Search result for

*เพี้ยน*

(167 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เพี้ยน, -เพี้ยน-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
จุงเบยจังเลย เป็นภาษาวัยรุ่น เพี้ยนมาจาก "จังเลย" บ้างว่าเนื่องมาจาก การพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ ไม้หันอากาศ อยู่ใกล้กับ สระอุ และ ล ลิง อยู่ใกล้กับ บ ใบไม้ พิมพ์ผิดบ่อยครั้งเลยกลายเป็นที่ใช้กันพอสมควรในบริบทที่เป็นลักษณะเล่นๆ หรือ เด็กๆ หรือ ทีเล่นทีจริง
บังกล้อง[บัง-กล้อง] (n ) เป็นชื่อ ที่ เรียกแทน บุคคล ที่ มีคุณสมบัติ คือ กาก เกรียน เพี้ยน หลุดโลก มักชอบทำอะไร เพี้ยนๆ ไม่เหมือนคนอื่น ชอบการ fag เป็นชีวิตจิตใจ คติประจำใจ คือ สเต็ปอยู่ในไต
เมพขิงๆ (phrase slang ) มาจากการพิมพ์คำว่า เทพจิงๆ ผิด, ซึ่งเพี้ยนมาจาก เทพจริงๆ อีกที ซึ่งแปลว่า เก่งจริงๆ, เหนือชั้นจริงๆ เป็นภาษาตามสมัยนิยม ใช้กันมากในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ด, เกมออนไลน์ โดยคำว่าเทพในที่นี้ใช้ในความหมายว่า เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ, เนื่องจากแป้นคีย์บอร์ด ตัว ท กับ ม และ ข กับ จ อยู่ติดกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพี้ยน[V] be crazy, See also: be mad, be insane, be out of one's mind, be nuts, be unbalanced, be crazed, be demented, Syn. บ้า, สติไม่ดี, ฟั่นเฟือน, Example: เขาต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆ ที่จะลาออกจากงานนี้, Thai definition: มีสติไม่ดีทำอะไรผิดแปลกไปจากคนธรรมดา
เพี้ยน[V] slightly distort, Syn. แปลก, ผิดแปลก, Example: สีของจอภาพมันเพี้ยนไปนิดนึง อาจแก้ไขได้, Thai definition: ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดาเล็กน้อย
เพี้ยน[ADJ] odd, See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon, Syn. แปลก, บ้า, Example: เธอเอาความคิดแสนเพี้ยนนี้มาจากไหน, Thai definition: ที่ผิดแปลกไปจากปกติธรรมดา
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย
เพี้ยน[ADV] with a slight difference, See also: very slightly, Syn. แปร่ง, เหน่อ, Example: แม้พูดภาษาเดียวกันก็ยังพูดเพี้ยนออกไปตามท้องถิ่นอยู่ดี, Thai definition: อย่างผิดแปลกหรือคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผัดเพี้ยนก. ขอเลื่อนเวลาอยู่เรื่อย ๆ, เพี้ยนผัด ก็ว่า.
ผิดเพี้ยนว. ผิดแปลกไปเล็กน้อย, คลาดเคลื่อน, เพี้ยน ก็ว่า.
เพี้ยนว. ผิดแปลกไปเล็กน้อย เช่น หน้าเพี้ยน, คลาดเคลื่อน เช่น พูดเพี้ยน เสียงเพี้ยน, ผิดเพี้ยน ก็ว่า, โบราณใช้ เพียน ก็มี
เพี้ยนไม่ค่อยปรกติ (มักใช้แก่คน) เช่น เขามีท่าทางเพี้ยน ๆ.
เพี้ยนผัดก. ขอเลื่อนเวลาอยู่เรื่อย ๆ, ผัดเพี้ยน ก็ว่า.
เสียงเพี้ยนน. เสียงดนตรีหรือเสียงร้องเพลงที่คลาดเคลื่อนไปจากระดับเล็กน้อย, เสียงพูดที่มีสำเนียงคลาดเคลื่อนเล็กน้อย.
กระเชอก้นรั่วว. สุรุ่ยสุร่าย, ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ, ขาดการประหยัด, เพี้ยนไปเป็น กระชังก้นรั่ว ก็มี.
กระวี ๒ก. แกว่ง. (เพี้ยนมาจาก คระวี).
