก. แสดงอาการเหยียดหยามทั้งด้วยวาจาและสายตา.
ดูแคลน, ดูถูกดูแคลนก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่ขัดสนหรือยากจนกว่า.
ดูถูกก. พูดหรือแสดงอาการเป็นเชิงดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่นที่รู้สึกว่าต่ำต้อยหรือไร้ความสามารถ.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าน. เป็นฐานความผิดอาญาลหุโทษ ที่ผู้กระทำ ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา.
ลบหลู่ก. แสดงอาการเหยียดหยามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือต่อผู้มีอุปการคุณโดยถือว่าไม่สำคัญควรแก่การเคารพนับถือ เช่น ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาที่ตนไม่ได้นับถือ ลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ นาย ก ลบหลู่บิดานาย ข.
หญิงสามผัวน. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี.
หน้าตัวเมียน. ลักษณะหน้าตาท่าทางคล้ายผู้หญิง, โดยปริยายหมายความว่า ใจเสาะ, ขี้ขลาด, ไม่กล้าสู้, (มักพูดเป็นเชิงเหยียดหยามผู้ชาย).
หมาขี้เรื้อนน. คนที่น่ารังเกียจ ไม่ควรคบหาสมาคมด้วย (ใช้กล่าวถึงผู้อื่นด้วยความดูถูกเหยียดหยาม).
หมิ่นประมาทก. แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น.
เหวย ๆอ. คำร้องเรียกแสดงว่ามีอำนาจหรือแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นต้น เช่น เหวย ๆ เจ้าเด็กน้อย.
อ้าย ๒น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศชายหรือสัตว์ตัวผู้ เช่น อ้ายหนุ่ม อ้ายด่าง, คำประกอบหน้าชื่อผู้ชายที่มีฐานะตํ่ากว่า อย่างนายเรียกคนใช้, คำประกอบหน้าชื่อเพื่อนฝูงแสดงว่ามีความสนิทสนมมาก มักใช้กันในหมู่เด็กผู้ชาย, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อ้ายหนู อ้ายน้องชาย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อ้ายเราก็ไม่ดี อ้ายจะไปก็ไม่มีที่จะไป อ้ายจะอยู่หรือก็คับใจ, คำประกอบหน้าชื่อสัตว์บางชนิดโดยไม่เน้นเพศ เช่น อ้ายเหลือม อ้ายทุย, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อ้ายทึ่ม อ้ายโง่ อ้ายควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น อ้ายนั่น อ้ายนี่, เขียนเป็น ไอ้ ก็มี, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้ชาย มักใช้ในทางไม่ดี เช่น อ้ายดีผู้ร้ายรับเปนสัจให้การซัดพวกเพื่อนถึงอ้ายเชด อ้ายแสน อ้ายคง อ้ายมั้น (สามดวง).
อี ๑น. คำประกอบคำอื่นบอกให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือสัตว์ตัวเมีย เช่น อีสาว อีเหมียว, คำประกอบหน้าชื่อผู้หญิงที่มีฐานะตํ่ากว่า, คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้หญิงแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น อีหนู, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้น เช่น อีทีนี้จะเอาอะไรกินกันล่ะ อีตอนนั้นไม่สบายเลยไม่ได้ไป, คำประกอบหน้าคำบางคำเพื่อเน้นในเชิงบริภาษ เช่น อีบ้า อีงั่ง อีควาย, คำใช้แทนสิ่งที่กล่าวถึงและเป็นที่เข้าใจกัน เช่น เอาอีนี่ออกไปซิ, (โบ) คำนำหน้าชื่อผู้หญิงสามัญชนทั่วไป เช่น อีอยู่อีคงทาษภรรยาพระเสนานน (สามดวง), ถ้าใช้ในทางเสียหายโดยเฉพาะทางด้านชู้สาว มักใช้ว่า อี่ เช่น หย่างไอ้ดีบวดอยู่วัดโพเสพเมถุนธรรมด้วยอี่ทองมาก อี่เพียน อี่พิ่ม อี่บุนรอด อี่หนู อี่เขียว (สามดวง).
