Search result for

*เล่าเรื่อง*

(110 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล่าเรื่อง, -เล่าเรื่อง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
ผู้เล่าเรื่อง[N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลอนบทละครน. กลอนเล่าเรื่อง ใช้เป็นบทแสดง วรรคแรกจะต้องขึ้นต้นด้วย เมื่อนั้น บัดนั้น หรือ มาจะกล่าวบทไป.
กล่าวบทก. เล่าเรื่อง เช่น มาจะกล่าวบทไป.
การ์ตูน ๑น. ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทีเขียนเป็นภาพแสดงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนตั้งใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สึกขบขัน, หนังสือเล่าเรื่องด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่อง ๆ มีคำบรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เนื้อเรื่องมักเป็นนิทานหรือนวนิยาย.
ข่าวน. คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำบอกกล่าว, คำเล่าลือ.
ข่าวคราวน. คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุข.
บรรยาย(บันยาย, บันระยาย) ก. อธิบายเรื่องให้ฟังเป็นต้น, เล่าเรื่อง เช่น ภาพยนตร์มีอักษรไทยบรรยายกำกับไว้.
บริยาย(บอริยาย) ก. บรรยาย, สอน, แสดง, เล่าเรื่อง.
ปริยายการสอน, การเล่าเรื่อง.
รู้ไม่จริงก. รู้ไม่ถ่องแท้, รู้ไม่มากพอ, เช่น เขาชอบเล่าเรื่องส่วนตัวของเพื่อน ๆ ทั้ง ๆ ที่รู้ไม่จริง.
เล่าก. พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง เช่น เล่าเรื่อง.
เสภาน. ชื่อกลอนชนิดหนึ่ง นิยมแต่งเล่าเรื่องค่อนข้างยาว ใช้ขับ เช่น เสภาขุนช้างขุนแผน, เวลาขับมีกรับเป็นเครื่องประกอบจังหวะ ต่อมาใช้ปี่พาทย์รับ.
เสียเส้นก. เสียจังหวะ เช่น เขากำลังเล่าเรื่องตื่นเต้น เธอก็พูดขัดคอขึ้นมา ทำให้เสียเส้นหมด, พลาดโอกาสที่หวังไว้หรือที่ตั้งใจไว้ เช่น เตรียมจัดงานใหญ่โตเพื่อต้อนรับผู้ใหญ่ แต่ปรากฏว่าท่านไม่มา ทำให้เสียเส้นหมด.
แอ่วเพลงพื้นเมืองประเภทหนึ่งใช้วิธีร้องเล่าเรื่อง โดยร้องโต้กันระหว่างชายกับหญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narratorผู้เล่าเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book talkการเล่าเรื่องหนังสือ
Book talk หมายถึง การเล่าเรื่องหนังสือ เป็นกิจกรรมที่จัดในห้องสมุด ร้านหนังสือ หรือสถาบันการศึกษาโดยมีผู้เขียนหนังสือ บรรณารักษ์ หรือบุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ มาอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือและอ่านข้อความที่ตัดตอนมาจากหนังสือ จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจในการอ่านหนังสือ

ประเภทของหนังสือที่พิจารณาสำหรับนำมาใช้ในกิจกรรมการเล่าเรื่องหนังสืออาจประกอบด้วยหนังสือวรรณกรรม กีฬา นิยายอิงประวัติศาสตร์ นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการ นิยายโรมานซ์ เทพนิยาย เรื่องสั้น เรื่องลึกลับ ผจญภัย สารคดี เรื่องสยองขวัญ ฯลฯ จำนวนหนังสือที่นำมาเล่าเรื่องขึ้นอยู่กับอายุของผู้ฟัง

แต่เดิมการเล่าเรื่องหนังสือทำกันในห้องเรียนสำหรับนักเรียน อย่างไรก็ตามการเล่าเรื่องหนังสือสามารถทำได้นอกห้องเรียนและทำได้กับกลุ่มอายุต่าง ๆ ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นและผู้ใหญ่ การเล่าเรื่องหนังสือทำให้ผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเนื้อหาของหนังสือที่ต้องการอ่านโดยทั่วไปการเล่าเรื่องหนังสือแบบยาวใช้เวลา 5 – 7 นาที และการเล่าเรื่องหนังสือแบบสั้นใช้เวลา 30 วินาที - 2 นาที [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Story tellingการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

Narrative poetryกวีนิพนธ์เล่าเรื่อง [TU Subject Heading]
