Search result for

*เริ่มขึ้น*

(62 entries)
(0.6014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เริ่มขึ้น, -เริ่มขึ้น-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหมโรงเพลงเริ่มต้นของการบรรเลงหรือการแสดง เพื่อบอกให้ทราบว่าพิธีหรืองานนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว แบ่งเป็นหลายชนิดตามลักษณะของงานมหรสพที่แสดง และการบรรเลง เช่น โหมโรงเย็น โหมโรงเช้า โหมโรงเทศน์ โหมโรงละคร โหมโรงเสภา.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ASEAN Special Senior Officials Meetingการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสมัยพิเศษ เป็นการประชุมในลักษณะเดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน แต่มีผู้แทนฝ่ายทหารของประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมด้วย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2535 [การทูต]
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
Greater Mekong Subregion Economic Cooperationกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ กรอบความร่วมมือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ " ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑล ยูนนาน) มีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เป็นกลไกประสานความร่วมมือ โดยริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยความร่วมมือ 8 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง พลังงาน สื่อสาร โทรคมนาคม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การค้า และการลงทุน " [การทูต]
International Law Commission of the United Nationsคือคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมปรับปรุงกฎหมายระหว่า ประเทศ รวมทั้งการทำประมวลกฎหมายให้ก้าวหน้าและทันสมัยคณะกรรมาธิการนี้ประกอบด้วย สมาชิกรวม 25 คน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งสมาชิกคราวละ 5 ปี และจะทำงานในคณะกรรมาธิการในฐานะตัวบุคคล มิใช่เป็นตัวแทนจากประเทศของตน ตลอดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติเป็นจำนวนหลายสมัยมาแล้ว คณะกรรมาธิการได้ทำหน้าที่ร่างกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย บางเรื่องได้ริเริ่มขึ้นเองโดยคณะกรรมาธิการ แต่บางเรื่องทางสมัชชาสหประชาชาติหรือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งไปให้พิจารณาดำเนินการคณะกรรมาธิการได้ร่างสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายทาง ทะเลไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ เช่น อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง อนุสัญญาว่าด้วยอาณาเขตทางทะเลและพื้นที่ติดชายฝั่งอนุสัญญาเกี่ยวกับการจับ ปลา การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในท้องทะเลหลวง พร้อมทั้งได้รับสัตยาบันสารจากประเทศต่าง ๆ ไว้แล้วเป็นจำนวนมาก เมื่อ ค.ศ.1961 และ 1963 คณะกรรมาธิการได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สองครั้งตามลำดับ ณ กรุงเวียนนา พร้อมทั้งได้ลงมติรับรองอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต และอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล [การทูต]
Mekong - Ganga Cooperationความร่วมมือแม่นำโขง - คงคา ริเริ่มขึ้นเมื่อกรกฎาคม พ.ศ.2543 ที่กรุงเทพฯ มีสมาชิก 6 ประเทศ คือกัมพูชา อินเดีย ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศในลุ่มแม่น้ำคงคาในด้านการ ท่องเที่ยว การศึกษาวัฒนธรรม และคมนาคมขนส่งโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันและความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างกัน และเป็นยุทธศาสตร์เชื่อมโยง GMS (จีน) ไปสู่อินเดีย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the other families will probably line up against us.ทุกครอบครัวอื่น ๆ อาจจะเริ่มขึ้นกับเรา The Godfather (1972)
When the great migration began, they left, too.เมื่อการอพยพครั้งใหญ่เริ่มขึ้น Idemo dalje (1982)
By the way, the eyebrows are growing back nice.อ้ออีกอย่างนะ, ขนคิ้วของคุณเริ่มขึ้นแล้วนะ Mannequin (1987)
You see, it's already begun.ดูสิ, มันเริ่มขึ้นแล้ว Akira (1988)
Ladies and gentlemen, the show is about to begin.ท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีทุกท่านครับ การแสดงจะเริ่มขึ้น ณ บัดนี้ Mannequin: On the Move (1991)
Hurry up! The bewitching hour is about to begin!เร็วๆเข้า ชั่วโมงแห่งเวทมนต์เริ่มขึ้นแล้ว! Hocus Pocus (1993)
So I sat down on the East where things begin, with my mother's best friends.ฉันเลยนั่งลงทางทิศตะวันออก ที่ที่ทุกอย่างเริ่มขึ้น กับเหล่าเพื่อนสนิทของแม่ของฉัน The Joy Luck Club (1993)
The marriage ceremony has begun.งานแต่งงานเริ่มขึ้นแล้ว The Joy Luck Club (1993)
That started out on this tropic port aboard this tiny ship. มันเริ่มขึ้นที่นอกกาบเรือ ของเรือลำเล็ก ๆ Jumanji (1995)
It began the night King Louis was born.มันเริ่มขึ้นในคืนที่หลุยส์ประสูติ The Man in the Iron Mask (1998)
There was a big traffic accident there and that's how it started.มีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่นั่น และมันก็เริ่มขึ้นRingu (1998)
- It's starting.-มันเริ่มขึ้นแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
It has begun.มันเริ่มขึ้นแล้ว Unbreakable (2000)
The Fellowship is breaking. It is already begun.พันธมิตรแห่งแหวนนี้กำลังจะจบสิ้น มันเริ่มขึ้นแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's talk that the uprising will begin any day now.ลูกฉันไปแล้ว ที่นั่นปลอดภัยกว่า มีข่าวว่าการต่อต้านเยอรมัน ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้ว The Pianist (2002)
