Search result for

*เภท*

(441 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เภท, -เภท-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
escargot[เอ็สคาร์โกท์] (n ) เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย (Appetizer) โดยการนำหอยทากชนิด รับประทานได้มายัดใส่เปลือกหอยประเภทหอยโข่งขนาดมะนาว ผลเล็ก แล้วยัดตามด้วยเนยที่มีส่วนผสมของกระเทียมสับและเครื่อง เทศอื่นๆ นำอบในเตาอบความร้อนสูงบนถาดหลุมโลหะ (Convection Oven) จนสุกหอมจึงนำมารับประทานด้วยคีมหนีบ กับส้อมที่ทำขึ้นเฉพาะอาหารจานนี้
ปลากระดี่[Pla-Kra-Di] (n ) Gourami (อินโดนีเซีย: Sepat, อีสาน: กระเดิด) เป็นสกุลปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง ในสกุล Trichogaster ในวงศ์ย่อย Luciocephalinae ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae มีรูปร่างโดยทั่วไป คือ แบนข้างคล้ายใบไม้ หัวมีขนาดเล็ก ปลายปากค่อนข้างแหลม ปากมีขนาดเล็ก มีครีบอกคู่แรกเป็นเส้นยาวใหญ่เห็นได้ชัด ซึ่งเรียกว่า "ตะเกียบ" เป็นอวัยวะช่วยในการสัมผัส มีก้านครีบแขนง 2-4 ก้าน ครีบหลังมีก้านครีบเดี่ยว 3-9 ก้าน และก้านครีบแขนง 7-11 ครีบ ครีบก้นมีก้านครีบเดี่ยว 9-14 ก้าน และมีก้านครีบแขนง 25-40 ก้าน ครีบท้องและครีบก้นต่อยาวเป็นแถวเดียวกัน โดยที่ไม่มีเส้นข้างลำตัว ปลายครีบหางไม่เว้ามากนัก[1] เป็นปลาที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพบได้แทบทุกประเภทของแหล่งน้ำจืด มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 15 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่ พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ได้แก่ ปลากระดี่มุก (Trichogaster leerii) ปลากระดี่นาง (Trichogaster microlepis) ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus)
Image:

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
macrocytic anemia[แมค'ระไซทฺ อะนี' เมีย)] (n ) โลหิตจาง ประเภท เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่ เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดพัฒนาไม่สมบูรณ์
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เภท[N] division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภท[V] break, See also: split, destroy, collapse, Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภท[N] kind, See also: class, type, sort, category, Syn. ชนิด, อย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภท[N] difference, See also: variation, strangeness, Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภท[N] part, See also: section, Syn. ส่วน, ภาค, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิตเภท[N] schizophrenia, See also: mental illness, psychiatric disorder, Example: มีงานวิจัยพบว่า ฤทธิ์ของกัญชาอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าจิตเภท, Thai definition: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง
ประเภท[N] type, See also: sort, category, kind, class, variety, Syn. อย่าง, ชนิด, แบบ, หมู่, พวก, หมวด, จำพวก, เหล่า, อย่าง, แผนก, ฝ่าย, กลุ่ม, ส่วน, Example: ป่าไม้ในประเทศไทยจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบหรือป่าดงดิบ และป่าประเภทที่ผลัดใบหรือป่าแล้ง, Count unit: ประเภท, Thai definition: ส่วนที่แบ่งย่อยออกไป
วจีเภท[N] speech, See also: utterance, intonation, Syn. การพูด, Thai definition: การเปล่งถ้อยคำ, การพูดแบ่งเป็นหัวข้อ, Notes: (บาลี)
เภทภัย[N] calamity, See also: disaster, catastrophe, Syn. ภัย, ภัยอันตราย, เหตุเภทภัย, Example: ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเภทภัยต่างๆ, Thai definition: ภัยต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังฆเภท[N] schism among Buddhist monks, Example: ไฉนภิกษุรูปนั้นจักทำสังฆเภทโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใด, Thai definition: การที่ภิกษุทำให้สงฆ์แตกหมู่แตกคณะออกไป
เภทุบาย[N] trick, See also: craft, plot, artifice, wiles, stratagem, Syn. อุบาย, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, Example: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ, Thai definition: อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แยกประเภท[V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกประเภท[V] classify, See also: categorize, sort out, arrange in classes, Example: ประเทศอียิปต์ไม่นิยมแยกประเภทฝ้ายด้วยการถือความยาวของเส้นใยเป็นหลักเหมือนที่ทำกันในอเมริกา, Thai definition: คัดเป็นหมวดหมู่
โรคจิตเภท[N] schizophrenia, Example: โรคจิตเภทเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะเศรษฐกิจ, Thai definition: กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์และบุคลิกภาพผิดปกติ, Notes: (อังกฤษ)
จำแนกประเภท[V] classify, See also: divide, group, sort, categorize, Syn. แยกประเภท, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก, Ant. รวมประเภท, Example: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
การจัดประเภท[N] categorization, See also: classification, Example: การจัดประเภทของคำสามารถดูได้จากหน้าที่ของคำ
กรีฑาประเภทลาน[N] field events, Ant. กรีฑาประเภทลู่, Example: เขาเป็นแชมป์กรีฑาประเภทลานที่วงการกีฬารู้จักกันดี, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันในบริเวณที่จัดไว้เป็นลานกว้าง เช่น ขว้างจักร กระโดดไกล เป็นต้น
กรีฑาประเภทลู่[N] track and road, Ant. กรีฑาประเภทลาน, Example: เหรียญทองทั้งหมดแบ่งเป็นกีฬา 12 เหรียญ และกรีฑาประเภทลู่ 9 เหรียญ, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การแข่งขันวิ่งส่วนใหญ่แข่งกันบนลู่
การจำแนกประเภท[N] classification, See also: categorization, Example: พวกเราได้มีการจำแนกประเภทของข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไชยเภท(ไชยะเพด) น. เด็กที่มีอายุแต่เดือนที่ ๑ ไป.
บรรพเภทน. ความปวดร้าวในข้อ.
ประเภทน. ส่วนที่แบ่งย่อยออกไปเป็นพวก จำพวก ชนิด หมู่ เหล่า อย่าง แผนก เป็นต้น.
ปักษเภทน. ความแตกต่างระหว่าง ๒ ฝ่ายที่โต้เถียงกัน.
เภทน. การแบ่ง, การแตกแยก, การทำลาย, มักใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส, เช่น สามัคคีเภท สังฆเภท
เภทส่วน, ภาค
เภทความแตกต่าง, ความแปลก
เภทชนิด, อย่าง.
เภทก. แตก, หัก, ทำลาย, พัง.
เภทภัย(เพดไพ) น. ภัยต่าง ๆ.
เภทุบายน. อุบายที่ทำให้เขาแตกกัน, เล่ห์เหลี่ยม, กลอุบาย.
เภทุบายดู เภท.
โรคจิตเภทน. กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์ และบุคลิกภาพผิดปรกติ.
วจีเภทน. การเปล่งถ้อยคำ.
วิเภตก์, วิเภทก์น. สมอพิเภก.
สังฆเภทน. การที่ภิกษุทำให้สงฆ์แตกหมู่แตกคณะออกไป, นับเป็นอนันตริยกรรมอย่าง ๑ ในอนันตริยกรรม ๕.
สัมเภทน. การปะปน, การรวมกัน
สัมเภทการแยก, การแตกออก, การแบ่ง.
หน้าทับเฉพาะประเภทน. ชื่อหน้าทับที่กำหนดว่าจะต้องบรรเลงเฉพาะประเภทเพลงนั้น ๆ เช่น หน้าทับเพลงตระ หน้าทับสมิงทอง.