Narrative poetry, Thaiกวีนิพนธ์เล่าเรื่องไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The young lady before you told me delightful story.ผู้หญิงคนก่อนหน้าคุณเค้าเล่าเรื่องสนุกๆให้ผมฟัง New Haven Can Wait (2008)
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Our show tells the story of ordinary peopleโชว์ของเราเล่าเรื่องของคนธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
How the ratings shot up when her story was mentioned?นายเล่าเรื่องของหล่อนให้คนอื่นๆฟัง ทำให้เรทติ้งดีขึ้น Scandal Makers (2008)
Want me to tell you about my first time?ฉันควรจะเล่าเรื่องครั้งแรกของฉันให้คุณฟังไหมน่ะ Scandal Makers (2008)
Did you tell him about this Benjamin?แม่เคยเล่าเรื่องเบนจามินให้พ่อฟังบ้างรึเปล่า? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Come down and I'll tell you all about him.ลงมาก่อน แล้วฉันจะเล่าเรื่องเขาให้ฟัง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They all have a different story.พวกเขาเล่าเรื่องต่างกัน Passengers (2008)
find my way into their story... and I find my way back to the truth.การบอกเล่าเรื่องราว ทำให้ฉัน พบหนทาง และพบทางที่จะกลับสู่ความจริง Passengers (2008)
It's Mistress Boleyn, Your Grace. Her stories of life at the French court.สนมโบลีนพะยะค่ะ นางกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตในฝรั่งเศส The Other Boleyn Girl (2008)
I don't know how to say this any other way, man, but we're fugitives.- นีล... ฉันไม่รู้จะเล่าเรื่องนี้ยังไงดี แต่พวกเราเป็นนักโทษหนี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Listen, Roldy filled me in on the situation.ฟังนะ โรลดี้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฉันฟังแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Since the dawn of time storytellers have enchanted audiences with their words.เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว... นักเล่าเรื่องทั้งหลายจะสะกดผู้ฟัง ด้วยถ้อยคำของพวกเขา Inkheart (2008)
Meggie this is the story you have been waiting to hear.เม็กกี้... พ่อจะเล่าเรื่องที่ลูกอยากรู้มาตลอดให้ฟัง Inkheart (2008)
But if you could talk would you tell me your story?แต่ถ้าเธอพูดได้... เธอจะเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังมั๊ย Inkheart (2008)
You should stay. We're telling ghost stories.อยู่ต่ออีกหน่อยสิ เรากำลังเล่าเรื่องผีกัน Inkheart (2008)
Why did you never tell me about my father?ทำไมท่านไม่เคยเล่าเรื่องพ่อของข้า? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I want you to tell the story. I don't want you to be in the story.ผมอยากให้คุณเล่าเรื่อง ไม่ได้อยากให้คุณไปอยู่ในเรื่อง Marley & Me (2008)
Why don't you tell them about all the land you bought up outside the city?ทำไมคุณไม่เล่าเรื่องที่ดินที่ซื้อไว้ล่ะค่ะ Quantum of Solace (2008)
Tell us about Mr. Farmer, your friend.ช่วยเล่าเรื่องของคุณฟามเมอร์ เพื่อนของคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
Why don't you let your wife tell them about her own books, Harry?ให้ภรรยาคุณเล่าเรื่องหนังสือดีกว่า Burn After Reading (2008)
She got the old parish priest, Father O'Rourke, and she told him the whole thing.เธอได้พบบาทหลวงแก่เคร่งศาสนา หลวงพ่อ โอรอดค์ และเธอเล่าเรื่องทั้งหมด Doubt (2008)
No, also in Trieste, Udine,ผมเคยเล่าเรื่องเวนิชให้เขาฟัง Gomorrah (2008)