ไอ้คำใช้ประกอบหน้าชื่อผู้ชายแสดงความดูหมิ่นเหยียดหยาม, คำประกอบคำบางคำที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็กผู้ชายหรือผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามากด้วยความเอ็นดูหรือสนิทสนมเป็นกันเอง เช่น ไอ้หนู ไอ้น้องชาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacrilegeการลบหลู่ศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacrilegeการลบหลู่สิ่งเคารพทางศาสนา, การเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene libelการดูหมิ่นเหยียดหยาม, การหมิ่นประมาทซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blasphemyความผิดฐานเหยียดหยามศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
Please, don't be cynical.อย่าเหยียดหยามกัน ขอร้อง Wild Reeds (1994)
I'm not being cynical.ไม่ได้กำลังเหยียดหยาม Wild Reeds (1994)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
And you will be defeated by the very outmodes that you scorned and defaced.และเราก็จะจัดการแก ด้วยฝีมือของพวกตกรุ่น ที่แกดูถูกเหยียดหยามนักหนานี่แหละ Robots (2005)
Check it out. instead of giving you the 400 grand, we decided we'd give it to these mistreated workers you got standing behind you.ฟังนะ แทนที่จะให้เงินคุณ 400,000 ดอลลาร์ เราจะให้ลูกน้องข้างหลังคุณ ที่ถูกคุณกดขี่เหยียดหยาม Four Brothers (2005)
People like you who grew up in a good environment might not know, but people like us who grow up getting blown by the strong wind, getting hurt like that is not such a big problem.คนที่มีชีวิตสบายอย่างคุณคงไม่รู้หรอกว่า คนที่ผ่านความทุกข์ยากอย่างพวกเรา ถูกดูถูกและเหยียดหยามจนเคยชินแล้ว Smile Again (2006)
But you wear it with such disdain my guess is you didn't come from money and your school friends never let you forget it.แต่คุณใส่มันด้วยความรู้สึกเหยียดหยาม ให้ฉันเดา คุณคงไม่ได้มา จากครอบครัวที่มีฐานะ และเพื่อนที่โรงเรียนก็มัก คอยย้ำเรื่องนี้ใส่หัวคุณเสมอๆ Casino Royale (2006)
He scorns the Chinese as sickly cowardsมันเหยียดหยามชาวจีน ว่าเป็น ขี้โรคเอเซีย Fearless (2006)
Suddenly you don't have those milestones that straight people have to compare each other against.ชีวิตที่มีมา ล่มสลายลง มีแต่คนเหยียดหยาม ดูถูก เก็บกด จากคำคน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
In the past, I have made no secret of my disdain for Chef Gusteau's famous motto, "Anyone can cook."ในอดีต ผมเคยเหยียดหยาม อย่างไม่ปิดบัง ต่อคำขวัญอันโด่งดังของเชฟกุสโตว์ ที่ว่า "ไม่ว่าใครก็สามารถทำอาหารได้" Ratatouille (2007)
Would you rather be a poor old maid? Ridiculous, despised, the butt of jokes?ลูกอยากเป็นสาวโสดจนๆ เหรอไง น่าขัน ถูกเหยียดหยาม มีแต่คนหัวเราะเยาะ Becoming Jane (2007)
It's really disrespectful.มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามอย่างยิ่ง Surf's Up (2007)
Arresting kids twice my size for littering and spitting.และสองอย่างที่ฉันไม่เคยลืมคือ การโดนดูถูกและเหยียดหยาม Hot Fuzz (2007)
Now, I want you to feel what it's like to be on the wrong end of your grand disdain.ตอนนี้, ชั้นยังต้องการที่จะรู้สึกอะไรอีก มันเหมือนตอนจบที่ผิดพลาด ของการเหยียดหยามจากคุณ Episode #2.6 (2008)
I shall never forgive him for this affront!ข้าจะไม่ให้อภัยเขา สำหรับการถูกเหยียดหยามในครั้งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I find that term condescending!ฉันถือว่าคำๆนั้นเป็นการ เหยียดหยามฉัน! The Love Guru (2008)
Condescending. That's a big word for you.เหยียดหยาม เป็นคำที่ใหญ่โตมากสำหรับนาย The Love Guru (2008)
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้ District 9 (2009)
- You will be held in contempt of this court. - And everyday you let madmen and murderersคุณได้ทำการเหยียดหยามศาลแห่งนี้ \ และทุกวันคุณปล่อยให้ไอ้พวกบ้า และ ฆาตรกร Law Abiding Citizen (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