กรรมาธิการ(กำ-, กัน-) น. บุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของแต่ละสภา แล้วรายงานต่อสภา คณะกรรมาธิการมี ๒ ประเภท คือ คณะกรรมาธิการสามัญ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมาธิการสามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสภาล้วน ๆ คณะกรรมาธิการวิสามัญประกอบด้วยบุคคลผู้เป็นสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภารวมกัน หรือบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกของสภาทั้งหมดที่สภาเลือกและตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ.
กรอ ๕ก. บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง ที่ทำให้เกิดเสียงต่อเนื่องกันเป็นเสียงยาวสม่ำเสมอ โดยใช้ ๒ มือตีสลับกันถี่ ๆ ด้วยน้ำหนักมือที่เท่ากัน.
กรอด ๓(กฺรอด) ก. บรรเลงดนตรีประเภทเครื่องตีดำเนินทำนอง โดยวิธีบังคับหรือห้ามเสียงในช่วงท้ายให้สั้นลง มักใช้ในการตีระนาด ฆ้องวง และกรับเสภา.
กระจับปี่น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ลักษณะคล้ายพิณ มี ๔ สาย ตั้งเสียงต่างกันเป็น ๒ คู่ เดิมใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่อง ๔ และมโหรีเครื่อง ๖ ในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ใช้จะเข้บรรเลงแทน.
กระทะทองน. กระทะกลมก้นลึกมีหู ๒ ข้าง ทำด้วยทองเหลือง มักใช้ทำของหวานประเภทเชื่อม เช่นกล้วยเชื่อม ฝอยทอง หรือใช้ทำของคาวเช่นขาหมูพะโล้.
กระเรียนทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กาเรียนทอง ก็ว่า.
กระหนก ๑น. ชื่อลายไทยประเภทหนึ่ง ใช้ผูกเขียนเป็นลวดลาย มีทั้งระบายสี ปิดทองรดนํ้า ปั้น หรือแกะสลักเป็นต้น มีหลายแบบ เช่น กระหนกเปลว กระหนกก้านขด กระหนกเครือ, เขียนเป็น กนก ก็มี.
กระแหนะกรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรมตกแต่ง หรือวิธีการทางช่างจุลศิลป์ประเภทหนึ่ง โดยใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพติดเข้ากับพื้นไม้หรือพื้นกระดาษ เช่น ปั้นหน้ายักษ์หน้าลิงติดลงบนกะโหลกปิดกระดาษทำเป็นหัวโขน, แขนะ ก็ว่า.
กรีฑา ๑(กฺรีทา) น. กีฬาอย่างหนึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้างรั้ว ซึ่งในการแข่งขันต้องมีทางหรือแนวทางวิ่ง อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก ซึ่งต้องมีสถานที่กว้างเพื่อการแข่งขัน
กลพยาน(กน-) น. บุคคลที่ทางการให้เจ้าหน้าที่ไปขอสัมภาษณ์และขอร้องให้ช่วยรับเป็นพยาน มี ๓ ประเภทคือ ทิพพยาน อุดรพยาน และอุตริพยาน เช่น อนึ่งกลพยานนั้น คือวานท่านไปถามเป็นคำนับ (สามดวง).
กลม ๑(กฺลม) น. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ ใช้ปี่พาทย์ทำตอนตัวละครที่เป็นเทพเจ้าหรือเจ้าเงาะเหาะโดยลำพัง และใช้เป็นเพลงบรรเลงในเวลาเทศน์มหาชาติประจำกัณฑ์สักบรรพ.
กลม ๒ลักษณนามเรียกจำนวนเหล้าบางประเภทที่บรรจุในขวดกลม เช่น เหล้ากลมหนึ่ง เหล้า ๒ กลม.
กลอง(กฺลอง) น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี ขึงด้วยหนัง ใช้ตีบอกสัญญาณ กำกับจังหวะ หรือใช้ตีร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ ตัวกลองเรียกว่า “หุ่น” ลักษณะกลมกลวงทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ชิงชัน ไม้มะริด ไม้มะม่วง มีทั้งหน้าเดียวและ ๒ หน้า ที่ขึ้นหนังหน้าเดียว เช่น โทน กลองยาว รำมะนา ที่ขึ้นหนัง ๒ หน้า เช่น กลองทัด ตะโพน เปิงมาง กลองแขก กลองมลายู กลองชนะ การขึ้นหนังมีทั้งที่ใช้หมุดตรึงให้แน่น และใช้โยงเร่งเสียงด้วยสายหนัง เรียกว่า หนังเรียด หรือใช้หวายหรือลวด ยังมีกลองที่หล่อด้วยโลหะทั้งลูก แต่มิได้ขึงด้วยหนัง ก็มี เช่น มโหระทึก และกลองที่ทำด้วยดินเผา การตีกลองอาจใช้ไม้ตี มือ (ฝ่ามือ) หรือนิ้ว เพื่อให้เกิดเสียงดังก้อง, ลักษณนามว่า ใบ หรือ ลูก.
กล่อมหงส์น. ชื่อเพลงประเภทเพลงพื้นบ้าน
กลูโคส(กฺลู-) น. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว หลอมละลายที่ ๑๔๖ °ซ. มีในนํ้าผึ้ง และผลไม้ที่มีรสหวาน เป็นองค์ประกอบปรกติในเลือด และมีในปัสสาวะของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน, เดกซ์โทรส ก็เรียก.
กวางทองชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
กะระนะชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเรื่องเพลงช้า ประกอบด้วยเพลงกะระนะ เพลงอาถรรพณ์ เพลงแขกเห่.
กัมพุช ๒น. ชื่อเพลงไทยสำเนียงเขมร, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา.
กัลยาณมิตร(กันละยานะมิด) น. ชื่อเพลงไทยประเภทโหมโรงเสภา อัตรา ๓ ชั้น แต่งขึ้นจากเพลงหน้าพาทย์ชื่อชำนาญ.
กาพย์น. คำร้อยกรองประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด เช่น กาพย์ฉบัง กาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ยานี กาพย์ขับไม้.
กาเฟอีนน. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี C8H10O2N4 ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์.
การ์ตูน ๒น. ชื่อปลาทะเลขนาดเล็กทุกชนิดในสกุล Amphiprion วงศ์ Pomacentridae ลำตัวสั้นและแบนข้าง สีเหลือง แสด หรือแดง บางชนิดมีส่วนบนรวมทั้งครีบหลังดำคลํ้า มักมีแถบสีขาวเด่นพาดขวางบนหัวและลำตัว ๑-๒ แนว แล้วแต่ชนิดหรือขนาดบ้างมีสีส้ม พบอาศัยตามแนวปะการัง โดยเฉพาะอยู่กับดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่งในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ขนาดยาวได้ถึง ๑๖ เซนติเมตร.
กาเรียนทองน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น, ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา, กระเรียนทอง ก็ว่า.
กาแล็กโทสน. นํ้าตาลชนิดหนึ่งประเภทโมโนแซ็กคาไรด์ ชนิดแอลโดเฮ็กโซส ลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีรสหวานน้อยกว่านํ้าตาลทราย หลอมละลายที่ ๑๖๕ ํ-๑๖๘ ํซ. โมเลกุลของกาแล็กโทสเชื่อมโยงกับโมเลกุลของกลูโคสเป็นโมเลกุลของแล็กโทสซึ่งมีในนํ้านม.
กำมะถันธาตุลำดับที่ ๑๖ สัญลักษณ์ S เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีอัญรูปหลายแบบ ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ในอุตสาหกรรมทำกรดซัลฟิวริก อุตสาหกรรมยาง ทำหัวไม้ขีดไฟ ดินปืน ดอกไม้เพลิง และยารักษาโรค, ยาประเภทซัลฟาและประเภทเพนิซิลลินก็มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบด้วย.