Tell me about him.เล่าเรื่องเขาให้หนูฟังหน่อย Nights in Rodanthe (2008)
He had problems.เล่าเรื่องของเธอต่อไป Bedtime Stories (2008)
Oh, yeah. What I'm going to do is tell them a bedtime story tonight.อืม ฉันจะเล่าเรื่องนิทานของฉันคืนนี้ Bedtime Stories (2008)
But he could have told me about his gig in Brighton.แต่เขาก็เล่าเรื่องที่ไบรตันให้ฉันฟัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I've never told anyone.ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง The Reader (2008)
You can tell your story to the cops, sister.คุณเล่าเรื่องของคุณให้ตำรวจฟังดีกว่านะ น้องสาว Shut Down (2008)
Has Michael told you about mom?ไมเคิลได้เล่าเรื่องแม่ให้คุณฟังไหม? Five the Hard Way (2008)
Michael told you about mom?ไมเคิลไม่เคยเล่าเรื่องแม่ให้คุณฟังบ้างหรือ The Price (2008)
A former mentor of mine once told me a storyที่ปรึกษาคนแรกของฉันเคยเล่าเรื่องหนึ่ง The Price (2008)
So your brother told me about your nosebleeds.พี่คุณเล่าเรื่องเลือดกำเดา ให้ฉันฟังแล้ว Greatness Achieved (2008)
I've never told anybody that before.ฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนเลยจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
Tell us about your hero.เล่าเรื่องฮีโร่ของเธอให้เราฟังหน่อย Hachi: A Dog's Tale (2009)
Do you want to know?ก็ท่านไม่เคยเล่าเรื่องอดีตให้ข้าฟังเลยนี่นา Goemon (2009)
I mean, share stories... to each other at all.ฉันหมายความว่า, ต้องเล่าเรื่องโน่นนี่ ไม่ต้องรู้จักกันหรอก Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Okay, remember I was telling you about my great-great-grandfather, Archibald Witwicky?โอเค? จำที่ฉันเล่าเรื่อง ปู่ทวดได้ไหม อาร์ชิบาลด์ วิทวิคกี็ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Tell me about this car accident.เล่าเรื่องอุบัติเหตุให้ผมฟังที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Bill Buchanan just briefed me on your situation.บิล บูแคนนาน เพิ่งจะเล่าเรื่องให้ผมฟัง Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Tara is 20 years old, kind of came in here just falling off the turnip truck, doing her own thing.ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทาร่าให้ฟัง ทาร่า อายุ 20 ปี The Girlfriend Experience (2009)
Do you have kids?ไหนลองเล่าเรื่องของคุณหน่อย The Girlfriend Experience (2009)
Tell that joke at school. Your friends will love it.เล่าเรื่องตลกที่โรงเรียน เพื่อนจะชอบแน่ Look What He Dug Up This Time (2009)
I wasn't able to tell you the fairy tales of my childhood.ฉันเลยไม่ได้อยู่เล่าเรื่องราว.. ในวัยเด็กของฉันให้เธอฟัง The Breath (2009)
For 57 years, I've told your story.57 ปีมาแล้ว ที่ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ใครต่อใครฟัง Ninja Assassin (2009)
He's never had a meeting with me before or passed me in the hall, or told me a story in the break room.เขาไม่เคยประชุมกับผม ไม่เคยเดินสวนกับผมในห้องโถง หรือเล่าเรื่องให้ผมฟังในห้องพักผ่อน Up in the Air (2009)
Sure, Dean. Let's trade stories.ได้ ดีน งั้นมาผลัดกันเล่าเรื่องกัน Sex and Violence (2009)
And what the hell happened with alastair again?แล้วเล่าเรื่องที่เกิดกับอลาสแทร์อีกทีซิ? Death Takes a Holiday (2009)
So tell us about the shoot-out.เล่าเรื่องยิงปะทะคนร้ายให้เราฟังหน่อยสิครับ Bit by a Dead Bee (2009)