And then his entire Body language changes.สิ่งที่ผมรู้ก็คือคนที่จ้องมองผม ด้วยสายตาเหยียดหยามนั้น ไม่ใช่อดัม Conflicted (2009)
That was insulting and demeaning.คุณดูถูกเหยียดหยามฉัน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม Rose's Turn (2009)
I don't know what is more insulting.ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นการเหยียดหยามมากกว่ากัน Rates of Exchange (2009)
The American Dream trampled on by anyone and everyone.ฝันของคนอเมริกันถูกเหยียดหยาม จากใครบางคน และทุกคน Hostile Takeover (2009)
I felt quite sure that my disdain for your vulgarityฉันรู้สึกว่าการดูถูกเหยียดหยามของฉันต่อความหยาบคายของคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
you think he's keeping them?ถ้าเขาเหยียดหยามแม่ Cradle to Grave (2009)
if he despises the moms, he'd despise their children, too.เขาก็น่าจะเหยียดหยามลูกของเธอด้วย นิวเม็กซิโกอยู่เขตชายแดน Cradle to Grave (2009)
to make cynics of us all.เพื่อเหยียดหยามพวกเรา Devil (2010)
Yet despised as a slave.แต่ก็น่าเหยียดหยามตอนเป็นทาส Mark of the Brotherhood (2010)
The word she used was "abusive."คำที่เธอใช้คือ "การถูกเหยียดหยามPilot (2010)
You were the only person who never treated me like one,ที่ไม่เคยแสดงอาการเหยียดหยามฉันเลยจนกระทั่งตอนนี้ Lovely (2010)
Channel your own frustrations into snide illusions.นำความผิดหวังของคุณเข้าไปเหยียดหยามความคิดผิดๆ The Predator in the Pool (2010)
"Snide" is a strong word."เหยียดหยาม" เป็นคำแรงนะ The Predator in the Pool (2010)
I've just about had it with your snide, unsubstantiated allegations.ฉันเพิ่งบอกเรื่องนั้นไป ด้วยการกล่าวอย่างเหยียดหยาม และเป็นข้อกล่าวหาที่ัรับฟังไม่ขึ้น The Boy with the Answer (2010)
I mean, that's the bigger insult to marriage than two gay guys getting hitched.ชั้นหมายถึง นั่น เป็นการเหยียดหยามมากในการแต่งงาน ยิ่งกว่าจับเกย์สองคนผูกติดกัน ทั้งหมดนั่น มันเหมือน The Substitute (2010)
Being played with pisses you off too, right?มันเป็นเหมือนการดูถูกเหยียดหยามคุณ,ใช่มั๊ย Episode #1.11 (2010)
Nor pain, defeat, or ridicule.ไม่กลัวเจ็บ การพ่ายแพ้ หรือการถูกเหยียดหยาม Immortals (2011)
Okay, first of all, I'm not your man.ควินน์ : และฟินน์พูดถูก เธอมักจะ เหยียดหยามพวกเราเสมอ Silly Love Songs (2011)
Priya just made a snide comment about your acting career.ปรียาเพิ่งจะเหยียดหยามเธอเรื่องอาชีพนักแสดง The Wildebeest Implementation (2011)
They think I'm abusing their power.พวกเขาคิดว่า ฉันกำลังเหยียดหยามพลังของพวกเขา As I Lay Dying (2011)
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น I'm Still Here (2011)
He lives in racist.เขามันพวกชอบดูถูกเหยียดหยามคนอื่น I'm Still Here (2011)
And he would do anything... even if that meant asking for help... from a man who despised him.เขายอมทำทุกอย่าง แม้กระทั่งต้องไปขอความช่วยเหลือ จากผู้ชายที่ดูถูกเหยียดหยามเขา Flashback (2011)
You know well that our faces mark us as being Chinese, and we've suffered discrimination and bullying.ทุกท่านคงจะทราบกันดี ถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเรา เราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยาม และการกลั่นแกล้ง 1911 (2011)
The way you live is an insult to the empire they've built.ทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น Going Dutch (2011)
To him, the way you live is an insult to the empire they've built.สำหรับเขา เส้นทางที่นายเดิน เป็นการเหยียดหยาม อาณาจักร ที่พวกเขาสร้างขึ้น Dog Eat Dog (2011)
Born stout of heart, but large of bone, his adolescent years were shadowed by scorn and mockery.ผู้เกิดมาพร้อมใจที่เข้มแข็งแต่กระดูกใหญ่ ชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาถูกทอดเงา ด้วยการเหยียดหยามและหัวเราะเยาะ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