กีตาร์น. เครื่องสายประเภทดีดชนิดหนึ่ง มักมี ๖ สาย ใช้กระดีดหรือนิ้วมือดีดสายที่ทำด้วยไนลอนหรือโลหะ.
กึ๋นน. กระเพาะที่ ๒ ของสัตว์ประเภทสัตว์ปีก มีหน้าที่ย่อยอาหารต่อจากกระเพาะที่ ๑ ประกอบด้วยผนังที่มีกล้ามเนื้อหนาและเหนียวสำหรับบดอาหาร โดยมีหินก้อนเล็ก ๆ ที่กลืนเข้าไปเป็นเครื่องช่วย
กุ้งเต้น ๑น. ชื่ออาหารประเภทกับแกล้ม ใช้กุ้งแม่น้ำที่ยังสด ผ่าหลัง ราดด้วยน้ำมะนาว กินกับน้ำจิ้ม, ชื่ออาหารประเภทกับแกล้ม ใช้กุ้งฝอยเป็น ๆ บีบมะนาว ปรุงด้วยพริกตำและน้ำปลา.
เกมโชว์น. รายการโทรทัศน์ประเภทจัดการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานเช่นแข่งตอบปัญหา แข่งทายชื่อนักร้อง มีรางวัลเป็นเงินหรือสิ่งของให้ผู้ชนะการแข่งขัน.
แกง ๑น. กับข้าวประเภทที่เป็นนํ้า มีชื่อต่าง ๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด แกงส้ม. (ดูที่คำนั้น ๆ ).ก. ทำกับข้าวประเภทที่เป็นแกง.
ขนมกรุบกรอบน. ขนมประเภทที่ทำด้วยแป้ง น้ำตาล เกลือ เป็นต้น อบหรือทอดกรอบ มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line๑. ส่วนรับประกันภัย๒. ประเภทของการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, classification ofการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
schizophreniaโรคจิตเภท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
social status categoryประเภทตามสถานภาพทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
speech therapyการบำบัดวจีเภท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordinary insuranceการประกันชีวิตประเภทสามัญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupational classificationการจำแนกประเภทตามกลุ่มอาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
occupational classificationการแยกประเภทอาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
block of flatsกลุ่มอาคารประเภทห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multiple line insurerผู้รับประกันภัยหลายประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categories of stratigraphic classificationประเภทการจำแนกลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
categoryประเภท, ปทารถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
class III partial dentureฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๓ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
class IV partial dentureฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๔ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of crimesการจำแนกประเภทการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of lawการแบ่งแยกประเภทกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classification of tortsการจำแนกประเภทละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classified taxระบบภาษีเก็บตามประเภททรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conglomerateบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทรวมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
class I partial dentureฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๑ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
class II partial dentureฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๒ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
capital goodsสินค้าประเภททุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classificationการแยกประเภท, การจำแนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
classificationการจำแนกประเภท, การจัดจำพวก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
denture classificationการจำแนกประเภทฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
domain typeประเภทโดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
denture, class II partialฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๒ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, class III partialฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๓ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, class IV partialฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๔ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, class I partialฟันปลอมถอดได้ ประเภทที่ ๑ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
group life insuranceการประกันชีวิตประเภทกลุ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiduciary contractสัญญาประเภทฝากทรัพย์ (ด้วยความไว้วางใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
falsi crimen (L.)ความผิดประเภทหลอกลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejusdem generis (L.)ในลักษณะเดียวกัน, ในประเภทเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
industrial insuranceการประกันชีวิตประเภทอุตสาหะ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
in kindในประเภทเดียวกัน, อย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
igneous rock classificationการจำแนกประเภทหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
industrial mobilityการเคลื่อนที่ทางงานอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนประเภทงานอุตสาหกรรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
therapy, speechการบำบัดวจีเภท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
torts, classification ofการจำแนกประเภทละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
halogenated refrigerantสารทำความเย็นประเภทแฮโลเจน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Material Designation คำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Informative abstractสาระสังเขปประเภทให้ความรู้, สาระสังเขปให้ความรู้
หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนถึงประเด็นสำคัญๆ จุดเด่นของเนื้อเรื่อง และเป็นการย่อเรื่องให้ผู้อ่านทราบโดยกล่าวถึงบทความหรือต้นฉบับอย่างสมบูรณ์ เป็นสาระสังเขปที่ให้รายละเอียดมากกว่าสาระสังเขปประเภทพรรณนา

ตัวอย่างสาระสังเขปประเภทให้ความรู้ จาก ประชากรศึกษา : โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรม : รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค

เอกสารฉบับนี้ รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา จัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 มีผู้เข้าร่วมในการประชุม จำนวน 35 คน จาก 12 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การประชุมครั้งนี่้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2)เพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษาสามารถวางโครงสร้าง วิธีการ ทางเลือกของนวัตกรรมเพื่อประสิทธิผลในการดำเนินการต้้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา รายงานนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ทางด้้านโครงการ และวิธีการนวัตกรรมประชากรเพื่อรับสนองโครงการทางประชากรศึกษา โดยจัดกลุ่มประสบการณ์ดังกล่าวภายใต้หัวข้อดังนี้ ก) การพัฒนาและวางแผนโครงการ ข) ความตื่นตัวและการปฐมนิเทศ ค) องค์การทางการบริหารของโครงการการศึกษาของทั้งระบบในและนอกโรงเรียน ทั้งนี้่โดยจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มตามประสบการณ์ข้างต้น เพื่ออภิปรายในรายละเอียดของ 4 หัวข้อย่อยของโครงการ คือ (1) การพัฒนาโครงการและการวิจัยและประเมินผล (2) ความตื่นตัว การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม (3) การพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์ และ (4) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบ และปัญหาของโครงสร้างและวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนะตัวแบบทางเลือก และแบบแผนของโครงการแต่ละหัวข้อ ส่วนที่สองของรายงานประกอบด้วย รายงานเฉพาะประเทศที่แต่ละประเทศได้บรรยายถึงสถานการณ์ประชากรและประสบการณ์นวัตกรรมของประชากรศึกษาของการศึกษาในและนอกโรงเรียน ส่วนที่สามเป็นภาคผนวก

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

พระโกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

Cost, Insurance and Freightประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ , ประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมันที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการส่งน้ำมันไปถึงผู้ซื้อ และจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งและค่าประกันภัยแทนผู้ซื้อ [ปิโตรเลี่ยม]
Conversion Refineryโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา, โรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming Refinery ที่มี cracking เพิ่มเข้ามา ซึ่งจะทำหน้าที่แตกตัวโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆให้เป็นน้ำมันที่มีคุณค่าสูง
