Search result for

*เยือน*

(99 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เยือน, -เยือน-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยือน[V] visit, See also: pay a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by, Syn. เยี่ยม, Example: ทหารที่ไปด้วยบอกและชักชวนให้เข้าไปเยือน แต่ไม่สามารถบันทึกภาพได้, Thai definition: ไปหาเพื่อแสดงไมตรี
การเยือน[N] visit, See also: call, Syn. การเยี่ยม, การเยี่ยมเยียน, การเยี่ยมเยือน, Example: รัฐมนตรีกลาโหมแห่งแดนหมีขาวเสร็จสิ้นการเยือนแดนมังกรเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้มาเยือน[N] visitor, See also: guest, caller, Syn. แขก, Example: คนถิ่นนี้ให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: บุคคลต่างถิ่นที่มาหาหรือมาเยี่ยม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยี่ยมเยียน, เยี่ยมเยือนก. ไปมาหาสู่ถามข่าวคราว.
เยือนก. เยียน, เยี่ยม, เช่น ลมหนาวมาเยือน ไปเยือนยุโรป.
เยียนก. ไปมาหาสู่, มักใช้ควบกับคำ เยี่ยม เป็น เยี่ยมเยียน, เยือน ก็ว่า.
หัวกระไดไม่แห้งว. มีแขกมาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอ (มักใช้หมายถึงบ้านที่มีลูกสาวสวย หรือบ้านผู้มีอำนาจวาสนา).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alien visitorคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู visiting alien] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
guestแร่เยือน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
visiting alienคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู alien visitor] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visitorแขก, ผู้มาเยือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
visitor๑. ผู้ตรวจการ, ผู้ตรวจสอบ (ก. อังกฤษ)๒. ผู้มาเยือน, อาคันตุกะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Visits of stateการเยือนต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Arrival Ceremonyพิธีการต้อนรับ ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]
Goodwill Representativeผู้แทนสันถวไมตรี " หมายถึง การแต่งตั้งบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ ความประพฤติ และ บุคลิกที่เหมาะสมในการเป็นผู้แทนของประเทศ ให้ไปเยือนต่างประเทศ เพื่ออัธยาศัยไมตรี หรือผูกมิตรกับอีกประเทศหนึ่ง โดยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ " [การทูต]
head (leader) of delegationหัวหน้าคณะผู้แทนในการเยือนหรือในการประชุมระหว่างประเทศ [การทูต]
Heads of Stateผู้แทนที่สำคัญที่สุดของรัฐ หรือประมุขของรัฐ ในบางกรณีอาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐ ในการเจริญความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ โดยมีอำนาจเต็มที่จะประกอบการใด ๆ ได้ ประมุขของรัฐนั้นอาจได้แก่ พระจักรพรรดิ (Emperor) พระเจ้าแผ่นดิน (King) พระราชินี (Queen) และประธานาธิบดี (President)ประมุขของรัฐย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเคารพ และการยอมรับนับถือจากประเทศอื่นๆ ในสังคมนานาประเทศ ในแง่พิธีการทูต ผู้ที่เป็นกษัตริย์อาจได้รับเกียรติแตกต่างกับผู้ที่เป็นประธานาธิบดี แต่ความแตกต่างเช่นนี้หามีความสำคัญในแง่กฎหมายอย่างใดไม่ เมื่อประมุขของรัฐเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ตัวประมุขพร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวและบริวารทั้งหลาย ตลอดจนถึงทรัพย์สินของประมุขจะไดรับความคุ้มกัน (Immunity) ทั้งในทางแพ่งและอาญาคำว่าประมุขของรัฐอาจหมายถึงหัวหน้าของรัฐบาลก็ได้ เช่น ในกรณีสหรัฐอเมริกา แต่ในบางประเทศ เช่น อังกฤษ ประมุขของรัฐมิได้เป็นหัวหน้าของรัฐบาล ผู้ที่เป็นหัวหน้าของรัฐบาลได้แก่ นายกรัฐมนตรี (Prime Minister) ในประเทศที่มีการปกครองในรูปสาธารณรัฐ (Republic) ถือว่าอำนาจอธิปไตยตกอยู่กับประชาชน แม้แต่ตัวประธานาธิบดีของประเทศก็ไม่มีอำนาจอธิปไตย หากแต่เป็นประชาชนพลเมืองคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้าไปบริหารประเทศตามกำหนดระยะเวลาหนึ่งภายใต้ รัฐธรรมนูญ และตัวประธานาธิบดี เช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ก็อาจถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งโดยรัฐสภา หรือสภานิติบัญญัติได้ เรียกว่า Impeachment [การทูต]