There's not a family in Westeros that can look down on us, not even the Lannisters.ไม่มีตระกูลไหนใน เวสเตอรอสจะมาเหยียดหยามเราได้ แม้แต่พวกเลนนิสเตอร์ก็ตาม The Wolf and the Lion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดูหมิ่นเหยียดหยาม[v.] (dūminyīetyām) EN: despise   
การเหยียดหยาม[n.] (kān yīetyām) EN: despising   
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon   FR: dédaigner ; mépriser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belittle[VT] ดูถูก, See also: ดูแคลน, เหยียดหยาม
blasphemous[ADJ] เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: อันหยาบคาย, Syn. profane, irreligious, Ant. religious, pious
blasphemously[ADV] ที่ดูหมิ่นเหยียดหยาม, See also: ที่หยาบคาย, Syn. profanely
contemptibility[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. scorn, disdain
contemptible[ADJ] น่าเหยียดหยาม, See also: ซึ่งสมควรแก่การดูถูกดูหมิ่น, Syn. despicable, worthless
contemptuous[ADJ] ซึ่งดูหมิ่นหรือเหยียดหยามผู้อื่น, See also: ซึ่งแสดงการดูหมิ่น, ซึ่งสบประมาท, Syn. disdainful, insulting, scornful
contumely[N] การสบประมาท, See also: การดูหมิ่น, การเหยียดหยาม, Syn. abuse, insult, revilement
decry[VT] วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง (คำเป็นทางการ), See also: ประณาม, เหยียดหยาม, Syn. denounce, depreciate
despise[VT] เหยียดหยาม, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, ดูแคลน, Syn. abhor, contemn, detest, Ant. love, like
disdain[N] การดูถูกเหยียดหยาม, See also: ความรังเกียจ, Syn. contempt, despise, scorn, Ant. honor, respect
disdain[VT] ดูถูกเหยียดหยาม, See also: รังเกียจ, Syn. scorn, mock, ridicule, Ant. honor, respect, esteem
disdainful[ADJ] ซึ่งแสดงการดูถูกเหยียดหยาม, See also: ซึ่งแสดงความรังเกียจ, Syn. snobbish, scornful, Ant. respectful
disparaging[ADJ] ที่ดูถูก, See also: ที่เหยียดหยาม, ที่สบประมาท, Syn. derisive
flout[VI] เยาะเย้ย, See also: ดูหมิ่น, ดูถูก, เหยียดหยาม, Syn. mock, disdain, scorn, Ant. praise, esteem
flout[VT] แสดงการเยาะเย้ย, See also: แสดงการเหยียดหยาม, Syn. mock, scoff, Ant. respect
flout[N] คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดเหยียดหยาม, การดูหมิ่น, Syn. insult, gibe, Ant. respect, praise
hangdog[N] คนที่น่าดูถูก, See also: คนที่น่าเหยียดหยาม
lout[VT] ดูถูก, See also: เหยียดหยาม, ดุว่า, ด่า, Syn. flout, scorn
paltry[ADJ] น่าดูถูก, See also: น่าหัวเราะเยาะ, น่าเหยียดหยาม, Syn. ridiculously, insultingly, Ant. dignified, unhumorous
pejorative[N] คำหยาบ, See also: คำเหยียดหยาม
pooh[INT] คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
pooh-pooh[VT] ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, Syn. depreciate
sacrilege[N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation
scorn[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
scout[VT] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม (คำโบราณ), See also: เย้ยหยัน
scout[VI] ปฏิเสธอย่างเหยียดหยาม, See also: เย้ยหยัน
snide[ADJ] ซึ่งเหยียดหยาม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. contemptuous, cynical, derisive, Ant. respectful
snook[N] การแสดงท่าเหยียดหยามโดยยกนิ้วโป้งแตะจมูกและกางนิ้วอื่นออก
snoot[VT] ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, ดูหมิ่น
supercilious[ADJ] ดูหมิ่น, See also: ดูถูก, เหยียดหยาม, หยิ่งยโส, Syn. contemptuous, disdainful, scornful
underestimate[N] การประเมินค่าต่ำไป, See also: การดูถูก, การเหยียดหยาม, Ant. overestimate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blighter(ไบล'เทอะ) คนไร้ค่า,คนน่าเหยียดหยาม,คนวายร้าย,อ้ายหมอ,เจ้าหมอนั่น
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
contemptible(คันเทมพฺ'ทะเบิล) adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,น่าชัง,น่ารังเกียจ., See also: contemptibility n. ดูcontemptible -Conf. contemptuous