โรงกลั่นน้ำมันประเภทนี้จะให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหนัก เช่น น้ำมันเตา น้อยกว่าที่ผลิตได้จากโรงกลั่นน้ำมันประเภท Hydro skimming เพราะน้ำมันหนักที่กลั่นได้จะถูกทำให้แตกตัวที่หน่วย cracking เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำมันเบาชนิดต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Free on Boardสัญญาการซื้อขายน้ำมัน, สัญญาการซื้อขายน้ำมันประเภทที่ผู้ขายรับผิดชอบในการขนถ่ายน้ำมันลงเรือของผู้ซื้อ ณ ท่าเรือขนถ่าย ความสูญเสียหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบเอง [ปิโตรเลี่ยม]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital goodsสินค้าประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital investmentการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Classification systemระบบการจำแนกประเภท [เศรษฐศาสตร์]
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Standard industrial classificationการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Standard intemational trsde classificationการจัดประเภทมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Statistical classificationการจัดประเภทเชิงสถิติ [เศรษฐศาสตร์]
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์น้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Thermoluminescence datingการหาอายุโดยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์, วิธีหาอายุโบราณวัตถุประเภทเครื่องปั้นดินเผา โบราณสถานที่ก่อสร้างด้วยอิฐและตะกอนดิน โดยอาศัยปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ วิธีที่นิยมใช้มี 2 วิธี คือ Quartz and Feldspar Inclusion Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วง 50 ถึง 100,000 ปี และถ้ามีหินฟันม้าประกอบอยู่ สามารถหาอายุได้ในช่วง 500 ถึง 500,000 ปี อีกวิธีหนึ่งได้แก่ Pre-dose Method สามารถหาอายุตัวอย่างที่มีหินเขี้ยวหนุมานประกอบอยู่ได้ในช่วงไม่เกิน 1,000 ปี (ดู thermoluminescence ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
storageหน่วยเก็บ, หน่วยความจำสำหรับเก็บคำสั่ง และข้อมูลของคอมพิวเตอร์ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำลอง [คอมพิวเตอร์]
supercomputerซูเปอร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถสูง คิดคำนวณได้เร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆ ชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้เดิมที่ตั้งขึ้นเพื่อเรียกคอมพิวเตอร์ Cray-1 ซึ่งเป็นเครื่องที่ผลิตโดยบริษัท Cray Research และต่อมามีผู้พัฒนาเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์อีกมาก รวมทั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ในญี่ปุ่นด้วย ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความเร็วสูงมาก และโดยทั่วไปถือว่าจะต้องเร็วกว่า 300 MFLOPS คือคำนวณเลขจุดลอยตัวได้เกินกว่า 300 ล้านคำสั่งต่อวินาที ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงยิ่ง (high performance computer) [คอมพิวเตอร์]
Design Patentสิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์
เช่น สิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือ / กล่องใส่อัญมณี ฯลฯ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ)
เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Plant Application (Patent) คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ พืชประเภทที่มีการขยายพันธ์แบบไร้เพศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Radappertizationการทำปลอดจุลินทรีย์ด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทด้วยปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ เพื่อฆ่าจุลินทรีย์ทั้งหมดที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค หรือ จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย เพื่อให้อาหารนั้นเก็บรักษาได้นานหลายเดือนหรือเป็นปีที่อุณหภูมิห้อง อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อทำให้ปลอดจุลินทรีย์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่งวงรมควัน อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารสำหรับมนุษย์อวกาศ (ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
LWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วง ความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Light water reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Labelled compoundสารประกอบติดฉลาก(รังสี), สารประกอบเข้ากัมมันตรังสี ,สารประกอบทำรอย, สารสังเคราะห์ที่มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีประกอบอยู่ในโมเลกุล มี 2 ประเภทหลัก คือ การแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุเดียวกัน อีกประเภทหนึ่งเป็นการแทนที่นิวไคลด์เสถียรในโมเลกุลด้วยนิวไคลด์กัมมันตรังสีของธาตุต่างชนิดกัน
[นิวเคลียร์]
Closed-end fundกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนปิด)
กองทุนรวมที่ บลจ. จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุกองทุนรวม เช่น 5 ปี 7 ปี เป็นต้น โดย บลจ. จะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตอนเริ่มต้นโครงการ ทำให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี้มีจำนวนที่แน่นอนและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ลงทุน บลจ. มักนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ โดยผ่านบริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในราคาตลาด ซึ่งอาจจะต่ำกว่า หรือสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุนนั้น ๆ [ตลาดทุน]
Open-end fundกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)
กองทุนรวมที่ บลจ. ขายหน่วยลงทุนและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น เปิดทำการซื้อขายเดือนละครั้ง สัปดาห์ละครั้ง หรือทุกวันทำการ ในราคาซื้อขายหน่วยลงทุนที่คำนวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอยู่ [ตลาดทุน]
Customer typeการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน
การแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทผู้ลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันในประเทศ (Local Institution) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investor) และผู้ลงทุนในประเทศ (Local Investors) [ตลาดทุน]
Investor contact category Aผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งสามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ หรือจัดทำบทวิเคราะห์ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขายได้ด้วย ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ หรือผู้ขายนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด [ตลาดทุน]
Investor contact category Bผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนประเภท
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนซึ่งไม่สามารถทำการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ได้ โดยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อ ชักชวน วางแผนการลงทุน หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน โดยอาศัยข้อมูลจากบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดทำขึ้น [ตลาดทุน]
Admission of nonimmigrantsการอนุญาตคนเข้าเมืองประเภทชั่วคราว [TU Subject Heading]
Categories (Mathematics)การจำแนกประเภท (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Discriminant analysisการวิเคราะห์การจำแนกประเภท [TU Subject Heading]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Film genresประเภทของภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Grassworkงานศิลปะจากต้นไม้ประเภทหญ้า [TU Subject Heading]
Capital assetสินทรัพย์ประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Schizophreniaจิตเภท [TU Subject Heading]
Schizophrenicsผู้ป่วยจิตเภท [TU Subject Heading]
Semi conductor industrial equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Semi conductor production equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในด้านการผลิต [TU Subject Heading]
Television program genresประเภทรายการโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Industrial Mobility การเปลี่ยนงานตามประเภทของอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนอุตสาหกรรมของงานที่ทำ [สิ่งแวดล้อม]
Monodisposal การกำจัดขยะประเภทเดียว
การกำจัดขยะประเภทเดียวกันบนพื้นที่ฝังกลบ หนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I kind of snuck out before she could corner meฉันเป็นประเภทชอบแอบหนีออกไปกลางดึก เธออาจตั้งแง่กับฉัน Chuck in Real Life (2008)