The battle has just begun.การต่อสู้ ... เพิ่งจะเริ่มขึ้น Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It has already begun.มันเริ่มขึ้นแล้ว Underworld (2003)
Far Far Away royal ball blow out.เมืองไกล ไกล เหลือเกิน งานราตรี ราชพิธิ เริ่มขึ้นแล้ว คุณ Muffet's curds and way Shrek 2 (2004)
If Totenkopf finds them, the countdown will begin.ถ้าโทเทนค๊อฟท์เจอมัน -การนับถอยหลังก็จะเริ่มขึ้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
He said that the world would end and the countdown would begin if Totenkopf got his hands on them.เขายังบอกด้วยว่าโลกจะถึงกาลอวสาน และการนับถอยหลังจะเริ่มขึ้น ถ้าหากโทเทนค๊อฟท์ได้หลอดพวกนั้นไป Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
We escaped into the tunnels once the countdown started.เราหนีเข้าไปทางอุโมงค์ตอนที่การนับถอยหลังเริ่มขึ้น Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Good morning, fellow sports fans. The match is about to begin.อรุณสวัสดิ์ แฟน ๆ กีฬา การแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้น The Woodsman (2004)
But the train has left the station.แต่ทุกอย่างมันเริ่มขึ้นแล้ว AVP: Alien vs. Predator (2004)
"They gave their lives so the hunt could begin."พวกเค้าให้ชีวิต เพื่อที่การล่าจะได้เริ่มขึ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
Let the game begin.เกมได้เริ่มขึ้นแล้ว Saw (2004)
Let the game begin.เกมได้เริ่มขึ้นแล้ว Saw (2004)
Let the game begin.เกมได้เริ่มขึ้นแล้ว Saw (2004)
Milloin se alkaa?มันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่? Kingdom of Heaven (2005)
The fight is going to begin now.การต่อสู้มันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
There's the kickoff, and we're under way in the second half.เริ่มการคิกออฟ ครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับ The Longest Yard (2005)
Well, counting that beyond of that work and my son's criminal life, and my f**king divorce, let's say that am full of things to do.ดีละ, งานต่อไปเริ่มขึ้นแล้ว แนนด์ ลูกของฉันกำลังตกอยู่ภาวะอันตราย และไอระยำคู่เก่าของฉัน บอกไปว่าฉันก็ด้วยเหมือนกัน Saw II (2005)
Better start to talk right now. What is this?ผู้ที่พูดเริ่มขึ้นแล้ว นี้คืออะไร Saw II (2005)
Let the game begin..เกมเริ่มขึ้นแล้ว Saw II (2005)
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง V for Vendetta (2005)
Repeat, the race can begin at any timeขอย้ำ เกมส์นี้จะเริ่มขึ้นเมื่อไรก็ได้ Initial D (2005)
When the suction begins,เมื่อการดูดเริ่มขึ้น Jenny, Juno (2005)
A war is starting.สงครามได้เริ่มขึ้นแล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
But it's going to start soon, What's Tsukushi-chan doing? Don't tell me she's not coming to the prom!แต่งานจะเริ่มขึ้นอีกไม่นาน สึคุชิไปไหนนะ อย่าบอกนะว่า เธอจะไม่มางานพรอม Boys Over Flowers (2005)
To tell you the truth, it's already started.ความจริง มันเริ่มขึ้นแล้ว Cell Test (2005)
We shall now start the Dance Competition!การแข่งขันเต้นเริ่มขึ้นแล้ว! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
That cure is meant for all of us. If we want freedom, we must fight for it.และการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นแล้ว X-Men: The Last Stand (2006)
Little ladies, where do you think real dancing begins?หนู ๆ จ๋า การเต้นที่แท้จริงเริ่มขึ้นที่ไหน Big Momma's House 2 (2006)
- Frank, don't encourage him.-แฟรงค์ อย่าเริ่มขึ้นมา Little Miss Sunshine (2006)
And when it started back up again, the invisible join would be seamless except for a slight shudder.และเมื่อมันเริ่มขึ้นใหม่ รอยต่อล่องหนนั้นไร้ตะเข็บ ยกเว้นการสั่นนิดๆ Cashback (2006)
Let the game begin.เกมส์เริ่มขึ้นแล้ว Saw III (2006)
And now, Heroes continues.และ ณ บัดนี้, วีรบุรุษได้เริ่มขึ้น Chapter Six 'Better Halves' (2006)
SINCE THIS WHOLE THING BEGAN,ตั้งแต่เรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้น If There's Anything I Can't Stand (2007)
When the manhunt is on,the hunted go shopping.การล่าเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ นักล่าต้องออกช้อปปิ้ง An Inconvenient Lie (2007)
And so the dangerous battles for our lives startedและการต่อสู้ที่แสนอันตรายของพวกเราก็เริ่มขึ้น Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
In the nights while fighting, I started to understand Eri's feelings little by littleเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น ผมก๊เริ่มรู้สึกเข้าใจเอริได้มากขึ้น Negative Happy Chainsaw Edge (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dawn[N] การเริ่มขึ้น, See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น, Syn. commencement, birth, beginning, early development, emergence, origin, start, occurrence
dawn[VI] เริ่มขึ้น, See also: ปรากฏขึ้น, เริ่มต้น, Syn. appear, begin, start, commence, develop, emerge, unfold, occur, break, Ant. end
tailgate party[N] การชุมนุมนอกสนามก่อนเกมการแข่งขันเริ่มขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
upstart(อัพ'สทาร์ท) n. ผู้ที่ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว,คนเห่อคนห่าม,คนทะลึ่ง. adj. ร่ำรวยหรือเฟื่องฟูหรือมีอำนาจขึ้นอยู่อย่างฉับพลัน. vt.,vi. กระโดดขึ้น,พุ่งพราด,ลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว,ปรากฎขึ้น,ทำให้เริ่มขึ้น, Syn. parvenu

German-Thai: Longdo Dictionary
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น เช่น Es ist keine Änderung eingetreten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top