Minister-in-Attendance รัฐมนตรีเกียรติยศที่จัดให้ประจำบุคคลสำคัญระดับหัวหน้ารัฐบาลขึ้นไปที่มา เยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล [การทูต]
Personal Diplomacyคือการเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงต่างประเทศด้วยกัน ส่วนการเจรจากันโดยตรงระหว่างประมุขของรัฐ หรือหัวหน้าของรัฐบาล แต่เดิมก็จัดอยู่ในประเภทการมทูตส่วนบุคคล แต่มาในปัจจุบันนี้ มักนิยมเรียกกันว่าเป็นทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) แยกออกต่างหากจากการทูตส่วนบุคคลมีผู้สังเกตการณ์หลายคนเตือนว่า ในกรณีที่เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ยังคาราคาซังอยู่นั้น ไม่ควรหันเข้าใช้วิธีส่งผู้แทนพิเศษจากนครหลวงไปแก้ปัญหา ควรให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการมากกว่า เพราะประการแรก การกระทำเช่นนั้นยังผลเสียหายต่อศักดิ์ศรีของตัวเอกอัครราชทูตเอง ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อการที่เขาจะปฏิบัติงานให้ประสบผลอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในประเทศนั้นในภายหน้าด้วย อีกประการหนึ่ง จะพึงคาดหมายได้อย่างไรว่า ตัวผู้แทนพิเศษที่ส่งไปนั้นจะมีความรอบรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของปัญหา รวมทั้งตัวบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่ากับตัวเอกอัครราชทูตเอง ซึ่งได้ประจำทำงานอยู่ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ณ ที่นั่น แม้แต่ แฮโรลด์ นิโคลสัน ก็ไม่เห็นด้วย และได้เตือนว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศหนึ่งไปเยือนและพบปะกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอีกประเทศหนึ่งบ่อย ๆ นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำและไม่ควรสนับสนุน เพราะการกระทำเช่นนี้ นอกจากจะทำให้ประชาชนคาดหมายไปต่าง ๆ นานาแล้ว ยังจะทำให้เกิดเข้าใจผิด และเกิดความสับสนขึ้นมาได้แม้แต่ผู้รอบรู้ในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติทางการ ทูตบางคนก็ยังแคลงใจว่า การทูตแบบสุดยอด (Summit Diplomacy) จะได้ประโยชน์และให้ผลจริง ๆ หรือไม่ นอกจากเฉพาะในกรณียกเว้นจริง ๆ เท่านั้น บ้างเห็นว่า การพบปะเจรจาแบบสุดยอดมักจะกลายสภาพเป็นการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์มากกว่า ที่จะเป็นการเจรจากันอย่างแท้จริง เพราะมีอันตรายอยู่ว่า ผู้ร่วมเจรจามักจะแสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกมากกว่าตามข้อเท็จจริง เพราะมัวแต่เป็นห่วงและคำนึงถึงประชามติในประเทศของตนมากเกินไปนอกจากนี้ ผู้เจรจาไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อลดหย่อนหรือทำการประนีประนอม ( ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งหากจะให้เจรจาบังเกิดผล) เพราะกลัวเสียหน้าหากกระทำเช่นนั้น ตามปกติ ถ้าให้นักการทูตเป็นผู้เจรจา เขาจะมีโอกาสมากกว่าที่จะใช้วิธีหลบหลีกอันชาญฉลาดในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เป็นผลตามที่มุ่งประสงค์ [การทูต]
suite of honourคณะผู้ติดตามเกียรติยศ - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับประมุขของรัฐ จะประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ประมุขของรัฐจัดให้มาประจำประมุขของรัฐผู้มาเยือน - สำหรับการเยือนอย่างเป็นทางการระดับหัวหน้ารัฐบาล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีเกียรติยศ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศผู้มาเยือน อธิบดีกรมพิธีการทูต พร้อมทั้งนายทหารเกียรติยศ ในกรณีที่ผู้มาเยือนมีคู่สมรส ก็จะเพิ่มคู่สมรสของคณะผู้ติดตามเกียรติยศ และนายตำรวจหญิงประจำ ตลอดการเยือน [การทูต]
State Banquetงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ประมุขของรัฐผู้รับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของรัฐผู้มาเยือน สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งประมุขของรัฐผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ประมุขของรัฐผู้รับ เรียกว่า Return Banquet [การทูต]