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean ###A. admirable
despise(ดิสไพซ') vt. ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ดูถูก,ชัง., Syn. condemn
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
disdain(ดิสเดน') {disdained,disdaining,disdains} vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ. n. การดูถูก,การดูหมิ่น,ความรู้สึกที่รังเกียจ, Syn. scorn,contempt
disdainful(ดิสเดน'ฟูล) adj. เป็นการดูถูก (ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,รังเกียจ) ., Syn. contemptuous,aloof
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flout(เฟลาทฺ) vt.,n. (การ) เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,หมิ่นประมาท,เหยียดหยาม,คำพูดที่เยาะเย้ยหรือดูหมิ่น., See also: flouter n. floutingly adv., Syn. mock
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
mangy(แมน'จี) adj. เป็นโรคเรื้อนสุนัข,เป็นขี้เรื้อน,น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลว,ชั่วช้า,ซอมซ่อ., Syn. mangey,contemptible
pooh(พู) interj. คำอุทานแสดงการดูถูกเหยียดหยาม
racism(เร'ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก,น่าเหยียดหยาม,เลวทราม,ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable
slighting(สไล'ทิง) adj. ดูถูก,เหยียดหยาม,ดูแคลน,ดูเบา,มองข้าม,ไม่สนใจ., See also: slightingly adv., Syn. derogatory ,disparaging
sniff(สนิฟ) vi.,n. (การ) สูดอากาศ,สูดกลิ่น,สูดด้วยจมูกอย่างมีเสียง,ดม,จูบด้วยจมูก,ดูถูก,เหยียดหยาม,กลิ่นเล็กน้อย., See also: sniffer n. sniffingly adv., Syn. sniffle,snuff,inhale
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent,impudent
snub(สนับ) vt.,n. (การ) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม,ปฎิเสธ,บอกปัดอย่างไม่ไยดี,ไม่แยแส,ตำหนิอย่างมาก,ตรึงหรือยึดด้วยสายเคเบิล,ตรึงเวลา,หยุดยั้ง. adj. (จมูก) สั้นและงอขึ้นตรงปลาย, (จมูก) แบน,ทื่อ,ทู่, Syn. ignore,neglect
snuff(สนัฟ) vi.,vt.,n. (การ) สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,สูดยานัตถุ์,ดูถูก,เหยียดหยาม,ตัดไส้เทียน,ดับ,กลิ่น,ยานัตถุ์,รสชาติ,ยาที่นัดด้วยจมูก,ไส้เทียนส่วนที่ไหม้ดำ
swine(สไวนฺ) n. หมู,หมูบ้าน,คนสารเลว,คนตะกละและคนหยาบคาย,คนที่น่าดูถูกเหยียดหยาม pl. swine, Syn. hog,pig,wretch

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส,เหยียดหยาม,ดูถูก,ด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
belabour(vt) ตี,เฆี่ยน,กล่าวหา,เหยียดหยาม
belittle(vt) ดูถูก,ดูแคลน,เหยียดหยาม
blighter(n) คนน่าเหยียดหยาม,คนไร้ค่า,คนวายร้าย
cynic(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
cynic(n) ผู้ถากถาง,ผู้เหยียดหยาม
cynical(adj) ถากถาง,ดูถูก,เหยียดหยาม
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
despise(vt) หมิ่นประมาท,ดูถูก,ดูหมิ่น,เหยียดหยาม,ชั่ว
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdain(vt) ดูถูก,รังเกียจ,เหยียดหยาม,ไม่ชอบ
flout(vt) เหยียดหยาม,เยาะเย้ย,ดูหมิ่น,ดูถูก
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
hoot(vi) ร้องอย่างเหยียดหยาม,ร้องเหมือนนกเค้าแมว
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
jibe(vt) เยาะเย้ย,ถากถาง,เสียดสี,เหยียดหยาม
lampoon(vt) เขียนด่า,ถากถาง,เหยียดหยาม,เหน็บแนม
scorn(vt) ดูถูก,เหยียดหยาม,สบประมาท,หมิ่นประมาท
scornful(adj) ซึ่งดูถูก,ซึ่งเหยียดหยาม,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งรังเกียจ
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
scurvy(adj) ต่ำช้า,เลว,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก
spurn(vt) เหยียดหยาม,เตะ,เขี่ย,ปัด,รังเกียจ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม

German-Thai: Longdo Dictionary
beleidigt(adv) |über etw.(A)| รู้สึกถูกดูถูกเหยียดหยาม เช่น Er ist beleidigt darüber, dass ich ihm die Meinung gesagt habe. เขารู้สึกถูกดูถูกที่ฉันได้พูดความคิดเห็นออกไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top