He wants his own identity.คุณคิดว่าเขาเล่าเรื่องผมให้หลุยส์ฟังไหม Down (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baldfaced[ADJ] อย่างไม่ละอาย (คนชอบเล่าเรื่องโกหกโดยไม่ละอาย), See also: คนโกหก, Syn. brazen, shameless, barefaced
ceilidh[N] งานรื่นเริงที่มีการร้องเพลงและเล่าเรื่องราว (โดยเฉพาะในประเทศสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์)
crack a joke[IDM] เล่าเรื่องตลก
dine out on[PHRV] เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังหรืออ่าน (มักเป็นเรื่องสั้นหรือข่าว), Syn. dine off
draw mild[PHRV] เล่าเรื่อง
draw out[PHRV] ทำให้เล่าเรื่อง
epic[ADJ] เกี่ยวกับมหากาพย์, See also: เกี่ยวกับบทกวีที่เล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
epic[N] มหากาพย์, See also: โคลงเล่าเรื่องความกล้าหาญและการผจญภัย
fable[VT] เล่านิทาน, See also: เล่าเรื่องโกหก
flashback[N] การเล่าเรื่องย้อนอดีต, See also: การเล่าเรื่องย้อนกลับไปในอดีต
gag[N] มุขตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: มุข, การเล่าเรื่องตลก, Syn. prank
narration[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, Syn. description, narrative
narrative[N] เรื่องเล่า, See also: เรื่องที่เล่าหรือบรรยาย, การเล่าเรื่อง, การบรรยายตามลำดับของเหตุการณ์, การเล่าเรื่อง, กา, Syn. anecdote, narration, tale, yarn
raconteur[N] ผู้ที่เล่าเรื่องหรือเกร็ดต่างๆ ได้สนุกและน่าสนใจ, Syn. anecdotist
relate[VT] เล่า, See also: บรรยาย, เล่าเรื่อง, Syn. describe, narrate, tell
relation[N] การเล่าเรื่อง, See also: การบรรยาย, การเล่า, Syn. description, narration
relator[N] ผู้บรรยาย, See also: ผู้เล่าเรื่อง, Syn. storyteller
recount to[PHRV] เล่าเรื่องให้ฟัง, Syn. tell to
retail to[PHRV] เล่าเรื่อง (ขำขันหรือน่าสนใจ) ให้ฟัง
story[VT] เล่าเรื่อง, See also: บรรยาย, Syn. narrate, tell
spill out[PHRV] เล่าเรื่อง, See also: เล่า
tell[VT] เล่า, See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย, Syn. narrate, recount, relate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anecdotist(แอน' นิโดทิสทฺ) n. ผู้เล่าเรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ , ผู้เล่าเกร็ดประวัติ
hula ###SW. hula (ฮู'ละ ฮู'ละ) n. การเต้นระบำฮาวายที่มีการโบกมือและแขนเล่าเรื่องต่าง ๆ, Syn. hula dance,hula
impart(อิมพาร์ทฺ') vt. บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,เผย,ให้,มอบ,แบ่งให้,ส่ง, See also: impartation,impartment n. imparter n., Syn. divulge,reveal,discover
narrate(แนร์'เรท,แนเรท') {narrated,narrating,narrates} v. เล่าเรื่อง,บรรยาย., See also: narratable adj. narrator,narrater n., Syn. tell
narration(แนเร'เชิน) n. เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย,การเล่าเรื่อง,การบรรยาย
narrative(แน'ระทิฟว) n. เรื่องเล่า,การเล่าเรื่อง adj. เกี่ยวกับเรื่องเล่า, Syn. chronicle
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.

English-Thai: Nontri Dictionary
impart(vt) บอก,แจ้ง,เล่าเรื่อง,ให้,ส่ง,มอบให้
narrate(vt) บรรยาย,เล่าเรื่อง
narration(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrative(adj) เกี่ยวกับการบรรยาย,เกี่ยวกับเรื่องเล่า,เกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
narrative(n) การเล่าเรื่อง,การบรรยาย,เรื่องเล่า,เรื่องบรรยาย
narrator(n) ผู้บรรยาย,ผู้เล่าเรื่อง
recount(vt) นับอีกครั้ง,เล่าเรื่อง,บรรยาย,ท่อง,สาธยาย,คิดใหม่
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top