He was my kind of guy.เขาคือผู้ชายประเภทที่ฉันชอบเลย Chuck in Real Life (2008)
And the people attracted to this line of work are, too.และคนที่สนใจกับสายงานประเภทนี้ก็เช่นเดียวกัน Dead Space: Downfall (2008)
Uploads the nasty stuff online.อัพโหลดพวกประเภทที่ติดเรตขึ้นเนต Not Cancer (2008)
There are two types of people that hire me.มีคนอยู่ 2 ประเภทที่จ้างชั้น Not Cancer (2008)
One type wants to find out that they're right,ประเภทที่หนึ่งต้องการจะพิสูจน์ว่า พวกเค้าคิดถุก Not Cancer (2008)
One type wants to find out that they're wrong.อีกประเภทนึงคือพวกที่ผิด Not Cancer (2008)
Which type am i?แล้วชั้นเป็นประเภทไหน? Not Cancer (2008)
You're the third type.เธอเป็นประเภทที่ 3 Not Cancer (2008)
You're the type that doesn't care if you're right or wrongประเภทที่ไม่สนใจ Not Cancer (2008)
That's an actual type? You want me to check out wilson.นั่นเป็นประเภทจริงจัง นายต้องการให้ฉันไปสืบเรื่องวิลสัน Not Cancer (2008)
Kutner, you're sort of Asian, right? Get it translated.คัดเนอร์ คุณจัดอยู่ในประเภทเอเชียถูกไหม ไปแปลมา Birthmarks (2008)
What person who is nothing like me are you saying that to?คนที่นายพูดถึงเป็นคนประเภทที่ไม่มีอะไรเหมือนฉัน Birthmarks (2008)
And since we've ruled out infections and toxins-- it narrows it down to any one of a dozen genetic disorders, each of which takes more than a week to run.และตั้งแต่เราตัดการติดเชื้อ กับสารพิษออก มันก็จะแคบลง\ ถ้าเป็น 1ใน 12 ประเภท\ ของการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งการตรวจแต่ละอย่าง ใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ Joy (2008)
What else? - Drugs could damage the heart.ยาเสพติดประเภทไหน\ สามารถทำร้ายหัวใจ Emancipation (2008)
House isn't the rooting kind.เฮาส์ไม่ได้เป็นประเภทต้นตอ Last Resort (2008)
Some people send in their stories and feel comfortable with me.โอเค บางครั้งมันก็มีคนบางประเภท Scandal Makers (2008)
-As you can see, I'm irresistibly cute. -Of course.อย่างที่คุณเห็น ฉันเป็นคนประเภทน่ารัก น่าอ้อน เอ่อ ก็ใช่... Scandal Makers (2008)
Isn't he the same too?เขาไม่ใช่คนประเภทเดียวกัน ใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
I have a ledger, a record of every paymentผมมีบัญชีแยกประเภท บันทึกค่าใช้จ่ายทุกประเภท The Bank Job (2008)
What line of work are you in, Mr Button?- คุณทำงานประเภทไหนล่ะ คุณบัทตัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So, what line of work do you do?แล้วคุณล่ะ.. ทำงานประเภทไหน? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They want their money now. Tonight.พวกเขาอยากได้เงินคืนคืนนี้ แล้วพวกเขาก็ไม่ใช่คนประเภท... The Lazarus Project (2008)
What kind of name is Bill for a dog?บิลเป็นชื่อหมาประเภทไหนกัน The Lazarus Project (2008)
What kind of bank does that?ธนาคารประเภทไหนวะเนี่ย The Dark Knight (2008)
What kind of friend does that make me? A pretty lousy friend, I guess.ฉันเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ คงเป็นประเภทเพื่อนแย่ๆล่ะมั๊งฉันว่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I kind of always, you know, sort of assumed... that people from the South were kinda...ผมนึกอยู่เสมอว่า ผู้คนจากทางใต้เป็นประเภทแบบ... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What kind of crook leaves a note?โจรประเภทไหนกันทิ้งป้ายให้ตำรวจตาม Jumper (2008)
-What kind of trouble? Coke? pills?ปัญหาประเภทไหนกัน โคเคน,หรือยาเสพติดล่ะ? 24: Redemption (2008)
What kind of dog?หมาประเภทไหนดี? Marley & Me (2008)
He keeps a very low profile, but he is one of the Prime Minister's closest advisersหมอนี่เป็นประเภทเสือซุ่ม แต่จริง ๆ เป็นที่ปรึกษาข้างตัว ท่านนายกรัฐมนตรี Quantum of Solace (2008)
What kind of monk are you?นายมันนักบวช ประเภทไหนกันวะ The Forbidden Kingdom (2008)
The best kind, like this one, where a man has had a full life.ประเภทดีที่สุดอย่างเช่น ผู้ชายคนไหนที่ชีวิตยืนยาวได้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The other kind, from all these bad diseases.ประเภทอื่น ตายด้วยโรคร้ายทั้งหมด The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I know this kind of man. We've seen this.ผมรู้จักผู้ชายประเภทนี้ เราเห็นมาแล้ว Burn After Reading (2008)
My dad's a soldier, but not the sort that takes people's clothes away for no reason.แต่ไม่ใช่ทหารประเภทที่เอาเสื้อผ้าคนอื่นไปซะเฉยๆหรอกนะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
What sort, then?แล้วประเภทไหนกันล่ะ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Well, he's the important sort.อืม.. ประเภทที่สำคัญๆมั้ง The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- One hears of such men.- พูดถึงคนประเภทนั้นนะ... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
How much worse is it then for the lone man, the lone woman, stricken by a private calamity?แล้วมันจะเลวร้ายกว่าเพียงใด สำหรับชายหรือหญิงที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว เผชิญกับเภทภัยที่เป็นส่วนตัว Doubt (2008)
These types of people are clever.คนประเภทเหล่านี้เป็นคนฉลาด Doubt (2008)
What kind of bird is that?มันเป็นนกประเภทใหน? อยุ่ในกลุ่มนกขนาดเล็ก? Doubt (2008)
You're the one forcing people to say things.คุณเป็นหนึ่งในผู้คนประเภทบังคับให้พูด ในสิ่งที่ไม่อยากพูดถึง Doubt (2008)
This is a very unique business...นี่มันธุรกิจผิดประเภท Taken (2008)
- with a very unique clientele.กับลูกค้าที่ผิดประเภท -ฉันจะจ่ายให้ Taken (2008)
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท The Happening (2008)
Now, plants and trees just can't pick up and move when they feel threatened, like other species.พืชและต้นไม้ เก็บของและย้ายที่ไม่ได้ เมื่อพวกมันรู้สึกถูกคุกคาม เหมือนสิ่งมีชีวิตประเภทอื่น The Happening (2008)
You make it seem as if having children is some sort of a goddamn punishment.คุณทำให้มันดูเหมือนว่าการมีลูกเป็นประเภทของการลงโทษ goddamn บาง Revolutionary Road (2008)
What sort of parents do you think we are?ลูกคิดว่าเราเป็น พ่อแม่ประเภทไหน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I'm not that kind of a doctor.ฉันไม่ใช่หมอประเภทนั้นนะ The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีแยกประเภท[n. exp.] (banchī yaēk praphēt) EN: ledger   FR: grand-livre [m]
จำแนกประเภท[v. exp.] (jamnaēk praphēt) EN: classify ; divide ; group ; sort ; categorize   FR: divisier ; classifier ; séparer
การจำแนกประเภท[n. exp.] (kān jamnaēk praphēt) EN: classification ; categorization   
การจัดประเภท[n. exp.] (kān jat praphēt) EN: classification   
การแข่งขันประเภทชาย[n. exp.] (kān khaengkhan praphēt chāi) EN: men's tournament   FR: tournoi masculin [m]
การแข่งขันประเภทหญิง[n. exp.] (kān khaengkhan praphēt ying) EN: women's tournament   FR: tournoi féminin [m]
กรีฑาประเภทลู่[n. exp.] (krīthā praphēt lu) EN: track events   
หลายประเภท[X] (lāi praphēt) EN: various kinds   
เงินฝากประเภทเผื่อเรียก[n. exp.] (ngoenfāk praphēt pheūa rīek) EN: sight deposit   
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking   FR: division [f] ; séparation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: sort ; kind ; type ; class ; category   FR: sorte [f] ; genre [m] ; type [m] ; classe [f]
เภท[n.] (phēt) EN: part ; section   FR: partie [f]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering   FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
ประเภท[n.] (praphēt) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event   FR: catégorie [f] ; classe [f] ; type [m] ; genre [m] ; espèce [f] ; sorte [f]
ประเภทของหิน[n. exp.] (praphēt khøng hin) FR: types de roches [mpl]
ประเภทของเนยแข็ง[n. exp.] (praphēt khøng noēikhaeng) FR: sorte de fromage [f]
ประเภทตู้[n. exp.] (praphēt tū) EN: coach type   FR: type de voiture [m]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket   FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus
โรคจิตเภท[n. exp.] (rōk jit phēt) EN: schizophrenia   FR: schizophrénie [f]
สังฆเภท[n.] (sangkhaphēt) EN: schism among Buddhist monks   
ทฤษฎีประเภท [n. exp.] (thritsadī praphēt) EN: ?   FR: ?