กะหรี่ ๒น. โสเภณี (กร่อนมาจากคำว่า ช็อกการี ซึ่งเพี้ยนมาจากคำในภาษาฮินดี chokri ว่า เด็กผู้หญิง).
กำนัด(กำหฺนัด) ก. กำหนัด เช่น พิศเพี้ยนพระพนิดาทุกขานลกำนัด ดัดรัตนธารี มาดู (สมุทรโฆษ).
กุลี ๒เพี้ยนมาจาก กลี เช่น เกิดการกุลี (กฎ. ราชบุรี).
คาหนังคาเขาว. จับได้ในขณะที่กำลังกระทำผิดหรือพร้อมกับของกลาง, ใช้เพี้ยนว่า คาหลังคาเขา ก็มี.
งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสียทำงานไม่บกพร่องทั้งงานส่วนรวมและส่วนตัว, ใช้เพี้ยนว่า งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ก็มี.
ชัดไม่ผิดเพี้ยน, ไม่แปร่ง, เช่น พูดชัด.
ชั่วเคี้ยวหมากจืดน. เวลาประมาณ ๒๐-๓๐ นาที (มาจากระยะเวลาในการเคี้ยวหมาก ๑ คำ ตั้งแต่เริ่มเคี้ยวจนหมากจืดหมดคำ จึงคายชานหมากทิ้ง), พูดเพี้ยนเป็น ชั่วเคี้ยวหมากแหลก ก็มี.
เซี้ยวว. ไม่เต็มบาท, บ๊อง ๆ, เพี้ยน ๆ.
ตบหัวกลางศาลา ขอขมาที่บ้านก. ยอมรับผิดไม่สมกับความผิดที่ทำไว้, ใช้เพี้ยนว่า ตบหัวที่ศาลา ขอขมาที่บ้าน ก็มี.
ตู่ตัวว. เพี้ยนตัว, ไม่ตรง, (ใช้ในการอ่านหนังสือ) เช่น อ่านตู่ตัว ด เป็นตัว ค.
เตาทุเรียงน. ชื่อเตาโบราณชนิดหนึ่ง สำหรับเผาเครื่องถ้วยชามและเครื่องกระเบื้องต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัย, (ทุเรียง อาจเพี้ยนมาจากชื่อเมืองเชลียง).
เถอะว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอน หรือชักจูง เช่น เอาเถอะ มาเถอะ กินเถอะ, เถิด ก็ว่า, พูดเพี้ยนเป็น เหอะ ก็มี.
เถอะน่าว. คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงชักชวนหรือวิงวอนเป็นต้น เช่น ไปเถอะน่า, เถิดน่า ก็ว่า, พูดเพี้ยนเป็น เหอะน่า ก็มี.
ทองแดง ๓น. สำเนียงของคนภาคใต้ที่พูดภาษากลางเพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐาน.
นมบกอกพร่องน. ลักษณะของหญิงที่ชายทำให้เสียความบริสุทธิ์แล้วทอดทิ้งไป เช่น แลมันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย ท่านว่ามันทำให้ลูกหลานท่านนมบกอกพร่อง ให้ไหมชายผู้เลมิดพ่อแม่ผู้เถ้าผู้แก่นั้นโดยขนาฎ (สามดวง), มักใช้เพี้ยนไปเป็น นมตกอกพร่อง.
เบียนธาตุก. ทำให้ความหมายของธาตุในภาษาบาลีและสันสกฤตแผกเพี้ยนไปจากเดิมโดยการเติมอุปสรรค เช่น ธาตุ คม แปลว่า ไป เติม อา เบียนธาตุ เป็น อาคม แปลว่า มา.
แปร่ง(แปฺร่ง) ว. มีเสียงพูดผิดเพี้ยนไปจากเสียงที่พูดกันเป็นปรกติในถิ่นนั้น ๆ, ไม่สนิท.
แปร่งหูว. ผิดเพี้ยนไปจากที่เคยตกลงกันไว้, มีเสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากปรกติ เนื่องจากมีอารมณ์ไม่พอใจแฝงอยู่.
แปลก, แปลก ๆต่าง, เพี้ยนไป, ผิดปรกติ เช่น เป็นคนแปลก.
แผลง(แผฺลง) ก. แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป เช่น แผลงสระ แผลงพยัญชนะ.
เพียนว. เพี้ยน.