visitการเยือน " - State Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในระดับประมุขของรัฐ หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญของต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ ที่มีสถานะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดี โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐผู้รับ รัฐผู้รับจะจัดพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Official Visit การเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ รัฐบาล หมายถึง การเยือนเป็นทางการของประมุขของรัฐ มกุฎราชกุมาร หัวหน้ารัฐบาล หรือหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่ง เทียบเท่า โดยเป็นแขกรับเชิญของรัฐบาล และจัดพิธีการรับรองต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ - Visit as Guest of the Royal Thai Government การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล หมายถึง การเยือนของประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้า องค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าซึ่งไม่ได้เดินทางมาเยือนอย่าง เป็นทางการหรือเพื่อเจรจาทำงาน รวมทั้งการเสด็จฯ เยือนของพระราชวงศ์ รองประธานาธิบดีและบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีตำแหน่งเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลไทยปรารถนาที่จะแสดงไมตรีจิตโดยเชิญให้มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐบาล และจัดการต้อนรับให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเยือนในแต่ละกรณี - Working Visit การเยือนเพื่อเจรจาทำงาน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่าที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เจรจาในปัญหาหรือประเด็นใดเป็นการเฉพาะในระยะเวลาอันสั้น - Visit as Guest of Their Majesties the King and Queen of Thailand การเยือนในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ หมายถึง การเสด็จเยือนของพระราชวงศ์ต่างประเทศ หรือการเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วน พระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ - Private Visit การเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน หมายถึง การเยือนของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในระดับประมุขของรัฐ พระราชวงศ์ หัวหน้ารัฐบาล หรือผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัวหรือการแวะผ่านประเทศในระยะเวลา อันสั้น รัฐผู้รับจะจัดการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตามความเหมาะสม " [การทูต]
white tieชุดราตรีสโมสร " เสื้อสูทหางยาวสีดำ กางเกงสีดำมีผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีขาว เสื้อเชิ้ตสีขาว แถบดิ้นไหมสีดำ ใช้ในโอกาสงานกลางคืนที่จัดอย่างเป็นทางการ (งานราตรีสโมสร-formal evening entertainments) เช่น งานพระราชทานเลี้ยงกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดี ซึ่งมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ งานแสดงอุปรากร งานเต้นรำ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The traveler.ผู้มาเยือน Odyssey (2008)
We got company.เรามีเเขกมาเยือน Pilot (2008)
I'm the one that used the magic.ความหมดหวังกำลังมาเยือน ข้าต้องทำไรสักอย่าง The Moment of Truth (2008)
And one fall day, a familiar visitor came knocking on our door.แลัววันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วง อาคันตุกะที่เราคุ้นเคยก็มาเยือน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is a great day that I invite you all to our town...ในวันนี้ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เชิญทุกท่านมาเยือนเมืองของเรา Vantage Point (2008)
President Ashton, and citizens of the world, it is with great pleasure that I invite you all to our humble city.ประธานาธิปดีแอชตั้น, และประชาคมโลก ผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เชิญท่านมาเยือนเมืองของเรา Vantage Point (2008)
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน Outlander (2008)
Come nightfall, this city is mine. Mine.เมื่อราตรีมาเยือน เมืองนี้จะเป็นของฉัน เป็นของฉัน The Dark Knight (2008)
It would be like murdering a guest.มันจะเหมือนฆ่าแขกผู้มาเยือน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