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation   
วิธีจัดประเภท[n. exp.] (withī jat praphēt) EN: classification method   FR: méthode de classification [f]
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphēt) EN: separate ; divide into ; put apart   
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphēt) EN: classify ; categorize ; sort out ; arrange in classes   

English-Thai: Longdo Dictionary
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดิจิตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมิถุนายน 2002
MMC(abbrev uniq) ย่อมาจาก Multimedia Card อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย SD (Secure Digital) แต่บางกว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player , flash memory, SD, CF, SM, MS, Digital Film
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
SD(abbrev uniq) ย่อมาจาก Secure Digital อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้าย MMC (Multimedia Card) แต่หนากว่าเล็กน้อย นิยมใช้กับ PDA กล้อง Digital MP3 Player, flash memory, MMC, CF, SM, MS, digital film
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
bitcoin(n ) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerodyne[N] เครื่องบินประเภทหนึ่งที่หนักกว่าอากาศ
alfalfa[N] พืชตระกูลถั่วประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical
assort[VT] จำแนกประเภท, See also: แบ่ง, คัด, แยก, Syn. sort, classify, group
assort[VI] เป็นประเภทเดียวกัน, See also: แบ่ง, คัด, แยก
assortment[N] การจัดประเภท, Syn. classification
all manner of someone or something[IDM] ทุกประเภท, See also: ทุกแบบ
all walks of life[IDM] ทุกชนชั้นทางสังคม เศรษฐกิจ และเชื้อชาติ, See also: ทุกประเภท
bebop[N] เพลงแจ๊สประเภทหนึ่ง, Syn. bop
beefsteak[N] สเต็กประเภทหนึ่ง
bracket[N] ประเภท, See also: ชนิด, Syn. category
brake[N] ไม้ประเภทเฟิร์น
belong under[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: อยู่ในกลุ่ม, Syn. come under
cannelloni[N] อาหารประเภทพาสต้าชนิดหนึ่งที่ยัดไส้พาสต้าด้วยชีสหรือเนื้อ ราดซ้อสข้างบนแล้วนำไปอบ
cast[N] ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
categorize[VT] จัดหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, จัดประเภท, Syn. classify
category[N] หมวด, See also: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท, Syn. class, type
catgut[N] เอ็นที่ทำจากไส้แกะใช้ในเครื่องดนตรีประเภทสาย, Syn. gut
caviar[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง, Syn. caviare
cello[N] เครื่องสายประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายไวโอลินขนาดใหญ่ ขณะเล่นผู้เล่นจะวางไว้ระหว่างเข่าทั้งสอง
cellulite[N] ประเภทของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ
cha-cha[N] ท่าการเต้นรำประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา, Syn. cha-cha-cha
cha-cha-cha[N] ท่าการเต้นรำประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา, Syn. cha-cha
chamber orchestra[N] กลุ่มนักดนตรีเล็กๆ ที่เล่นเพลงประเภทคลาสสิคด้วยกัน
clarinet[N] แคริเน็ท, See also: เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่ง
class[N] ประเภทหรือชนิด, Syn. category, division, group, kind, sort
classification[N] การจัดแบ่งประเภท, Syn. grouping, sorting
classificatory[ADJ] ที่จัดแบ่งประเภท
classified[ADJ] ที่แบ่งเป็นประเภท, Syn. grouped, classed, sorted
clavier[N] คีย์บนเครื่องดนตรีประเภทเปียโน ออร์แกน, Syn. clavichord, keyboard
cologne[N] โคโลญจ์, See also: น้ำหอมประเภทโคโลญจ์, Syn. eaude cologne
conga[N] เต้นคองกา, See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
congener[N] คนหรือสิ่งของประเภทเดียวกัน
cotton[N] ต้นฝ้าย, See also: พืชประเภทฝ้าย, Syn. cotton plant
cowpox[N] โรคชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส พบในสัตว์ประเภทโคกระบือ
crochet[N] งานถักไหมพรมประเภทหนึ่ง, See also: การถักโครเชท์
cuisine[N] ประเภทอาหาร
class with[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: จัดอยู่ใน
dine on[PHRV] ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
fall within[PHRV] จัดอยู่ในประเภท, See also: อยู่ในขอบเขตของ, Syn. come under
feed off[PHRV] กินอาหารประเภท, See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร, Syn. dine off, eat off, eat out of
decathlon[N] การแข่งขันกรีฑา 10 ประเภท, See also: ทศกรีฑา
discus[N] แผ่นกลมใช้ขว้างในการแข่งกีฬาประเภทลู่ / ลาน, See also: จักร, จานจักร, Syn. disk, disc, round
doe[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ), Syn. stag, hart, buck
electrophoresis[N] การเคลื่อนไหวของอนุภาคคอลลอยด์ที่แขวนอยู่ในของเหลวเนื่องจากอิทธิพลของสนามไฟฟ้าในของเหลวนั้น, See also: วิธีการวิเคราะห์ประเภทของสารโดยการวัดอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละสารประกอบในคอลลอยด์ข
farina[N] ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืช, See also: อาหารประเภทแป้ง, แป้ง, Syn. cereal, flour, starch
field event[N] กีฬากรีฑากลางแจ้ง (ไม่รวมประเภทลู่)
fingerboard[N] ส่วนที่วางนิ้วบนเครื่องดนตรีประเภทสาย
fipple[N] จุกไม้อุดปลายบนของปี่, See also: ลิ้นของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า
fir[N] ไม้ของต้นสนประเภทหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
aicabbr. Ammunition Identification Code โค๊ดบอกประเภทของอาวุธ
alfalfa(แอลแฟล' ฟา) n. พืชประเภทมีฝักในยุโรปใช้เลี้ยงสัตว์
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ami proโปรแกรมอามิโพร <คำแปล>เป็นชื่อโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมหนึ่ง ไม่สู้เป็นที่นิยมนัก
amphi-(คำเสริมหน้า) เกี่ยวกับ 'ทั้งสอง', 'สองข้าง','สอง','สองประเภท' ('two','both,')
amphibolite(แอมฟิบ' โบไลทฺ) n. หินประเภท amphibolite
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
application programโปรแกรมประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมทำคะแนน
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
azo dye(แอซ'โซ) n. สีย้อมประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วย azo group
banjo(แบน'โจ) n. เครื่องดนตรีประเภทเดียวกับกีตาร์,ส่วนล่างเป็นรูปกลม มีสาย 4-5 สาย,แบนโจ, See also: banjoist n. ดูbanjo
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
bcd(บีซีดี) ย่อมาจาก binary coded decimal ถ้าแปลตรง ๆ ก็คือ เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การเขียนโปรแกรมเพื่อประกันความแม่นตรงของการคำนวณ โปรแกรมประเภท ตารางจัดการ (spreadsheet) มักใช้เทคนิคนี้
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป <คำแปล>หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
brass(บราส) n. ทองเหลือง,ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง,เครื่องดนตรีประเภทTrumpet,ความทะลึ่ง,ความหน้าด้าน,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่,เงินทหารชั้นผู้ใหญ่ adj. เกี่ยวกับทองเหลือง, See also: brassish adj., Syn. effrontery
cad1. abbr. coronary artery disease 2. (แคด) ย่อมาจาก computer aided design แปลตรง ๆ ได้ว่า การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์ดู CAM ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
carnivora(คาร์นิฟ'อระ) n. ประเภทสัตว์กินเนื้อ
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
categorize(แคท'ทะกอไรซ) v {categorized,categorised,categorising,categorizing,categorizes,categorises} จัดเป็นหมวดหมู่,ลำดับขั้น,แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
category(แคท'ทะกอรี) n. ประเภท,ลำดับขั้น,ปริมณฑล
catfish(แคท'ฟิ?) n. ปลาประเภทมีหนวดรอบปากและไร้เกล็ด,ปลาดุก
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cgm(ซีจีเอ็ม) abbr. ย่อมาจาก computer graphics metafile เป็นระบบการเก็บภาพของคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
chilopodn. สัตว์ประเภทตะขาบ .