แพวน. ชื่อไม้ล้มลุกขนาดเล็กชนิด Polygonum odoratum Lour. ในวงศ์ Polygonaceae ต้นและใบมีกลิ่นหอมฉุน ใบอ่อนและกิ่งกินได้ ใช้ทำยาได้ เรียกว่า ผักแพว, เรียกเพี้ยนเป็น พักแพว พัดแพว เพ็งแพว หรือ แพ็งแพว ก็มี, พายัพเรียก ผักไผ่.
มังกุ ๑น. เรือที่มีกระดูกงูใหญ่ รูปเหมือนเรือโขมดยา หัวเป็น ๓ เส้า เช่น เอาหัวเป็นมังกุ เอาท้ายเป็นมังกร, แต่มักใช้เพี้ยนไปเป็น มงกุฎ.
มังค่าว. คำประกอบคำ ฝรั่ง ว่า ฝรั่งมังค่า เพี้ยนมาจาก พังคะ ซึ่งเป็นชื่อแคว้นเบงกอล.
มินหม้อน. เขม่าดำที่ติดก้นหม้อ, มักพูดเพี้ยนเป็น ดินหม้อ ก็มี.
มุหงิด(-หฺงิด) น. ชื่อชนชาติชวามลายูในเกาะเซลีเบส, เรียกเพี้ยนเสียงเป็น ยุหงิด ก็มี.
มุฮัมหมัดน. นามศาสดาของศาสนาอิสลาม, มีผู้เรียกเพี้ยนไปว่า มะหะหมัด.
ยมนา(ยมมะนา) น. แม่นํ้าใหญ่, ชื่อแม่นํ้าสายหนึ่งในอินเดีย คือ แม่นํ้ายมุนา ซึ่งเรียกเพี้ยนเป็น ชุมนา ก็มี.
ยวน ๑น. ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia
ยวน ๑ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา, เพี้ยนเป็น เยาวนะ โยน หรือ โยนก ก็มี.
ยัชโญปวีต(ยัดโยปะวีด) น. สายเครื่องหมายวรรณะพราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์ สวมจากไหล่ซ้ายเฉียงลงไปทางขวา, สายมงคล สายธุรำ หรือ สายธุหรํ่า ก็เรียก, เพี้ยนเป็น ยัชโญปิวีต ก็มี.
เยาวนะ(-วะ-) น. ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia
โยน ๓, โยนกน. ชื่อชนชาติกรีก ซึ่งชาวอินเดียเรียกเพี้ยนมาจากคำ Ionia
วัสสานฤดู(วัดสานะรึดู) น. ฤดูฝน, ในกลุ่มประเทศเขตร้อนอันมีประเทศไทยรวมอยู่ด้วย แบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงระยะเวลาของแต่ละฤดูในแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศอาจแตกต่างกันไปบ้างและไม่ค่อยตรงกัน เฉพาะในภาคกลางของประเทศไทย ฤดูฝนเริ่มต้นประมาณตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือทางจันทรคติเริ่มต้นวันแรมค่ำหนึ่ง เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒, บางทีก็เขียนเพี้ยนไปเป็น วสันต์.
วินาศสันติ(วินาด-) ก. จงพินาศ, จงฉิบหาย, เป็นคำแช่งที่ออกเสียงเพี้ยนมาจากคำลงท้ายในคาถาอาคมที่เป็นภาษาบาลีว่า วินสฺสนฺตุ.
สงคร(-คอน) น. ความตกลง, สัญญา, ความผัดเพี้ยน.
สุรงค์, สุรังค์ว. มีสีดี, มีสีงาม, งามฉูดฉาด, งามเรืองรอง, ใช้เพี้ยนไปเป็น สุหร่ง ก็มี.
สุหร่งว. มีสีดี, มีสีงาม, งามฉูดฉาด, งามเรืองรอง, เพี้ยนมาจาก สุรงค์.
เสียงแปร่งน. เสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากเสียงที่พูดกันเป็นปรกติในถิ่นนั้น ๆ.
เสียงแปร่งหูน. เสียงพูดที่ผิดเพี้ยนไปจากปรกติ เนื่องจากมีอารมณ์ไม่พอใจแฝงอยู่.
เสียงหลงเสียงที่เปล่งออกมาผิดระดับทำให้เพลงที่ร้องมีเสียงเพี้ยน.