How do you think his friends are treating their guest?มันจะ... มันจะเหมือนฆ่าแขกผู้มาเยือนThe Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Yeah? I see you don't have a visitor's badge. That's why I ask.ผมเห็นคุณไม่ติดบัตรผู้มาเยือน ผมก็เลยถามดูน่ะ Pineapple Express (2008)
Shit has hit the fan. The lion will speak.ความซวยมาเยือนแล้ว Pineapple Express (2008)
Thousands more arrive every month.ผู้คนนับพันมาเยือนที่นี่ทุกๆเดือน Home (2009)
# You # # on a night when bad dreams become a screamer# # when they're messin' with the dreamer#คือเธอ ในค่ำคืนที่ฝันร้ายน่าสะพรึงกลัวมาเยี่ยมเยือน ในยามที่มันมาก่อกวนมนุษย์ช่างฝันอย่างฉัน 500 Days of Summer (2009)
While the sparks were still glowing, he already glorified that temporary peace.ถึงแม้ไฟสงครามจะยังไม่มอดดับลง แต่สันติสุข ก็กำลังเข้ามาเยือนเช่นกัน Goemon (2009)
This planet was visited by our race once before by our earliest ancestors a millenium ago.เผ่าพันธ์ข้าเคยมาเยือนดาวดวงนี้แล้วในอดีต โดยบรรพบุรุษ รุ่นหลายสหสวรรษต์ก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And in related news, it was announced that President Mandela will visit South Africa this week.และในข่าวเดียวกัน.. มีการแถลงว่าประธานาธิบดีแมนเดล่า ...จะเดินทางมาเยือนแอฟริกาใต้ ภายในอาทิตย์นี้ Invictus (2009)
Welcome all and thank you for coming.ยินดีต้อนรับและขอขอบคุณที่มาเยือน District 9 (2009)
We want it nice and quiet, and they bring this on us?เราอยากทำเงียบๆ แต่มันนำพาความซวยมาเยือนเรา Public Enemies (2009)
I'm gonna bring the whole fucking diseased corrupt temple down on your head.ผมจะพาโรคร้ายมาเยือนให้หมด พังวัดลงมาบนหัวคุณ Law Abiding Citizen (2009)
'Cause I sure as hell didn't find myself locked in a trunk or on my knees with a gun to my head before your greedy old ass came along, all right?เพราะผมเห็นความตายมาเยือนด้วยตัวเองt ตอนที่ถูกล็อคอยู่ในท้ายรถ หรือนั่งคุกเข่ามีปืนจี้หัวผม ก่อนจะมาพร้อมกับที่ความโลภของคุณ ถูกไหม Breakage (2009)
We're making bank. Shit happens.เราเป็นคนหาเงิน ความซวยมาเยือนได้ทุกเมื่อ Breakage (2009)
I mean, she and I had a perfectly nice visit this afternoon and then you come home and she's in a big hurry to leave and then the two of you are talking in the driveway.เธอกับฉันมาเยี่ยมเยือนกัน แสนจะน่ารักมากตอนบ่าย แล้วจากนั้นคุณกลับมาบ้าน และจู่ๆเธอก็รีบร้อนหนีไปกะทันหัน แล้วจากนั้นพวกคุณ 2 คน ก็คุยกันที่ถนนหน้าบ้าน Peekaboo (2009)
We are screwed!ความซวยมาเยือนเราแล้ว Better Call Saul (2009)
I had already been getting grief from the homeowner's association.ผมมีความยุ่งยากมาเยือนพอแล้ว/ จากบ้านของสมาพันธ์ Pilot (2009)
Not to mention veganism and all the yakking and the coming that had no beginning and no end.ไม่ต้องกล่าวถึงมังสวิรัติเลย. และคำนินทาทั้งหมด และกำลังมาเยือน. นั่นจุดเริ่มต้นและไม่มีที่สิ้นสุด. Pilot (2009)
I know that you are a little cog in a big green wheel, and I am perfectly willing to look past the illegal guns and the decades of jail time.ฉันรู้ว่านายเป็นเเค่พวกปลายเเถว ในกลุ่มขบวนการใหญ่ แล้วฉันได้ข้อมูลที่เยี่ยม การขนส่งชิ้นส่วนปืนที่ผิดกฏหมาย และทศวรรษของการติดคุกมาเยือน Balm (2009)
Rage I just saw, I'm sure they could justify a little collateral damage.ฉันเพิ่งเห็นความโกรธแค้น ฉันมั่นใจว่าพวกเขา แสดงให้เห็นถึงฉิบหายกำลังมาเยือน The Culling (2009)
We got bikers.พวกเรามีแก๊งมอเตอร์ไซค์มาเยือน The Culling (2009)
We've got company.พวกเรามีเเขกมาเยือนว่ะ Na Triobloidi (2009)
Although their presence incited a global panic... 29 ships now hovering over the major cities of the world.หมายถึงความสงบสุขและกลมเกลียวอยู่ด้วยกัน มนุษย์กับผู้มาเยือนทำงานเคียงข้างกัน เพื่อสร้างศูนย์กลางนับพันแบบนี้ V (2009)
Now as the Visitors infiltrate the world's borders...แบ่งปันโดยมนุษยชาติและผู้มาเยือน ด้วยกัน V (2009)
That may be, father Landry, but we will minister to any size...ผู้มาเยือนเป็นคนทำ V (2009)
Are you all right?ใครอีกที่รู้เรื่องผู้มาเยือนV (2009)
