Search result for

*เล่ห์กล*

(49 entries)
(0.5557 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เล่ห์กล, -เล่ห์กล-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์กล[N] trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่ห์กลน. การลวงหรือล่อลวงให้หลงผิดหรือเพื่อให้เข้าใจผิด.
กระเหน็จกระแหน่น. เชิงชั้น, เล่ห์กล, เช่น กระเหน็จกระแหน่รณรงค์ (สมุทรโฆษ).
กระแหน่น. เล่ห์กล, แง่งอน, ท่วงที, เช่น ข้ากระไดกระแหน่ แต่งแง่แผ่ตนท่า (ลอ).
กล, กล-(กน, กนละ-) น. การลวงหรือล่อลวงให้หลงหรือให้เข้าใจผิดเพื่อให้ฉงนหรือเสียเปรียบ เช่น เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม เช่น กลโกง
ไคล้(ไคฺล้) น. เล่ห์กลหรือเงื่อนงำ เช่น ใส่ไคล้.
ตกหลุม, ตกหลุมพรางก. ถูกลวงด้วยเล่ห์กลหรืออุบาย, เสียรู้, หลงกล.
เปศล-, เปศละเก่ง, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีเล่ห์กล, มีอุบาย.
เพทุบาย, เพโทบายก. ทำเล่ห์กล, ทำอุบาย.
มายาน. มารยา, การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล.
มารยา(มานยา) น. การลวง, การแสร้งทำ, เล่ห์กล, เช่น เจ้ามารยา มารยามาก ทำมารยา.
เลห, เล่ห์น. กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด, ใช้ว่า เล่ห์กล ก็มี.
เสียกลก. พลาดไปเพราะรู้ไม่ทันเล่ห์กลของเขา เช่น บัดนี้สุครีพฤทธิรณ เสียกลกุมภัณฑ์ยักษา (รามเกียรติ์).
เสี้ยมสอนก. สอนโดยยุยงให้ใช้เล่ห์กล เช่น เขาถูกเสี้ยมสอนให้กระด้างกระเดื่องต่อฝ่ายปกครอง เขาเสี้ยมสอนลูกให้เป็นโจร.
เสือซ่อนเล็บน. ผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถแต่ไม่ยอมแสดงออกมาให้ปรากฏ, ผู้มีเล่ห์กลอยู่ในใจ, ผู้เก็บความรู้สึกไว้ได้ดี
ใส่ไคล้ก. หาความใส่ร้ายผู้อื่นด้วยเล่ห์กล.
หลุมพรางโดยปริยายหมายความว่า เล่ห์กล หรือ อุบาย.
อุบายเล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Stop it! There!เล่ห์กลของพวกหูยาวอีก Rapa Nui (1994)
A magic one won't do the trickมนต์วิเศษ ไม่มีเล่ห์กล Spirited Away (2001)
That fortune-teller... was a dirty trick...หมอดูนั่นน่ะ... เป็นเล่ห์กลสกปรก... Millennium Actress (2001)
Your tricks work no longer.เล่ห์กลของแกใช้ไม่ได้แล้ว [Rec] 2 (2009)
Even resort to some outright trickery.แม้แต่ใช้เล่ห์กลอย่างเต็มรูปแบบ Bargaining (2009)
So we all get in the vehicles, and one of the first things we noticed was that we got an escort.เอาไอ้นี่ผ่านศุลกากร จะต้องใช้เล่ห์กลสักหน่อย นี่ผมหวังว่าเราจะ ได้เจอมันอีกที The Cove (2009)
Eric has had a thousand years practicing deceit.เอริคมีเวลานับพันปีในการขัดเกลาเล่ห์กล I Will Rise Up (2009)
Camouflage is nature's craftiest trick.การอำพรางตัวเป็นเล่ห์กล ที่มีศิลปะที่สุดของธรรมชาติ If I Had a Hammer (2009)
You got a Trickster on your hands.บ๊อบบี้ : นายกำลังรับมืออยู่กับ จอมเล่ห์กล Changing Channels (2009)
Sure. Kang Hae Na, I'm not sure what novel trick you pulled, but don't get too excited.แน่อยู่แล้วเฮนา ฉันไม่รู้ว่าเธอใช้เล่ห์กลอะไร แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปล่ะ My Fair Lady (2009)
I don't think I need to do much tricking to get you to do something stupid, Finn.ฉันว่าไม่ต้องใช้เล่ห์กลอะไรมาก ก็ทำให้นายดูงี่เง่าได้ ฟินน์ Funeral (2011)
It's Waldorf-level scheming, but Blair's in love with her prince.มันเป็นเล่ห์กลระดับวอลดอร์ฟ แต่แบลร์รักอยู่กับเจ้าชาย นี่เป็นผลงานชาร์ลีล้วนๆ Shattered Bass (2011)
Politics are all about ego, popularity, and parlor tricks.การเมืองก็เกี่ยวกับอีโก้ ชื่อเสียงและเล่ห์กล Intro to Political Science (2011)
- There's no honor in tricks.ไม่มีเกียรติอันใดในเล่ห์กล The Wolf and the Lion (2011)
Yeah, we just rip out a page from our own playbook.รู้ เราก็แค่ต้องหาเล่ห์กลสักหน้าหนึ่งจาก playbook ของเรา Deadline (2011)
I don't like it. It MUST be a trick.ข้าไม่ชอบเช่นนั้น มันต้องใช้เล่ห์กล His Father's Son (2011)
You can't back out now that you signed with me.ถ้าหากฉันเซ็นสัญญาไป ฉันก็ไม่สามารถ ใช้เล่ห์กล แบบนี้ได้ล่ะซิ Episode #1.19 (2011)
I mean, the guy is working with the Juarez Cartel and running a scam on the side.ผมหมายความว่า ชายคนนี้กำลังทำงานกับกลุ่มบริษัทฮัวเรซ และใช้เล่ห์กลทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยแค่ยืนมองข้าง ๆ Upper West Side Story (2012)
Eh. Trick photography.เง้อ เล่ห์กลรูปถ่าย Red Velvet Cupcakes (2013)
Eh, it's a trick.มันเป็นแค่เล่ห์กลน่ะ The Desert Rose (2013)
Guys, the real problem is, we're thinking gimmicks and spectacle, and, yes, both Katy and Gaga share that, but... what people love about Katy's music is it's fun and kind and real and girl-next-door.ทุกคน ปัญหาที่แท้จริงก็คือ สิ่งที่พวกเราคิด เล่ห์กล และ ภาพที่น่าตื่นตา และ ใช่! ทั้งเคที่และกาก้า มีสิ่งเหล่านั้น แต่.. A Katy or a Gaga (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gimmick[N] เคล็ดลับ, See also: กลเม็ด, เล่ห์กล, Syn. bluff, trick
gimmickry[N] การใช้เล่ห์กลในการขายสินค้า
ruse[N] อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick
trick[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล
wangler[N] ผู้ที่หลอกลวงเพื่อให้ได้มา, See also: ผู้ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา, ผู้ใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้มา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicanery(ชิเค'นะรี) n. เพทุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,การใช่เล่ห์หลอก, Syn. deception
ruse(รูซ) n. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม,กลอุบาย, Syn. trick,stratagem

English-Thai: Nontri Dictionary
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top