เสียงเหน่อน. เสียงพูดที่เพี้ยนไปจากสำเนียงมาตรฐาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthetic; paraesthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratypic; paratypicalเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthesia; paresthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraesthetic; paresthetic-รู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratypical; paratypicเพี้ยนแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amplitude distortionการเพี้ยนเชิงแอมพลิจูด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuation distortionความเพี้ยนของการลดทอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audio-frequency distortionความเพี้ยนความถี่เสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anamorphosisภาพเพี้ยน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
muscular dystrophyโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dystrophia; dystrophyภาวะเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dystrophy; dystrophiaภาวะเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dystrophy, muscularโรคกล้ามเนื้อเจริญผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idiosyncrasy๑. ลักษณะเฉพาะตัว๒. ภาวะไวผิดเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Lymphocytes, Atypicalลิมโฟซัยต์เพี้ยนแบบ, ลิมโพไซท์ชนิดที่ผิดปกติ, อทิปิคัลลิมโฟซัยท์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, you heard from my crazy ex-wife at all?นี่แม่ได้ยินข่าวอะไรจากเมียเพี้ยนของผมไหม Pilot (2008)
This is exactly same as the original but you focused only on copying, you failed to hear all the notesดูราวกับต้นฉบับมิผิดเพี้ยน สมาธิของเจ้าแน่วแน่กับการวาด โดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเจ้าได้ Portrait of a Beauty (2008)
That was insane. that was insane.มันเพี้ยนไปแล้ว มันเพี้ยนไปแล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tune the sound base, it seems crooked.ปรับเสียงเบสด้วย, ดูมันแปร่งๆ เพี้ยนๆนะ Beethoven Virus (2008)
He's nuts.เขาเพี้ยนๆ Heartbreak Library (2008)
You are all insane!เธอเพี้ยนไปใหญ่แล้ว The Secret of Moonacre (2008)
They really fucked you up, didn't they?พวกเขาทำนายเพี้ยนใช่ไหม Wanted (2008)
Which means "Thank you, I fuck, and you're off-key."มันหมายความว่า "ขอบคุณ กูมันแย่ และมึงร้องเพี้ยนว่ะ" New York, I Love You (2008)
Not like an "I live in the wall and eat crickets" kind of weird... but just like a little off.ไม่เหมือนกับ"ชีวิตในกรอบและกินแต่ชิคเคล็ท" แปลกมากๆ แต่เพี้ยนแค่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
Is this the 21st century or did I slip without realising into a time warp?นี่มันศตวรรษที่21แล้วนะ หรือฉันปล่อยให้กาลเวลา โดยไม่ผิดเพี้ยนไปเหรอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I just saw some crazy shit. Please. Let me in.ฉันเพิ่งเห็นเรื่องสุดเพี้ยนมา ให้ฉันเข้าไปที Pineapple Express (2008)
What are you talking about? You're out of your mind.คุณพูดเรื่องอะไร นี่มันบ้าชัดๆ คุณเพี้ยนไปแล้ว Pineapple Express (2008)
Carol used to be a little crazy, man. She used to throw tickle parties.เมื่อก่อนแครอลค่อนข้างเพี้ยน เธอเคยจัดปาร์ตี้จั๊กจี๋ด้วย Pineapple Express (2008)
He's strange.เด็กนี่เพี้ยนๆ อะ Death Note: L Change the World (2008)
They're all fucking crazy in the head.พวกนี้มันเพี้ยนๆ The Ruins (2008)
Crazy Greeks.พวกกรีกซ์เพี้ยนThe Ruins (2008)
You're checking to see if I went nuts, if I was gonna tell.คุณมาดูว่าผมเพี้ยนไปหรือเปล่า The Beginning of the End (2008)
Freek, you shouldn't be here.จอมเพี้ยน! นายไม่ควรมาอยู่นี่นะ! Gamer (2009)
Crazed?เพี้ยนChapter Two 'Trust and Blood' (2009)