You really care about this woman, you'll get as far away from her as possible.เป็นทีเด็ดของผู้มาเยือน เมื่อผู้มาเยือนมาถึงริมฝั่ง V (2009)
And in private, fear and confusion permeated even the most sacred sanctuaries.ฉันรู้ว่าการพูดต่อต้านผู้มาเยือน ขัดคำสั่งโดยตรงจากวาติกัน V (2009)
I was up most of the night going through this list, trying to find anyone who was at the warehouse with us.มาคัส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคุณแจ้งว่า การรักษาความปลอดภัยของแอนนา ถูกจัดการโดยผู้คุ้มกันที่เป็นผู้มาเยือน V (2009)
Everything that I've told you is true.ขณะที่ผบ.สูงสุดของผู้มาเยือน แอนนา เตรียมการนำเสนอ V (2009)
Into the next, and we are visitedสู่โลกถัดไป และเราถูกเยี่ยมเยือน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Visitors are known by many names,ผู้เยี่ยมเยือนมีหลากหลายชื่อ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Your first alien planet.เยือนดาวเอเลี่ยนครั้งแรก Time (2009)
This is a personal visit.นี้เป็นการมาเยือนส่วนบุคคล Life (2009)
But a visitor from australia Came to the service With shocking news for jack.แต่ผู้มาเยือนจากออสเตรเลียได้บอกข่าวที่น่าตกใจกับแจ็ค Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
People pay a fortune to visit that giant, underwater hotel in Abu Dhabi.ลูกค้าจ่ายค่าโชคชะตา เพื่อให้ได้ไปเยือน สถานที่อันแสนกว้างใหญ่ โรงแรมภายใต้ทะเล ที่อะดูดาบี้ Harbingers in a Fountain (2009)
I was talking to Grams.ครั้งสุดท้ายที่มันมาเยือน เหนือเมืองมิสทิก ฟอลส์ The Night of the Comet (2009)
They still putting visiting agents up at those crappy hotels by the airport?พวกเขายังคงจัดให้ เจ้าหน้าที่ผู้มาเยือนพักที่ ที่โรงแรมสับปะรังเคนั่น ใกล้กับสนามบินอีกเหรอ? The Gift (2009)
They're calling themselves "the visitors".พวกเขาเรียกตัวเองว่า "ผู้มาเยือนThere Is No Normal Anymore (2009)
You two are obsessed with visitors.ลูกและเพื่อนรู้สึก กดดันจากผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
The visitors didn't just get here.ผู้มาเยือนไม่ได้เพิ่งมาถึงที่นี่ There Is No Normal Anymore (2009)
- The visitors-- they traced the call.- "ผู้มาเยือน" - - พวกเขา แกะรอยตามสายได้ There Is No Normal Anymore (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มาเยือน[n. exp.] (phū mā yeūoen) EN: visitor ; guest ; caller   FR: visiteur [m]
เยือน[v.] (yeūoen) EN: visit ; pay a visit ; call on ; see ; drop in ; drop by ; stop by   
เยี่ยมเยือน[v.] (yīemyeūoen) EN: visit   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drop over[PHRV] มาเยี่ยม (อย่างไม่เป็นทางการ), See also: เยี่ยมเยียน, มาเยือน, Syn. bring over
visit[VT] มาเยี่ยม, See also: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม, Syn. call on, look up
visit[VI] มาเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, เยือน, Syn. go over, come over
visitant[N] ผู้มาเยือน, See also: แขกผู้มาเยือน (โดยเฉพาะคนแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติ), Syn. visitor, guest
visitor[N] ผู้เยี่ยมเยือน
visitor[N] ผู้มาเยี่ยม, See also: ผู้มาเยือน, Syn. visitant, guest

English-Thai: Nontri Dictionary
guest(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ,ผู้รับเชิญ,ลูกค้า
visit(n) การเยี่ยมเยียน,การไปเยือน
visit(vt) เยี่ยมเยียน,ไปเยือน,มีผลกระทบ
visitor(n) แขก,ผู้มาเยือน,อาคันตุกะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
訪問[ほうもん, houmon] (vt) เดินทางไปเยือน
訪日[ほうにち, hounichi] (vt) มาเยือนญี่ปุ่น
訪朝[ほうちょう, houchou] (vt) เดินทางเยือนเกาหลีเหนือ
訪英[ほうえい, houei] (vt) เดินทางเยือนอังกฤษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
参上[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
来訪[らいほう, raihou] (n) การมาเยือน
来訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
[きゃく, kyaku] Thai: แขก(ผู้มาเยือน) English: guest

German-Thai: Longdo Dictionary
Besucher(n) |der, pl. Besucher| ผู้มาเยือน, แขก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top