chordata(คอรเด'ทะ) n. ประเภท (phyllum) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (chordates)
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
color monitorจอสีหมายถึง อุปกรณ์แสดงผลชนิดจอภาพที่แสดงภาพเป็นสีต่าง ๆ ได้หลายสี (จอภาพ ที่แสดงได้สีเดียว เรียกว่า monochrome) จอสีนั้นมีความแตก ต่างกันในเรื่องการแสดงจำนวนสี บางประ เภทแสดงได้ 16สี บางประเภทแสดงได้ถึง 256 สี หรือกว่านั้นก็มี ทั้งยังมีคุณภาพต่างกันในเรื่องของความคมชัด ดู CGA, VGA และ SVGA ประกอบ
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
com-1. Pref. รวมกัน,ด้วยกัน,อย่างสมบูรณ์, Syn. co-, 2. (คอม) 1. ย่อมาจาก COMmunication port หมายถึงช่องที่ใช้สำหรับต่อออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อจะหมุนเลขหมายโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์ผ่านโมเด็ม คอมพิวเตอร์ก็จะต้องรับรู้กันให้ได้ว่า ช่องที่ติดต่อกับโมเด็มนั้นคือช่องไหน (กำหนดได้หลายช่องเรียกว่า COM1, COM2) 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลในดอสและโอเอสทูว่า .COM เพื่อแสดงว่าเป็นแฟ้มข้อมูลกระทำการ (executive program) หรือโปรแกรมประเภทเดียวกับ .EXE เช่น FORMAT.COM COMMAND.COM 3. ย่อมาจาก computer output on microfilm (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโคร ฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโคร ฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm

English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
category(n) ประเภท,พวก,ชั้น,ลำดับชั้น
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
class(vt) แบ่งประเภท,จัดพวก,แบ่งชั้น
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
gender(n) เพศ,ชนิด,ประเภท
genus(n) ชนิด,ประเภท,แบบ,พันธุ์,จำพวก
hysteria(n) โรคประสาทประเภทหวาดผวา,โรคฮิสทีเรีย
kind(n) ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แบบ,พันธุ์,คุณสมบัติ
ledger(n) หิน,บัญชีแยกประเภท
ordinal(adj) เกี่ยวกับลำดับ,เกี่ยวกับประเภท
polytechnic(adj) เกี่ยวกับวิชาหลายประเภท,เกี่ยวกับการสอนหลายภาษา
range(vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ
SECOND-second-class(adj) อันดับสอง,ชั้นที่สอง,ประเภทที่สอง,คุณภาพรอง
sort(n) จำพวก,ชนิด,ประเภท,ลักษณะ,กิริยาท่าทาง
sort(vt) จัดเป็นพวก,จำแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท
sorting(n) การแบ่งชนิด,การจำแนก,การแยกประเภท
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*ผงชูรส* (n ) เป็นชื่อกลางที่ใช้เรียก โมโนโซเดียมกลูตาเมต (Monosodium Glutamate) วัตถุเจือปนอาหารประเภท วัตถุปรุงแต่งรสอาหารมีลักษณะเป็นผงผลึกสีขาวไม่มีกลิ่น มีประโยชน์ในการเป็นสารเพิ่มรสชาติอาหาร (Flavor Enhancer) ทำให้อาหารมีรสชาติโดยรวมดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มรสชาติของรสชาติพื้นฐาน 4 รสที่เรารู้จักกันดีคือ รสหวาน รสเค็ม รสเปรี้ยว และรสขม ให้เด่นชัดมากขึ้น ในการศึกษาทางเภสัชวิทยาเกี่ยวกับรสชาติพบว่าผงชูรสสามารถกระตุ้น Glutamate Receptor แล้วทำให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวที่เรียกว่ารสอูมามิ (Umami) ซึ่งเป็นรสที่ 5 ที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้และมีเอกลักษณ์แตกต่างจากรสชาติพื้นฐานทั้ง 4
Axapta (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
bushbuck (n) กวางประเภทหนึ่ง
classifying (n ) การจำแนกประเภท
Diskriminanzanalyse {f}การวิเคราะห์จำแนกประเภท
Dynamics AX (n) (n) Axapta เป็นโปรแกมทางด้าน บัญชีระดับสูงและ ERP หลายคนยังอาจไมรู้ว่า Axapta ได้เปลี่ยนเจ้าของมากี่ครั้ง Axapta มีชื่อเดิมคือ Damgaard Axapta เดิมที Axapta ถูกสร้างโดย 2 พี่น้องตะกูล Damgaard ที่ชื่อ Erik และ Preben ชาว เดนมาร์ ณ. Copenhagen (เมืองหลวงเดนมาร์ ) Axapta ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1983 เพื่อ ส้รางตลาดระดับสากล มีความยืดหยุ่น มีเพียง CD 1 แผ่นที่บรรจุโปรแกรม Axapta สามารถทำการตลาด ได้ทุกประเภท มันคือนวัตกรรมใหม่และ สนับสนุนความต้องการของตลาด นี้คือมุมมองของ Erik และ IBM ได้ซื้อ Axapta ในปี 1996 เพื่อมาทำตลาดที่ อาเมริกา Axapta สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น ERP มีระบบ Manufacturing และ CRM อยู่ในตัวและ สามารถทำการ Customization โดยมี ภาษาในการพัฒนาโครงสร้างคล้ายกับ JAVA ได้เติบโต จากยุโรปและในปี 1996 IBM ได้ซื้อ Axapta มาทำตลาดที่อาเมริกา IBM ได้ตั้งทีม เพื่อทำการปรับปรุงใหม่อีกครั้ง แต่ลูกค้าส่วนมาก ไม่ต้องการสัมนา เรื่อง Hardware Database และโคร้งสร้าง IBM มีประวัติความนิยมที่ยาวนาน และมี Software หลากหลายที่น่าสนใจ ตัวอย่าง Software Business Management Series ในปี 1988 , Platinum Software ในปี 1990, Lotus Notes ในปี 1994, Axapta ในปี 1996 ,ACCPAC ในปี 1999 นี่คือแผนการตลาดของ IBM แต่ IBM ไม่ได้มุ่งเป้าหลายหลักไปที่ Axapta หลังจากที่ Axapta อยูกับ IBM ถึงปี 2000 Axapta (Damgaard Software) ได้ถูกหล่อหล่อมพัฒนาโดยทีมพัฒนา Danish rival Navision Software ในปี 2001 ในปี 2002 Microsoft ได้ Navision Axapta และ Navision Attain โดยซื้อในราคา $US 1.4 พันล้าน (ประมาณ 57.4 พันล้านบาท) เป็นมูลค่าที่มากที่สุดที่ Microsoft มากที่สุดที่เคยได้มา (นี่เป็นราคาที่สูงมากที่ซื้อมา ถ้าเทียบกับ ACCPAC ซึ่งเป็น Software accounting ที่ดีทีสุดในอเมริกาขณะนั้น และมีฐานลูกค้าที่มากกว่า (41,000 ถึง 1.2 ล้านราย) มีมูลค่าเพียง $US 120 ล้าน เท่านั้น (ประมาณ 4.92 พันล้าน) ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Dynamics AX (Axapta version 4.0) ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiaxapta.com
falsi crimen (n) ความผิดทางอาญาประเภทหลอกลวง
freelancer[ฟรีแลนซ์ - เซอะ] (n) บุคคค ที่เสนอตนเองเพื่อรับทำงาน ตามคำสั่ง ของผู้ว่าจ้าง รับจ้าง ทำงาน อิสระ รับไปทำด้วยตัวคนเดียว หรืองานบางประเภท ที่นายจ้าง ต้องการ
heptathlon (n ) สัตตกรีฑา (สำหรับการแข่งขันโอลิมปิคฤดูร้อนปี2551 ที่ประเทศจีน เป็นการแข่งขันกีฬา 7 ประเภทสำหรับผู้หญิง ได้แก่ วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร กระโดดสูง ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง 200 เมตร กระโดดไกล พุ่งแหลน และวิ่ง 800 เมตร)
hierarchy of genres[ไฮ-รา-คี-ออฟ-เจ็น-เรส] (n ) การจัดลำดับคุณค่าของศิลปะ เป็นทฤษฎีการจัดประเภทของศิลปะ (genre) ตามระดับความสำคัญที่ระบุไว้เช่นในการจัดของสมาคมศิลปะแห่งฟลอเรนซ์ และในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยอังเดร เฟลิเบียงแห่งสถาบันศิลปะฝรั่งเศสที่ลำดับเป็นห้าลำดับ: ภาพประวัติศาสตร์และศาสนา, ภาพเหมือน, ภาพชีวิตประจำวัน, ภาพภูมิทัศน์ และภาพนิ่ง (Source: visual-arts-cork.com)