That puppet man is a sick and twisted individual, Claire.คุณตุ้กตานั่น ป่วย แล้วก็เพี้ยนนะ แคลร์ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Look, I am slowly losing my mind, okay?คือ, ผมเริ่มเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆ โอเค๊? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Well, that makes it official. The world's gone mad.ดี, โลกเพี้ยนไปอย่างเป็นทางการแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
You're sick. She's sick.เธอเพี้ยนไปแล้ว Duplicity (2009)
That's sick, even for you.คุณเริ่มเพี้ยนแล้ว Duplicity (2009)
who's that?ผมมันคนบ้า เพี้ยนพอที่จะพูด Trust Me (2009)
I walk in on her playing Tchaikovsky without a mistake.ฉันเดินเข้าไปตอนที่เธอกำลังเล่นเพลงของไซคอฟสกี้แบบไม่เพี้ยนซักแอะ Orphan (2009)
I guess I am elemented.แม่ว่า แม่คงจะเพี้ยนไปแล้ว.. The Breath (2009)
I know my job, Harry.ฟังดูเพี้ยนขนาดไหนรู้มั้ย My Bloody Valentine (2009)
Okay? I need somebody to understand.หุบปากเถอะน่า เค้าเพี้ยนน่ะ เค้าเข้าโรงพยาบาลบ้ามานะ My Bloody Valentine (2009)
I mean, I just find that kind of crazy...ผมหมายถึงผมพิ่งจะเจออะไรที่เพี้ยนๆมา... Emotional Rescue (2009)
-It's a very nice place.มันสวยมาก แน่นอน ที่พักของพวกเพี้ยนๆ Some Kinda Love (2009)
No, Mr Ryder, she's not crazy.เมียคนแรกของฉันก็เพี้ยนๆแบบนี้ Some Kinda Love (2009)
She's in love. -They all are at first. -And then what happens?ไม่ใช่ คุณไรเดอร์ เธอไม่ได้เพี้ยน เธอกำลังมีความรัก Some Kinda Love (2009)
Yeah, it's just a video I took on my phone.เหมือนนายถ่ายภาพสารคดีเลย - ที่พักของพวกเพี้ยนๆ แต่... Some Kinda Love (2009)
I mean, this is pretty cool stuff.นั่นเพี้ยน Some Kinda Love (2009)
-Is that the boyfriend?แบบว่าเพี้ยนดี Some Kinda Love (2009)
Wizard.เจ้าเพี้ยน It's a Terrible Life (2009)
That's like m. Night-Level douchiness.มันเพี้ยนพอๆ กับ เอ็ม ไนท์ชามาลาน เลยนี่นา The Monster at the End of This Book (2009)
What the hell is wrong with you?ไอ้เวร แม่งคงจะเพี้ยนCrows Zero II (2009)
The voice was intentionally distorted, but it didn't match John Kramer's.เสียงเพี้ยนไปโดยตั้งใจ แต่ไม่เหมือนกับของจอห์น เครมอร์ Saw VI (2009)
You may be a nut job, but you sure made this a slam-dunk case for us.ถึงนายจะเพี้ยน แต่นายได้ทำให้ คดีนี้เป็นสุดยอดของเราเลย The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Yes,you should. It's getting a little weird.ใช่ เลิกได้แล้ว\ เพราะมันเพี้ยนใหญ่แล้ว Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Not in a weird way, just to have a little mess around with.ไม่ใช่เพี้ยนนะเว้ย จะได้มีอะไรเล่นแก้กลุ้ม Nowhere Boy (2009)
But my passport guy-- he's a bit of a paranoid freak.แต่คนที่ทำพาสพอร์ต มันเป็นพวกเพี้ยนนิดหน่อย The Age of Dissonance (2009)
The crazy old guy still drives the hearse.คนแก่เพี้ยนๆที่ยังขับรถขนศพอยู่นะ Under the Mountain (2009)
I mean, we'd leave? That's crazy. That's nuts.ฉันหมายถึง เราออกไปใหม นั่นมันบ้าชัดๆ นั่นเพี้ยนแน่ แล้วหัวข้อที่คุณกำลังแกะรอย Did You Hear About the Morgans? (2009)
So, what if this loony isn't so loony?งั้น ถ้าวิคเตอร์ วาลิดัสไม่ได้เพี้ยน Ben 10: Alien Swarm (2009)
That's preposterous. He's too green.เพี้ยนไปละเรอะ หมอนั่นมันมือใหม่ชัดๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
"Delusion Forest"ป่าเพี้ยน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
What's surf and turf, Eff?เขาเซนต์นมยัยซาเมนต้า! เพี้ยนจัง! Everyone (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเพี้ยน[n.] (khwām phīen) EN: aberration   FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[n. exp.] (khwām phīen sī) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be a corruption ; slightly distort ; departing from the truth   FR: différer
เพี้ยน[v.] (phīen) EN: be crazy   
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference   FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   
สัมผัสเพี้ยน[n. exp.] (samphat phīen) EN: assonance   FR: assonance [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
amputee(n slang) คนเพี้ยนที่ผิดปกติแขนขาขาด เช่น We provide motorcycle modifications for amputees and modified artificial limbs for amputee motorcyclists.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barking[ADJ] บ้ามากๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนมาก
barmy[ADJ] ติ๊งต๊อง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เพี้ยนๆ, Syn. crazy
bats[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ติ๊งต๊อง, Syn. insane, crazy
deviant[N] คนแปลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนพิลึก, คนเพี้ยนๆ, Syn. degenerate, weirdo, Ant. normal, average
have bats in one's belfry[IDM] บ้าๆ, See also: เพี้ยน, ไม่ค่อยเต็ม
not all there[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
not have all one's marbles[IDM] เพี้ยน, See also: สติไม่ดี
off one's nut[IDM] บ้า, See also: เสียสติ, เพี้ยน, Syn. off one's trolley, Ant. off one's trolley
off one's rocker[IDM] บ้า, See also: เสียสติ, เพี้ยน, Syn. off one's nut, Ant. off one's nut
off one's trolley[IDM] บ้า, See also: เสียสติ, เพี้ยน, Syn. off one's nut, Ant. off one's nut
nutcase[N] คนเพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนบ้า, คนติ๊งต๊อง, Syn. kook
nuts[ADJ] เพี้ยน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แปลก, บ้าๆ
nutter[N] คนบ้า (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนเพี้ยน, Syn. nut
nutty[ADJ] ต๊องๆ, See also: ประหลาด, เพี้ยน, Syn. insane, stupid
birdie[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. irdy
birdy[SL] พิลึกๆ, See also: ประสาทๆ, เพี้ยนๆ, Syn. birdie
go bananas[SL] เป็นประสาทอ่อนๆ, See also: เพี้ยนๆ, ติ๊งต๊อง
gonzo[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
loco[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
loonie[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี, Syn. loony
loonie[SL] คนบ้า, See also: คนเพี้ยน, Syn. loonny
meshuga[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี, Syn. meshugah
meshugah[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี, Syn. meshuga
not all there[SL] บ้า, See also: เพี้ยน, ประสาท, สติไม่ดี
whacked[SL] บ้าๆ บอๆ, See also: เพี้ยน, งี่เง่า
wacko[N] คนที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), See also: คนไม่เต็มบาท, คนเพี้ยน, คนพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, Syn. wack, Ant. normal
wacko[ADJ] ที่มีนิสัยประหลาด (คำสแลง), See also: ที่มีพฤติกรรมแปลกจากผู้อื่น, ซึ่งไม่อยู่กับร่องกับรอย, เพี้ยน, Ant. normal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
distort(vt) บิดเบือน,ทำให้เพี้ยน,ทำให้แปร่ง,ทำให้ผิดส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
talaing (n) คำที่ใช้เรียกตัวเองของ"มอญ" แต่พม่าเรียก"มอญ"ว่า ตะเลง (Talaings) ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า Talingana อันเป็นแคว้นหนึ่ง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
See also: S. Mon,
wii[วู้] (n ) เพี้ยนมาจากภาษาสเปน คำว่า Wu แปลว่า การต่อสุ้โดยไม่แตะเนื้อต้องตัวกัน
เมพขิงๆ (phrase slang ) มาจากการพิมพ์คำว่า เทพจิงๆ ผิด, ซึ่งเพี้ยนมาจาก เทพจริงๆ อีกที ซึ่งแปลว่า เก่งจริงๆ, เหนือชั้นจริงๆ เป็นภาษาตามสมัยนิยม ใช้กันมากในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บบอร์ด, เกมออนไลน์ โดยคำว่าเทพในที่นี้ใช้ในความหมายว่า เก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากๆ, เนื่องจากแป้นคีย์บอร์ด ตัว ท กับ ม ติดกัน และ ข กับ จ ติดกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
非可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression , See also: R. 可逆圧縮

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狂う[くるう, kuruu] Thai: เพี้ยน English: to go mad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top