history painting[ฮิส-ตรี-เพ้น-ทิง] (n ) จิตรกรรมประวัติศาสตร์ เป็นประเภทของจิตรกรรม (genre) ที่เป็นจิตรกรรมเป็นภาพเขียนของเนื้อหาจากประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน, ประวัติศาสตร์คริสต์ศาสนา และตำนานเทพ/ปรัมปราวิทยา และรวมทั้งเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานก่อนที่งานจะเขียน (Source: wikipedia.org)
infographic[อินโฟ กราฟฟิค] (n computer ) ย่อมาจาก Information Graphic - ภาพ/กราฟิก ที่บ่งชี้ข้อมูล ประเภทสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ มาย่นย่อข้อมูลในแผ่นกระดาษ หรือการนำเสนอ เพื่อให้มองดู/ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับผู้คนในยุคไอที ที่มีข้อมูลซับซ้อนมหาศาล สามารถเข้าใจรับรู้ในเวลาอันจำกัด (ภาพหนึ่งภาพแทนพันอักษร) และในปัจุบันเป็นที่นิยมในโลกของ Social Network
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด
micromanager (n org ) ผู้จัดการแบบจู้จึ้จุกจิก ประเภทจับตามองพนักงานแบบไม่วางตา ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนและทุกเรื่อง
paranoid schizophrenia (n ) โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง
partita[พาร์ติต้า] เพลงชุดประเภทสวีทประกอบด้วยเพลงสั้น ๆ หลายเพลงหรือชุดของแวริเอชั่นพาร์ติตาได้รับความนิยมในศตวรรษที่ 17 และ 18
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้
Product range (n org ) ประเภทสินค้า
pseudocereal[(sōō'dō-sîr'ē-əl)] (n) พืชที่ผลและเมล็ดสามารถนำมาผลิตแป้งได้ แต่ไม่ได้จัดอยู่ในประเภทหญ้า ตัวอย่างเช่น buckwheat, quinoa
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)
reality showประเภทของรายการโทรทัศน์
rickrolling (n ) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตประเภทหนึ่ง ที่ผู้หลอก แสดงลิงค์ในเรื่องที่ผู้อ่านสนใจแต่เมื่อคลิ๊กลิงค์นั้นๆไปแล้ว เนื้อหาที่ปรากฏกลับเป็นมิวสิควีดีโอของ Rick Astley ในเพลง Never Gonna Give You Up
risperidone (n ) ยาริสเพอริโดน เป็นยาที่ออกฤทธิ์หลายอย่าง มักใช้เป็นยาสำหรับการรักษาโรคจิตเภท และยังสามารถทำให้เนื้อเยื่อบางประเภท เช่น เนื้อเยื่อทรวงอก บวม หรือขยายขนาดขึ้นได้ (เพิ่มเติม โดย samivat)
RoHS (abbrev ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
RUN OF THE HOUSE[しゅつにゅう] (n) ที่พักที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นประเภทใด แต่จะเป็นห้องว่างในอาคารนั้นๆ
Turnkey (n ) ลักษณะสัญญาซื้อทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่า มูลค่าทรัพย์สินเป็นมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จจนกระทั่งทรัพย์สินสามารถใช้งานได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มอีก เนื่องจากการส่งมอบทรัพย์สินประเภทนี้ จำเป็นต้องมีขั้นตอนการดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ อบรมวิธีการใช้ ตรวจรับ ฯลฯ ทรัพย์สินเหล่านี้จึงจะสามารถใช้งานได้ สัญญาซื้อทรัพย์สินเหล่านี้จึงมี 2 ลักษณะคือ Time and Material และ Turnkey โดย Time and Material จะเป็นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อตามระยะเวลา (เช่น จำนวนวัน-คน หรือ Man-Day) ที่ใช้ไปจริง ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
varietal (n) การจำแนกประเภทของไวน์ตามสายพันธุ์องุ่น เช่น SHIRAZ
water monitor (n ) ตะกวด ตัวเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานประเภทดังกล่าว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)
一神教[いっしんきょう, isshinkyou] (n) ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม (นับถือพระเจ้าองค์เดียว)
多神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)
種類[しゅるい, shurui] (n) ประเภท, ชนิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
多彩[たさい, tasai] หลากหลาย, หลายประเภท, แตกต่างกัน
部門[ぶもん, bumon] 1.ประเภท 2.แผนก 3.ด้าน 4.สาขา
蜻蛉日記[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน
分類[ぶんるい, bunrui] (n) การจัดแบ่งประเภท
職種[やくしゅ, yakushu] (n ) ประเภทงาน,ประเภทอาชีพ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ
材種[ざいしゅ, zaishu] (n ) ประเภทของวัสดุ
元帳[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
地方交付税[ちほうこうふぜい, chihoukoufuzei] (n ) เงินอุดหนุนประเภทหนึ่งที่ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการประกันว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้น้อย จะได้เงินอุดหนุนประเภทนี้มากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้มาก
地方自治法[chihoujichi hou] พระราชญัติว่าด้วยการปกครองตนเองของท้องถิ่น(พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ประเภทต่างๆ เช่น จังหวัด เทศบาล และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเป็นต้น)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
重量上げ[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section

German-Thai: Longdo Dictionary
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Gericht(n) |das, pl. Gerichte| อาหารในความหมายเป็นจานๆ เช่น Fleischgericht อาหารประเภทเนื้อ
Teigwaren(n) |die, pl.| ประเภทของอาหารที่ทำจากแป้งทุกชนิด เช่น ก๋วยเตี๋ยว, พิซซ่า, สปาเก็ตตี้
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
Kuchen(n) |der, pl. Kuchen| ขนมเค้กประเภทเนื้อแน่น, เค้กผลไม้ที่เนื้อเค้กเต็มไปด้วยเนื้อผลไม้ หรือเค้กที่ไม่มีการตบแต่งมาก เช่น Käsekuchen, Apfelkuchen, See also: die Torte
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
U-Bahn(n) |die, pl. U-Bahnen| รถไฟใต้ดิน (ซึ่งบางช่วงอาจวิ่งบนดิน) ที่วิ่งเฉพาะในตัวเมืองเท่านั้นหรือวิ่งระยะไม่ไกลเท่ารถประเภท S-Bahn
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
Käsekuchen(n) |der, pl. Käsekuchen| ขนมเค้กประเภทหนึ่งที่ตัวแป้งส่วนใหญ่ประกอบด้วย Quark (ผลิตผลจากนม คล้ายโยเกิร์ต)
Paella(n ) |die, nur Sg.| อาหารประเภทหนึ่งของชาวสเปน ทำด้วยข้าวอบกับอาหารทะเล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte

French-Thai: Longdo Dictionary
quel,quelle,quelles|m/pl. quels, f. quelle, f/pl. quelles| ประเภทไหน, ชิ้นไหน (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Il aime quel film? = Quel film est-ce qu'il aime? หนังประเภทไหนที่เขาชอบ
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top